انواع روش‌های تجزیه و تحلیل


بنابراین، با دسته‌بندی آنچه که گفته شد، می‌توان در یک نمای کلی، اقسام تجزیه و تحلیل را در نمودار زیر نمایش داد:
اکنون به شرح اقسام مذکور می‌پردازیم:

درس تجزیه و تحلیل سیستم

در اینجا قصد داریم کمی در خصوص تجزیه تحلیل و طراحی سیستم ها بنویسیم

تجزیه تحلیل سیستمها و روشها

بسمه تعالی

عنوان:تجزیه تحلیل سیستمها و روشها استاد:دکتر ابوالفضل بختیاری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات.دانشکده مدیریت واقتصاد دانشجو: مریم نظریان

مقدمه

تجزیه و تحلیل سیستم به ما کمک مي کند تا موقیعت فعلي سازمان را به خوبي درک کنیم, از جریان کار مطلع شویم و آن را مورد ارزیابي قرار دهیم و براي رفع نارسائی ها و مشکلات, بهترین راه حل را انتخاب و توصیه کنیم. در اینجا ما به تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها می پردازیم. در ابتدا تعریفی از تجزیه وتحلیل سیستم ها و تعریف روش بیان نموده و سپس ارتباط مدیریت با تجزیه و تحلیل سیستم را توضیح داده و در آخر مراحل تجزیه و تحلیل سیستم ها را مرور می کنیم.

تجزیه و تحلیل سیستم عبارت است از شناخت جنبه هاي مختلف سیستم و آگاهي از چگونگي عملکرد اجزاي تشکیل دهنده آن و بررسي نحوه و میزان ارتباط بین اجزاي آن به منظور دستیابي به مبناي جهت طرح و اجراي یک سیستم مناسبتر است. . روش عبارت است از یک رشته عملیات و مراحلي که براي اجراي کل یا قسمتي از یک سیستم انجام میشود. ارتباط مديريت با تجزيه و تحليل سيستم : نیاز به تجزیه و تحلیل شدیداً احساس مي شود و مدیریت بایستي با توجه به اوضاع و احوال سازماني و امکانات دردسترس از خدمات متخصصین تجزیه وتحلیل(داخلي یا خارجي) استفاده مناسب را به عمل بیاورد .یکي از مهمترین وظایفي که براي مدیران برشمرده اند وظیفه ایجاد تغییر است . مدیران موظفند در عین حال که تعادل سازمان خود را حفظ مي کنند , همگام با آخرین تغییرات و تحولاتي که در جهان رخ مي دهد , تغییرات لازم را در سازمان خود بهره گیرند . مدیران باید خود از عوامل ایجاد تغییر باشند و این اصل راباور داشته باشند که سرعت در پذیرفتن افکار و روشهاي نو به موفقیت سازمان متبوع شان کمک میکند. با کمک تجزیه و تحلیل سیستم ها و روشها شیوه هاي انجام کار, مي توان؛اولا: بررسي دوباره اي از هدف هاي سازماني به عمل آورد ،ثانیا: با نحوه انجام کارها در وضع موجود آشنا شد. ثالثا: به کمبودها, نقایص و مشکلات پي برد, رابعا: بااستفاده از روش هاي علمي, راهها و شیوه هاي بهتري را انتخاب کرد و انواع روش‌های تجزیه و تحلیل به مرحله اجرا گذارد. تجزيه و تحليل سيستمها دارای یازده مرحله است که عبارتند از: مرحله اول : شناخت مشکل و تبيين آن: اولین مرحله تجزیه و تحلیل سیستم عبارت است از تشخیص مشکل یا مشکلات که ممکن است از جانب مدیران و مقامات مسئول سازماني صورت گیرد یا کارکنان در حین اجراي عملیات با مشکلي برخورد کنند یا آنالیست شخصا متوجه مسائل و مشکلات شود و اصولا درباره وضع موجود و روشهاي جاري کار, شک کند . مرحله دوم : ايجاد فرضيه: پس از شناخت و تبیین مشکل اصلي , بایستي درباره عواملي که سبب بروز آن مشکل شده اند , فرضیه هایي ایجاد کرد و از میان فرضیه ها , مهمترین و محتمل ترین آنها, یعني, فرضیه اهم را به منزله عاملي که بیشتر گمان مي رود, سبب بروز مشکل شده اند, برگزید. مرحله سوم : جمع آوري اطلاعات: مرحله جمع آوري اطلاعات از مراحل مهم تجزیه و تحلیل سیستم است, هر چه صحت و دقت اطلاعات, بیشتر باشد, احتمال شناخت واقعیت و دستیابي به راه حل مناسب براي مشکل بیشتر خواهد شد. براي جمع آوري اطلاعات, روشهاي متعددي وجود دارد که با توجه به نوع سازمان, ماهیت مشکل و ویژگیهاي موقعیت, بایستي یک یا چند روش را براي کسب اطلاعات برگزید. برخي از روش هاي گردآوري اطلاعات عبارتند از: استفاده از کتابخانه, کسب اطلاع از اسناد, مدارک, بایگاني ها و آرشیوها, مراجعه به جداول و نمودارهاي سازماني, مشاهده, تهیه و تنظیم پرسشنامه و انجام دادن مصاحبه. مرحله چهارم: طبقه بندي اطلاعات: در این مرحله اطلاعات بر حسب رابطه اي که با یکدیگر دارند و نیز بر مبناي اهمیتي که دارند, طبقه بندي می شوند . طبقه بندي عبارت است از مرتب کردن اطلاعات در گروههاي مختلف, برطبق یک روش منطقي و عقلایي که از پیش تعیین شده است. مرحله پنجم : تجزيه و تحليل اطلاعات: در این مرحله, آنالیست اطلاعاتي را که از میان انبوه اطلاعات, پالایش شده و طبقه بندي و تنظیم گردیده اند, تجزیه و تحلیل قرار مي دهد و مي کوشد تا ارتباط بین آنهارا با یکدیگر و با سایر عوامل کشف کند . مرحله ششم : نتيجه گيري و ارائه راه حل: در این مرحله, آنالیست به تعبیر و تفسیر یافته هاي خویش مي پردازد. چنانچه فرضیه انواع روش‌های تجزیه و تحلیل هاي اولیه او تائید شدند, وي موفق به کشف علت مشکل شده است و در این مرحله براي رفع آنها چاره اندیشي مي کند و راه حل ارائه مي دهد. مرحله هفتم : تهيه و تنظيم گزارش: آنالیست باید اقداماتي را که تا این مرحله انجام داده است, در گزارشي منظم, تدوین کند و در دسترس مدیران و مقامات مربوطه قرار دهد . مرحله هشتم : اجرا: اجراي پیشنهادات آنالیست, منوط به داشتن برنامه مناسب اجرایي است. در این مرحله, آنالیست بایستي طي برنامه اي, پیش بینی هاي لازم را جهت اجراي پیشنهادات مصوب و پیاده کردن طرح هاي جدید و ایجاد تغییر در نظام قدیم انجام دهد . مرحله نهم : آزمايش طرح جديد: براي کسب اطمینان از نتایج طرح, توصیه مي شود که ابتدا, طرح جدید به طور آزمایشي در یک قمرو محدود به مورد اجرا گذارده شود تا مشکلات و محدودیت هاي آن, ضمن عمل مشخص شود, اصلاحات و جرح و تعدیل ها لازم در آن اعمال گردد و آمادگي کافي را جهت پیاده شدن در قلمرو اصلي به دست آورد . مرحله دهم : استقرار طرح جديد: چنان چه نتایج حاصل از اجراي آزمایشي طرح, مثبت باشد و مدیران و مقامات مسئول, ادامه اجراي طرح را مورد تصویب قرار دهند, طرح جدید در عمل پیاده مي شود. مرحله يازدهم : ارزيابي عملکرد: پس از این که سیستم قدیم به سیستم جدید تبدیل شد, آنالیست موظف است بررسي دوباره اي از سیستم به عمل آورد و عملکرد را ارزیابي کند .

نتیجه گیری تجزیه و تحلیل سیستم ها اقدامي مناسب جهت بررسي مسائل ومشکلات سازماني است از این رو مدیران بهترین افراد سازمان را برای تحلیل گری انتخاب کنند.همچنین تجزیه و تحلیل سیستمها را مي توان اقدامي در جهت مددرساني به مدیران و مقامات مسئول در امر سیاست گذاري و تصمیم گیري دانست.و با تجزیه وتحلیل سیستم هاست که مدیر می تواند از دوباره کاري جلوگیري کند وباعث شوند که ضایعات کاهش یابد و به اطلاعات دقیق و به موقع به دست یابد.

منبع

شمس السادات زاهدی(1388)،تجزیه وتحلیل سیستم ها(تهران:دانشگاه علامه طباطبایی)،صص35-48.

تجزيه و تحليل (و انواع آن) Analysis

در فرآیند تحقیق، پس از گردآوری داده‌ها، گام بعدی شامل تجزیه و تحلیل داده‌ها است. وقتی سخن از تجزیه و تحلیل داده‌ها به میان می‌آید، این تصور حاصل می‌شود که منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها تنها به شیوه آماری است، در صورتی که چنین نیست و این شیوه فقط یکی از طرق مهم تجزیه و تحلیل است که برای تحقیقات و داده‌هایی به‌کار می‌رود که جنبه آماری داشته باشد. تحقیقات فراوانی وجود دارد که فاقد جنبه آماری است و عمدتاً متکی به اسناد و مدارک و شهود و ادراک و تحلیل عقلانی است. و این‌گونه تحقیقات نیز از فرایند کامل تحقیق علمی تبعیت می‌کند و دارای مرحله تجزیه و تحلیل است. بنابراین، تجزیه و تحلیل، ‌به طور کلی بر دو قسم است: تجزیه ‌و تحلیل کمّی و تجزیه ‌و تحلیل کیفی. برخی روش‌پژوهان، تجزیه و تحلیل کمّی را به تحلیل توصیفی و تحلیل تبیینی (یا علّی) طبقه‌بندی کرده‌اند. در سطح تحلیل کمی توصیفی چگونگی توزیع داده‌های تجربی هر یک از متغیرهای مستقل و وابسته از طریق شاخص‌های آماری مناسب بیان می‌شود. در سطح تحلیل تبیینی با علت‌کاوی سروکار داریم و رابطه علّی میان متغیرها جستجو می‌شود. البته برخی دیگر، تجزیه و تحلیل مقایسه‌ای را هم به انواع تجزیه و تحلیل کمّی اضافه کرده‌اند. همچنین تحلیل کیفی در سه سطح قابل انجام است: توصیف، تبیین و تفسیر.

1

بنابراین، با دسته‌بندی آنچه که گفته شد، می‌توان در یک نمای کلی، اقسام تجزیه و تحلیل را در نمودار زیر نمایش داد:
اکنون به شرح اقسام مذکور می‌پردازیم:

• تجزیه ‌و تحلیل کمّی (Quantitative Analysis)

تحلیل توصیفی با تحقیق توصیفی و تحلیل تبیینی با تحقیق تبیینی سازگار است. با وجود این در تحقیق تبیینی، تحلیل توصیفی نیز انجام می‌شود. تحلیل کمّی در شرایطی کاربرد دارد که مفاهیم از طریق معرف‌های تجربی کمّی اندازه‌گیری شده باشد. ابزار تحلیل کمی، تکنیک‌های آماری است. در تحلیل کمی واقعه را از بیرون می‌کاویم. تحلیل کمی یکی از روش‌های استدلال تجربی در باب فرضیات علمی است. تحلیل کمی استدلالی آماری است. این استدلال شواهد تجری را برای ابطال یا قبول راه‌حل نظری مسئله در اختیار ما قرار می‌دهد. نتیجه تحلیل کمی نیازمند تحلیل تئوریک است و حتی می‌توانیم آن را معناکاوی کنیم. تحلیل کمی بی‌نیاز از تحلیل کیفی نیست. محقق به منظور تکمیل تحلیل و دستیابی به بسندگی معنایی، نیازمند آن است که تحلیل کمی را با تحلیل کیفی همراه سازد. تحلیل کیفی بار معنایی یافته‌های کمی را روشن‌تر می‌نماید. در سطح تحلیل توصیفی، آماره‌های توصیفی مانند میانگین، واریانس، انحراف استاندارد، میانه و مد مورد استفاده قرار می‌گیرد. در سطح تحلیل تبیینی، تکنیک‌های آماری چندمتغیری به‌کار می‌رود.

• تجزیه ‌و تحلیل کیفی (Qualitative Analysis)

به طور کلی در مواردی که توجه بیشتر به صفت‌های فردی معطوف است، احتمالا هیچ‌یک از روش‌های تحلیل کمی به‌کار نمی‌آیند. در تحلیل کیفی، داده‌های گردآوری شده از نوع داده‌های کیفی هستند؛ البته ممکن است داده‌های تجربی کمی نیز باشند؛ در این صورت باید از این داده‌ها طبق منطق تحلیل کیفی استفاده کرد.

• پیش‌نیاز مهم هر تحلیل کیفی؛

از آنجا که محقق ابزار عمده در جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌های کیفی است، باید قبل از شروع تکلیف یا مسئله مورد بررسی، دارای برخی ویژگی‌ها باشد. مهم‌ترین این ویژگی‌ها آن است که محقق باید تلاش کند پیش‌داوری‌ها، دیدگاه‌ها، یا مفروضاتی را که انواع روش‌های تجزیه و تحلیل ممکن است در تجزیه و تحلیل داده‌ها تداخل ایجاد کند کاهش دهد و یا حداقل از آن‌ها آگاه شود. این ویژگی به محقق کمک می‌کند تادیدگاه‌های شخصی خود را در هنگام تحقیق کمتر دخالت داده و یک پدیده را همان‌گونه که هست مورد بررسی قرار دهد.

• حوزه‌های تحلیل کیفی؛

تحلیل کیفی را باید رویکرد مسلط بر تحقیقات دوره فرامدرن و محصول انتقادات مکتب انتقادی فرانکفورت از روش‌های کمّی دانست که گستره وسیعی از علوم انسانی را دربر گرفته است. «اساساً بخش عمده‌ای از مطالعات مربوط به تأثیر ایدئولوژی، دین، فرهنگ، سیاست، اخلاق و مانند آن را بر کنش و رفتار انسان، که موضوع مطالعه بسیاری از رشته‌های علوم انسانی است، می‌توان با استفاده از روش تحلیل کیفی و عقلی، تجزیه و تحلیل نمود.» همچنین مطالعات مردم‌شناسی و آداب و رسوم و روابط اجتماعی و نیز مطالعات مربوط به تحلیل محتوا جملگی در حوزه تحقیقات کیفی قرار می‌گیرند، هرچند ممکن است از روش‌های کمی نیز بهره ببرند. به‌طور کلی تحقیقاتی که نوعاً کتابخانه‌ای و نظری هستند و اطلاعات به‌وسیله ابزارهای سنجش مربوط نظیر فیش، جدول، کارت و امثال آن گردآوری می‌شود، از نوع تحقیقات کیفی هستند.

• روش‌های تحلیل کیفی؛

در تحقیقات کیفی محقق می‌تواند از طریق استدلال قیاسی و استقرائی، تمثیل و تشبیه، نشانه‌یابی، تجرید، تشخیص تفاوت و تمایز، مقایسه و … که جملگی به کمک تفکر و تعقل و منطق صورت می‌پذیرد، داده‌های گردآوری شده را ارزیابی و تجزیه و تحلیل نموده، با ذهن مکاشفه‌ای خود نتیجه‌گیری کند. یکی از مبانی و معیارهایی که محقق در تحقیقات کیفی و نیز کمّی می‌تواند از آن‌ها استفاده کند قضایای کلی علمی و نیز معیارهای الهی هستند که آن‌ها را در فصل ادبیات مسئله و مباحث نظری تدوین نموده است. محقق می‌تواند داده و اطلاعات کسب شده را با این قضایا و معیارها مقایسه کند و از آن‌ها نتیجه‌گیری نماید؛ زیرا قضایای کلی و معیارهای الهی قوانین مسلم اجتماعی و انسانی هستند که روابط بین متغیرهای اجتماعی و انسانی را منعکس می‌نمایند؛ بنابراین، محقق به ‌عنوان یک مبنای مقایسه در تحلیل کیفی می‌تواند از آن‌ها استفاده نموده، نتیجه‌گیری کند؛ مثلاً اگر یک محقق تاریخ درباره علل سقوط یک دولت و حکومت مطالعه می‌کند، می‌تواند مدارک و اسناد و شواهد و نشانه‌هایی را که در مرحله گردآوری اطلاعات جمع‌آوری نموده با قضایای کلی علمی و معیارهای الهی مقایسه کند و بدین ترتیب آن‌ها را مورد ارزیابی قرار دهد. طبعاً، چنانچه شواهدی دال بر ظلم و ستم یا سستی و کاهلی و خوش‌گذرانی در رفتار و کردار دولت حاکم یافت، می‌تواند آن را علت بروز برخی از پدیده‌ها بداند و برای مثال بین متغیر مستقل و ظلم و ستم با متغیر تابع سقوط حکومت رابطه برقرار سازد.

• تجزیه و تحلیل توصیفی (Descriptive Analysis)

در این نوع تجزیه و تحلیل، اگر تجزیه و تحلیل به صورت کمّی باشد، پژوهشگر داده‌های جمع‌آوری شده را با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی، خلاصه و طبقه‌بندی می‌کند. به‌عبارت دیگر، در تجزیه و تحلیل توصیفی پژوهشگر ابتدا داده‌های جمع‌آوری شده را با تهیه و تنظیم جدول توزیع فراوانی خلاصه می‌کند و سپس به کمک نمودار آن‌ها را نمایش می‌دهد و سرانجام،‌ با استفاده از سایر شاخص‌های آمار توصیفی آن‌ها را خلاصه می‌کند. معروف‌ترین و در عین حال پرمصرف‌ترین شاخص‌های آمار توصیفی عبارت‌اند از: میانگین، ‌میانه و انحراف استاندارد ولی اگر تجزیه و تحلیل کیفی باشد، در تحلیل توصیفی چگونگی صفات هر یک از متغیرهای موجود، در تحلیل تشریح می‌شود. در این سطح، نظام معانی متن یا واقعه جدا از زمینه‌های اجتماعی آن تحلیل می‌گردد.

• تجزیه و تحلیل مقایسه‌ای (Comparative Analysis)

در تجزیه و تحلیل مقایسه‌ای علاوه‌بر اینکه اطلاعات جمع‌آوری شده به صورت توصیفی مورد تجزیه و تحیل قرار می‌گیرند، با یکدیگر مقایسه می‌شوند. سؤالی که در این تجزیه و تحلیل مطرح است این است که آیا شاخص آماری محاسبه‌شده بزرگ‌تر یا کوچک‌تر از شاخص‌ آماری دیگر است؟
به این معنی که دو یا چند شاخص آمار توصیفی میانگین (Mean)، میانه (Median)، انحراف استاندارد (Standard Deviation)و واریانس (Variance)مورد مقایسه واقع می‌شوند. به‌عنوان مثال، ممکن است شما در دو یا چند کلاس ریاضی مقایسه کنید و مشخص سازید که بین پیشرفت تحصیلی این دو کلاس در درس ریاضی اختلاف معنی‌داری (Significant) وجود دارد یا خیر؟ به‌عبارت دیگر علاقه‌مندیم که میانگین دو کلاس را با استفاده از یک آزمون آماری مقایسه کنیم و مشخص سازیم که آیا بین آن‌ها اختلاف آماری معنی‌داری وجود دارد؟‌ در چنین شرایطی وقتی گفته می‌شود که بین میانگین دو کلاس تفاوت معنی‌داری وجود دارد، منظور این است که یافته پژوهش دارای اعتبار است و آنچه که به‌دست آمده است ناشی از شانس یا تصادف نیست.

• تجزیه و تحلیل علّی یا تبیینی (Causal Analysis)

در تجزیه و تحلیل کمّیِ علّی، ابزار یا شاخص‌های آماری به‌کار برده شده همانند روش‌هایی است که در تجزیه و تحلیل مقایسه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. تفاوت عمده بین این دو روش در این است که در تجزیه و تحلیل علّی، روابط علت و معلولی بین متغیرهای مستقل و وابسته مورد بحث و برسی قرار می‌گیرد و در پژوهشگر با رد یا تأیید فرض‌های آماری به تأیید یا رد روابط و معلولی می‌پردازد. اگر تجزیه و تحلیل کیفی باشد، تبیین و علت‌کاوی به این شکل انجام می‌شود که زمینه‌های اجتماعی _تاریخی تأثیرگذار بر متن یا واقعه مطالعه و با هدایت تئوری تحلیل می‌شود. و واقعه در قالب قانونی کلی، تبیین می‌شود. در این سطح از قاعده تبیین قیاسی_قانونی استفاده می‌شود.

• تجزیه و تحلیل تفسیری (Qualitative Analysis)

این تحلیل را تجزیه و تحلیل تأویلی یا تفهمی نیز می‌نامند. این تحلیل، در واکنش به روش‌های تحلیلی کمّی متأثر از تجربه‌گرایی دُگم به وجود آمد و بر پایه انسان مختار و اراده‌مند به تفسیر انسان و رفتارهای اجتماعی او می‌پردازد و معتقد است هر رفتاری دارای یک مبانی فکری و ارادی و انگیزشی زیرساختی و پنهانی است که باید آن را کشف نمود. بنابراین، «پیش‌فرض تحلیل تفسیری آن است که پدیده‌ها و کنش‌های اجتماعی افراد ماهیتاً معنادار هستند. اساساً تحلیل تفسیری در مقام یکی از روش‌های تحلیل شواهد تجربی درصدد بازگو کردن و نشان دادن معنای نهفته در متن یا واقعه درون زمینه است. در تحلیل تفسیری دو عنصر کلیدی وجود دارد: متن یا واقعه مورد مطالعه و زمینه. متن مربوط به پژوهش‌هایی است که مسئله تحقیق آن‌ها از نوع نوشتاری یا گفتاری است؛ مانند تحلیل گفتمان. منظور از واقعه رفتارهای افراد و پدیده‌های اجتماعی مثلاً شعائر، دموکراتیزاسیون، انقلاب و نابرابری‌های اجتماعی است. در تحلیل تفسیری به زمینه معنی رجوع می‌گردد؛ آن‌گاه متن یا واقعه دورن آن زمینه فهم می‌شود. در اینجا از واقعیت بیرونی به واقعیت درونی می‌رویم و به اعماق و درون متن و وقایع راه می‌یابیم. از نظر روش‌شناختی برای زمینه می‌توان دو بعد در نظر گرفت: ۱) زمینه معرفتی؛ ۲) زمینه اجتماعی. زمینه معرفتی، متن کلی‌تر و بزرگ‌تری است که متن خاصی بخشی از آن در نظر گرفته می‌شود؛ آن‌گاه معانی نهفته در آن درون متن گسترده‌تر و کلی‌تر تأویل می‌شود. این سخن مانند فهم معنای یک کلمه در درون ساختار جمله است. زمینه معرفتی می‌تواند یک متن نوشتاری یا گفتاری باشد.»

آموزش تجزیه تحلیل آماری داده های پژوهش

تحلیل داده های آماری

مدیر تحقیق و توسعه و مدیر برنامه مرجعیت بیمارستان لقمان حکیم.

مشاور پژوهشی دانشکده مجازی آموزش پزشکی و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی.

عضو شورای پژوهشی و کارشناس پژوهشی مرکز توسعه تحقیقات بالینی.

مشاور پژوهشی سازمان نظام پزشکی کشور.

معاون پژوهشی بخش مراقبتهای ویژه مرکز پزشکی.

مولف چندین کتاب در حوزه های پزشکی و پژوهشی

استاد مشاور و مدرس دوره های پودمانی و بیش از 30 کارگاه آموزشی علمی و پژوهشی

مدرس دوره : مهندس فاطمه رجبی

کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

کارشناس بهداشت حرفه ای مراکز بهداشت و مسئول و مربی ارتقا موسسه نگین تهران

در زمینه های سم شناسی شغلی، نمونه برداری و آنالیز نمونه های هوا، حوادث شغلی و ترافیکی، ارزیابی و مدیریت ریسک، بهداشت حرفه ای، آلودگی هوا، تجزیه و ارزشیابی آلاینده های شیمیایی محیط کار، کنترل آلاینده های شیمیایی محیط کار، صدا و ارتعاش در محیط کار، عوامل فیزیکی در محیط کار، بررسی و تجزیه و تحلیل حوادث ناشی از کار

مدرس دوره های ارتقا و سلامت ایمنی و محیط کار

فهرست مطالب دوره :

آماده کردن داده ­ها برای تحلیل آماری

معرفی روش های آماری

آمار توصیفی

آمار استنباطی

نرم افزار های انواع روش‌های تجزیه و تحلیل آماری

گزارش نتایج

تجزیه و تحلیل آماری : در مسیر پژوهش و مقاله نویسی ، برای تفسیر و تحلیل نتایجی که از تحقیق و پژوهش به دست می آید لازم داریم که از تحلیل آماری داده های پژوهش استفاده کنیم . در مطلب انواع مطالعات علمی دیدیم که یکی از عناصر مهم روش تحقیق آن است که بدانیم برای جمع اوری داده های خود از چه روشی استفاده می کنیم و چه ابزاری برای پردازش و تفسیر داده ها داریم . در این دوره ی آموزشی قصد داریم روش تجزیه‌ و ‌تحلیل ‌اطلاعات بعنوان ‌بخشی ‌از ‌فرآیند‌ روش‌ تحقیق‌ علمی ‌را آموزش دهیم .

به طور کلی آمار بخش مهمی از اکثر علوم را تشکیل میدهد . به محققان کمک می کند تا فرضیه ها را آزمایش کنند ، نظریه ها را تأیید یا رد کنند و به نتایج قابل اعتمادی برسند . داده ها حقایق و ارقامی هستند که برای ارائه و تفسیر جمع آوری ، تحلیل و انواع روش‌های تجزیه و تحلیل جمع بندی می شوند. داده ها ممکن است به صورت کمی یا کیفی طبقه بندی شوند. اقداماتی برای آماده سازی این داده ها وجود دارد که در این مطلب به آنها اشاره خواهیم کرد

روش ها و تکنیک های مختلفی برای انجام تجزیه و تحلیل وجود دارد که به صنعت و هدف تجزیه و تحلیل بستگی دارد. روش های آماری به طور کلی به دو روش توصیفی و استنباطی تقسیم میشود . روش­هایی را که به وسیله آنها می­توان اطلاعات جمع­آوری شده را تنظیم کرده و خلاصه نمود، آمار توصیفی می­نامیم. در حقیقت آمار توصیفی تنها روشی ساده برای تشریح داده¬های موجود است.

بخشی از آمار که به تحلیل، تفسیر و تعمیم نتایج حاصل از تنظیم و محاسبه ­ی مقدماتی آماری تکیه دارد، آمار استنباطی خوانده می­شود. با استفاده از روش­های آمار استنباطی می­توان مشخصات جامعه­ ی آماری را از روی نمونه ­ها استنباط کرد.

نرم افزار های تحلیل آماری نیز برای تحلیل داده ها وجود دارند که از آنها برای ترسيم نمودارهاي آماري، محاسبه آماره هاي توصيفي (ميانگين، ميانه، واريانس، …)، انجام استنباط آماري (قبول يا رد فرضيات پايان نامه)، محاسبه همبستگي بين متغيرها، رگرسيون، و.. استفاده میکنند در این مطلب به چند نرم افزار مهم اشاره شده است و کاربردهای ان ها را نیز میتوانید ببینید.

ادامه آموزش این مطلب را به صورت فایل زیپ دانلود کنید

مشخصات فایل: آموزش ویدیویی(با کیفیت1080) به همراه فایلpdf

روش های تجزیه و تحلیل داده های مصاحبه

مقالة حاضر به معرفی روش های تجزیه و تحلیل داده های مصاحبه شامل تحلیل کمّی. ساختاری و تفسیری پرداخته است. در تحلیل کمی متن نوشتاری مصاحبه ها رمزگذاری و شمارش می شود و با استفاده از روش های آماری تحلیل می گردد. در تحلیل ساختاری متن نوشتاری. بر حسب تعداد واژه ها. اصطلاحات و..

روش‌هاي تجزيه و تحليل داده‌هاي مصاحبه پژوهش.

روش ها تجزيه و تحليل داده هاي مصاحبه. همان گونه كه گفته شد. متن پياده شدة مصاحبه ها با سه روش كمّي. ساختاري و تفسيري تجزيه و تحليل مي شود: 1. تحليل كمي. براي اين منظور. از روش هاي آماري استفاده مي شود..

Magiran روش های تجزیه و تحلیل داده های مصاحبه.

مقاله حاضر به معرفی روش های تجزیه و تحلیل داده های مصاحبه شامل تحلیل کمی. ساختاری و تفسیری پرداخته است. در تحلیل کمی متن نوشتاری مصاحبه ها رمزگذاری و شمارش می شود و با استفاده از روش های آماری تحلیل می گردد. در تحلیل ساختاری متن نوشتاری. بر حسب تعداد واژه ها. اصطلاحات و..

انواع روش تجزیه و تحلیل داده ها – گروه آموزشی علم ما.

28 · بنابر این روش اکتشافی می تواند به تصمیم گیری در مورد این که آیا موضوع مورد نظر ارزش تحقیق دارد یا خیر بیانجامد. روش اکتشافی را می توان با جستجوی ادبیات. صحبت با متخصصان حوزه مربوطه و انجام مصاحبه متمرکز با افراد یا گروه ها. خواندن متون و نوشته های مختلف, مشورت با اساتید و..

مصاحبه نحوه کدگذاری تحلیل و تفسیر. نحوه نوشتن Research.

روشهای تجزیه و تحلیل داده های مصاحبهمصاحبه در گراندد تئوریشکل و فنون مصاحبهاهمیت روایی و پایایی مصاحبهگراندد تئوری. مصاحبه. کدگذاری و ایجاد نظریهانواع مصاحبه نیمه ساختاریافته. بدون ساختار. ساختاریافتهفرایند مصاحبهتهیه گزارش از مصاحبهروش ها تجزیه و تحلیل داده های مصاحبهتحلیل ساختاریمصاحبه نحوه کدگذاری تحلیل و تفسیردر عرصه پژوهش. محققان برای بررسی دیدگاه های افراد در پژوهش های پیمایشی و انواع پژوهشهای کیفی. از مصاحبه استفاده می کنند. با طرح انتقادات درباره به کارگیری رویکرد کمی در تحقیقات تربیتی و گسترش توجه به پژوهشهای کیفیو پژوهشهای تلفیقی. به مصاحبه بیش از پیش توجه شده است. به کارگیری مصاحبه به منظور دستیابی به نتایجی که از قابلیت اعتماد مناسبی برخوردار باشد. نیازمند آشنایی با روش های انجام مصاحبه و داشتن مهارت د. phd-proposal4.5(12): 4..

روش های تجزيه و تحليل مصاحبه.

1. تحليل كمي. براي اين منظور. از روش هاي آماري استفاده مي شود. در اين نوع تحليل. متن نوشتاري پاسخ هاي مصاحبه شوندگان رمزگذاري و شمارش مي شود و در جدول توزيع فراواني ثبت مي گردد. سپس اطلاعات موجود در جدول با استفاده از روش هاي آمار توصيفي. متناسب با نوع متغير ها يا تحقيق. روش..

تحلیل داده های کیفی مصاحبه با نرم افزار مکس کیو دی ای.

18 · مرحله ۱: داده های خود را تهیه. سازماندهی و وارسی کنید. در ابتدا. داده ها تهیه و سپس در یک پروژه مکس.کیو.دی.ای وارد شده و سازماندهی می شوند. تجزیه و تحلیل خود را با وارسی داده ها. به ویژه با مطالعه متمرکز مصاحبه ها و نوشتن یادداشت های اولیه و..

موسسه سینا – روش های تجزیه و تحلیل داده های پایان نامه.

با توجه به اینکه در فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها صورت می گیرد. نیاز به برخی نرم افزارهای تجزیه و تحلیل آماری مثل SPSS. itab. amos و.می باشد. اگر آشنایی کامل با همچین نرم افزارهایی را دارید به راحتی خواهید توانست تحلیل آماری داده ها خام خود را انجام دهید..

روش های تجزیه و تحلیل داده های آماری.

28 · روش های تجزیه و تحلیل داده های آماری. با گسترش معلومات انسان ابزار های نوینی برای جمع آوری. توصیف. تحلیل. انتقال و ارائه اطلاعات توسط دانش پژوهان تولید شده است. و به عبارتی روش های تحقیق نیز در حال تکامل و توسعه بوده است. بنابراین ضروری است محققان. استادان و دانشجویان از روش..

داده های کیفی – تعریف. انواع. تجزیه و تحلیل مثالها. روشهای.

126 · داده های کیفی – تعریف. انواع. تجزیه و تحلیل و مثالها. روشهای جمع آوری. و اهمیت داده های کیفی. داده های کیفی را می توان مشاهده و ثبت کرد. این نوع داده ماهیتاً غیر عددی است. این نوع داده ها از طریق روش مشاهدات. مصاحبه های یک به یک. انجام گروه های متمرکز و روش های..

انواع شيوه‌هاى تجزيه‌وتحليل داده‌ها.

تعلیم و تربیت تحقیق و پژوهش مفهوم و فلسفه تحقیق علمی انواع تحقیقات علمی انتخاب. تعریف و بیان مسئله تحقیق تدوین فرضیه نمونه‌گیری ابزار سنجش و گردآوری روش‌های گردآوری اطلاعات کدگذاری. استخراج. طبقه‌بندی داده‌ها تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و استنتاج شیوۀ ارائه مطالب آموزش علم..

تحلیل داده‌ها – ویکی‌پدیا. دانشنامهٔ آزاد.

مراحل تحلیل داده. تجزیه‌وتحلیل به معنای شکستن کل به اجزاء جداگانه است. تحلیل داده روند به دست آوردن دادهٔ جدید و تبدیل آن به اطلاعاتی مفید در جهت تصمیم‌گیری کاربران است. داده جمع‌آوری و تحلیل می‌شود تا پاسخگوی سوالات. آزمایش فرضیه‌ها یا تکذیب نظریه‌ها باشد..

موسسه سینا – روش های تجزیه و تحلیل داده های پایان نامه.

آزمون فرضیه ها یا طرح سؤالات: آزمون های بکار رفته در تجزیه و تحلیل آماری داده ها برای یافتن نتایج نهایی و پاسخ فرضیات و سوال اصلی پژوهش را مطرح می کنید..

روش دلفی و راهنمای گام به گام استفاده از آن در پژوهش چطور.

13 · مصاحبه و رزومه در گام بعدی با تحلیل توصیفی داده‌های به‌دست آمده از پاسخ‌های داده شده‌ی افراد. می‌توان پرسش­نامه‌ی دور سوم را ایجاد کرد. روش دلفی نیز همچون دیگر روش‌های تحقیق نقاط قوت 4.5(90)..

مقاله جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های کیفی برای پویایی.

تکنیکهای جمع آوری داده مانند مصاحبه و گروه های متمرکز و تکنیک های تحلیل داده های کیفی نظیر روش شناسی نظریه بنیادی و مدلسازی گروهی و دلفی میتوانند نقش مهمی در فرآیند پویایی شناسی سیستم داشته باشند..

تجزیه و تحلیل داده‌های کیفی در مکس‌کیودی‌ای 2020 نشرلوگوس.

مکس‌كیودي‌اي 2020 [MAXQDA2020] نرم‌افزاري براي تجزيه و تحلیل داده‌هاي كیفي است و توسعه‌دهندگانِ آن به درستي شعار «هنر تحلیل داده» را محقق ساخته‌اند. براي تحلیل داده‌هاي مصاحبه. گروه‌هاي متمركز. تحلیل اسناد و مدارک..

روش های تحلیل کیفی.

داده های کیفی معمولاٌ از روش هایی مبتنی بر مشاهده. مصاحبه. یادداشت های مربوط به مصاحبه های پراکنده. یادداشت های روزانه یا سایر اسناد حاصل می شوند.بدون توجه به این نوع داده ها. وظیفه مهم پژوهشگر آمادگی کامل برای تحلیل از طریق سازماندهی مطالب است..

کد گذاری براون و کلارک در تحلیل تم. نحوه نوشتن Research.

مرحله ۱. آشنایی با داده هامرحله ۲. ایجاد کدهای اولیهمرحله ۳٫ جستجوی کدهای گزینشیمرحله ۴. شکل گیری تم های فرعی در پایان نامه دکتریمرحله ۵. تعریف و نام گذاری تم های اصلی پایان نامه دکتریمرحله ۶. تهیه گزارش پایان نامه دکتریبرای اینکه محقق با عمق و گستره محتوایی داده ها آشنا شود لازم انواع روش‌های تجزیه و تحلیل است که خود را در آنها تا اندازهای غوطه ور سازد. غوطه ور شدن در داده ها معمولا شامل بازخوانی مکرر داده ها و خواندن داده ها به صورت فعال (یعنی جستجوی معانی و الگوها) است. phd-proposal: 23..

روش تجزيه و تحليل اطلاعات.

به هر روی قبل از تجزیه و تحلیل اطلاعات باید کار دسته بندی. گروه بندی یا طبقه بندی آنها انجام شود. پردازش داه ها داده های جمع آوری شده می تواند به صورت دستی یا به رایانه ای تجزیه و تحلیل شوند..

انواع روش‌های تجزیه و تحلیل

روش انجام پژوهش و تکنیک های مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها/ فرضیه ها و سئوالات:
این بخشیک مرور کلی از متدولوژی تحقیق است. مطالب این بخش شامل؛ روش گردآوری داده ها، قلمرو تحقیق (زمانی و مکانی)، جامعه و نمونه آماری، روش تجزیه و تحلیل داده ها (و آزمون فرضیه ها یا مسئله تحقیق) می باشد. این بخش متدولوژی را به طور کلی توصیف می کند و دربرگیرنده یک یا دو پاراگراف از پروسه های آماری اصلی نظیر رگرسیون است. این بخش باید هم روش های جمع آوری داده وهم روش های آنالیز داده را بیان کند و خلاصه مختصری از نتایج آنالیز داده را معرفی نماید. توجیهات مربوط به متدولوژی بکار رفته می تواند تا تکمیل فصول 2 و 3 کنار گذاشته شود.جزئیات متدولوژی نظیر اندازه و فیلتر نمونه ها، دلیل استفاده از آزمون ها، توضیح مدل ها و تکنیک ها در فصل 3 آورده می شود.
یکی از اشتباهات رایج دانشجویان در بیان این بخش این است که به بیان چند تکنیک آماری بسنده می کنند. در حالی که در این بخش باید نحوه انجام تحقیق به تفصیل بیان شود. و دانشجو، استاد راهنما و مشاور این اطمینان را بیابند که تحقیق انجام شدنی است.
برخی از دانشجویان در این قسمت شروع به اثبات مدل های مورد استفاده یا به عبارت بهتر آموزش تکنیک های مورد استفاده خود به اساتید راهنما، مشاور و داور می نمایند که امری کاملا نادرست است.
مثال. در موضوع تحقیق با عنوان " آزمون مدل CAPM در بازار سرمایه ایران" محتویات قسمت های مختلف این بخش به صورت زیر خواهد بود:
روش گردآوری داده ها. داده های مربوط به بازدهی سهام و شاخص بورس از وبسایت شرکت خدمات فناوری بورس تهران (TSETMC) و داده های مربوط به نرخ بهره از سایت بانک مرکزی و یا مستندات منتشره توسط مراجع قانونی کشور از قبیل مرکزآمار ایران گردآوری خواهد شد.
جامعه و نمونه آماری. جامعه آماری تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران می باشد. شرکت های زیر از جامعه حذف شده اند:
شرکت هایی که در طی ماه حداقل یک معامله نداشته اند.
شرکت هایی که در سال مورد نظر زیان ده بوده اند.
شرکت هایی که حداقل 6 ماه از تاریخ پذیرششان در بورس نگذشته است.
شرکت هایی که سهامدار بالای 50% آن در بورس باشد.
قلمرو تحقیق. قلمرو مکانی تحقیق ، بورس تهران و قلمرو زمانی تحقیق در طی سال های 1380 تا 1390 خواهد بود.
روش تجزیه و تحلیل داده ها.در ابتدی هر سال نمونه ها بر اساس فیلتر بیان شده انتخاب و با توجه به بازده محاسبه شده سالانه در 5 دسته پرتفولیو چیده می شوند. شرکت ها با توجه به اندازه شان (قیمت سهم در تعداد سهام منتشره درآخرین روز سال قبل) مرتب و هر 20% در یک پرتفولیو قرار خواهد گرفت. متوسط بازده ساده هر پرتفولیو محاسبه و با توجه به بازده شاخص در همان سال، و نرخ بهره بدون ریسک مدل رگرسیونی زیر تخمین و بتای هر سهم بدست می آید. بدین ترتیب به ازای هر سال و هر پرتفولیوی اندازه، یک بتا خواهیم داشت.
r_i=r_f+β(r_m-r_f )+u_i
در ادامه به منظور تخمین رابطه SML رگرسیون زیر بین بتاها با متوسط بازده ساده پرتفولیوها تخمین زده می شود:
r_P=α+γβ_P+u_P
با توجه به فرض، می بایست مقدار آلفا با صفر اختلاف معنی داری نداشته باشد و گاما نیز از نظر آماری معنی دار و مثبت باشد. رویکرد فوق برای آزمون مدل CAPM توسط تحقیقات بسیاری بکار رفته است که از آن جمله می توان به . و . اشاره نمود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.