دلایل اهمیت نقدینگی


بررسی رابطه نقدینگی با ریسک پذیری بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

1 دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور گرمسار، گرمسار، ایران.

2 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه آزا د اسلامی، واحد خمین، خمین، ایران.

3 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمین، خمین، ایران.

چکیده

ریسک در هر حیطه ای قابلیت مطرح شدن دارد که یکی از این حیطه ها بانک و فعالیت های بانکداری است و بانک‌ها به علت اهمیت به سزایی که در نظام اقتصادی دارند در این زمینه مورد توجه خاص قرار می‌گیرند. هدف اصلی از این پژوهش بررسی رابطه نقدینگی با ریسک پذیری بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. این تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است و از نظر طبقه بندی بر مبنای روش و ماهیت در طبقه بندی تحقیقات همبستگی قرار می گیرد. تجزیه و تحلیل داده‌ها بر اساس روش مطالعه داده‌های ترکیبی رگرسیون داده‌های ترکیبی با اثرات ثابت (پتل) انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش، بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال 1391 تا سال 1396 بود. با استفاده از روش نمونه گیری غربالگری حذفی تعداد 9 بانک در دوره های 6 ماهه به عنوان حجم نمونه اماری مورد مطالعه قرار گرفت. تجزیه و تحلیل و پردازش داده‌ها با بهره‌گیری از روش های معمول اقتصاد سنجی و مدل های رگرسیونی صورت‌ گرفته است که بدین منظور از نرم افزارEviews استفاده گردید. یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد که نقدینگی سال t تاثیر معناداری بر ریسک نقدینگی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد. همچنین مشخص گردید که نقدینگی سال t-1 بر ریسک نقدینگی تاثیر معناداری ندارد. در خصوص ریسک اعتباری، مشخص گردید که نقدینگی سال t و سال t-1 بر ریسک اعتباری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری ندارد.

محاسبه ی ریسک نقدینگی "مطالعه ی موردی بانک اقتصاد نوین"

برخورداری از توان تامین نقدینگی برای پاسخ گویی به نیازهای کوتاه مدت و با هزینه ای معقول ، از مهم ترین ویژگی های یک سامانه مدیریت موثر نقدینگی محسوب می شود. بحران اخیر بازارهای مالی، مراجع نظارت بانکی را بر آن داشت که ضمن ریشه یابی علل بحران و یافتن راهکارهای مناسب برای برون رفت از آن، تدابیری برای پیشگیری از تکرار پذیری آن بیندیشند. که در جستجوی علل بحران، ریسک نقدینگی یکی از عوامل مهم تلقی شد که این ریسک یک دور باطل بین نقدینگی بازار و تامین وجوه ایجاد می کند. و یکی از عواملی که متاثر از ریسک نقدینگی است، بازده و به طور جزئی تر سود عملیاتی است. زیرا یکی از الزامات اساسی کسب سود در آینده ، تقبل ریسک است. وظیفه ی مهم مدیریت بر دارائی ما را بر آن داشت که رابطه ی ریسک نقدینگی و سود عملیاتی بانک اقتصاد نوین بررسی کنیم. که این مهم از طریق روش شناسی متفاوتی از جمله تجزیه ی سود عملیاتی و ریسک نقدینگی و سیستم معادلات همزمان انجام شده است. که ریسک نقدینگی را با روش شکاف دوره زمانی محاسبه کرده ایم و با استفاده از رویکرد خود همبستگی برداری(var) به بررسی اثر تکانه‎های مختلف بر روی شکاف نقدینگی ورودی و خروجی پرداخته ایم. در آخر از روش مدل های خودهمبسته ی برداری به منظور بررسی تاثیر ریسک نقدینگی بر سود عملیاتی بانک استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان می دلایل اهمیت نقدینگی دهند که ریسک نقدینگی و سود عملیاتی رابطه ی معناداری با یکدیگر دارند به این ترتیب که به ازای هر یک واحد افزایش در جریان نقدینگی سود عملیاتی بانک به میزان 1.24 واحد افزایش می دهد. به منظور بررسی خوبی برازش آماره ی ضریب تعیین مقدار 0.92را نشان می دهد. تحلیل های حاصل از نمودار های توابع کنش و واکنش نشان دهنده ی این موضوع است که یک واحد تکانه ی مثبت از طریق شکاف نقدینگی دارای اثرات دائمی و بلند مدت بر سود عملیاتی است.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

پیش بینی منابع نقدینگی بانک ها (مطالعه موردی بانک اقتصاد نوین)

مدیریت نقدینگی یکی از مهمترین وظایف مدیریت مالی بنگاه اقتصادی است و درمورد مؤسسات مالی و اعتباری خصوصاً بانکها اهمیت آن افزون می شود. بانکها به دلیلاهمیت کاری خود نیازمند نگهداری بخشی از دارایی های خود به شکل نقد به منظورپاسخگویی به مراجعان و صاحبان سپرده می باشند، که همین موضوع هزینه های فرصتیبرای آن دارایی به وجود می آورد، به بیان دیگر نگهداری وجوه نقد در حسابهای جاری،بانک مرکزی، نزد سایر بانک.

پیش بینی منابع نقدینگی بانک ها (مطالعه موردی بانک اقتصاد نوین)

مدیریت نقدینگی یکی از مهمترین وظایف مدیریت مالی بنگاه اقتصادی است و درمورد مؤسسات مالی و اعتباری خصوصاً بانکها اهمیت آن افزون می شود. بانکها به دلیلاهمیت کاری خود نیازمند نگهداری بخشی از دارایی های خود به شکل نقد به منظورپاسخگویی به مراجعان و صاحبان سپرده می باشند، که همین موضوع هزینه های فرصتیبرای آن دارایی به وجود می آورد، به بیان دیگر نگهداری وجوه نقد در حسابهای جاری،بانک مرکزی، نزد سایر بانک.

عوامل موثر بر ریسک نقدینگی بانکها (مطالعه موردی بانک ملت)

ریسک به معنی احتمال عدم تحقق نتایج مورد انتظار است یا به عبارتی ریسک احتمال محقق نشدن پیش بینی‌های آینده تعبیر شده است .ریسک در هر حیطه ای قابلیت مطرح شدن دارد که یکی از این حیطه‌ها بانک وفعالیت‌های بانکداری است و دلایل اهمیت نقدینگی بانکها به علت اهمیت به سزایی که در نظام اقتصادی دارند در این زمینه مورد توجه خاص قرار می‌گیرند. دلایل وجود ریسک در بانک را با نوع کارکرد آن می‌توان توجیه کرد، چرا که بانک‌ها از یک س.

اندازه‌گیری ریسک نقدینگی بانک با استفاده از مدل ارزش در معرض خطر ( مطالعه موردی: بانک سامان )

مدیریت نقدینگی به معنی توانایی بانک برای ایفای تعهدات مالی خود در طول زمان است. مدیریت نقدینگی در سطوح مختلفی صورت می‌گیرد. مدیریت نقدینگی نیازمند شناسائی خطرات در معرض آن و تغییرات ناشی از متغیرهای محیطی می‌باشد. ریسک نقدینگی بعنوان شاخصی جهت کنترل و مدیریت نقدینگی در دست مدیران قرار می‌گیرد. در این تحقیق ریسک نقدینگی بصورت مطالعه موردی در بانک سامان مورد اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل قرار می‌گی.

عوامل مؤثر در پذیرش بانکداری اینترنتی (مطالعه ی موردی: بانک اقتصاد نوین)

این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش و استفاده از بانکداری اینترنتی از طریق مدل توسعه یافته ی پذیرش فنّاوری ارائه شده است. طبق مدل، کاربرد فنّاوری به نیت رفتاری افراد بستگی دارد که به نوبه ی خود این عامل نیز تحت تأثیر عواملی چون سودمندی درک شده، سهولت کاربرد درک شده، خودتأثیری درک شده، و ریسک درک شده توسط کاربران قرار می گیرد.در این پژوهش نمونه یی از مشتریان بانکداری اینترنتیِ بانک اقتصادن.

عوامل موثر بر ریسک دلایل اهمیت نقدینگی نقدینگی بانکها (مطالعه موردی بانک ملت)

ریسک به معنی احتمال عدم تحقق نتایج مورد انتظار است یا به عبارتی ریسک احتمال محقق نشدن پیش بینی های آینده تعبیر شده است .ریسک در هر حیطه ای قابلیت مطرح شدن دارد که یکی از این حیطه ها بانک وفعالیت های بانکداری است و بانکها به علت اهمیت به سزایی که در نظام اقتصادی دارند در این زمینه مورد توجه خاص قرار می گیرند. دلایل وجود ریسک در بانک را با نوع کارکرد آن می توان توجیه کرد، چرا که بانک ها از یک س.

بررسی رابطه عوامل ریسک نقدینگی با عملکرد بانک ها

یکی از مسائلی که موسسات بانکی کشور را تهدید میکند افزایش عوامل ریسک نقدینگی در بانکها است. ریسک نقدینگی ارتباط تنگاتنگی با تجهیز منابع و تخصیص اعتبار دارد و بر سودآوری بانک ها تأثیر میگذارد که خود شامل عواملی مانند تسهیلات، سپرده ها، نسبت تسهیلات به سپرده ها، ذخیره نقدینگی، نسبت کفایت سرمایه، سرمایه در گردش و اندازه بانک می باشد. هدف از این پایان نامه بررسی رابطه عوامل ریسک نقدینگی با عملکرد بانکها است. جامعه آماری این پژوهش بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که تعداد 8 بانک طی سال های 1388 تا 1390 به عنوان نمونه تحقیق انتخاب گردیده است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از تکنیک آماری رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که رابطه عملکرد بانک ها با تسهیلات،سپرده ها، ذخیره نقدینگی و اندازه بانک معنادار و معکوس و با نسبت کفایت سرمایه و سرمایه در گردش معنادار و مستقیم است .هم چنین بین نسبت تسهیلات به سپرده ها با دو معیار عملکردی (بازده حقوق صاحبان سهام و سود هر سهم) رابطه ای معنادار و معکوس وجود دارد و با بازده داراییها رابطه معناداری ندارد.

منابع مشابه

عوامل موثر بر ریسک نقدینگی بانکها (مطالعه موردی بانک ملت)

ریسک به معنی احتمال عدم تحقق نتایج مورد انتظار است یا به عبارتی ریسک احتمال محقق نشدن پیش بینی‌های آینده تعبیر شده است .ریسک در هر حیطه ای قابلیت مطرح شدن دارد که یکی از این حیطه‌ها بانک وفعالیت‌های بانکداری است و بانکها به علت اهمیت به سزایی که در نظام اقتصادی دارند در این زمینه مورد توجه خاص قرار می‌گیرند. دلایل وجود ریسک در بانک را با نوع کارکرد آن می‌توان توجیه کرد، چرا که بانک‌ها از یک س.

بررسی تاثیر ریسک اعتباری بر نرخ نقدینگی و مدیریت سود بانک ها

هدف مطالعه حاضر؛ بررسی تأثیر ریسک اعتباری بر نرخ نقدینگی و مدیریت سود بانک‌ها بوده است. در این پژوهش؛ جامعه آماری شامل تمامی بانک‌های پذیرفته‌شده در بازار اوراق بهادار تهران در خلال سال‌های 1390 الی 1395 که به‌صورت سالانه از صورت‌های مالی بانک‎ها گرداوری، استخراج و موردبررسی قرارگرفته است و با توجه به محدودیت تعداد نمونه، اطلاعات کلیه بانک‌های پذیرفته در بهابازار در سال‌های موردتحقیق که اطلاعات.

بررسی ارتباط عوامل کلان اقتصادی و ریسک اعتباری بانک ها

در این مقاله ارتباط بین عوامل کلان اقتصادی و ریسک اعتباری بانک ها بررسی شده است. عوامل کلان اقتصادی شامل نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، حجم پول، شاخص قیمت سهام و نرخ ارز (دلایل اهمیت نقدینگی دلار) می باشد. به منظور اندازه گیری ریسک اعتباری از نسبت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به کل تسهیلات استفاده شده است. نمونه شامل 15 بانک و موسسه اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی دوره زمانی 82 تا 88 می باشد. نتایج .

اندازه‌گیری ریسک نقدینگی بانک با استفاده از مدل ارزش در معرض خطر ( مطالعه موردی: بانک سامان )

مدیریت نقدینگی به معنی توانایی بانک برای ایفای تعهدات مالی خود در طول زمان است. مدیریت نقدینگی در سطوح مختلفی صورت می‌گیرد. مدیریت نقدینگی نیازمند شناسائی خطرات در معرض آن و تغییرات ناشی از متغیرهای محیطی می‌باشد. ریسک نقدینگی بعنوان شاخصی جهت کنترل و مدیریت نقدینگی در دست مدیران قرار می‌گیرد. در این تحقیق ریسک نقدینگی بصورت مطالعه موردی در بانک سامان مورد اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل قرار می‌گی.

عوامل موثر بر ریسک نقدینگی بانکها (مطالعه موردی بانک ملت)

ریسک به معنی احتمال عدم تحقق نتایج مورد انتظار است یا به عبارتی ریسک احتمال محقق نشدن پیش بینی های آینده تعبیر شده است .ریسک در هر حیطه ای قابلیت مطرح شدن دارد که یکی از این حیطه ها بانک وفعالیت های بانکداری است و بانکها به علت اهمیت به سزایی که در نظام اقتصادی دارند در این زمینه مورد توجه خاص قرار می گیرند. دلایل وجود ریسک در بانک را با نوع کارکرد آن می توان توجیه کرد، چرا که بانک ها از یک س.

نقد رهنمود مدیریت ریسک نقدینگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

پس از بحران مالی اخیر به دلیل وجود شکاف‌های زیاد در مدیریت ریسک نقدینگی، مدیریت این ریسک در بانک‌ها اهمیت بیشتری یافته، به گونه‌ای که بخش قابل توجهی از رهنمودهای نهادهای بین‌المللی همچون کمیته بال بر آن تمرکز پیدا کرده است و در راستای پیاده‌سازی این رهنمودها، بسیاری از کشورها به تنظیم رهنمودهای جدید دلایل اهمیت نقدینگی مدیریت ریسک نقدینگی پرداخته‌اند. از این‌رو ضروری است ساختار مورد انتظار مدیریت ریسک نقدینگی .

سرمایه در گردش چیست و شناخت آن چه اهمیتی دارد؟

مکان شما: خانه 1 / وبلاگ ققنوس 2 / محصولات 3 / بازار غیر متمرکز 4 / سرمایه در گردش چیست و شناخت آن چه اهمیتی دارد؟.

«سرمایه در گردش» نشان‌دهندۀ تفاوت بین دارایی‌های جاری و هزینه‌های جاری یک نهاد است و به‌عنوان معیاری برای سنجش نقدینگی نهادها در یک بازۀ زمانی معین در نظر گرفته می‌شود.

سرمایه در گردش چیست و چگونه می‌توان آن را بهبود بخشید؟

«سرمایه در گردش» (‌ Working Capital) از اصطلاحات متداول در مفاهیم مالی و حسابداری است و دلایل اهمیت نقدینگی می‌شود آن را « مجموعه دارایی‌ها با قابلیت گردش یا نقد شوندگی» در نظر گرفت که درواقع نوعی از دارایی‌های یک نهاد به‌حساب می‌آید. این عبارت در واقع نشان‌دهندۀ تفاوت بین دارایی‌های جاری یک نهاد و هزینه‌های جاری آن است و به‌عنوان معیاری برای سنجش نقدینگی و سلامت مالی نهادها در یک بازۀ زمانی معین در نظر گرفته می‌شود.

ماهیت سرمایه در گردش

این عبارت، هر نوع سرمایه و پول را شامل می‌شود. که در تولید یک محصول به‌ کار برود. البته این سرمایه شامل سرمایه‌های ثابت و تجهیزات نمی‌شود. به عبارتی این سرمایه بخشی از دارایی‌های جاری شرکت را تشکیل می‌دهد. برای توضیح شفاف‌تر، بهتر است دارایی‌های جاری را بشناسیم.

دارایی‌های جاری، دارایی‌هایی هستند که طی سال مالی جاری نقد می‌شوند. برای مثال پول نقد، سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت، موجودی انبار (درصورتی‌که در کوتاه‌مدت قابل‌فروش و تبدیل به پول نقد باشد)، حساب‌های دریافتی (مطالباتی که در کوتاه‌مدت بشود آن‌ها را به پول نقد تبدیل کرد) هم ‌شکل‌های دیگری از دارایی‌های جاری محسوب می‌شوند.

هر کسب‌وکار، علاوه بر دارایی‌های جاری، بدهی‌های جاری هم دارد. بدهی‌های جاری، بدهی‌هایی هستند که طی سال مالی جاری دلایل اهمیت نقدینگی یا دوره مالی معین، قابل‌تبدیل به پول نقد باشند. اگر بدهی‌های جاری از دارایی‌های جاری یک شرکت کسر شود، سرمایه در گردش خالص به دست می‌آید که میزان واقعی دارایی‌های نقدی یک شرکت را نشان می‌دهد.

نسبت دارایی‌های جاری به بدهی‌ها

بررسی گردش سرمایه برای شناخت وضعیت مالی و نقدینگی یک کسب‌وکار اهمیت زیادی دارد. یکی از دلایل عمده‌‌‌‌ای که سرمایه‌گذاران جدی و حرفه‌‌ای تمایل دارند ترازنامه‌‌ مالی یک شرکت را مطالعه کنند، این است که بدانند شرکت چقدر گردش سرمایه دارد و وضعیت فعلی آن چگونه است.

اگر نسبت دارایی‌های جاری به بدهی‌های شرکت کمتر، یا به‌عبارت دیگر، اگر هزینه‌های جاری آن بیشتر از دارایی‌های جاری باشد، این نسبت به‌عنوان یک عملکرد منفی در جریان مالی تلقی خواهد شد. در مقابل، گردش سرمایه مثبت نشان می‌دهد که یک نهاد قادر است نیازهای جاری خود را تأمین مالی نموده، همچنین در زمینۀ رشد آتی آن دلایل اهمیت نقدینگی نهاد سرمایه‌گذاری کند.

با این وجود گردش بالای سرمایه را همیشه و لزوماً نباید نشانه خوبی در نظر گرفت. چرا که ممکن است نشان‌دهنده این باشد که یک کسب‌وکار دارای موجودی بیش از اندازه و مازاد است که وجوه نقد اضافی خود را سرمایه‌گذاری نمی‌کند.

درک سرمایه در گردش

گردش سرمایه حقایق زیادی را در مورد وضعیت مالی یک کسب‌‌وکار و موقعیت نقدینگی کوتاه‌‌مدت به ما می‌گوید. این نسبت، تقریباً بیشتر از هر نسبت مالی یا محاسبات ترازنامه‌‌ای دیگر قابل اعتماد است.

برآوردهای گردش سرمایه از مجموعه دارایی‌ها و بدهی‌ها در ترازنامه شرکت به دست می‌آید. اگر یک کسب‌وکار، گردش سرمایه خالص مثبت قابل توجهی داشته باشد، می‌توان به پتانسیل سرمایه‌گذاری در توسعه و رشد آن امیدوار بود. اما در مقابل اگر بدهی‌های جاری از دارایی‌های جاری یک شرکت بیشتر یا هم‌تراز با آن باشد، احتمالاً در روند رشد یا بازپرداخت بدهی‌ها با مشکل مواجه شده و حتی با خطر ورشکستگی روبه‌رو باشد.

میزان گردش سرمایه یک کسب‌وکار معمولاً به نوع فعالیت آن بستگی دارد. بعضی از کسب‌وکارها که چرخه‌های تولید طولانی‌تری دارند، ممکن است نیاز به گردش سرمایه بیشتری داشته باشند. از طرف دیگر، کسب‌وکارهای خرده‌فروشی که روزانه با هزاران مشتری تعامل دارند، اغلب می‌توانند وجوه کوتاه‌مدت را بسیار سریع‌تر جمع‌آوری کنند و به گردش سرمایه کمتری نیاز دارند.

فرمول محاسبه سرمایه در گردش

برای محاسبه گردش سرمایه، کافی است دارایی‌های جاری را از هزینه‌های جاری کسر کنید. به این ترتیب:

سرمایه در گردش = دارایی‌های جاری – بدهی‌های جاری

برای مثال، فرض کنید یک شرکت ۱۰۰ هزار دلار دارایی جاری و ۳۰ هزار دلار هزینه یا بدهی جاری دارد. با استفاده از فرمول بالا می‌شود این‌طور نتیجه گرفت که این شرکت ۷۰ هزار دلار گردش سرمایه دارد. هنگامی که نتیجه این محاسبه مثبت است، بدان معنا خواهد بود که دارایی‌های جاری شرکت بیشتر از هزینه‌های جاری آن است. به بیان دیگر این شرکت بیش از اندازه منابع برای پوشش بدهی کوتاه مدت خود را دارد. گردش منفی سرمایه هم نشان‌دهنده نقدینگی ناکافی و مشکلات احتمالی در پرداخت تعهدات بدهی شرکت در زمان سررسید آن‌ها است.

اجزای سرمایه در گردش

تمام اجزای گردش سرمایه را می‌توان در ترازنامه یک شرکت یافت. دارایی‌های جاری فهرست‌شده شامل وجه نقد، حساب‌های دریافتی، موجودی کالا و سایر دارایی‌هایی است که انتظار می‌رود در کمتر از یک سال منحل یا به وجه نقد تبدیل شوند. بدهی‌های جاری هم شامل حساب‌های پرداختی، دستمزدها، مالیات و بخش جاری بدهی‌های بلندمدت است که ظرف یک سال سررسید می‌شود.

پول نقد و معادل‌های نقدی: تمام پولی که شرکت در اختیار دارد که شامل ارز خارجی و انواع خاصی از سرمایه‌گذاری‌ها مانند سرمایه‌گذاری بسیار کوتاه‌مدت است.

موجودی: تمام کالاهای فروخته نشده در حال ذخیره‌سازی که شامل مواد خام خریداری شده و محصول نیمه مونتاژ شده در دست ساخت، می‌شود.

حساب‌های دریافتی: کلیه مطالبات مربوط به نقدینگی برای اقلام موجودی که به‌صورت اعتباری فروخته شده‌اند.

دریافتی‌های لیست‌شده: تمامی انتظارات مربوط به وجه نقد حاصل از قراردادهای امضا شده فیزیکی را شامل می‌شود.

هزینه‌های پیش‌پرداخت: تمامی ارزش هزینه‌های پیش‌پرداخت شده در زمره سرمایه در گردش محاسبه خواهد شد. اگرچه ممکن است در صورت نیاز به پول نقد، بازگرداندن آن‌ها بسیار مشکل باشد، اما همچنان دارای ارزش کوتاه‌مدت هستند.

نمونه‌ای از سرمایه در گردش

در پایان سال ۲۰۲۱، مایکروسافت (MSFT) ۱۷۴.۲ میلیارد دلار دارایی جاری خود را گزارش کرد. این دارایی شامل وجه نقد، معادل‌های نقدی، سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت، حساب‌های دریافتی، موجودی و سایر دارایی‌های جاری این نهاد است.

این شرکت همچنین ۷۷.۵ میلیارد دلار از بدهی‌های جاری شامل حساب‌های پرداختی، بخش‌های جاری بدهی‌های بلندمدت، غرامت انباشته، مالیات بر درآمد کوتاه‌مدت، درآمدهای کوتاه‌مدت به دست نیامده و سایر بدهی‌های جاری را در این گزارش اعلام کرد.

بنابراین، در پایان سال ۲۰۲۱، متریک سرمایه در گردش مایکروسافت ۹۶.۷ میلیارد دلار بود. با این حساب اگر مایکروسافت تمام دارایی‌های کوتاه‌مدت خود را نقد و تمام بدهی‌های کوتاه‌مدت را تصفیه کند، تقریباً ۱۰۰ میلیارد دلار پول نقد برایش باقی خواهد ماند.

چگونه می‌توان سرمایه در گردش را بهبود بخشید؟

کسب‌وکارها با افزایش دارایی‌های جاری، قادر خواهند بود گردش سرمایه خود را بهبود ببخشند. این افزایش دارایی‌ها شامل پس‌انداز پول نقد، ایجاد ذخایر موجودی بالاتر و پیش‌پرداخت هزینه‌ها است، به‌ویژه اگر منجر به تخفیف نقدی شود.

کسب‌وکارها همچنین دلایل اهمیت نقدینگی می‌توانند گردش سرمایه را با کاهش بدهی‌های کوتاه‌مدت بهبود ببخشند. برای نمونه می‌توانند از استقراض یا وام در مواقع غیرضروری یا با سود بالا خودداری کنند و به‌عنوان جایگزین برای دریافت بهترین شرایط اعتباری در دسترس تلاش کنند.

اطلاعات برنامه های خانعلی زاده

وبلاگ حاضر مرکز تبادل اطلاعات مدرس دوره های حسابداری دانشگاه ها و موسسات آموزش و دانشجویان می باشد.

مدیریت مالی 2 - جلسه دوم

اهمیت سرمایه در گردش

دلایل اهمیت سرمایه در گردش متنوع می باشد منتها با توضیحات داده شده می تواند شامل موارد زیر باشد :

1. دارایی های جاری با توجه به سیال بودنشان دائم در حال تغییر می باشند و به همین دلیل تغییرات مداوم آن وضعیت سرمایه در گردش را از حالت مطلوب به وضعیت نامطلوب تغییر می دهد . به همین دلیل کنترل و مدیریت سرمایه در گردش می تواند اهمیت داشته باشد .

2. با کمک اطلاعات سرمایه در گردش می دلایل اهمیت نقدینگی توان جریان تخصیص منابع (بدهی و حقوق صاحبان سهام) به مصارف (دارایی ها) را جوری سازمان دهی کرد که برای تامین دارایی های جاری فقط از منابع کوتاه مدت استفاده نمود و منابع بلند مدت را برای تامین دارایی های بلند مدت (ثابت) مورد استفاده قرار داد.

3. اگر مدیریت سرمایه در گردش صحیح نباشد ، احتمال دارد فروش و سود شرکت کاهش یابد و چه بسا شرکت در پرداخت بموقع تعهدات خود ناتوان بماند.

| سود = ب ت ک ف - فروش |

استراتژی سرمایه در گردش

محافظه کارانه (ریسک گریز) : تا می توانی پول توی صندوق نگه دار تا موقع پرداخت بدهی کسری نداشته باشیم .

متحورانه(ریسک دلایل اهمیت نقدینگی پذیر) : تا می توانی پول را سرمایه گذاری کن تا بازدهی بیشتری بگیری . اما ممکن است موقع بازپرداخت بدهی پول نداشته باشی .

دیدگاه های تدوین استراتژی برای سرمایه در گردش به دوبخش محافظه کارانه و متحورانه تقسیم می شود :

در دیدگاه محافظه کارانه قدرت نقدینگی شرکت به شدت بالا نگه داشته می شود که در نتیجه آن ریسک ناشی از ناتوانی در بازپرداخت بدهی کاهش می باید در مقابل دیدگاه متحورانه به دنبال کسب حداکثر بازدهی از منابع موجود است منتها ممکن است دچار ریسک عدم توان پرداخت بدهی گردد. با توجه به توضیحات داده شده ، استراتژی سرمایه در گردش با توجه به اجزای آن به استراتژی های دارایی بدهی جاری تقسیم می گردد .

استراتژی دارایی جاری

دیدگاه محافظه کارانه و ریسک پذیر همچون سرمایه در گردش وجود دارد . زیرا در برخی از شرکت ها سعی میشود دارایی های جاری با ماهیت نزدیک به نقد نگه داری شوند مثل حساب بانک گواهی سپرده که این دیدگاه محافظه کارانه است در مقابل شرکت های هستند که دارایی های نقد خود را به حداقل و فروش های نسیه را به حداکثر می رساند .

استراتژی های بدهی جاری

در دیدگاه محافظه کارانه علاقه شدید به خیر نقد وجود دارد و بر خلاف آن در دیدگاه ریسک پذیر علاقه شدید به خرید نسیه وجود دارد.

نسبت سرمایه در گردش

این نسبت از تقسیم دارایی جاری به بدهی جاری مورد محاسبه قرار می گیرد . مهمترین ویژگی این نسبت وجود اجزای سرمایه در گردش در محاسبه آن می باشد . با توجه به نحوه محاسبه سرمایه در گردش می توان بیان نمود که :

الف) دارایی جاری از بدهی هایی جاری بیشتر شود یعنی نسبت بزرگتر از یک باشد سرمایه در گردش مثبت خواهد بود .

ب) اگر نسبت جاری برابر یک باشد ، سرمایه در گردش برابر 0 می گردد .

ج) در صورتی که نسبت جاری کمتر یک باشد ، سرمایه در گردش منفی خواهد بود (پول لازم) .

2) این نسبت نشان دهنده این است که چند درصد از دارایی ها امکان تبدیل شدن به نقد شدن را در کمترین زمان خواهد داشت . این نسبت بین 0 تا 1 می باشد. مهمترین ویژگی آن این است که دارایی جاری به عنوان یکی از آیتم های سرمایه در گردش در آن لحاظ می گردد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.