اصول اولیه‌ی برنامه ریزی استراتژیک


دنیای مجازی

برنامه ریزی استراتژیک سیتم ها و فناوری اطلاعاتی (IT/IS) عبارت است از فرایند تشخیص سیستم‌های کاربردی مبتنی بر کامپیوتر که سازمان را در اجرای طرح‌های کاری وتحقق اهدافش یاری می‌کند . برنامه‌ریزی استراتژیک مدت زیادی است که به عنوان یک ضرورت برای بهره‌برداری از منابع بالقوه سیستم‌ها و فناوری‌های اطلاعاتی شناخته شده است و بررسی یافته‌های پژوهشی در این خصوص نشان می‌دهد که موانع عمده‌ای بر سر راه چنین برنامه‌ریزی‌های استراتژیک وجود دارد. این مقاله سعی دارد ضرورت برنامه‌ریزی توسعه‌ای سیستم‌ها و فناوری های اطلاعاتی برای نوسازی ساختارهای اقتصادی و اجتماعی ایران را مورد تاکید قرار دهد.

امروزه فناوری ارتباطات و اطلاعات یکی از ویژگی‌های مهم عصر اطلاعات به شمار می‌رود که امکان طراحی اشکال جدید سازمانی، سیستم های کنترلی جدید ،باز مهندسی فرایندهای سازمانی و مانند اینها را فراهم ساخته است . (IT/IS) به ما کمک می‌کند دیوارهایی را فروبریزیم که وظایف، محل‌های جغرافیایی و سطوح مدیریتی را از هم جدا می‌کنند و به ما اجازه می‌دهد شبکه جدیدی از روابط بین اعضای سازمان به وجود آوریم. در حال حاضر کشورهای جهان از لحاظ به کارگیری سطح فناوری در مراحل مختلف قرار دارند و متناسب با آن از ساخت اجتماعی متفاوتی نیز برخوردار هستند بنابراین ضروری است با برنامه‌ریزی توسعه‌ای مناسب از قابلیت‌های سیستم‌ها و فناوری‌های اطلاعاتی در نوسازی ساختارهای اقتصادی و اجتماعی کشور خود بکوشیم.

واکاوی برنامه‌های توسعه در ایران از منظر برنامه ریزی IS/IT

امروزه در اغلب کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه IS/IT یکی از ابزارهای مهم توسعه و پیشرفت محسوب می‌شود و در برنامه‌های توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. از یک طرف، برخی از کشورها مانند سنگاپور با اتخاذ استراتژی پیشگامی به موفقیت‌های قابل توجهی دست یافته‌اند. همانطور که دروگ (1997) اشاره می‌کند، هر چند عمر به کارگیری سیستم‌ها و فناوری اطلاعات در سنگاپور زیاد نیست ،اما با اتکا به یک برنامه جامع به سرعت در حال تبدیل شدن به یک برنامه جامع به سرعت در حال تبدیل شدن به یک جزیره هوشمند است و از این رهگذر سطوح بالایی از کارایی، اثر بخشی و کسب مزیت رقابتی را تجربه کرده است. از طرف دیگر در کشورهایی مانند ایران به دلیل شرایط خاص، کمتر به نقش کلیدی این ابزارها در حیات توسعه کشور توجه شده است. نگاهی به برنامه اول و دوم توسعه کشور نشان می‌دهد که برنامه ریزی IS/IT چندان مورد توجه واقع نشده است و سیاست‌های مناسبی نیز در جهت هدایت سازمان‌ها برای طراحی و استقرار سیستم‌ها و فناوری‌های اطلاعاتی اتخاذ نشده است. در برنامه سوم توسعه در حوزه‌های فرابخشی سند برنامه، سر فصلی از موضوعات به فناوری اطلاعات به عنوان یکی از محورهای توسعه ملی تصریح و خطوط اصلی توسعه در این حوزه در بخش‌های مختلف نرم افزار، سخت افزار، نیروی انسانی، مخابرات، اطلاعات و مدیریت مورد لحاظ قرار گرفته است.

به رغم چنین تأکیداتی، مجموعه اقدامات عملی دستگاه‌های اجرایی کشور در مقایسه با دیگر کشورها، چندان رضایت بخش نیست اما نمی‌توان انتظار داشت سازمان‌ها در کاربرد سیستم‌ها و فناوری های اطلاعاتی به طور جهشی عمل کنند. اکنون تجربه انباشته سازمان‌ها این امکان را فراهم ساخته است تا با پرداختن به برنامه‌ریزی استراتژیک سیستم‌ها و فناوری اطلاعاتی، قدم اساسی در فرایند یادگیری سازمانی برداشته شود.

نگرشهای برنامه‌ریزی استراتژیک IT/IS

برنامه‌ریزی استراتژیک مدت‌های زیادی است که به عنوان یکی از فعالیتهای بنیادین مدیریت ارشد تشخیص داده شده است. برنامه‌ریزی استراتژیک IT/IS عبارت است از فرایند اصول اولیه‌ی برنامه ریزی استراتژیک تشخیص بدره (Prtfolio) سیستم‌های کاربردی مبتنی بر کامپیوتر که به یک سازمان در اجرای برنامه‌های کاری و تحقق اهدافش یاری می‌رساند. بنابراین نیاز به اجرای ماهرانه برنامه‌های استراتژیک IS/IT هم در مطالعات تجربی و هم تجویزی مورد تأکید قرار گرفته است. اساساً این مطالعات نشان می‌دهد که کم توجهی به برنامه‌های استراتژیک میتواند به از دست رفتن فرصت‌های زیاد، تلاش‌های اصول اولیه‌ی برنامه ریزی استراتژیک اضافی، شکل‌گیری سیستم‌های ناسازگار و ضایع شدن منابع منجر شود.

یکپارچه‌سازی استراتژی‌ها در سطوح مختلف

تجربه به‌کارگیری سیستم‌ها و فناوری های اطلاعاتی در ایران نشان می‌دهد که این سازمان‌ها از نظر بکارگیری IS/IT مراحل اولیه را پشت سر گذاشته و در آستانه ورود به مراحل ثانویه قرار دارند. یعنی برای بهره گیری از مزایای ISIT در بخش‌ دولتی و خصوصی نیازمند برنامه ریزی استراتژیک برای طراحی واستقرار سیستم ها و فناوری‌های اطلاعاتی هستند. به همین دلیل لازم است با ابعاد مختلف چنین برنامه ریزی بیشتر آشنا باشند. یکی از ویژگی‌های برنامه‌ریزی استراتژیک ISIT جامعیت است. این مفهوم برای توصیف حدود یا قلمرو راهکارها در فرایند برنامه ریزی استراتژیک بکار گرفته می‌شود. جامعیت یکی دیگر از ویژگی‌های برجسته فرایند برنامه‌ریزی استراتژیک است که به وجود ساختار، متون، رویه‌های مکتوب و خط‌مشی‌هایی اشاره دارد که راهنمای فرایند برنامه‌ریزی است. تمرکز، به توازن بین خلاقیت و جهت‌گیری نظارتی در درون فرایند برنامه ریزی استراتژیک اشاره دارد. جریان نیز به نقش مدیران سازمانی و بخشی در شروع فرایند برنامه ریزی اشاره دارد و به عنوان یکی از ویژگی‌های مهم برنامه‌ریزی استراتژیک محسوب می‌شود.

از دیگر ویژگی‌های برنامه‌ریزی اسراتژیک مشارکت است یعنی درحالی که جریان برنامه‌ریزی با جهت‌گیری عمودی سیستم برنامه ریزی مرتبط است، مشارکت بر حدود درگیری افراد در برنامه ریزی استراتژیک تأکید دارد. همچنین یکی از مهم‌ترین ابعاد برنامه‌ریزی در مدیریت استراتژیک که به آزمون سرعت تصمیم‌گیری انطباق‌پذیری استراتژیک می‌پردازد، سازگاری است.

فرایند برنامه‌ریزی استراتژیک ITIS

برنامه ریزی استراتژیک سیستم‌ها و فناوری‌های اطلاعات ،زمانی اثر بخش خواهد بود که اصول اولیه‌ی برنامه ریزی استراتژیک استراتژی‌های تدوین شده در سطوح سازمانی از سازگاری لازم با خط مشی‌های دولتی برخوردار باشند. به عبارت دیگر با توجه به ارتباط و تاثیر متقابل سطوح خط مشی گذاری و تدوین استراتژی، سازمان‌ها باید در چارچوب خط‌مشی‌های دولتی ناظر بر ITIS برنامه ریزی استراتژیک خود را تهیه و تنظیم کنند .

بر اساس نظریات محققان فرایند برنامه ریزی استراتژیک ITIS شامل مراحل زیر می‌شود:

- شروع و آمادگی: در این مرحله مدیریت یک سیستم برنامه‌ریزی را ساماندهی می‌کند و وظایف پروژه و نقش‌ها را تعریف می‌کند. یک مسئول پروژه انتظارات پروژه را برای تیم برنامه‌ریزی تشریح می‌کند به طوری که همه اعضاء از قلمرو و اهداف پروژه آگاهی پیدا ‌کنند.

- تحلیل استراتژی: سازمانی در این مرحله تیم برنامه ریزی با مدیران مصاحبه می‌کند تا سازمان کار، استراتژی‌های سازمانی، فرایندهای عمده و نیازهای اطلاعاتی سازمان را مستند کنند. این اطلاعات سپس در قالب مجموعه‌ای از استراتژی‌ها ترکیب می‌شوند که جهت استراتژیک سازمان را تعریف و پایه مدل سازمانی را شکل می‌دهد. - ارزیابی ISIT فعلی: طی مرحله سوم، تیم برنامه ریزی وضعیت سیستم‌ها و فناوری‌های اطلاعاتی را مورد ارزیابی قرار می‌دهد تا اصلاحات کوتاه مدت برای سیستم‌های موجود را پیشنهاد کند.

- تحلیل عملیات سازمان: در این مرحله مستند‌سازی و اقدامات کاری در سطوح عملیاتی صورت می‌گیرد. تیم برنامه ریزی با مدیران عملیاتی مصاحبه می‌کند تا نیازهای اطلاعاتی، فرایندها، استراتژی‌های سازمان را تشخیص ‌دهد. این داده‌ها مدل حجمی سازمان را نشان می‌دهد. تیم آن را با نیازهای استراتژیک مدیران ارشد مقایسه می‌کند تا شکاف موجود بین نیازهای ادراکی مدریت ارشد و عملیات نشان دهد. تیم کاری برنامه‌های کلیدی را برای مستندسازی ساز وکارها و فرایندها به کار می‌گیرد.

- تکمیل مدل سازمانی: در این مرحله مدل سازمانی را نهایی می‌کنند و از طریق مدیریت ارشد، اصلاحات و موارد تکمیلی را مورد بررسی قرار می‌دهند. سپس تیم مدل را مورد تحلیل قرار داده و زمینه‌های کاری را مشخص می‌کنند. با استفاده از برنامه‌های کلیدی، مدل سازی به مدل های کاری در زمینهای مختلف تقسیم می‌شود. استراتژی‌های فرعی، واحد سازمانی داده ها و فرایندهای کاری شکل می‌گیرد.

- تعریف معماری اطلاعات: در مرحله ششم، تیم کاری معماری اطلاعات سازمانی را تعریف می‌کند که شامل سیستم‌های کاربردی، فناوری‌ها، داده‌ها و مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی در سازمان است. در این مرحله گامهای اجرایی نیز فهرست می‌شوند.

- طراحی برنامه استراتژیک: ISIT در این مرحله ، تیم برنامه ریزی پروژه کوتاه مدت و بلند مدت را تعریف می‌کند . این مرحله شامل تعیین اولویت پروژه‌ها و برآورد هزینه های هر یک از پروژه‌هاست و بعد از تائید بالاترین مقام سازمانی طراحی پروژه‌های اولویت‌دار شروع می‌شود .

- بازبینی و ارزیابی :‌در مرحله هشتم، تیم برنامه ریزی کار خودش را طی برنامه‌ریزی مورد بازبینی و ارزیابی قرار می‌دهد .این ارزیابی فعالیت‌های برنامه ریزی اینده را تکمیل و یادگیری برنامه ریزی موثر را ارتقاء می‌دهد.

در ایران ISIT - چالش‌های برنامه ریزی استراتژیک

روندهایی چون پویایی رقابتی ،جهانی شدن و تغییرات سریع وفناوری اطلاعاتی چالش هایی را در عصر اطلاعات پیش رو دولتها و سازمانها قرار داده است که کشور ما نیز از آن مستثنی نیست . مهمترین این چالش‌ها عبارتند از :ازتقای آگاهی های سیستم های اطلاعاتی در تمام سطوح سازمانی و ملی، اقدام برای استقاده از فرصتهای ISIT و استفاده استراتژیک از آنها ،و برنامه ریزی استراتژیک ISIT و چگونگی تاثیر فناوری اطلاعاتی بر ساختار صنعت یا توازن سیاسی بین ملت‌هاست. از جمله عوامل بازدارنده استفاده از ISIT میتوان به ابزار رقابتی سازمانها و کشورها ،ارزیابی ارزش استراتژیک سیستم‌ها و فناوری‌های اطلاعاتی و نقش سیستم‌ها و فناوری‌ اطلاعات در کسب مزیت رقابتی اشاره کرد. بدون شک فقدان برنامه‌ریزی استراتژیک ISITدر ایران به طور جدی توانایی سازمانهای بخش دولتی و خصوصی برای بهره برداری از مزایای فناوری‌ها و سیستم های اطلاعاتی را کاهش می‌دهد . امروزه نقش استراتژیک ISIT بر کسی پوشیده نیست همین سبب شده است تا سازمانها مسائل و مشکلات ناشی از طراحی و استقرار و نگهداری آنها را پذیرا باشند، هر چند برای استفاده از فناوری‌ها و سیستم‌های اطلاعاتی در ایران تلاشهایی صورت گرقته است اما در مقایسه با دیگر کشورها از کمیت و کیفیت کافی برخوردار نیست. همگام بودن با روند توسعه جهانی یکی از عوامل بازدارنده توسعه سیستم‌ها و فناوری های اطلاعاتی در ایران محسوب می‌شود. کم توجهی و بعضاً عدم آگاهی از تحولات اقتصادی مبتنی بر فناوری‌های اطلاعاتی سبب شده که نه تنها سیاست‌های اصولی لازم در این زمینه وضع نشود ، بلکه موضع گیری‌های منفی (با استناد به مسائل اخلاقی ) در مقابل فن‌آوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی نیز لزوم پرداختن به این مهم را به تاخیر انداخته است . بر این اساس مهم‌ترین چالش‌های پیش‌رو سازمان‌های بخش دولتی در برنامه‌ریزی استراتژیک سیستم‌ها و فناوری‌های اطلاعاتی شامل: یکپارچه سازی استراتژی‌ها در سطوح مختلف، تغییر نگرش مدیران ارشد، دفع یا تقلیل موانع اجرایی، تغییر نقش بازدارندگی دولت و چگونگی مدیریت در محیط‌های پیچیده است.

بحث و نتیجه‌گیری

این نگرش که برای اجتناب از پیامدهای منفی سیستمها و تکنولوژی‌های اطلاعاتی باید با آن مقابله کرد و یا با طراحی و استقرار محدود و گزینشی آن اقدام کرد ،خود از عواملی است که برنامه‌ریزی استراتژیک ISIT را در ایران به تاخیر انداخته است . فقدان برنامه ریزی استراتژیک نیز به نوبه خود مسائلی را در اداره امور عمومی و مدیریت اثر بخشی و کارآمد سازمان‌ها ایجاد کرده است که مهم‌ترین آنها عقب ماندگی سازمان‌ها و کشور برای حضور موثر و رقابت در عرصه‌های نوین جهانی است . در گذشته برندگان اقتصادی کسانی بودند که محصولات و خدمات جدیدی را تولید می‌کردند ، اما در قرن حاضر مزیت رقابتی پایدار بیشتر حاصل فناوری‌های فرایندی جدید و کمتر حاصل فناوری های تولیدی جدید است و آنچه قبلاً در اولویت قرار داشت اختراع محصولات جدید بود اما در حال حاضر اختراع و تکمیل فرایندهای جدید اهمیت اول را به خود اختصاص داده است .سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعاتی را می‌توان برای خلاقیت در تغییر ساختارهای سازمان و روش‌های عملکرد یک سازمان در رابطه با مشتریان و ارباب رجوع به کار گرفت و از این طریق به مزایای زیادی دست یافت.

به رغم مشکلات در طراحی و اجرای برنامه‌‌های ISIT خیلی از سازمانها وقت وکوشش را در این راه صرف کرده‌اند. پژوهشگران این حوزه از طریق بحث وگقتگو با مدیران سازمانهای بخش دولتی و خصوصی تعدادی از مسائلی که سازمانها به واسطه فقدان برنامه ریزی استراتژیک سیستمهای اطلاعاتی با آن مواجه هستند رابه این شرح فهرست کرده‌اند: سرمایه‌گذاری‌های سیستمهای اطلاعاتی از اهداف کاری حمایت نمی‌کنند، سیستم‌هایی که به صورت یکپارچه طراحی نشده‌اند باعث دوباره‌کاری، تاخیر و اتلاف منابع می‌شوند، فقدان ابزاری برای شناخت اولویت‌ها در رابطه با پروژه‌ها و منابع وجود دارد، روشی برای تصمیم گیری در خصوص سطوح منابع مطلوب یا چگونگی زمان به کارگیری منابع خارجی وجود ندارد، اطلاعات مدیریتی ضعیف (ناسازگاری، عدم دقت، کند بودن و در دسترس نبودن و حمایت نکردن فرایندهای تصمیم‌گیری کلیدی) از دیگر موارد است. سوءتفاهم بین کارکنان متخصص فناوری اطلاعات (تضاد و عدم رضایت ) عدم سازگاری استراتژی‌های فناوری با اولویت کاری وعدم تخصیص سرمایه گذاری‌های زیر ساختی نیز از جمله مواردی است که میتوان به آن اشاره کرد. همانطورکه اشاره شد فقدان برنامه‌ریزی استراتژیک ISIT باعث می‌شود. سازمان‌ها نتوانند به طور موثر و کارآمد از منابع اطلاعاتی و تکنولوژی خود بهره گیرند . بنابراین برنامه ریزی استراتژیک سیستم‌ها و فناوری‌های اطلاعاتی مطابق با نظر محققان کشورهای دیگر یک ضرورت بنیادین در برنامه چهارم توسعه کشور محسوب می‌شود تا از این طریق بتوان به اهداف سه گانه، کارایی، اثر بخشی و کسب مزیت رقابتی نائل شد. هر چند برنامه‌ریزی استراتژیک ISIT چالش های زیادی را پیش روی مدیران سازمانها قرار می‌دهد، اما نقش هدایتی و تسهیل کنندگی دولت با اتخاذ خط مشی های مناسب در برنامه چهارم توسعه ،بسیار تعیین کننده است

اجزای برنامه ریزی

10 · برنامه ریزی آن‌قدر در گفتگوهای روزمره‌ی ما تکرار می‌شود که گاهی مفهوم برنامه ریزی و جزئیات فرایند برنامه ریزی را فراموش می‌کنیم در این وضعیت، برنامه ریزی در بهترین حالت صرفاً به هدف گذاری و ثبت هدف ها محدود می‌شود.

هدف برنامه ریزی چیست؟ چگونه برنامه ریزی کنیم؟ | دو برابر

برنامه ریزی چیست؟ برنامه ریزی فرایندی است که ما طی می‌کنیم تا در آن بتوانیم برنامه‌ها، کارها و اموراتمان را سازماندهی و ساماندهی کنیم. همه می‌دانند که برنامه داشتن امر مهمی است زیرا حرکات و مسیری که می‌خواهیم طی کنیم

قطعه منطقی قابل‌برنامه‌ریزی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

26 · یک قطعه منطقی قابل برنامه‌ریزی (pld) یک از اجزای الکترونیکی است که برای ساخت مدارهای دیجیتالی قابل پیکربندی مجدد مورد استفاده قرار می‌گیرد. بر خلاف مدارهای یکپارچه (ic) که از دروازه‌های منطقی تشکیل شده و عملکردی ثابت

مقاله اجزای برنامه ریزی استراتژیک (مطالعه موردی)

مشخصات نویسندگان مقاله اجزای برنامه ریزی استراتژیک (مطالعه موردی) سلمان امیدی – گروه مهندسی صنایع واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد اسلامی تهران ایران. رضا جعفری آباده – گروه مهندسی صنایع واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد اسلامی

برنامه ریزی بازاریابی | نحوه برنامه ریزی بازاریابی – شریف

برنامه ریزی بازاریابی marketing planning چیست؟ نحوه برنامه ریزی بازاریابی فروش اجزای برنامه ریزی بازاریابی اجرا وضعیت فعلی تهدیدات، فرصت ها اهداف خط مشی و

آشنایی با اجزای تشکیل دهنده PLC | آموزشگاه فن آموزان

01 · برنامه نویس با کمک واحد برنامه نویسی plc را برنامه ریزی می کند. منطق های مختلف برای plc توسط برنامه نویس ساخته شده و سپس در واحدهای مختلف پیاده سازی می شود. plc ها با استفاده از رایانه های شخصی یا لپ تاپ ها با کمک نرم افزار Bewertungen: 1

مقاله بهینه سازی تعداد اجزای مازاد با برنامه ریزی تصادفی

مقاله بهینه سازی تعداد اجزای مازاد با برنامه ریزی تصادفی در سیستم های سری-موازی و چندگانه برای جستجوی پیشرفته کلیک کنید. فنی مهندسی و علوم پایه. اختر فیزیک برق و الکترونیک حسابداری علوم ریاضی علوم شیمی علوم فیزیک

مدل برنامه ریزی استراتژیک چیست؟ بررسی انواع روش ها و.

مقاله معرفی انواع روش ها و بهترین مدل برنامه ریزی استراتژیک چیست؟ مدلها و روشهای مکاتب مدیریت استراتژیک کدام است؟ ابزار، ارکان و چارچوب مدل های طرح ریزی و برنامه ریزی استراتژیک عمومی پورتر دیوید ماتریس bcg گروه بوستون ge مدل برنامه ریزی استراتژیک پورتر چیست؟از این مدل برنامه ریزی استراتژیک می توان در جهت امکان ورود یا عدم ورود به یک صنعت جدید به خوبی استفاده نمود. طبق این مدل برنامه ریزی استراتژیک در صمدل برنامه ریزی استراتژیک جنرال الکتریک GE چیست؟این اصول اولیه‌ی برنامه ریزی استراتژیک مدل توسط شرکت جنرال الکتریک مطرح شد. در این مدل در محور افقی جذابیت صنعت که می تواند شامل متغیرهای زیادی باشد و در محورهای عمودی نیز توانایی کسمدل برنامه ریزی استراتژیک گروه مشاورین بوستون BCG چیست؟این مدل توسط گروه مشاورین بوستون و بر اساس منطق چرخه عمر محصول به وجود آمد. در این مدل بر اساس مقادير رشد بازار و سهم نسبی بازار تنظیم شده و جایگاهمدل برنامه ریزی استراتژیک دیوید چیست؟این مدل نسبت به مدل هیل از جامعیت بیشتری برخوردار است. در این مدل در حقیقت سه گام اساسی برداشته می شود و در هر کدام مراحلی را باید طی کرد.مدل برنامه ریزی استراتژِیک هیل چیست؟هیل این مدل را در سال ۱۹۹۲ مطرح نمود. در این مدل از تحصیل محیط درونی و محیط بیرونی استراتژی مناسب مشخص می شود و با استراتژی گذشته سازمان مقایسه میمدل برنامه ریزی استراتژیک صنعتی چیست؟این مدل در سال ۱۹۸۰ توسط اندروز مطرح گردید. استراتژی صنعتی یک مؤسسه عبارت است از الگوی تصمیم هایی که بر اساس آن ها هدف های عمده و جزیی معین و مشخص

اجزای برنامه ریزی

آشنایی با مراحل برنامه ریزی استراتژیک | چطور

08 · برنامه ریزی استراتژیک فرایند سختی به‌نظر می‌رسد، اما توجه داشته باشید که اگر هر مسئله‌ای را به اجزای کوچک‌تری تقسیم کنید، دست‌وپنجه نرم کردن با آن ساده‌تر می‌شود. به همین دلیل ما در این مقاله مراحل برنامه ریزی (40)

10 تکنیک عملی برای برنامه ریزی درسی موفق | گام برتر

برنامه ریزی درسی موفق و صحیح، یکی از مهم ترین دغدغه های دانش آموزان و حتی کنکوری ها است. چرا که متأسفانه اکثر افراد مهارت برنامه ریزی را به خوبی بلد نیستند و نمی‌توانند از پس آن به خوبی بر بیایند؛ مهارتی که یکی از مهم

صفر تا صد یک برنامه عملیاتی – ناب آفرینی

اصول ده گانه برنامه ریزی صحیح ; استراتژي برنامه عملياتي برنامه ريزي برنامه کسب و کار. خواندن مطالب زیر به شما پیشنهاد می شود. توسعه کسب و کار. توسعه کسب و کار یعنی توسعه فروش. کارآفرینی زنان. مادر نمونه یا کارمند ایده آل

برنامه ریزی | تعریف برنامه ریزی انواع برنامه ریزی | علی

12 · برنامه ­ریزی خود ابزار است نه هدف. برنامه خود به تنهایی ارزش چندانی ندارد ، هدف و منظور اصلی از برنامه ریزی ، تهیه و تدوین برنامه نیست، بلکه هدف و آرمان اصلی، دست یابی به نتایج منطقی است. برنامه ­ریزی ، بیشتر فعالیتی پیوسته و پی­گیر است تا یک فعالیت گسسته و سالیانه.

پایه‌های اصلی برنامه‌ریزی منابع انسانی | کار و کسب

اجزای برنامه‌ریزی منابع انسانی. جزئیاتی که برای برنامه‌ریزی منابع انسانی در نظر گرفته می‌شود اهمیت زیادی دارد به هر صورت پیش بینی‌هایی نیاز است که بر اساس رویکرد سازمان در نظر گرفته می‌شود. هدف اصلی این است که تعیین

روش احتمالاتی برای برنامه ریزی فعالیت های نگهداری اجزای فرعی

روش احتمالاتی برای برنامه ریزی فعالیت های نگهداری اجزای فرعی. عنوان انگلیسی. Probabilistic method for planning of maintenance activities of substation components. کد مقاله سال انتشار تعداد صفحات مقاله انگلیسی ترجمه فارسی; 21601: 2003: 6 صفحه PDF: سفارش دهید: دانلود

اجزای برنامه ریزی

ماده قابل برنامه‌ریزی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

ماده قابل برنامه‌ریزی مادهای است که توانایی تغییر خواص فیزیکی خود (همچون شکل، چگالی، مدول، هدایت، خواص نوری، و غیره) را در یک روش برنامه ریزی، بر اساس ورودی کاربر یا سنجش مستقل دارد؛ بنابراین، ماده قابل برنامه ریزی

کتاب برنامه ریزی کسب و کار – گروه آموزشی علم ما

برنامه ریزی چیست، چرا برنامه ریزی ، اجزای اصلی برنامه ریزی، هشت سبک برنامه ریزی. فرآیند برنامه ریزی: هفت مرحله از فرآیند برنامه ریزی. برنامه ریزی عملی: ساختار دهی، مثال شرکت، برقراری ارتباط

برنامه ریزی شهری چیست

برچسب ها : برنامه ریزی بنابراین تعریف که از اجزای جغرافیا و برنامه ریزی شهری چیست؟ تواناییهای مورد نیازبرای این رشته: علاوه بر هندسه و ریاضی دانشجوی این رشته بخصوص دانشجوی جغرافیای انسانی باید به علوم اجتماعی

انواع برنامه ریزی و نقش آن در رسیدن به اهداف سازمان

برنامه ریزی ترسیم شده در برنامه ریزی جامع تعریف کرد. هدف و پیش بینی عملیات اجزای برنامه ریزی عملیاتی هستند. هدف عبارتست از نقطه ای که کوشش ها معطوف رسیدن به آن است در برنامه ریزی می توان هدف را نتیجه نهائی عملیات

برنامه ریزی برای آیلتس به صورت روزانه و هفتگی برای کسب

برنامه ریزی روزانه و هفتگی برای موفقیت در آزمون آیلتس بی شک برای موفقیت در آزمون آیلتس باید برنامه ریزی برای آیلتس را در اولویت تمام تلاش های خود قرار دهیم. از مشخصه یک برنامه ریزی ایده آل قابلیت محاسبه زمان و همچنین

برنامه‌ریزی پروژه – چگونه يك برنامه موثر برای پروژه تدوين

برنامه‌ریزی پروژه را چگونه انجام دهیم؟ صفحه‌ی “ مدیریت پروژه ” اصول اولیه­‌ی نحوه‌­ مدیریت پروژه‌­ها، ازجمله طراحی برنامه‌­ی پروژه را شرح می‌دهد. این صفحه جزئیات بیشتری درباره­‌ی این فرآیند بیان کرده، اجزای یک

عناصر اصلی برنامه ریزی در یك سیستم ایمنی

عناصر اصلی برنامه ریزی در یك سیستم ایمنی. احسان سلمانی تهرانی 1- مقدمه. بعلت فقدان یك نگرش سیستمی به موضوع ایمنی مسایل و بخش‌های مختلف، گاهی یك سیستم بصورت منفرد و مجرد مورد توجه قرار می‌گیرد؛ این امر موجب می‌شود كه

برنامه ریزی منابع انسانی | برنامه ریزی نیروی انسانی | مدیرسان

اجزای برنامه ریزی منابع انسانی. جزئیات برنامه ریزی منابع انسانی شامل موارد زیر است. تامین منابع انسانی. در این مورد ما مطالعه ی جامعی از قدرت منابع انسانی در سازمان با توجه به تعداد، مهارت ها، استعدادها، شایستگی ها

برنامه عملیاتی چیست؟ – ویرگول

برنامه عملیاتی یک ابزار دقیق برنامه ریزی اجتماعی به حساب آمده و استراتژی سازمانی را برای رسیدن به یک هدف مشخص می نماید، جزئیات در نظر گرفته شده در چنین طرحی به کارامدی سازمان کمک نموده و می تواند ماموریت سازمان را برای

«برنامه‌ریزی برای صلح» – روزنامه اطلاعات روز

برنامه‌ریزی در بخش دادگستری نشان می‌دهد که چگونه عدم ارتباط برنامه‌های مشخص توسعه به گفت‌وگوهای بیشتر در مورد ایجاد صلح می‌تواند یک فرصت از دست رفته باشد. به گونه‌ی مثال عدم موفقیت سازمان ملل متحد در پیوند دادن .

اصول مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی فناوری اطلاعات (کارشناسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات)

برنامه‌ریزی راهبردی - آموزش برنامه‌ای برنامه‌ریزی راهبردی - داده‌پردازی - آزمون‌ها و تمرین‌ها (عالی) تکنولوژی اطلاعات - مدیریت - آزمون‌ها و تمرین‌ها (عالی) تکنولوژی اطلاعات - مدیریت - آموزش برنامه‌ای برنامه‌ریزی راهبردی - داده‌پردازی - آموزش برنامه‌ای

پدیدآور نويسنده : تاج‌فر ، امیرهوشنگ - ويراستار : سیادت ، سیده‌صفیه
ناشر دانشگاه پیام نور (برای تماس با ناشر و خرید کتاب کلیک کنید)
شابک 978-964-14-0679-2
تاریخ نشر 13981211
قیمت 300,000
کد دیویی 658.4038076
زبان کتاب فارسی
محل نشر تهران - تهران
توضیحات جلد - 274 صفحه - تالیف - چاپ 1

معرفی مختصر کتاب

در کتاب حاضر، سعي شده تا از ابتدايي‌ترين مباحث مديريت استراتژي تا مباحث پيچيده آن ارائه شود. به‌علاوه، نگاه ويژه‌اي به فناوري اطلاعات و استراتژي آن به‌خصوص هم‌راستايي استراتژي‌هاي کسب‌وکار و فناوري اطلاعات داشته است.

خانه کتاب و ادبیات ایران موسسه ای غیرانتفاعی و غیردولتی است که به منظور نشر فرهنگ و تمدن اسلامی و با انگیزه اعتلا و شکوفایی شئون فرهنگ، کتاب و ادبیات ایران تأسیس شده است.

برنامه‌ریزی استراتژیک پورتر چیست و از چه اجزایی تشکیل می‌شود؟

پورتر مدیر بزرگ برنامه‌ریزی استراتژیک شناخته شده است. او پژوهش‌های متعددی در زمینه اقتصاد انجام داده است و یک مشاور زبده در مسیر کسب و کار نیز محسوب می‌شود و از مشاوران نامی‌ در این حوزه است. او توانست حوزه مدیریت و کسب و کار را به صورت موازی با هم دنبال نماید. در این مقاله قصد داریم در مورد برنامه‌ریزی استراتژیک پورتر صحبت کنیم، در ابتدا مفاهیم متعددی در اصول اولیه‌ی برنامه ریزی استراتژیک حوزه استراتژی را تحت بررسی قرار می‌دهیم، سپس برنامه‌ریزی استراتژیک پورتر را از ابعاد مختلف بررسی می‌کنیم و در نهایت سعی می‌کنیم روش‌های مختلفی از این برنامه‌ریزی و مزیت هر یک را بررسی کنیم. موقعیت برنامه‌ریزی استراتژیک پورتر می‌تواند آینده درخشانی برای یک شرکت فراهم سازد.

مفاهیم مهم برنامه‌ریزی استراتژیک پورتر

استراتژی عمومی: یکی از مهمترین بخش‌هایی که پورتر به آن تاکید داشت استراتژی‌های عمومی ‌است که توسط مدیریت کسب و کار‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد. اینطور که مشخص است این برنامه‌ها نقش مهمی ‌در برنامه بازاریابی دارند. در این رویکرد در مدل روش‌های حداقل هزینه، تمرکز و تمایز به طور دقیق صحبت می‌شود. استراتژی تمرکز در لیست مهمترین مفاهیمی‌ است که مربوط به حوزه برنامه‌ریزی استراتژیک پورتر است.

مدل ۵ نیروی رقابتی پورتر: هرجا که اسمی ‌از برنامه‌ریزی استراتژیک پورتر است، مدل ۵ نیروی رقابتی عنوان می‌شود و بسیاری از افراد پورتر را با همین مدل مشهور می‌شناسند. این مدل در تحلیل سوددهی یک صنعت بسیار درست عمل کرده است و برای جذابیت یک صنعت نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مفهوم مزیت رقابتی: پورتر معتقد است که مشتری باید در بین سازمان‌های مختلف، که با هم رقیب هستند، یک مورد را انتخاب نماید و این مدل به انتخاب مشتری در یک جامعه آماری رقیب اشاره دارد. در واقع بین سازمان‌ها یک سری رابطه‌های مستقیم دیده می‌شود و مزیت رقابتی نیز بخش مهمی‌ از آن است. پورتر اولین کسی بود که تمرکز زیادی بر روی موضوعات رقابتی داشت.

مدل الماس: رقابت بین کشورها هر سال بیشتر و بیشتر می‌شود و کاربرد این موضوع سبب می‌شود که نتایج خوبی فراهم شود. پورتر معتقد بود که اگر این مدل به درستی اجرا شود سنجش و تحلیل رقابت پذیری با نتیجه بسیار بالایی همراه خواهد بود.

مفهوم گروه‌های استراتژیک: این روش تاکید دارد که قرار نیست همه فعالان در یک صنعت رقیب محسوب شود. در واقع این مدل از برنامه‌ریزی استراتژیک پورتر سبب شد تا برندهای کیا موتورز و هیوندا به رشد خوبی برسند و یاد بگیرد که همه برندها با آنها هم گروه و رقیب نیستند. در واقع در این روش مشخص می‌شود که دو گروه با یک موضوع لزوما با هم گروه نیستند و باید پارامترهای مهمتری در این راستا ارزیابی شود. تحلیل‌های نادرست در این زمینه نیز تا حد زیادی حل شده است.

زنجیره ارزش: زنجیره ارزش یک مفهوم دیگر است که توسط پورتر مورد بررسی قرار گرفت و این روزها پژوهش‌های زیادی را شامل شده است. این مفهوم نشان می‌دهد که برخی از شرایط به صورت زنجیره‌ای با هم متصل هستند و در نهایت می‌توانند ارزشی قابل قبول را شکل دهند. این زنجیره در سال‌های اخیر بسیار رشد داشته است.

استراتژی ۴ گوشه پورتر: این سبک از استراتژی برای ارزیابی محیط رقابتی بررسی می‌شود و در نهایت بر اساس پیش بینی‌های مختلفی بررسی می‌شود.

مدل استراتژی عمومی ‌پورتر

در بخش اول مقاله به مدل‌های برنامه‌ریزی استراتژیک پورتر اشاره شد و استراتژی‌های عمومی ‌پورتر در این زمینه اولین رویکرد بود که پورتر به آن اهمیت می‌دهد. در این مدل قرار است که شرکت‌ها بر اساس شرایطی که دارند تصمیم به یک سری اقدامات بگیرند. مثلاً اگر یک شرکت هواپیمایی خدمات اضافه ارائه نمی‌دهد می‌تواند هزینه‌ها را به حداقل برساند و در نهایت قیمت کمتری به مشتریان پیشنهاد دهد، از این طریق وارد مزیت رقابتی شده است و سهم بازار خود را افزایش می‌دهد. حال شرکتی وجود دارد که یک سری خدمات لوکس ارائه می‌دهد و به طبع هزینه‌های بالایی برای پروازهای خود در نظر می‌گیرد. در شرکت هوایی کوچکتر تعداد مسیرهای هوایی محدودتر هستند و این موضوع نسبت به رقبای بزرگ و بین المللی بررسی می‌شود و خدمات در وضعیت بهتر و ارزان‌تری دنبال می‌شود. در مدل استراتژی‌های عمومی ‌همه مثال‌های بالا گنجانده شده است.

در استراتژی عمومی ‌یک سری نامگذاری‌ها دیده می‌شود که عبارت است از:

رهبری هزینه: خدمات اضافی را حذف می‌کند.

تمایز: محصولات مختلف ایجاد کرده و خدمات مطلوب و خاصی در نظر می‌گیرد.

تمرکز: یک سری خدمات تخصصی ارائه می‌دهد. البته این بخش خود شامل دو دسته تمرکز بر هزینه و تمرکز بر تمایز است.

مدل استراتژی رهبری هزینه در برنامه‌ریزی استراتژیک پورتر

در برنامه‌ریزی استراتژیک پورتر قرار است که محدوده مشخصی از کسب و کار به شکل فراتر دنبال شود که سبب تحول در فروش شده و صنعت به نسبت رقبای خود پیشی بگیرد. برای بررسی مزیت رقابتی به واسطه مدل استراتژی رهبری هزینه نیاز است که دو روش اصلی دنبال شود.

روش اول: سود بیشتر، هزینه کمتر. در این روش شرکت قیمت‌هایی را به میزان متوسط اعلام می‌کند، از سوی دیگر قیمت‌های پیشنهادی به مشتریان پیشنهاد می‌شود و در نهایت مشتری متوجه خواهد شد که قیمت تمام شده برای محصول در یک برند به نسبت سایر برندهای رقیب کمتر است و ناخودآگاه به سمت برند کشیده می‌شود.

روش دوم: سهم بیشتر با قیمت پایین تر. در این روش سهم بازار بیشتر می‌شود و در عوض قیمت‌های پایین‌تری در نظر گرفته می‌شود که به هر صورت به دلیلی کاهش هزینه‌ها باز هم سود قابل قبولی از فروش برای شرکت در نظر گرفته می‌شود.

برای اجرای مدل استراتژی رهبری هزینه نیاز است یک سری شرایط رعایت شود و شرکت‌هایی در این زمینه موفق هستند که بتواند شرایط زیر را داشته باشند:

۱- نیاز به سرمایه گذاری مناسب در راستای فناوری‌هایی است که هزینه‌ها را کاهش می‌دهد و باید دسترسی به این سرمایه‌ها بررسی شود.

۲- سیستم توزیع شرکت باید اثربخش باشد و شرایط کارآمدی برای آن ارزیابی شود.

۳- هزینه‌ها می‌بایست به حداقل برسد این موضوع در زمینه تامین نیروی کار، مواد اولیه و همینطور پایدار نگه داشتن قیمت‌ها بررسی می‌شود.

ریسک مربوط به مدل رهبری هزینه در برنامه‌ریزی استراتژیک پورتر: اگر منابعی که باعث کاهش هزینه‌ها می‌شود مختص شما نباشد و شرایط تقلید برای رقبا فراهم شود، این روش نمی‌تواند راه به جایی ببرد و مشکل ساز خواهد شد. تقلید و الگو برداری در این روش به طور کلی مشکل ساز است و باید دقت صورت بگیرد.

مدل استراتژی تمایز در برنامه‌ریزی استراتژیک پورتر

در مدل تمایز برنامه‌ریزی استراتژیک پورتر قرار است محصول یا خدماتی متمایز با محصول یا خدمات رقبا عرضه شود. اینکه چنین جریان چطور اجرا شود به ماهیت محصولات و خدماتی که در ان فعالیت دارید بستگی دارد. تمایز از طریق مواردی دنبال می‌شود که شرکت بتواند با آن بررسی شود. در واقع ویژگی‌های محصولات بررسی می‌شود، کاربرد و طول عمر آن ارزیابی می‌شود، ماندگاری بالایی برای آن بررسی می‌شود و البته که محصول یا خدمات به واسطه این بخش برای مشتریان ارزش ایجاد می‌کند.

برای پیاده سازی موفق برنامه تمایز در مدل برنامه‌ریزی استراتژیک پورتر نیاز است که شرکت‌ها بخش نوآوری و تحقیق و توسعه کارآمد داشته باشند. می‌بایست محصولات یا خدمات با بالاترین کیفیت عرضه اصول اولیه‌ی برنامه ریزی استراتژیک شود و همینطور بازاریابی و و فروش کارآمدی در نظر گرفته شود به شکلی که مشتریان بتوانند پیشنهاداتی متمایزی را برای انتخاب بررسی کنند. از مدل تمایز برای شرکت‌های بزرگ استفاده می‌شود تا توسعه محصول جدید به طور دقیق صورت بگیرد در غیر این صورت خطر حمله رقبا بسیار بیشتر خواهد شد.

مدل استراتژی تمرکز

استراتژی تمرکز در گوشه‌های خاصی از بازار فعالیت دارند و البته که نیاز است درک درستی از روندها و جریان‌های بازار را شامل شوند. محصولات منحصر به فردی در این زمینه با قیمت پایین و کیفیت بالا عرضه می‌شود و در نهایت شرکت به صورت منحصر به فرد می‌تواند به مشتریان یک سری محصولات را ارائه دهد. تمایل به وفاداری برند در مشتریان بسیار مهم است و سهم اقتصادی خوبی را شکل می‌دهد.

یک بخش به عنوان تمرکز بر تمایز در نظر گرفته می‌شود که کلید اصلی موفقیت در انتخاب صحیح است. به هر صورت قرار است که ارائه خدمات فقط به یک گوشه از بازار صورت بگیرد و چیز بیشتری نسبت به حالت‌های دیگر نصیب مشتریان شود. اگر شرکت کوچک باشد نیز می‌بایست بتواند بازار وسیعی را اصول اولیه‌ی برنامه ریزی استراتژیک مورد پوشش قرار دهد. تمرکز در این زمینه بر اساس موقعیت ریسکی بررسی می‌شود و کاهش هزینه‌ها بخش مهمی ‌از مدل برنامه‌ریزی استراتژیک پورتر محسوب می‌شود.

مراحل انتخاب مدل استراتژی عمومی ‌در برنامه‌ریزی استراتژیک پورتر

مرحله اول تحلیل swot

در این مرحله قرار است که یک تحلیل swot در نظر گرفته شود که نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهدیداتی از این دست را در نظر بگیرد. در واقع در مرحله اول قرار است مشخص شود که کدام استراتژی با وضعیت شما سازگاری بیشتری دارد. این کار سبب می‌شود که سازمان توانایی استفاده از برخی از استراتژی‌های عمومی ‌را داشته باشد. برنامه‌ریزی استراتژیک پورتر می‌تواند سهم بازار را به طور جدی بررسی نماید و نتیجه خوبی فراهم سازد.

مرحله دوم استفاده از تحلیل ۵ نیروی رقابتی

۵ نیروی رقابتی عبارت است از: وضعیت رقابت بین رقبای فعلی، خطر ورود رقبای تازه وارد، قدرت چانه زنی عرضه کنندگان، قدرت چانه زنی خریداران و تهدید ورود محصولات جایگزین

بخش اول که مربوط به وضعیت رقابت بین رقبای فعلی است به رقابت در بین شرکت‌هایی اشاره می‌کند که محصولاتی تولید می‌کنند که قرار است جایگزین یکدیگر باشند. در این راستا رقیبان تلاش می‌کنند که جایگاه خود را بالا بکشند و یا جایگاه فعلی خود را حفظ کنند. در واقع شرکت‌هایی به هم وابسته هستند که بر روی یک شرکت دیگر تاثیر می‌گذارند.

در بخش خطر ورود رقبای تازه وارد در مورد نیرو یا عامل دیگری صحبت می‌شود که بر روی یک صنعت اثر گذار هستند. تهدیدات ناشی از ورود رقبای جدید موضوع مهمی ‌است و اغلب این ظرفیت را دارند که صنعت را افزایش دهند.

قدرت چانه زنی عرضه کنندگان در مورد شرایط حاکم بر بازار قیمت سبب می‌شود که محصولات افزایش خوبی داشته باشند و قدرت بالایی نیز بررسی شود. هر قدر هم قدرت چانه زنی در یک صنعت بیشتر باشد جذابیت کلی برای صنعت کمتر می‌شود.

برای قدرت چانه زنی خریداران بهتر است که عوامل مختلفی بررسی شود مثلاً میزان تلاش و تمرکز خریدار مهم است. هزینه‌های تعویض می‌بایست کاهش داشته باشد. تهدید ادغام رو به عقب بررسی شود.

در نهایت تهدید محصولات جایگزین بررسی می‌شود که در واقع اشاره به محصولات دیگری دارد که کار یکسانی انجام می‌دهند. مثلاً استفاده از قوطی‌های حلبی نسبت به قوطی‌های آلومینیومی. محصولات جایگزین سطح قیمت‌ها را محدودتر می‌کنند و گاه عرضه از تقاضا بیشتر می‌شود که سبب می‌شود سودآوری یک صنعت کاهش داشته باشد. در برنامه‌ریزی استراتژیک پورتر توانایی کشف استعدادها بسیار فراهم می‌شود.

مرحله سوم مربوط به نتایج تحلیل swot

در این مرحله قرار است که نتایج تحلیل swot برای انتخاب‌های استراتژیک بررسی شود و نیاز است که کاهش یا مدیریت قدرت تامین کنندگان بررسی شود. همینطور کاهش یا مدیریت قدرت خریداران و مشتریان ارزیابی شود و عواملی مانند قرار گرفتن در صدر رقابت با رقبا، کاهش تهدید کالاهای جانشین و همینطور کاهش تهدید تازه واردها نیز بررسی شود. برنامه‌ریزی استراتژیک پورتر نقطه شروع خوبی برای تصمیم گیری‌های بزرگ است.

جمع بندی

در این مقاله در خصوص مدل استراتژی‌های عمومی‌ برنامه‌ریزی استراتژیک پورتر صحبت شد و مشخص شود که هدف اصلی برنامه‌ریزی استراتژیک پورتر بر روی بخش‌های هزینه، تمایز و تمرکز تاکید می‌کند. در مدل برنامه‌ریزی استراتژیک پورتر نیاز است که مجموعه‌ای قوی از انتخاب‌ها در اختیار افراد قرار بگیرد.

کاروکسب دوره‌های آموزشی متنوعی را در حوزه‌های تحلیل کسب‌وکار، هوش تجاری، مدیریت فرایند، مدیریت پروژه، مدیریت چابک و . برگزار می‌کند. جهت آشنایی با دوره‌های آموزشی کاروکسب از تقویم دوره‌های آموزشی بازدید نمایید.

مدیریت استراتژیک چیست؟

مدیریت استراتژیک چیست

مدیریت استراتژیک یعنی چه؟ در این مقاله درباره مدیریت استراتژیک، مفاهیم نهفته در دل آن، کاربرد آن در سازمانها و مراحل مدیریت استراتژیک صحبت خواهیم کرد. مدیریت استراتژیک یا مدیریت راهبردی (Strategic-Management) یک فرایند است که در دل آن تصمیماتی گرفته و اقداماتی انجام می‌شود که توفیق و رشد سازمان، حیات یا حتی مرگ سازمان را رقم می‌زند؛ به‌عبارتی مدیریت راهبردی، راهی است که در آن استراتژیست‌ها اهداف سازمان را تعیین کرده و برای تحقق آن‌ها تصمیمات استراتژیک می‌گیرند.

این مقاله دارای نسخه صوتی است

همان‌طورکه می‌بینید در تعریف بالا از اصطلاح تصمیمات استراتژیک استفاده کردیم؛ بنابراین بهتر است با این مفهوم بیشتر آشنا شویم. تصمیمات استراتژیک وسایلی هستند برای رسیدن به اصول اولیه‌ی برنامه ریزی استراتژیک اهداف نهایی سازمان. این تصمیمات شامل این موارد می‌شوند: تعریف و تعیین نوع فعالیت سازمان، تولیدات، بازارها، وظایفی که باید انجام داد و سیاست‌های موردنیاز سازمان برای پیاده‌کردن و اجرای این تصمیمات. در این فرایند وظیفه استراتژیست‌ها عبارت است از: استفاده بهینه از منابع سازمان در محیطی که در حال تغییر است. مدیریت استراتژیک به چندین مکتب فکری تقسیم می‌شود؛ ازجمله مکتب تجویزی و مکتب توصیفی. در ادامه تفاوت این دو مکتب را بیشتر توضیح می‌دهیم.

مکاتب تجویزی اعتقاد دارند برای تحقق اهداف بلندمدت سازمان باید یکسری دستورالعمل، استراتژی و راهکار از بیرون به سازمان تجویز شود؛ به این معنی که یک سری متخصص بیایند و یکسری موضوعات را در سازمان بررسی کرده و براساس نیازها و اهداف سازمان استراتژی و راهکارهای اصول اولیه‌ی برنامه ریزی استراتژیک لازم را تدوین و به سازمان تجویز کنند. سازمان هم موظف است همان استراتژی ها را جلو ببرد.

اما از نظر مکاتب توصیفی، تجویز مردود است. پیروان مکتب توصیفی اعتقاد دارند استراتژی حاصل خلاقیتِ استراتژیست و اقدام به‌موقع او و منطبق با شرایط جاری است. توصیفی‌ها معتقدند بهتر است استراتژی نتیجه یک ذهن منفرد و آگاه باشد؛ نه الزاما یک تیم.

فرایند مدیریت استراتژیک به سازمان‌ها کمک می‌کند تا وضعیت فعلی خود را بررسی کنند، استراتژی‌ها را مشخص کرده و به آن‌ها ضمانت اجرایی دهند و درنهایت اثربخشی استراتژی‌های مدیریتیِ اجراشده را تجزیه‌وتحلیل کنند.

استراتژی‌های مدیریت شامل چندین استراتژی اساسی است و بسته به محیط اطراف می‌تواند در اجرا متفاوت باشد؛ به‌طورکلی مدیریت استراتژیک هم دارای مزایای مالی و هم مزایای غیرمالی (معنوی) است. در یک سازمان مسئولیت اصلی هیئت‌مدیره و بخش مدیریت سازان مشخص‌کردن چهارچوب کاری شرکت، ارزیابی نقطه فعلی در بازار، به‌دست آوردن رضایت حداکثری کارکنان و برنامه‌ریزی برای آینده است.

یک فرآیند مدیریت استراتژیک کارآمد به سازمان و رهبری سازمان کمک می‌کند تا در مورد اهداف مالی و معنوی خود بهتر فکر کرده و برای آن برنامه‌ریزی کند.

تفاوت مدیریت استراتژیک و برنامه ریزی استراتژیک

مدیریت و برنامه‌ریزی آنچنان در هم تنیده هستند که نمی‌توان آن‌ها را از یکدیگر جدا کرد؛ بااین‌حال اگر بخواهیم درباره تفاوت مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک صحبت کنیم، می‌توانیم این‌طور بگوییم: برنامه ریزی استراتژیک فرایندی هست که با هدف رسیدن سازمان به استراتژی انجام می‌شود؛ درحالی‌که در مدیریت استراتژیک هدف ما اجرای برنامه به‌دست‌آمده اصول اولیه‌ی برنامه ریزی استراتژیک از برنامه ریزی راهبردی (برنامه راهبردی) است.

به‌طورکلی مدیریت (ازجمله مدیریت استراتژیک) شامل برنامه‌ریزی، اجرا، نظارت، کنترل و… است. باتوجه‌به این تعریف، برنامه ریزی استراتژیک بخشی از مدیریت استراتژیک است و در دل مدیریت راهبردی رخ می‌دهد.

در ویدیوی زیر که بخشی از دوره مدیریت استراتژیک مدیربان است، دکتر فرهادی‌نیا به نکات خوبی درباره تفاوت برنامه ریزی و مدیریت اشاره می‌کنند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.