اهداف خرید سهام خزانه چیست؟


اطلاع رسانی درسی دانشجویان شیراز

عبارتست از درآمدهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی ومالیات وسود سهام شرکتهای دولتی ودرآمد حاصل از انحصارات ومالکیت و سایر درآمدهایی که در قانون بودجه کل کشور تحت درآمد عمومی منظور می شود.

4- درآمدهای عمومی پس از وصول در کجا متمرکز می شوند؟

در حسابهای خزانه داری کل

5- درآمد اختصاصی را تعریف کنید؟

عبارت از درآمدهایی که به موجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص در بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد اختصاصی منظور می گردد .

6- مصرف درآمدهای اختصاصی به چه صورتی می باشد؟

براساس بودجه های مصوب، جز در مواردی که قانون محاسبات عمومی برای آنها تعیین تکلیف شده است، تابع مقررات

قانونی مربوط می باشد.

7- درآمد شرکتهای دولتی را تعریف کنید؟

عبارتست از درآمدهایی که در قبال ارائه خدمات ویا فروش کالا وسایر فعالیتهایی که شرکتهای مذکور به موجب قوانین ومقررات مجاز به انجام آنها هستند وعاید آن شرکتها می گردد.

8- چهارنوع از درآمدهای مالیاتی را نام ببرید؟

1- مالیات برشرکتها 2-مالیات بردرآمد 3-مالیات برارث 4- مالیات بر مصرف وفرش

9- سایر منابع تامین اعتبار چیست؟

مبالغی که تحت عنوان وام، انتشار اوراق قرضه، برگشتی از پرداخت های سالهای قبل وعناوین مشابه که در قانون بودجه کل کشور پیش بینی شده باشد وماهیت درآمد نداشته باشند.

10- کدام طبقه بندی قدیمی ترین ومتداول ترین طبقه بندی بودجه ای می باشد؟

طبقه بندی هزینه ها

11- در بودجه عمومی دولت هزینه به چهار فصل وهر فصل به تعدادی ماده تقسیم می شود چهر فصل هزینه ای را نام ببرید؟

1- فصل هزینه های پرسنلی 2- فصل هزینه های اداری 3-فصل هزینه های سرمایه ای 4- پرداختهای انتقالی

12- پرداخت های انتقالی راتعریف کنید؟

مخارجی که به تولید ویا عرضه خدمات ارتباط ندارد، بلکه به صورت یک طرفه از جانب دولت به افراد و واحدهای مختلف پرداخت می شود.مانند بازپرداخت اصل وفرع وام ها در یافتی

13- طبقه بندی عملیات در ایران را نام ببرید؟

ا- امور 2- فصل 3- برنامه 4- فعالیت وطرح

14- طرح های عمرانی به چند گروه تقسیم می شوند نام ببرید؟

3گروه- انتفاعی- غیر انتفاعی- مطالعاتی

15 - واحد های سازمانی منظور در بودجه کل کشور از دیدگاه مدیریت وتشکیلات کلان دولت جمهوری اسلامی ایران را نام ببرید؟

1- وزارتخانه ها 2- موسسات دولتی 3- شرکتهای دولتی وبانکها 4- موسسات ونهادهای عمومی غیردولتی 5-موسسات انتفاعی وبازرگانی وابسته به دولت

16- موسسه دولتی مستقل را تعریف کنید؟

منظور موسساتی است که برای انجام وظایفی بوجود می آیند که مشخصا با وظایف وماموریتهای هیچکدام از وزارتخانه ها ارتباط ووابستگی ندارد واز طرفی به دلیل ماهیت ستادی ومدیریتی آنها، قابل تشکل وسازماندهی در وزارتخانه ها نیستندویا به دلیل پاره ای ملاحظات قانون اساسی ویا بین المللی شایسته ست زیر نظر عالیترین مقام اجرایی کشور اداره شوند.

17- از گروه درآمدهای واقعی چهار بخش را نام ببرید؟

1- درآمدهای مالیاتی 2- کمک های اجتماعی 3- درآمدهای حاصل از مالکیت دولت 4- کمک های بلاعوض

18- از گروه درآمدهای حاصل از واگذاری دارائی های مالی چهار بخش را نام ببرید؟

1- واگذاری سهام شرکتهای دولتی 2- فروش اوراق مشارکت

3-استقراض از سیستم بانکی 4- برگشتی از پرداختهای سال های قبل

19- سیکل بودجه شامل چه مراحلی است نام ببرید؟

1- تهیه وتنظیم بودجه 2- تصویب بودجه 3-اجرای بودجه 4-نظارت و کنترل بودجه

20- ه دف دیوان محاسبات کشور چیست؟

عبارت است از اعمال کنترل ونظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت المال.

21- اعضای شورای اقتصاد را نام ببرید؟

1-وزیرامور اقتصادی ودارایی 2-وزیر کار وامور اجتماعی 3-وزیر جهادکشاورزی 4-وزیر بازرگانی 5-وزیر صنایع ومعادن 6- وزیر نفت 7- وزیر نیرو

22- نخستین وظیفه وزارت اقتصاد ودارایی در زمینه بودجه چیست؟

همکاری با سازمان برنامه ریزی کشور در مرد پیش بینی درآمدها وسایر منابع تامین اعتبار در بودجه است.

23- خزانه را تعریف کنید؟

خزانه یک سازمان مالی بسیار وسیع وشامل مجموعه دوایر متمرکز در وزارت دارایی وذیحسابیهای آن در ادارات دارایی شهرستانها است.

24- از بعد مخارج یا هزینه ها بودجه دارای چهار مرحله می باشد، نام ببرید؟

1- ابلاغ بودجه2- مبادله موافقت نامه های فعالیتهای جاری وعمرانی 3-تخصیص وتقسیط اعتبار 4-مصرف اعتبارات

25- تخصیص اعتبار را تعریف کنید؟

عبارت است ازتجویز استفاده از مبالغ معینی از اعتبارات مصوب سالانه در دوره های مشخص(سه ماهه،چهارماهه،شش ماهه وغیره).

26- مراحل تفصیلی اجرای بودجه یا مصرف اعتبارات را نام ببرید؟

1- تشخیص 2- تامین اعتبار 3- تعهد 4- تسجیل 5- حواله 6- در خواست وجه 7- هزینه

27- انواع تنخواه گران را در قانون محاسبات عمومی کشور نام ببرید؟

تنخواه گردان خزانه 2- تنخواه گردان استان 3- تنخواه گران حسابدار 4- تنخواه گردان پرداخت

28- تفاوت پیش پرداخت وعلی الحساب را اهداف خرید سهام خزانه چیست؟ توضیح دهید؟

پیش پرداخت عبارت است از پرداختی که از محل اعتبارات مربوط براساس احکام وقراردادها طبق مقرارت پیش از انحام تعهد صورت می گیرد اما عای الحساب پرداختی است که به منظور ادای قسمتی از تعهد با رعایت مقرارات صورت می گیرد.

29- اصلاح بودجه را تعریف کنید؟

جابجایی وتغییر در اعتبارات برنامه ها ویا فصول هزینه ویا بین دستگاههای اجرایی محلی بدون اینکه در جمع کل اعتبار دستگاه ویا استان تغییری بوجود آید.

30- تسجیل را تعریف کنید؟

عبارت است از تعین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب مدارک اثبت کننده بدهی.

31- تعهد را تعریف کنید؟

عبارت است از ایجاد دین برذمه دولت.

32- تامین اعتبار را تعریف کنید؟

عبارت است از اختصاص دادن تمام ویا قسمتی از اعتبارات مصوب برای هزینه معین.

33- منظور از یک یا چند دوازدهم بودجه چیست؟

چنانچه دولت به هر دلیل نتواند تا پاین سال، بودجه سال آینده را تنظیم کند ویا پارلمان کار بررسی وتصویب ودجه را به تعویق اندازد در هر دو حال دولت ناگزیر است برای پرداختهای خود از مجلس تقاضای اعتبار موقت یک دوازدهم برای یک ماه، دو دوازرهم برای دو ماه ونظایر آن نماید.

34- مصرف در آمد عمومی تابع چه قوانینی است؟

1- قانون محاسبات عمومی

2-قانون برنامه و بودجه

3-قوانین بودجه سالانه کل کشور

35-درآمدهای اختصاصی بعد از وصول به کجا انتقال می یابد؟

به حساب های خزانه نزد بانک مرکزی

36- سه نوع از درآمدهای حاصل از انحصارات و مالکیت دولت را نام ببرید؟

1-سود سهام شرکت های دولتی

2-اجاره ساختمان های دولتی

3-دریافتی از موسسات انتفاعی وابسته به دولت

37-طبقه بندی هزینه هادر بودجه بیان کننده چه چیزی است؟

بیان کننده این است که دولت چه می خرد

38- هزینه های جاری معمولا" شامل چه هزینه های هستند؟

1-هزینه های پرسنلی 2- هزینه های اداری

39- هزینه های سرمایه ای راتعریف کنید؟

مخارجی هستند که به موجب ایجاد یا افزایش اموال و داراییهای ثابت میشود.

40- فصل را تعریف کنید؟

مجموعه وظایف مشخصی است که حاوی برنامه های مرتبط به هم است و برنامه ریزی دراز مدت و میان مدت برای نیل به هدف های اساسی در قالب آن انجام میگیرد.

41- هزینه های پرسنلی را تعریف کنید؟

در برابر انجام خدمت ویا به واسطه آن به طور مستقیم یاغیر مستقیم تحت عنوان مختلف مثل حقوق و دستمزد و. به اهداف خرید سهام خزانه چیست؟ کارکنان پرداخت میشود.

42- عالیترین ارگان اجرای کشور که به قصد تحقق یک یا چند هدف دولتی به وجود می آید چیست؟

43- موسسات و سازمان انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت درشرایط فعلی را نام ببرید؟

1-سازمان بنادر و کشتیرانی ایران

2-سازمان صنایع دفاع

3-سازمان صنایع اهداف خرید سهام خزانه چیست؟ ملی

44- سه مورد از وظایف شورای اقتصاد کشور را شرح دهید؟

1-تعیین هدف های ملی برنامه های عمرانی کشور

2-تعیین خط مشی تنظیم بودجه کل کشور

3-بررسی بودجه کل کشور برای طرح در هیات وزیران

45- سه مورد از وظایف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را بنویسید؟

1-هیته برنامه عمرانی 5 ساله

2-تهیه و تنظیم بودجه کل کشور

3-هماهنگ نمودن روش ها و برنامه های آماری کشور

46- دستگاه های اجرایی را تعریف کنید؟

منظور از دستگاه های اجرایی سازمان های است که وظایف دولت را انجام می دهند.

47- فنی ترین قسمت فرایند بودجه چیست؟

مرحله تهیه و تنظیم بودجه

48- درکلیه کشورهای دنیا مسوول تهیه و پیشنهاد بودجه برعهده کیست؟

49- پیش بینی مقدماتی بودجه به چه منظور صورت میگیرد؟

به منظور تهیه آمار و اطلاعات مالی و اقتصادی مورد نیاز برای تنظیم بودجه عمومی

50- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پس از بررسی بودجه دستگاه های اجرایی نتیجه کار را به چه کسانی ارائه می دهد؟

به شورای اقتصاد

51- تهیه و تنظیم بودجه در ایران بر حسب تابعیت کدام دستگاه های اجرایی صورت میگیرد؟

نظام بودجه ملی یا نظام بودجه استانی

52- بخش نامه بودجه حاوی چه اطلاعاتی است؟

حاوی سیاست ها و خط مشی های راهنما در تهیه و تنظیم بودجه دستگاه های اجرای میباشد

53- کار بودجه نویسی در دستگاه ها چگونه آغاز میشود؟

باارسال بخش نامه بودجه و فرم ها و دستور العمل های مربوط

54- تنظیم بودجه های ملی بر عهده چه کسانی است؟

برعهده ستادبودجه هر وزارت خانه متشکل از کارشناسان و متخصصان بودجه با انتخاب بالاترین مقام وزارت خانه و نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است.

55- تنظیم بودجه استانی از چه طریق صورت میگیرد؟

از طریق کمیته برنامه ریزی استان و معمولا" در سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان و ریاست استان دار صورت میگیرد.

56- درجریان بررسی بودجه چه مواردی مورد توجه بیشتری است؟

1-بررسی برنامه ها 2-بهبود مدیریت

57- لایحه تقدیمی به مجلس از چه بخش هایی تشکیل شده است؟(آن هارا نام ببرید)

1-پیام بودجه 2- متن لایحه بودجه 3-پیوست های بودجه

58- لایحه بودجه کل کشور معمولا" از چه قسمت های تشکیل شده است؟(سه مورد را نام ببرید)

1-ماده واحد و تبصره 2-خلاصه بودجه دولت 3-بودجه ارزی

59 - کمیته های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را نام ببرید؟

1-ستاد هماهنگی بردرآمد کشور

2-ستاد بودجه ریزی امور اجتماعی

3- ستاد بودجه ریزی امور دولتی

4-ستادبودجه ریزی امور زیر بنای

60- صورت جلسه تنطیم شده در شرکت های دولتی شامل چه مواردی است؟(3 مورد)

1-خلاصه حساب های جاری و سرمایه ای

2-پیش بینی منابع و مصارف ارزی

61- هزینه را تعریف کنید؟

عبارت از پرداخت هایی است که به طور قطع به ذینفع در قبال تعهد یا تحت عنوان کمک یا عناوین مشابه با رعایت قوانین و مقرارات مربوطه صورت میگیرد.

62- منظور از اجرای بودجه چیست؟

منظور از اجرای بودجه مراحل مربوط به وصول در آمد ها وسایر منابع تامین اعتبار از یک طرف و مصرف اعتبارات پیش بینی شده و مصوب از طرف دیگر برای رسیدن به اهداف و مقاصد عمومی است

تامین مالی مبتنی بر بدهی چیست؟

تامین مالی شرکت‌ها می‌تواند به روش‌های متفاوتی انجام شود. انتشار سهام، دریافت وام بانکی، گواهی سپرده و اسناد خزانه نمونه این روش‌ها هستند. روش‌های تامین مالی دسته‌بندی‌های مختلفی دارد و یکی از این دسته‌بندی‌ها مربوط به تامین مالی از طریق بازار سرمایه است و شامل دو شیوه «مبتنی بر بدهی» و «مبتنی بر سرمایه» می‌شود.

تامین مالی مبتنی بر بدهی چیست؟.jpg

موضوع این مطلب تامین مالی از بازار سرمایه به شیوه مبتنی بر بدهی است. در ابتدا بررسی می‌کنیم که تامین مالی مبتنی بر بدهی چیست؟ و در ادامه به بررسی ویژگی‌ها، مزایا و معایب این روش خواهیم پرداخت.

تامین مالی مبتنی بر بدهی چیست؟

برای درک اینکه تامین مالی مبتنی بر بدهی چیست، شرایطی را در نظر بگیرید که شرکتی نیاز به تامین مالی دارد. این شرکت (با توجه به شرایط جاری خود) می‌تواند اقدام به انتشار سهام کند یا با دعوت از شرکای جدید، در کنار استفاده از منابع مالی آنها، مالیک شرکت را با شرکا اهداف خرید سهام خزانه چیست؟ تقسیم کند. روش دیگر قرض گرفتن وجه مورد نیاز است. احتمالا اولین روش استقراضی که به ذهن شما می‌رسد، وام‌های بانکی هستند. البته این تصور اشتباه نیست، اما در بازار سرمایه، ابزارهای تامین مالی دیگری هم وجود دارند که بدون دعوت از شرکای جدید و بر مبنای قرض وجه شکل گرفته‌اند. زمانی که شرکتی از این ابزارها استفاده کند، روش تامین مالی مبتنی بر بدهی را انتخاب کرده است.

روش‌های تامین مالی مبتنی بر بدهی

روش‌های تامین مالی مبتنی بر بدهی در بازار سرمایه به شرح زیر است:

- صکوک سفارش ساخت

- گواهی سپرده خاص

- اوراق سلف موازی استاندارد

- اوراق اختیار فروش تبعی

اگرچه روش‌های تامین مالی مبتنی بر بدهی در بازار سرمایه بسیار متنوع است اما برخی از آنها کاربردی‌تر هستند، در واقع شرکت‌ها بیشتر از ابزارهایی مانند صکوک، گواهی سپرده خاص، اوراق سلف موازی استاندارد و اوراق اختیار فروش تبعی برای تامین مالی مبتنی بر بدهی استفاده می‌کنند.

ویژگی‌های تامین مالی مبتنی بر بدهی

حتما برای شما هم این سوال پیش آمده: تامین مالی مبتنی بر بدهی، روش خوبی است یا نه؟ پاسخ این سوال تا حد زیادی به شرایط شرکت، اولویت مالکان و سهامداران، میزان نیاز مالی، اهداف و برنامه‌های شرکت بستگی دارد. اما قبل از هر نوع بررسی نسبت به شرایط شرکت، ما باید با ویژگی‌های تامین مالی مبتنی بر بدهی آشنا شویم.

در واقع انتخاب روش تامین مالی، موضوعی دو طرفه است. از یک طرف آگاهی نسبت به مزایا و معایب روش‌های مختلف تامین مالی و از طرف دیگر شرایط شرکت و در نهایت تطبیق این دو موضوع با یکدیگر، باعث می‌شود بتوانیم بهترین روش را انتخاب کنیم. برای درک ساده‌تر ویژگی‌های تامین مالی مبتنی بر بدهی، ابتدا مزایا و سپس معایب آن را بررسی می‌کنیم.

مزایای تامین مالی مبتنی بر بدهی

مزایای تامین مالی مبتنی بر بدهی به شرح زیر است:

وقتی مالکیت شرکت تقسیم ‌می‌شود، سودی که در آینده به دست می‌آید هم باید تقسیم شود. بنابراین از سهم افراد در سود کاسته خواهد شد که خوشایند هیچ سهامدار و سرمایه‌گذاری نیست. پس اولین مزیت تامین مالی مبتنی بر بدهی، عدم تقسیم مالکیت شرکت است.

از آنجایی که نرخ سود وام، قبل از محاسبه مالیات پرداخت می‌شود، پس در آینده به عنوان سپر مالیاتی عمل خواهد کرد و از مبلغ مالیات کاسته خواهد شد.

وقتی از صکوک (اوراق قرضه اسلامی) به عنوان ابزار تامین مالی مبتنی بر بدهی استفاده می‌کنیم، نقدینگی بانی افزایش می‌یابد. دارایی‌هایی با نقدینگی پایین یا غیر نقد از ترازنامه خارج می‌شوند و وجوه نقد جای آن را می‌گیرد.

همچنین با توجه به اینکه اوراق صکوک با پشتوانه دارایی یا منفعت آن منتشر می‌شوند، ریسک آن بسیار کم است و هزینه تامین مالی را کاهش می‌دهد.

از مزایای دیگر تامین مالی مبتنی بر بدهی می‌توان به امکان تامین مالی با حجم بالا، امکان بازپرداخت بلندمدت و معافیت مالیاتی سود اوراق برای خریداران اشاره کرد.

معایب تامین مالی مبتنی بر بدهی

قطعا معایب تامین مالی مبتنی بر بدهی کمتر از مزایای آن است. در ادامه به چند مورد اصلی اشاره می‌شود.

در روش تامین مالی مبتنی بر بدهی، بازپرداخت در سررسیدهای مقرر انجام می‌شود. پس شرکت باید در موعد بازپرداخت از نقدینگی کافی برخوردار باشد.

انتخاب روش تامین مالی مبتنی بر بدهی، یعنی شرکت قصد دارد طرح سودآوری را اجرا کند و با سود آن، بازپرداخت وام را انجام دهد. نکته این جا است که اگر مبلغ وام‌ها برای اجرای طرح زیاد باشد، سود حاصل تنها برای بازپرداخت صرف خواهد شد و هیچ جریان نقدی مثبتی باقی نمی‌ماند.

برای دریافت وام‌هایی با مبلغ بالا، دست‌اندکاران شرکت باید بتوانند وام‌دهندگان را درباره سودآوری طرح قانع کنند. همچنین برای تضمین بازپرداخت بدهی، ارائه وثیقه‌های مکفی الزامی است.

سخن آخر

برای انتخاب روش تامین مالی، شناخت بازار سرمایه، جزئیات روش‌های مختلف و چگونگی بهره‌گیری از ابزارهای آن اهمیت زیادی دارد. در این مطلب آموختیم که تامین مالی مبتنی بر بدهی چیست و با مزایا و معایب آن آشنا شدیم. همانطور که متوجه شده‌اید تامین مالی مبتنی بر بدهی یک از کاربردی‌ترین روش‌های تامین اهداف خرید سهام خزانه چیست؟ سرمایه در بازار است که شرکت‌های بزرگ و کوچک از آن بهره می‌برند. پیشنهاد می‌شود که برای شناخت بهتر این ابزارها، به مطالعه مقالات حوزه تامین مالی بپردازید.

مشکل امروز بورس چیست؟

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه بند بیمه کردن پرتفوی سهامداران حقیقی که در بسته جدید حمایتی آمده راهکار خوبی است، بیان کرد: تورم انتظاری به تهدیدی برای بازار سرمایه ما تبدیل شده است. اسناد خزانه اسلامی "اخزا"ها در بازار با نرخ ۳۰ درصد نیز فروشنده دارند و با این وضعیت، سهم با P/E حدود ۳ هم جذابیت ندارد.

به گزارش بورس تابناک، ابوالفضل ابراهیمی‌زاده کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، در خصوص آغاز اجرای بسته ۱۰بندی حمایت از بازار سرمایه بیان کرد: مشکلی که در حال حاضر بازار سرمایه ما با آن مواجه شده، مشکل ارزندگی نیست. تقریبا همه ما می‌دانیم سهم‌های بازار ارزنده بوده و خرید در این قیمت‌ها توجیه دارد. مشکل کمبود نقدینگی در بازار است و پول به جایی که احساس خطر کند وارد نمی شود.

وی افزود: باید فضا را به سمتی ببریم که ریسک سرمایه‌گذاری کاهش یابد؛ در غیر این صورت شاید ایجاد محدودیت برای بازارگردان‌ها کافی نباشد. البته که این قبیل اقدامات کاتالیزورهای مثبت هستند و تاثیر مثبت خود را خواهند داشت؛ ولی در مجموع سمت تقاضا باید تقویت شود.

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه بند بیمه کردن پرتفوی سهامداران حقیقی که در بسته جدید حمایتی آمده راهکار خوبی است، بیان کرد: تورم انتظاری به تهدیدی برای بازار سرمایه ما تبدیل شده است. اسناد خزانه اسلامی "اخزا"ها در بازار با نرخ ۳۰ درصد نیز فروشنده دارند و با این وضعیت، سهم با P/E حدود ۳ هم جذابیت ندارد.

وی افزود: بند مربوط به تزریق نقدینگی به بازار بند خوبی است و سمت تقاضا را تقویت خواهد کرد اما به هر حال باید به سرمایه‌گذاران هم حق داد در شرایطی که بازارهای جهانی دچار رکود شده و با توجه به تورم انتظاری و نیز ریسک و بازدهی بازار سرمایه نسبت به بازارهای رقیب، محتاطانه‌تر عمل کنند. ما تجربه سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۹ را داریم و می‌دانیم در صورت ورود نقدینگی به این بازار، بازار سرمایه پتانسیل جهش‌ و رشدهای سنگین را هم دارد.

صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت چیست؟

صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت چیست؟

صندوق‌های درآمد ثابت بهترین گزینه برای افرادی است که درجه ریسک پذیری پایینی دارند. هدف از سرمایه‌گذاری در این نوع صندوق‌ها کسب بازدهی تقریبا ثابت و بدون ریسک است.

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام کارگزاری مفید، صندوق‌های سرمایه‌گذاری تنوع زیادی دارند که افراد می‌توانند با توجه به نیاز خود در یک یا انواعی از این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کنند.

صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت را بیشتر بشناسیم

یکی از انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری، صندوق درآمد ثابت است که مناسب برای افراد کمتر ریسک پذیر است. در واقع میزان ریسک‌پذیری این صندوق‌ها همانند ریسک‌پذیری در سپرده‌های بانکی است. با این تفاوت که سود پرداختی این نوع صندوق نسبت به سپرده‌های بانکی مقداری بیشتر است.

محل سرمایه‌گذاری صندوق‌های درآمد ثابت کجاست؟

همانطور که گفته شد، هدف اصلی این صندوق‌ها کسب بازدهی تقریبا ثابت و بدون ریسک است. بنابراین بیشتر پرتفوی این صندوق را سپرده‌های بانکی و اوراق درآمد ثابت بورسی و فرابورسی مانند اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اسناد خزانه اسلامی و… تشکیل می‌دهد. بخش کوچکی از پرتفوی این صندوق نیز تشکیل شده از سهام شرکت‌های بورسی است. به همین خاطر ریسک سرمایه‌گذاری در این نوع صندوق تقریبا از بین می‌رود.

سود مرکب در صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت

صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت به صورت دوره‌ای به سرمایه‌گذاران خود سود پرداخت می‌کنند. اغلب این پرداخت‌ها به صورت ماهیانه به حساب سرمایه‌گذار واریز می‌شود. اگر سرمایه‌گذاری مجددا سود دریافتی را در صندوق سرمایه‌گذاری کند، به سود او نیز سود تعلق می‌گیرد که اصطلاحا دارایی مرکب می‌شود.

انتخاب صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت مناسب

برای تصمیم‌گیری در خصوص انتخاب صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت مناسب، بررسی چندین فاکتور ضروری است:

● کارنامه مالی و عملکرد صندوق

بازدهی صندوق در دوره‌های گذشته و از زمان شروع به‌کار صندوق، معیار مناسبی برای تصمیم‌گیری در خصوص انتخاب مناسب‌ترین صندوق با درآمد ثابت است. میزان بازدهی دوره‌های گذشته صندوق را می‌توان از طریق وب‌سایت هر صندوق بررسی کرد. بدین ترتیب، امکان مقایسه هر صندوق با سایر صندوق‌های آن موسسه و همچنین صندوق‌های سرمایه‌گذاری دیگر موسسات فراهم می‌شود.

● مطالعه اساسنامه و امیدنامه صندوق

در اساسنامه و امیدنامه هر صندوق سرمایه‌گذاری، مواد قانونی که به تصویب و تایید سازمان بورس اوراق بهادار رسیده است آورده شده است. مطالعه اساسنامه و امیدنامه هر صندوق جهت کسب آگاهی از حوزه اختیارات مدیر صندوق، ترکیب دارایی‌ها، استراتژی و خط مشی صندوق حائز اهمیت است.

● اندازه صندوق سرمایه‌گذاری

حجم بالای وجوه صندوق، نشان‌دهنده‌ی موفقیت و محبوبیت صندوق در جذب سرمایه اشخاص است. می‌توان از بالا بودن حجم وجوه موجود در صندوق، میزان اعتماد سرمایه‌گذاران به صندوق را مشاهده کرد.

شروع سرمایه‌گذاری در صندوق‌های درآمد ثابت کارگزاری مفید

برای شروع سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها، داشتن کد بورسی الزامی است. پس از دریافت کد بورسی، سرمایه‌گذار می‌تواند در هر کدام از صندوق‌های درآمد ثابت کارگزاری مفید سرمایه‌گذاری کند. کارگزاری مفید درحال حاضر ۲ صندوق درآمد ثابت نامی و حامی را در لیست صندوق‌های سرمایه‌گذاری خود دارد. صندوق حامی یا به عبارتی طرح حامی، طرحی است که به مانده حساب راکد مشتریان سود روزشمار می‌پردازد که این سود به صورت ماهانه به سرمایه‌گذاران پرداخت می‌شود. یعنی اگر شخصی در حساب کاربری خود مبلغی را جهت خرید سهام واریز کرده باشد و با آن مبلغ سهامی خریداری نکند، به تعداد روزهایی که مبلغ در حساب مشتری بدون استفاده باشد، سود روزشمار تعلق می‌گیرد که در اولین روز کاری ماه بعد این سود به موجودی حساب مشتری اضافه می‌گردد.

صندوق نامی به دلیل ماهیت خود که صندوقی کم‌ریسک و با درآمد ثابت است، بیشتر سرمایه خود را در اوراق بهادار کم‌ریسک مانند صکوک و اوراق خزانه سرمایه‌ گذاری می‌کند. صندوق نامی در ابتدای هر ماه، مبلغی را با عنوان سود نقدی به حساب بانکی اعلام شده از طرف سرمایه‌گذار واریز می‌کند. برای شروع سرمایه گذاری در صندوق نامی کافی است گام‌های زیر توسط سرمایه‌گذار طی شود:

۱) احراز هویت سجام و دریافت کد بورسی از طریق کارگزاری مفید

۲) نصب اپلیکیشن مفید

۳) ورود به حساب کاربری با استفاده از شماره ملی و رمز عبور تعریف شده

۴) شارژ حساب کاربری و خرید واحد صندوق سرمایه‌گذاری نامی

در صورتی که علاقه‌مند هستید اطلاعات بیشتری درباره بورس کسب کنید، می‌توانید با مراجعه به سامانه آموزش کارگزاری مفید به آدرس learning.emofid.com، از بیش از ۱۰۰۰ مطلب و ویدیوی بورسی رایگان بهره‌مند شوید.

اخزا (اوراق خزانه اسلامی) چیست؟

اسناد خزانه اسلامی

در بازار بورس و فرابورس، اوراق بهادار متنوعی مورد معامله قرار می‌گیرند. هریک از اوراق بهادار، ویژگی‌ها، زمان سررسید، قیمت اسمی و شرایط منحصر به خود را دارند. معامله‌گران می‌توانند با خرید هر نوع از اوراق بهادار، به نوعی از آن سود ببرند. اما به هیچ وجه به افراد مبتدی که با ساختار این اهداف خرید سهام خزانه چیست؟ اوراق آشنایی ندارند، توصیه نمی‌شود که این اوراق را معامله کنند. برای خرید و فروش هر نوع از اوراق بهادار در بازار بورس و فرابوس ایران، باید با ماهیت آن‌ها آشنایی داشته باشید. یکی از انواع اوراق بهادار که در فرابورس مورد معامله قرار می‌گیرد، اوراق خزانه اسلامی یا «اخزا» است که در ادامه به معرفی آن خواهیم پرداخت. اگر شما نیز نسبت به ویژ‌گی‌ها و ماهیت اصلی این اوراق کنجکاو هستید و می‌خواهید بدانید که اخزا چیست و چگونه می‌توان آن را معامله کرد، تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.

اوراق خزانه اسلامی یا اخزا چیست؟

مطمئناً افراد زیادی در پی این هستند که بدانند اخزا چیست و چطور می‌توانند مانند دیگر اوراق بهادار، برای سود بردن از آن نیز برنامه‌ریزی کنند. در پاسخ به سؤال «اخزا چیست؟» می‌توانیم بگوییم که اخزا یا اسناد خزانه اسلامی، نوعی بدهی دولتی هستند که به پیمانکاران غیردولتی پرداخت می‌شود. برای مثال، اگر دولت مبلغ یک میلیارد تومان را به یک پیمانکار خاص بدهکار باشد، اما در حال حاضر توان پرداخت این بدهی را نداشته باشد،‌ با دادن اوراق اخزا به پیمانکار، این اطمینان را می‌دهد که مبلغ مورد نظر را در تاریخ مثلاً 29 آبان 1400 تسویه می‌کند. این برگه‌ها شبیه به چک بوده و تاریخ وصول نهایی آن‌ها اعلام می‌شود. این بدهی جزو بدهی‌های ممتاز دولت بوده و به همین جهت، تضمین پرداخت دارد. همچنین اعلام شده که اگر دولت به هر دلیلی بدهی خود به پیمانکاران را در برگه‌های اخزا تسویه نکند، خود بانک مرکزی مؤظف به تسویه آن‌ها خواهد بود. این اوراق، تحت نماد «اخزا» به همراه یک عدد در فرابورس ایران عرضه می‌شود. معامله و درآمد حاصل از اوراق خزانه دولتی، به‌صورت کامل معاف از مالیات هستند.

اختصاص اخزا به پیمانکاران

فروش اسناد خزانه اسلامی پیمانکاران چگونه انجام می‌گیرد؟

پیمانکاران برای دریافت بدهی‌های خود از دولت، دو را پیش رو دارند:

  • همین حالا از دولت اوراق خزانه اسلامی بگیرند.
  • تا زمان اعلام شده صبر کنند و آن‌گاه وجوه خود را نقداً دریافت نمایند.

اگر پیمانکار راه اول را انتخاب کند، می‌تواند اسناد خزانه اسلامی خود را در بازار ثانویه به فروش رسانده و زودتر به نقدینگی مورد نظر خود دست یابد. اما اگر راه دوم را برگزیند، مجبور خواهد بود تا پایان زمان اعلام اهداف خرید سهام خزانه چیست؟ شده صبر کند تا در نهایت بدهی خود را دریافت نماید. بر همین اساس، بیشتر افراد ترجیح می‌دهند که اسناد اخزا را گرفته و با فروش آن، زودتر از موعد به نقدینگی خود برسند.

هدف از انتشار اسناد اخزا چیست؟

دولت و بانک مرکزی با اهداف خرید سهام خزانه چیست؟ اهداف خرید سهام خزانه چیست؟ دلایل زیر اقدام به انتشار اوراق خزانه دولتی می‌کنند:

  • تسویه بدهی‌ دولت به پیمانکاران
  • تأمین مقدار کسری‌های بودجه
  • کنترل نقدینگی کلی بازار در زمان ارائه تا تسویه سررسیدها
  • اجرای سیاست‌های پولی و مالی توسط بانک مرکزی

بنابر دلایل فوق، اسناد خزانه دولتی به غیر از تسویه بدهی، برای رونق اقتصاد کلی کشور، اجرای سیاست‌های بانک مرکزی بر بازار و همچنین برای تأمین مالی داخلی هزینه‌های کشور نیز مفید بوده و تأثیرات بالاتری بر اقتصاد کشور دارد.

فروش اوراق خزانه اسلامی چگونه انجام می‌شود؟

وزارت امور اقتصاد و دارایی کشور، لیست پیمانکاران طلبکار از دولت را به بانک‌های عامل معرفی می‌کند. آن‌گاه پس از احراز هویت پیمانکاران توسط بانک‌ها، لیست کلی این افراد در اختیار سازمان فرابورس قرار می‌گیرد. سپس ظرف 10 روز کاری، پیمانکاران می‌توانند اسناد خود را دریافت کرده و آن را در یکی از کارگزاری‌های فرابورس ایران به فروش برسانند. این اسناد در کارگزاری به صورت حضوری یا آنلاین، قابل فروش و واگذاری هستند. پیمانکاران با فروش اسناد، به نقدینگی مورد نظرشان خواهند رسید.

خرید اوراق خزانه اسلامی چگونه انجام می‌شود؟

معمولاً افرادی که اسناد خزانه اسلامی را خریداری می‌کنند، آن‌ها را با مبلغی کمتر از قیمت اسمی‌شان می‌خرند. مبلغ اسمی اسناد، توسط دولت تعیین می‌شود. هرچقدر زمان خرید اسناد خزانه اسلامی به زمان سررسید آن نزدیکتر باشد، شما آن را با قیمت بالاتری (قیمت نزدیک‌تر به قیمت اسمی) خریداری خواهید کرد. اما هرچقدر زمان خرید شما با زمان سررسید فاصله بیشتری داشته باشد، قیمت آن پایین‌تر بوده و سود بیشتری را نصیب شما خواهد کرد. برای مثال، اگر مبلغ اسمی یکی از اسناد اخزا 000/100 تومان بوده و تاریخ سررسید آن برای 6 ماه دیگر باشد، شما می‌توانید این اوراق را قیمت 000/85 الی 500/95 تومان خریداری نمایید. اما اگر تا زمان سررسید یک یا دو ماه فاصله باشد، احتمالاً این اوراق با قیمتی در حدود 700/95 تا 500/99 به شما واگذار می‌شوند.

نحوه

تفاوت دیگر اوراق بهادار با اوراق اخزا چیست؟

حالا که تا حدودی می‌دانیم اخزا چیست، بهتر است از تفاوت آن با دیگر اوراق بهادار نیز آشنا شویم. در واقع، تفاوت‌های عمده‌ای بین اسناد خزانه اسلامی و دیگر اوراق بهادار وجود دارد که آن‌ها را می‌توان به‌صورت زیر بیان کرد:

  • معمولاً تاریخ سررسید دیگر اوراق بهادار بیشتر از یک سال (گاهی تا 5 سال) است؛ اما تاریخ سررسید اوراق خزانه اسلامی، کمتر از یک سال (4 تا 52 هفته) است.
  • اکثر اوراق بهادار، سودهای میان‌دوره‌ای دارند و دارندگان این اوراق تا رسیدن به زمان سررسید، سودهای میان‌دوره‌ای خود را دریافت می‌کنند؛ اما اسناد خزانه اسلامی، هیچ سود اهداف خرید سهام خزانه چیست؟ میان‌دوره‌ای ندارند و تا رسیدن زمان سررسید، سودی به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد. در واقع، سود اصلی این اوراق در مابه‌التفاوت قیمت خرید و قیمت اسمی آن در زمان سررسید و فروش قرار دارد.
  • اوراق خزانه اسلامی به نسبت سایر اوراق در بازار، درجه نقد شوندگی بالاتری دارند. به طوری که هیچ نگرانی از بابت پیدا کردن خریدار برای این اسناد وجود ندارد و در زمان اقدام کردن به فروش، بلافاصله به فروش خواهند رسید.
  • اگرچه اوراق بهادار همگی تضمین‌شده و تا حد زیادی خالی از ریسک هستند، اما اسناد خزانه دولتی به دلیل پشتیبانی مستقیم دولت و بانک مرکزی از کمترین ریسک معاملاتی برخورداند.

توجه به تفاوت‌هایی که اوراق خزانه دولتی با سایر اوراق و اسناد بهادار موجود در بازار دارند، شما می‌توانید تصمیم خود را برای خرید و فروش این اوراق گرفته و در مسیر سود بردن از آن قدم بردارید.

سخن نهایی

اگر شما بدانید که ماهیت اخزا چیست، به احتمال زیاد به یکی از خریداران این اسناد تبدیل می‌شوید. به‌خصوص که نقدشوندگی بالا، نحوه خرید و فروش اخزا را راحت‌تر می‌کند، این اوراق طرفداران زیادی خواهند داشت. بنابراین حالا که شما نیز با نحوه خرید و فروش اخزا آشنایی دارید، می‌توانید این اسناد را از طریق یکی از کارگزاری‌های عضو فرابورس ایران خریداری نموده و با نزدیک‌تر شدن به زمان سررسید، از آن سود ببرید.

برای یادگیری “انواع اوراق” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.