اهميت ابزارهای اوليه معاملاتی


با سلا م
در این وبلاگ سعی بر این شده است که اطلاعاتی در مورد حسابداری و حسابرسی و سازمان بورس اوراق بهادار و سایر موراد مرتبط با حسابداری تبادل نظر شود.امید است که با نظرات شما دوستان مفید واقع شود.

حسابرس

121. اطلاعات کسب شده از ساختار کنترل داخلی معمولاً به شکل پرسشنامه، شرح نوشته و یا نمودگر، به تنهایی و یا به صورت ترکیبی، مستند می شود .

122. پرسش نامه کنترل داخلی ابزاری است برای مستند سازی شناخت حسابرسان از سیستم کنترل داخلی .

123. هدف از تهیه پرسش نامه کنترل های داخلی ارزیابی سیستم کنترل داخلی است .

124. پرسش نامه کنترل داخلی با توجه به کنترل های داخلی شرکت مورد رسیدگی به پرسش نامه کنترل داخلی پایه و استاندارد قابل طبقه بندی اهميت ابزارهای اوليه معاملاتی است .

125. معمولاً پرسش نامه کنترل های داخلی قبل از شروع حسابرسی ضمنی تکمیل می شود .

126. شرح نوشته، جریان چرخه های عمده معاملات را دنبال کرده و مجریان کارهای مختلف، مستنداتی که تهیه می شود و تقسیم وظایف را مشخص می کند .

127. نمودگر، ضعف های سیستم کنترل های داخلی را به وضوح نشان نمی دهد .

128. نمودگر سیستم عبارت است از ارائه یک سیستم یا یک سری عملیات پشت سر هم با علایم تصویری .

129. برآورد اولیه از خطر کنترل عبارت است از ارزیابی اثربخشی سیستم های حسابداری و کنترل های داخلی واحد مورد رسیدگی در پیشگیری یا کشف و اصلاح اشتباهات یا تحریف های با اهمیت در سطح صورت های مالی .

130. روش های حسابرسی بکار گرفته شده در مورد کسب شواهد درباره اینکه روشها چگونه طراحی شده و چگونه اجرا می شوند آزمون کنترل نامیده می شود .

131. آزمون کنترل ها برای ارزیابی موثر بودن طراحی کنترل ها بکار می رود .

132. آزمون رعایت روش ها به رعایت شدن و نشدن روش های کنترل داخلی می پردازد .

133. حسابرس بر اساس اجرای آزمون کنترل ها و رعایت روش ها، اقدام به برآورد نهایی خطر کنترل می نماید .

134. آزمون کنترل ها با مبالغ معاملات کاری ندارد . مشاهده نحوه عمل روش های حسابداری یک نوع آزمون کنترل است . آزمون کنترل ها بر موثر بودن طراحی کنترل ها و نیز اعمال آن ها تاکید دارد .

135. هدف اولیه از اجرای آزمون رعایت روش ها ایجاد اطمینان معقول نسبت به این موضوع است که آیا ساختار کنترل داخلی به اهميت ابزارهای اوليه معاملاتی شکلی که طراحی شده است، به نحو موثری اجرا می شود یا خیر .

136. هدف حسابرس از برآورد اولیه خطر کنترل، شناسایی انواع اشتباهات و تخلفاتی که ممکن است در صورت های مالی صاحبکار رخ دهد .

137. حسابرس با انجام آزمون های رعایت روش ها می تواند به موارد عدم وجود کنترل های داخلی در شرکت مورد رسیدگی پی ببرد .

138. هدف اصلی حسابرسان از ارزیابی سیستم کنترل داخلی، تعیین نوع و ماهیت، زمان بندی اجرا و حدود آزمون های محتوا است .

139. هدف از برآورد خطر کنترل توسط حسابرس، تعیین اثر خطر کنترل بر سطح خطر عدم کشف است .

140. حسابرس مستقل ضعف کنترل داخلی صاحبکار را با افزایش شواهد حسابرسی جبران می کند .

141. هنگامی که خطر ذاتی و کنترل بالا باشد، حسابرس با افزایش آزمون های محتوا، خطر عدم کشف را به سطح قابل پذیرش کاهش می دهد .

142. هنگامی که خطر کنترل بالا است، خطر عدم کشف قابل قبول باید پایین باشد تا خطر حسابرسی به سطحی قابل قبول کاهش داده شود .

143. هدف عمده حسابرسان مستقل از ارائه نقاط ضعف سیستم کنترل داخلی تحت عنوان نامه مدیریت، کاهش مسئولیت قانونی حسابرسان است .

144. هدف از بکارگیری حسابرسی مبتنی بر ریسک افزایش کارایی و اثربخشی حسابرسی است .

145. در صورت اتکا بر سیستم کنترل داخلی، آزمون های محتوا محدودتر و در صورت عدم اتکا بر آن، آزمون های محتوا گسترده تر پیش بینی می گردد .

146. در مرحله برنامه ریزی، حسابرس با تعیین خطر قابل پذیرش حسابرسی خطر عدم کشف را برآورد می کند .

147. حسابرس برای تدوین طرح کلی حسابرسی باید خطر ذاتی را در سطح صورت های مالی برآورد کند و برای تدوین برنامه حسابرسی، این برآورد را به مانده حساب ها و گروه های معاملات ربط دهد .

148. هدف اصلی حسابرس از ارزیابی خطر کنترل، برآورد خطر عدم کشف است .

149. اهمیت با خطر حسابرسی و حدود آزمون های محتوا رابطه معکوس دارد .

150. خطر قابل پذیرش حسابرسی و سطح اطمینان مکمل یکدیگرند .

151. خطر قابل پذیرش حسابرسی با سطح اطمینان رابطه معکوس دارد .

152. خطر قابل پذیرش حسابرسی با خطر عدم کشف رابطه مستقیم دارد .

153. خطر قابل پذیرش حسابرسی با شواهد حسابرسی رابطه معکوس دارد .

154. میزان خطر ذاتی و خطر کنترل در تعیین خطر قابل پذیرش حسابرسی موثر نیست .

155. خطر قابل پذیرش حسابرسی با اهميت ابزارهای اوليه معاملاتی خطر عدم کشف ناشی از آزمون جزئیات رابطه مستقیم دارد .

156. چنانچه سطح قابل پذیرش خطر عدم کشف کاهش یابد، میزان اطمینانی که مستقیماً از آزمون های محتوا بدست می آید باید افزایش یابد .

157. بین خطر عدم کشف بررسی تحلیلی و خطر عدم کشف آزمون جزئیات معاملات رابطه معکوس و بین خطر عدم کشف بررسی تحلیلی و حجم شواهد حسابرسی رابطه مستقیم برقرار است .

158. آزمون های محتوا، روش های حسابرسی هستند که با افزایش خطر عدم کشف، افزایش خواهند یافت .

159. آزمون های محتوا با خطر عدم کشف رابطه معکوس دارد . حدود آزمون های محتوا یعنی استفاده از نمونه های بزرگتر یا کوچکتر . نوع و ماهیت آزمون های محتوا یعنی اجرای آزمون جزئیات معاملات به جای بررسی تحلیلی .

160. هدف آزمون جزئیات معاملات که به عنوان آزمون های محتوا انجام می شود عبارت است از کشف اشتباهات و یا تحریف های با اهمیت در صورت های مالی .

161. شواهد حسابرسی عبارت است از اطلاعات جمع آوری شده که فرض حسابرس را تایید یا رد می کند .

162. شواهد حسابرسی معمولاً ماهیتی متقاعد کننده دارند نه قطعی .

163. شواهد حسابرسی معمولاً از طریق ترکیب مناسبی از آزمون کنترل های داخلی و آزمون های محتوا گردآوری می شود .

164. هدف حسابرسی از گردآوری شواهد حسابرسی، محدود کردن خطر حسابرسی است .

165. کمیت شواهد حسابرسی با کیفیت آن ها رابطه معکوس دارد .

166. میزان شواهد حسابرسی با مبلغ مورد رسیدگی رابطه مستقیم و با خطرهای ذاتی و کنترل رابطه مستقیم دارد .

167. قابل اطمینان بودن شواهد حسابرسی به معتبر و مربوط بودن آنها بستگی دارد .

168. حسابرسان با انجام آزمون رعایت روش ها از اعمال موثر سیستم کنترل داخلی صاحبکار اطمینان حاصل می کند .

169. قابل اتکاترین شواهد حسابرسی، مشاهدات حسابرس است .

170. مدارک کتبی مهمترین نوع شواهدی است که حسابرسان بر آن اتکا می کند .

171. سندرسی یعنی آن که حسابرس از وجود اسناد و مدارک مثبته برای معاملات واحد مورد رسیدگی اطمینان حاصل نماید .

172. امروزه حسابرس در مقایسه با گذشته بر سندرسی تاکید کمتری دارد .

173. روش های تحلیلی بهترین روش جمع آوری شواهد حسابرسی است . اجرای روش های تحلیلی در تمام حسابرسی های مالی توصیه می شود .

174. روش های تحلیلی عبارت است از تجزیه و تحلیل نسبت ها و روندهای عمده، شامل پی جویی نوسانات و روابط مالی و غیر مالی بدست آمده که با سایر اطلاعات مربوط، مغایرت دارد .

175. به طور معمول استفاده از روش های تحلیلی در رسیدگی به صورت سود و زیان کاربرد بیشتری دارد .

176. برای تعیین روابط بین اقلام ترازنامه از تجزیه و تحلیل نسبت ها و برای تعیین روابط بین اقلام صورت سود و زیان از تجزیه و تحلیل روندها استفاده می شود .

177. از جمله دلایل اجرای روش های تحلیلی شناسایی احتمال وجود معاملات غیر عادی است .

178. هدف اجرای روش های تحلیلی در مرحله برنامه ریزی عبارت است از افزایش شناخت حسابرس از نوع فعالیت صاحبکار .

مزایای معاملات گواهی سپرده کالایی در صنعت پتروشیمی

کمیته تخصصی صنعت پتروشیمی در جلسه ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ در حالی عرضه محصول پلی استایرن توسط عرضه کنندگان از انبار را در قالب مکانیسم بورس کالا و صدور گواهی سپرده کالایی تصویب کرد که کارشناسان معتقدند استفاده از این ابزار مالی در ایجاد سهولت در تامین مواد اولیه موردنیاز واحدهای تولیدی و شفافیت قیمت و معاملات محصولات حوزه پتروشیمی نقش موثری خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ بیوک صحاف امین رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن در خصوص این مصوبه اظهار کرد: هدف از به کارگیری معاملات گواهی سپرده کالایی بورس کالا در صنعت پتروشیمی این است که تولیدکننده اصلی راحت تر به مواد اولیه موردنیاز خود دسترسی پیدا کند و از شفافیت قیمتی آن برخوردار باشد.

وی در خصوص مشکلات بازار پلیمر اظهار داشت: متاسفانه با تغییرات زیاد نرخ ارز در کشور و تفاوت نرخ ارز سامانه نیما با قیمت های بازار آزاد، انگیزه ورود به بازار خرید مواد اولیه برای برخی صاحبان سرمایه و گروه هایی که تولیدکننده نیستند ایجاد می شود و تحت تاثیر همین شرایط، مواد اولیه آن طور که باید به دست مصرف کننده نمی رسد.

به گفته صحاف امین، به هر میزان اختلاف قیمت ارز نیما و آزاد برای سودجویان، اشتهابرانگیزتر و جذاب تر باشد، تقاضای ورود و خرید مواد اولیه از سوی آنها اوج می گیرد که این رویداد، مانعی برای تامین به موقع و با قیمت مناسب مواد اولیه موردنیاز صنایع است.

وی با تاکید بر اینکه باید مشکلات را اساسی مرتفع کنیم، ادامه داد: مشکل اصلی تولیدکنندگان نرخ ارز است؛ چراکه اگر تغییرات و تفاوت قیمت مواد اولیه در بازار رسمی و بازار آزاد را بررسی کنیم، به وضوح می توان دید که قیمت ها از تفاوت نرخ ارز در سامانه نیما و بازار آزاد پیروی می کند و هر چه این اختلاف بیشتر باشد، تولیدکننده زیان بیشتری می بیند، آن هم در سالی که به نام جهش تولید نام گذاری شده است؛ حال آنکه باید مواد اولیه در اختیار تولیدکننده قرار گیرد تا تولید و به دنبال آن جهش اهميت ابزارهای اوليه معاملاتی تولید اتفاق بیفتد.

صحاف امین افزود: بر همین اساس کمیته تخصصی صنعت پتروشیمی استفاده از یک ابزار مالی به منظور رفع این مشکلات را مصوب کرد به طوریکه در خصوص محصول پلی استایرن با صدور گواهی سپرده کالایی در بورس کالای ایران، تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید تسهیل شود.

رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن در پایان با بیان اینکه یکی دیگر از مزایای اجرای معاملات گواهی سپرده کالایی در حوزه پتروشیمی، کشف و شفافیت قیمت روزانه محصولات این صنعت است، گفت: در کنار به کارگیری این ابزارها، میزان عرضه مواد اولیه از سوی تولیدکنندگان نیز حائز اهمیت است که با تحقق این دست اقدامات، مصرف کننده نهایی در تامین مواد اولیه خود و تحقق جهش تولید در کشور، مانعی نخواهیم داشت.

گواهی سپرده کالایی چیست؟

به گزارش کالاخبر، گواهی سپرده کالایی اوراق بهاداری است که مؤید مالکیت دارنده آن بر مقدار معینی کالا است و پشتوانه آن قبض انبار استانداردی است که توسط انبارهای مورد تایید بورس صادر می‌گردد.

از جمله کاربردهای گواهی سپرده کالایی می توان به چهار کاربرد اصلی این ابزار مالی همچون «پشتوانه دریافت تسهیلات از نظام بانکی»، «تضمین به منظور انجام معامله در بورس کالا»، «ابزار تحویل در قراردادهای آتی» و «نشانگر وضعیت موجودی کالاها در انبارها برای سیاستگذاران» اشاره کرد.

همچنین براساس تجربیات حاصل شده با استقرار نظام انبارداری و صدور گواهی سپرده کالایی، مزایای متفاوتی برای صنایعی که از این بازار استفاده می کنند نمایان می شود. از مهم ترین این مزایای می توان به «امکان نقدینه کردن کالاهای راکد»، «کاهش هزینه های انبارداری و جابجایی بین انبارها»، «مدیریت فاصله زمانی بین تولید و مصرف کالا توسط تولیدکننده»، «کمک به ثبات قیمت ها»، « تامین مالی تولیدکنندگان در کوتاه ترین زمان و کمترین هزینه» و در نهایت « استاندارد سازی کالاها» اشاره کرد.

از سوی دیگر نگاهی به تجربه جهانی بهره گیری از معاملات گواهی سپرده کالایی در دنیا که در گزارش های منتشر شده توسط نهادهای بین المللی مانند صندوق بین المللی پول (IMF) و فائو (FAO) آمده است، قبوض انبار از ابزارهای متداول تامین مالی در کشورهای توسعه یافته و حتی برخی کشورهای در حال توسعه به حساب می آیند.

چطور ویزیتور عالی باشم؟

چه در این زمینه تازه کار بوده و چه به دنبال بهبود مهارت های خود هستید، از دوره‌ی آموزش ویزیتوری آکادمی بازار کمک بگیرید، بهترین نتیجه در انتظار شما است.

هیچ فردی ویزیتور و یا فروشنده متولد نمی‌شود. وجود عملکرد عالی در ویزیتورها، نشان دهنده‌ی این است که آن‌ها برای تقویت مهارت های خود وقت گذاشته اند و دائماً در حال یادگیری، تمرین و تکرار هستند تا بتوانند به نحو احسن به مشتریان کمک کنند.

چه در این زمینه تازه کار بوده و چه به دنبال بهبود مهارت های خود هستید، از دوره‌ی آموزش ویزیتوری آکادمی بازار کمک بگیرید، بهترین نتیجه در انتظار شما است.

نکاتی که در این مقاله برایتان جمع آوری شده است، به شما کمک می‌کند تا بتوانید ویزیتوری عالی باشید.

ویزیتور عالی، در مراحل اولیه فروش بر ایجاد روابط با مشتریان تأکید می‌کند

هنگام ایجاد روابط با مشتریان، درصد زیادی از ویزیتورها، عمده تلاش خود را بر مرحله پایانی چرخه فروش متمرکز می کنند.

در مقابل، مؤثرترین ویزیتورها، اهمیت توسعه روابط اولیه با خریداران را می‌دانند و بر آن تمرکز می‌کنند. دوره‌ی آموزش تلفنی آکادمی بازار، به شما کمک می‌کند تا بتوانبد شیوه‌ی صحیح برقراری ارتباط با مشتریان را فراگیرید.

برای این که ویزیتوری عالی باشیم، باید روابط قوی با مشتریان را قبل از مذاکرات و بحث های بستن معامله پیش ببریم. ایجاد روابط موفقیت آمیز با مشتریان در مرحله‌ی ابتدایی سبب می‌شود که اطلاعات را در رابطه با مشکلات و نیازهای ایشان را شناسایی کرده و بتوانید بهترین خدمات را به ایشان ارائه دهید.

ویزیتور عالی، برای فروش روشی منحصر به فرد را انتخاب می‌کند

ویزیتورها دیگر نمی توانند از یک روش فروش برای همه استفاده کنند. رویکرد عمومی مدتهاست که منسوخ شده است. به طور منحصر به فرد، نیازها یا خواسته‌های هر مشتری خاص را برآورده کردن نیازمند این است که ویزیتورها، خود را به جای ایشان بگذارند.

ویزیتورهای عالی، از قابلیت‌های ابزارهای فروش الکترونیکی و پیشرفته، برای ارائه‌ی خدمات خود به مشتریان استفاده می‌کنند. با توجه به این واقعیت که ابزارهای فروش مبتنی بر هوش مصنوعی می‌توانند میلیون‌ها ویژگی منحصربه‌فرد را تجزیه و تحلیل کنند، نمایندگان فروش بینشی در مورد ویژگی‌های خاص مشتریان پیدا کرده و از آن‌ها بالاترین بهره را خواهند برد.

ویزیتور عالی، بر اساس اولویت با مشتریان ارتباطش را گسترش می‌دهد

در دنیای فن آوری امروز، استفاده از ایمیل و تلفن به عنوان ابزارهای ارتباطی پیش فرض یاد می‌شوند. پس از شناسایی مشتریانی که بیشترین تمایل به خرید را از خود نشان می دهند، ویزیتورها تصمیم می گیرند با این افراد از طریق جلسات حضوری ارتباط بیشتری برقرار کنند.

نتایج جلسات حضوری بسیار قابل توجه است. جلسات حضوری، 34 برابر موفقیت آمیزتر از جلسات مجازی است. علاوه بر این، مطالعات نشان می‌دهد که چرخه‌های فروش زمانی که شامل جلسات رودررو می‌شوند بسیار کوتاه‌تر است.

شرکت در دوره‌ی مشتری مداری، می‌تواند شیوه‌ی رفتاری با مشتریان پس از ارائه‌ی خدمات به ایشان را جهت ایجاد روابط بلند مدت در شما تقویت کند.

ویزیتور عالی، داده محور عمل می‌کند

به طور فزاینده ای هنر فروش، بیشتر مبتنی بر داده است. به گفته مک کینزی، اکثر سازمان های فروش، امروزه خود را به عنوان متخصصان موثر در زمینه‌ی تجزیه و تحلیل پیشرفته داده نمی دانند. این امر به ویژه با توجه به این واقعیت که تیم های فروش باید بالاترین عملکرد را در تجزیه و تحلیل داده‌های مشتریان داشته باشند، مایه‌ی تاسف است. شما باید بتوانید با تجزیه و تحلیل داده‌های مشتریان، بهترین خدمات را به ایشان ارائه دهید. در غیر این صورت مشتریان به سرعت برند دیگری را جایگزین شما می‌کنند.

همه ما با افرادی برخورد کرده ایم که به نظر می رسد استعداد "طبیعی" در فروش دارند. اما بسیاری از مهارت های مورد نیاز برای کار کردن و پیشرفت در دنیای فروش امروزی را می توان آموخت. وقت گذاشتن برای توسعه ویژگی‌های ویزیتوری، در زمینه‌های مختلف که به فروش وابسته هستند، بسیار حائز اهمیت است.

در دوره ویزیتوری حرفه ای آکادمی بازار، به ویزیتورها و فروشندگان آموزش داده می شود که چگونه با توسعه تفکر صحیح در این شغل و بالابردن مهارتهای نگرشی ، گفتاری و رفتاری در فروش حضوری ، تاثیر گذاری گذاری بیشتری بر مشتریان داشته باشند و با شیوه های ترغیب ، اقناع و دریافت سفارش از مشتریان به عملکرد بالا و فروش مورد دلخواه دست یابند.

در این دوره، استاد احمد محمدی سخنران، مدرس و مشاور کسب و کار با تجربه‌ی 20 ساله، بهترین نتیجه را برای شما رقم می‌زنند.

علی کشاورز

پردازش اطلاعات به وسيله سيستم دستي قادر به فراهم كردن اطلاعات استراتژيك موردنياز فروشنده در مورد انتظارت و سليقه هاي مشتريان تخفيفها و پاداشهاي عرضه كنندگان عمده مواد اوليه و محصولات شركت نيست .

شركت چگونه مي تواند اطلاعات ضروري را گردآوري و ذخيره كند و اين اطلاعات در دسترس بوده و درمدت زمان كوتاهي قابل استفاده باشد ؟ پاسخ با يك سيستم رايانه اي

لذا بايد ، سيستم اطلاعاتي حسابداري رايانه اي تدوين شود

چرخه پردازش داده ها عبارتند از : ورود داده ها ، ذخيره داده ها ، پردازش داده ها ، اطلاعات ستاده

نقش حسابداران به دليل تعامل با تحليل گران سيستمها دراين چرخه حائز اهميت است .

يكي سيستم اطلاعاتي حسابداري كه به خوبي طراحي شده است مي تواند نقش مهمي در حفظ و افزايش منابع اقتصادي شركت داشته باشد.

ورود داده ها در اين مرحله داده هاي معامله گردآوري و به شكل قابل پردازش براي ماشين تبديل مي شوند.

شرايط زير بايد برقرار باشد تا داده ها به سهولت وارد چرخه پردازش گردند :

الف ) طبقه بندي داده ها توسط كدهاي شناسايي براي ثبت داده ها بر مبناي يك سيستم از قبل تعيين شده مانند فهرست حساب ها

ب) رسيدگي و بازبيني به منظور حصول اطمينان از صحت داده ها

مزاياي اين روش به پيشگري از خطاهاي ثبت داده ها ، هزينه كمتر و كارايي بيشتري نسبت بمه كشف يا اصلاح خطا در زمان وقوع يا ثبت در سيستم

ج ) انتقال از يك مكان به مكان ديگر مثال ، شعب بانك كه داده ها معاملات را گردآوري و براي پردازش به دفتر مركزي ارسال مي كنند.

به طور سنتي داده ها معاملات در فرمهاي از پيش چاپ شده اي به نام مدارك مثبته جمع آوري مي شوند .

داده هايي كه از مدارك بدست مي آيد بايد به شكل خوانا براي دستگاه تبديل شود كه يك راه انجام اين كار وارد كردن داده ها به كي پايانه مستقيم يا ريز رايانه است.

صفحه هاي نمايش رايانه اي كه به خوبي طراحي گرديده اند مي توانند دقت ، سرعت ورود داده ها و كامل بودن ثبت داده ها را بهبود بخشد . ساختار اين صفحه ها بايد دقيقاً مشابه مداراك مثبته باشد.

كارايي و دقت ورود اطلاعات را مي توان بااستفاده از ابزارهاي پويشگر به جاي استفاده از صفحه كليد افزايش داد . يك روش براي انجام اينكار استفاده از مدارك چرخشي است .

مدارك چرخشي پبت اطلاعات يك معامله و ارسال اين اطلاعات براي مشتري و برگشت اين اطلاعات به سيستم به عنوان ورودي

خودكار كردن داده هاي اوليه ابزارهاي ديگري براي بهبود كارايي و دقت ورود داده ها

دستگاه هاي خودكار كاردن داده هاي اوليه ، داده هاي معامله را در همان مكان و زمان اوليه به شكل خوانا توسط دستگاه دريافت مي كنند. مثال : استفاده از شبكه هاي يكپارچه در سيستم بانكي

ذخيره سازي داده ها داده ها و اطلاعات يك شركت از مهم ترين منابع و دارائيهاي آن به شمار ميروند لازم به ذكر است كه صرفاً وجودداده ها و اطلاعات مربوط ، مفيد بودن آن ها را تعيين نمي كند .

يك شركت بايد به سرعت و به آساني داده ها و اطلاعات به منظور انجام صحيح و مناسب فعاليتها دسترس داشته باشد .

تعاريف و مفاهيم بنيادي ذخيره سازي داده ها

شخصيت مفهومي «چيزي» است كه اطلاعات مربوط به آن ذخيره مي شود . براي مثال كاركنان ، اقلام موجودي كالا و مشتريان هركدام يك شخصيت هستند.

هر شخصيت داراي مشخصه ها يا ويژگي هايي از منابع است كه بايد اطلاعات آن ها ذخيره شود .

مثال : حقوق پايه يك كارمند يا نشاني يك مشتري

هرنوع شخصيت مجموعه اي از مشخصه ها و صفات مشابهي رادر بر دارند . براي مثال ، هر كارمند يك شماره كارمندي حقوق پايه و نشانه خاصي دارد.

ارزش داده هاي خاص در ميان شخصيتهاي مختلف با يكديگر تفاوت دارد.

براي مثال : پايه حقوق يك كارمند ممكن است 800 دلار و حقوق كارمند ديگري 825 دلار باشد.

رايانه داده ها را با سازماندهي واحدهاي كوچكتر داده و به واحدهاي بزرگتر داده قابل فهم تر ذخيره مي كند.

سلسله مراتب عناصر ذخيره ها آغاز با فيلد كه كوچكترين عنصر است.

پايان با بانك اطلاعاتي كه بزرگترين واحد است .

مبالغ داده در يك فضاي فيزيكي به نام فيلد ذخيره مي شود

تعدادي اهميت ابزارهای اوليه معاملاتی از فيلدها با يكديگر جمع مي شوند تا يك مثبت را تشكيل دهند.

گردآوري داده ها بر اساس ويژگي هاي مشابه آن ها انجام مي شود

ثبتهاي مرتبط باهم براي تشكيل يك فايل ، با يكديگر جمع مي شوند.

فايل هاي حاوي داده هاي مرتبط براي تشكيل يك بانك اطلاعاتي با يكديگر تركيب مي شوند.

انواع فايل ها :

2 نوع فايل اساسي براي ذخيره سازي داده ها وجود دارد:

نوع اول : فايل اصلي

نوع دوم : فايل معاملاتي

فايل اصلي : 1- به طور نظري و مفهومي مشابه يك دفتر كل در سيستم دستي حسابداري است

2- حاوي كليه داده هايي است كه يك شركت براي محاسبه سود و منافع شركت به ان ها نياز دارد.

معمول ترين نوع تغييراتي كه در ثبتهاي فايل اصلي رخ مي دهد به هنگام سازي داده ها و رويدادهايي است كه بر فايل اصلي تاثير مي گذارد ، براي مثال مانده حساب مشتري براي بابت فروشهاي جديد و مبالغ دريافت شده از مشتري به هنگام مي شود.

فايل معاملاتي : 1- به طور نظري و مفهومي مشابه يك دفتر روزنامه در سيستم دستي حسابداري است

2- بسيار معروفند ، چون حاوي داده هايي درباره يك رويداد و معامله خاص هستند.

براي مثال دريافتهاي نقدي ، كليه داده هاي مربوط به پرداختهاي مشتريان را كه به طور نقد دريافت شده است را نشان مي دهد.

به دليل استفاده از فايل معاملاتي براي به هنگام سازي فايل اصلي ، بايد كليه داده هاي معاملات مورد نياز اين هدف در فايل معاملاتي ذخيره شود.

براي مثال ، فايل معاملاتي گرددش كه فايل اصلي و حسابهاي دريافتني را به هنگام ميكند ، در برگيرنده نام مشتري مبلغ و تاريخ فروش است.

روش هاي سازماندهي و دسترسي به فايلها

دسترسي به ثبتهاي انفرادي : كدهاي اصلي و فرعي

كد اصلي : ثبتها به كمك اين شناسگر به هنگام ، ذخيره و بازاريابي مي شوند. اين كد هر ثبت را به خوبي شناسايي مي كند براي هر ثبت داشتن كد اصلي مناسب ضروري است براي مثال ، شماره مشتري براي فايل مشتري

كد فرعي : اين شناسگر براي شناسايي يك ثبت به كار مي رود اما منحصر به شناسايي يك ثبت نيستكد فرعي نه تنها ثبتهاي انفرادي بلكه يك گروه از ثبتها را شناسايي مي كند ، اين كد براي مرتب كردن ثبت ها به كار مي روند براي مثال ، كد پستي درفايل حسابهاي دريافتني كد فرعي است .

انتخاب كدهاي فرعي آن دسته از عناصر داده اي هستند كه ويژگي هاي مشترك گروه هاي مثبت را شناسايي مي كنند از جمله ويژگيها : تاريخ : سررسيد صورت حساب، كدكاركنان، كد محل موجودي ها

نوع ثبت كداصلي كد فرعي

حقوق شماره كارمندي نام كارمند ، تاريخ پرداخت حقوق ، واحد

مشتري شماره حساب نام مشتري ، مانده حساب ، سقف اعتبار

سازماندهي فايل يعني داده ها در يك حافظه فيزيكي مياني ذخيره مي شوند.

روش هاي سازماندهي فايل ها

1) فايل هاي دستيابي تربيتي : ثبت ها را طبق كد اصلي ذخيره مي كند

2) فايلهاي دستيابي تربيتي شاخص دار ك ثبتها را به ترتيب منظم و پيوسته ذخيره ميكند اما يك شاخص دراد كه كدهاي اصلي را با نشانيهاي فيزيكي مرتبط مي سازد.

3) فايلهاي دستيابي مستقيم : ثبتها رابدون رعايت ترتيب خاص ذخيره ميكند ، در اين فايل يك الگوريتم رياضي در كد اصلي براي تعيين نشاني فيزيكي كه ثبت در نا ذخيره شده است وجوددارد.

فايل دستيابي :

روشي كه يك رايانه موقعيت ثبتهاي ذخيره شده را مشخص مي كند .

روش انجام اين عمل به سازماندهي فايل ها بستگي دارد.

ثبتهاي ذخيره شدهدر فايلهاي دستيابي ترتيبي تنها مي تواند با شروع بهكار فايل و خواندن هر ثبت تارسيدن به ثبت مورد نظر ، در دسترس قرار گيرند.

ساختارو سازماندهي فايل دستيابي مستقيم فايل روش دستيابي ترتيبي شاخص دار اجازة دسترسي مستقيم به تك تك ثبتها را مي دهد

در فاينل روش دستيابي ترتيبي شاخص دار موقعيت هر ثبت خاص با جستجوي نشاني آن در فايل شاخص مشخص مي شود در فايل دسترسي مستقيم ، الگوريتم مشابهي براي تعيين نشاني ثبتهايي كه درابتدا ذخيره شده اند استفاده مي شود .

سازماندهي فايل جستجوي چند صفته : با دو روش 1- فايل پيوندي 2- فايل معكوس

هنگامي كه دستيابي از طريق كدهاي فرعي لازم مي شود ، سزمان فانيل جستجوي چند صفته بهكار گرفته مي شود بادو روش پيوندي و معكوس درفايل پيوندي هر ثبت داده يك فيلد اشاره گر دارد كه در برگيرنده نشاني ثبت بعدي در فايل است بنابراين اشاره گرها كليه ثبتها مربوط را به يكديگر پيوند مي دهند.

يك گروه از ثبت ها كه به وسيله اشاره گرها به هم مرتبط شده اند ، يك زنجير را تشكيل مي دهند.

فايل هاي پيوندي و اشاره گرها عموماً براي پيوند دادن يك مجموعه از جزئيات ثبت ها به يك ثبت اصلي در سيستم اطلاعاتي حسابداري به كار مي روند.

فايل پيوندي از نشانگرهاي ضبط شده در ثبتها استفاده مي كند.

فايل هاي معكوس نشانگرهاي ذخيره شده در يك شاخص را بكار مي برد

استفاده از فايل هاي معكوس ، امكان دسترسي سريع و آسان به برخي يا كليه ثبتهاي مربوط به عرضه كنندگان مواد يا خط توليد را امكان پذير مي سازد.

پردازش داده ها

متداول ترين فعاليت پردازش داده ها ، نگهداري دادهاست

شامل پردازش دوره اي رويدادهايي است كه براي هنگام سازي ذخيره داده ها صورت مي گرد.

انواع نگهداري داده :

اضافات ثبتهاي جديدي در فايل اصلي وارد مي كند

حذف كردن ثبتهايي را از فايل اصلي حذف مي كند

به هنگام كردن مانده هاي جاري رادر فايل ، جايگزين مقادير قبلي مي كند

در اين حالت با اضافه يا كسر كردن مبلغ ثبت معامله ذخيره شده در فايل مانده جاري بدست مي آيد.

تغييرات مقادير داده فيلدهاي ديگر فايل اصلي مانند تغيير ميزان اعتبار و نشاني مشتري را اصلاح مي كند.

روش هاي به هنگام نمودن فايل هاي اصلي

پردازش دوره اي «دسته اي» كليه رويدادهايي كه طي يك دوره زماني معين رخ مي دهد.

پردازش مستقيم به محض وقوع هر يك از رويدادها

پردازش دسته اي :

به هنگام سازي دوره اي فايل هاي اصلي به منظور انعكاس كليه معاملات و رويدادهاي تجاري كه طي يك دوره زماني معين رخ داده است پردازش دستهاي ناميده مي شود .

داده هاي معاملات رويدادها مي توانند به صورت دسته اي يا هنگامي كه هر يك از رويدادها به صورت انفرادي رخ مي دهند وارد فايل شوند روش دوم : پردازش دسته اي مستقيم ناميده مي شود . لازم است كه فايل اصلي به صورت به صورت يك فايل دستيابي ترتيبي يا فايل دستيابي ترتيبي شاخص دار سازمانده مي شود .

اولين مرحله پردازش دستهاي در هر كدام از دوروش مرتب كردن فايل معاملاتي است به نحوي كه فايل مذبور به ترتيب تنظيم شده بر اساس كد اصلي فايل اصلي به هنگام شود .

و اين موضوع برنامه قادر مي سازد كه :

1) تعيين زمان پردازش كليه معاملات مربوط به فايل اصلي

2) شناسايي ثبتهاي فايل اصلي كه رويداد آن رخ نداده است

3) شنانسايي فايل معاملاتي كه با هيچ يك از ثبتهاي فايل اصلي منطبق نمي باشند.

پردازش مستقيم ، پردازش زمان واقعي داده ها

در اين روش رايانه داده ها را به طور الكترونيكي گردآوري و به منظور اطمينان از صحت و كامل بودن ويرايش بررسي و فوراً پردازش مي كند .

در اين روش زمان واقعي ضروري است كه فايل اصلي به عنوان يك فايل دستيابي ترتيبي شاخص دار يا يك فايل دستيابي مستقيم سازماندهي شود.

در اين روش بر خلاف روش پردازش دستهاي ثبتها در فايل معاملاتي مي توانند به هرترتيبي قرار داشته باشند

مراحل پردازش مستقيم ، زمان واقعي داده ها

1) كاربر درخواست وارد كردن اطلاعات را مي كند

2) سيستم به كاربر اجازه مي دهد

3) سيستم اطلاعات معامله وارد شده رامي پذريد

4) سيستم براي تطبيق ثبت اصلي جستجو مي كند

5) آيا تطبيق انجام گرديد؟

6) اطلاع دادن اشتباهات و درخواست وارد كردن دوباره

7) به هنگام كردن ثبت اصلي

8) نوشتن يك ثبت اصلي جديد

9) آيا به هنگام كردن بيشتر نياز است ؟

شباهت ها و تفاوت هاي ميان پردازش دسته اي و پردازش مستقيم

در هر روش داده هاي معاملات درزمان وقوع معامله ، وارد سيستم مي شوند.

تفاوت هر دو روش در به هنگام كردن فايل هاي اصلي است

درروش پردازش مستقيم ، زمان واقعي فايلهاي اصلي را به محض وقوع هر معامله به هنگام مي سازد .

پردازش مستقيم دسته اي فايلهاي اصلي راتنها به صورت دوره اي به هنگام مي كند

بنابراين روش پردازش مستقيم ، زمان واقعي است كه اطمينان مي دهد فايلهاي اصلي همواره حاوي اطلاعات به هنگام هستند.

مزاياي روش پردازش دسته اي و پردازش مستقيم ، زمان واقعي

مزيت روش پردازش دستهاي كارايي پردازش است و عيب ان اين است كه فايلهاي اصلي حاوي اطلاعات به هنگام نيستند . بنابراين بيشتر شركتها براي استفاده از قابليتهاي مختلف روش پردازش مستقيم ، زمان واقعي به استفاده از اين روش روي مي آورند .

درروش پردازش مستقيم ، زمان واقعي ثبت مستقيم داده ها دقيق تر از ورود دستهاي به صورت دوره اي است زيرا سيستمن مي تواند ثبتهاي ناقص يا اشتباه را رد كند و از آنجا كه داده ها در همان زمان وقوع رويداد وارد سيستم مي شوند به راحتي قابل اصلاح مي باشند .

روش پردازش زمان واقعي اين اطمينان رامي دهد كه فايل هاي اصلي همواره حاوي اطلاعات به موقع هستند بنابراين ، سودمندي اين اطلاعات در مدل هاي تصميم گيري افزايش مي يابد.

و دليل ديگر شركتها مبني بر ترجيح استفاده از روش پردازش مستقيم ، زمان واقعي مزاياي رقابتي آن است .

اطلاعات ستاده

آخرين مرحله از چرخه پردازش داده ها

اطلاعات در سه شكل سند ، گزارش يا پاسخ به يك جستجو نمايش داده مي شوند.

اسناد

عبارتند از ثبتهاي معاملات يا ساير اطلاعات شركت ازقبنيل چك و .

اسناد و مداركي كه در پايان فعاليتهاي پردازش معاملات ايجاد مي شوند اسناد عملياتي ناميده مي شوند تا از اسناد و مدارك مثبته اي كه در ابتداي فرآيند پردازش مورد استفاده قرار
مي گيرند متمايز شوند.

اسناد را ميتوان چاپ و منتشر و يا به صورت تصاوير الكترونيكي در رايانه ذخيره كرد.

گزارش براي كاربران

1- درون سازماني كاركنان براي كنترل فعاليتهاي عملياتي ، مديران براي تصميم گيري و طراحي استراتژيها

2- برون سازماني به دلايل نظير سود آوري شركت ، خوش حسابي يا تطابق عملكرد شركت باالزامات قانوني

هدف اطلاعات ستاده

به منظور جلوگيري از تلافات زمان ، پول و منابع رايانه اي «تحليل هزينه – منفعت» شركتها بايد به طور دائم پيشرفت خود را اندازه گيري و ان را نشان دهند تا گزارش هاي نابجا حذف شوند.

اين كار از طريق مقايسه استانداردها يا عملكرد مورد انتظار يا عملكرود واقعي امكان پذير است .

با سلا م
در این وبلاگ سعی بر این شده است که اطلاعاتی در مورد حسابداری و حسابرسی و سازمان بورس اوراق بهادار و سایر موراد مرتبط با حسابداری تبادل نظر شود.امید است که با نظرات شما دوستان مفید واقع شود.

تسویه معاملات چیست؟ | زمان و روزهای تسویه معاملات در بورس

تسویه معاملات در بورس

تسلط بر مفاهیم و اصطلاحات بورسی، لازمه موفقیت هر سرمایه‌گذار در بورس می‌باشد. تسویه معاملات نیز یکی از مفاهیمی است که دانستن آن ضرورت دارد. معامله، اساس هر بازار است. موضوع معاملات بازار بورس، سهام، سایر اوراق بهادار و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری متفاوت است. تسویه معاملات در بورس، به معنای واریز وجه حاصل از فروش این دارایی‌ها می‌باشد. در ادامه شما را به طور مفصل با مفهوم تسویه معاملات آشنا خواهیم کرد.

تسویه معاملات در بورس به چه معناست؟

هر معامله دو طرف دارد. هنگامی که خریدار دارایی را می‌خرد، وجه آن را طبق توافقات قبلی در اختیار فروشنده قرار می‌دهد. به طور کلی جا به جایی وجه معامله بین خریدار و فروشنده، تسویه معاملات نام دارد. در بازار بورس هم هزینه توسط خریدار به فروشنده پرداخت می‌گردد اما تسویه به صورت غیر مستقیم انجام می‌شود.

همان‌گونه که آگاه هستید، فعالیت در بازار بورس مستلزم ثبت نام در یک کارگزاری بورس است. معاملات در بورس به واسطه‌ی کارگزاری انجام می‌شوند. هر معامله‌ای که در بازار سرمایه اتفاق می‌افتد دو طرف مستقیم و غیر مستقیم در آن نقش دارند. طرف مستقیم همان معامله‌گران و سرمایه‌گذاران هستند. طرف غیر مستقیم معاملات نیز همان کارگزاران بورس بوده که واسطه خریدار و فروشنده می‌باشند.

پس از آن که یک معامله در زمان معاملات بورس انجام می‌شود، سهام فروخته شده و وجه آن بین کارگزار خریدار و کارگزار فروشنده جا به جا می‌شود. این جا به جایی تسویه معاملات نام دارد. یعنی در بورس، انتقال وجه و اوراق بهادار بین خریدار و فروشنده در یک سیستم معاملاتی را تسویه معاملات می‌گویند. در بازار بورس وجه و اوراق بهادار بین کارگزاری‌های طرفین معامله جا به جا می‌شود نه میان خود خریدار و فروشنده!

تسویه معاملات در بورس به عهده کدام نهاد است؟

بیش از 150 کارگزاری فعال در بازار بورس وجود داشته و حجم معاملات در این بازار بسیار بالا است؛ بنابراین تسویه معاملات در آن نیازمند یک نهاد واسط می‌باشد. نهادی که ضامن تسویه وجوه معاملات بورسی باشد. در بازار بورس ایران، نهاد واسط جهت تسویه معاملات ، «اهميت ابزارهای اوليه معاملاتی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی» می‌باشد.

کارگزار شما در هنگام خرید یک سهم، مبلغی که جهت خرید سهام واریز نمودید، به سیستم شرکت سپرده‌گذاری مرکزی واریز می‌کند. در نهایت وجه خرید سهام به حساب کارگزاری فروشنده واریز می‌شود. فروشنده نیز می‌تواند دو روز کاری بعد، وجه حاصل از فروش سهام خود را برداشت نماید. تسویه همه دارایی‌های بورسی مثل واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری به همین روند انجام می‌گیرد؛ اما زمان انجام تسویه با توجه به نوع دارایی، فرق می‌کند.

زمان و روزهای تسویه معاملات انواع ابزارهای مالی در بورس

همان گونه که گفتیم دارایی‌های بورسی مختلف، زمان و روزهای تسویه متفاوتی دارند. در جدول زیر زمان‌بندی هریک از ابزارهای مالی آورده شده است:

نوع ورقه بهادارتاریخ تسویه
سهام بورسT+2
پس از دو روز کاری
سهام فرابورسT+2
پس از دو روز کاری
حق تقدم سهامT+2
پس از دو روز کاری
واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری در سهامT+2
پس از دو روز کاری
واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری مختلطT+2
پس از دو روز کاری
واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابتT+1
پس از یک روز کاری
واحدهای صندوق‌های زمین و ساختمانT+2
پس از دو روز کاری
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکنT+2
پس از دو روز کاری
اوراق مشارکتT+1
پس از یک روز کاری
صکوک اجارهT+1
پس از یک روز کاری
صکوک مرابحهT+1
پس از یک روز کاری
گواهی سپردهT+1
پس از یک روز کاری

منظور از T+2 و T+1 تعداد روزهایی است که تسویه طول می‌کشد. مثلاً تسویه سهام بورس T+2 می‌باشد که یعنی برداشت وجه توسط فروشنده، پس از دو روز کاری امکان‌پذیر است. به طور نمونه، در کارگزاری مدبر آسیا می‌توانید تقاضای دریافت وجه خود را از طریق آیتمی تحت عنوان “درخواست پرداخت وجه” پس از درج مبلغ و تاریخ مورد نظر خود ثبت نمایید. تمامی درخواست های وجه ارسالی به کارگزاری مدبر آسیا در تایم مشخص شده بررسی و به حساب مشتریان واریز می‌گردد.

درخواست پرداخت وجه در کارگزاری مدبر آسیا

*نکته: تسویه صندوق‌های مبتنی بر صدور و ابطال، در بازه‌ای حدوداً 3 الی 7 روز کاری انجام می‌شود.

مراحل تسویه معاملات در بورس کالا

در مورد تسویه معاملات در بورس کالا اتاق پایاپای اهمیت بسزایی دارد. قبل و بعد از معاملات در بورس کالا اتاق پایاپای نقش مهمی ایفا می‌کند. وظایف اتاق پایاپای قبل و بعد از معاملات به شرح زیر است:

1- نقش اتاق پایاپای قبل از معاملات

قبل از معامله، اتاق پایاپای فرایند پیش عرضه را کنتر می‌کند؛ همچنین به منظور عرضه کالا، تضمین‌ها و مستندات مورد نیاز را (تا ساعت 15:30 روز کاری قبل از عرضه) دریافت نموده و موافقت یا مخالفت خود را به کارگزار عرضه‌کننده اعلام می‌نماید.

2- تسویه معامله و ارائه تضمین

مستندات وثیقه و تضامین در اتاق پایاپای کنترل می‌شود. این امر محصولات را استانداردسازی کرده و شرایطی که کالاها باید هنگام عرضه داشته باشند، فراهم می‌کند. پشت سر گذاشتن این مرحله برای عرضه‌کنندگان حساس خواهد بود؛ به همین منظور سعی می‌کنند سعی در جلب اعتماد افراد حاضر در اتاق پایاپای دارند. عرضه‌کنندگان با اقداماتی مثل: تسویه تعهدات قبلی یا سپردن وجه نقد به اتاق پایاپای اعتمادسازی می‌کنند. پس از عرضه کالا، طبق قانون، قراردادهای مجزا به اتاق پایاپای ارسال می‌گردد.

3- فرایند تسویه معاملات در بورس کالا

در اتاق پایاپای بدون در نظر گرفتن نوع قرارداد، تسویه فقط به دو صورت نقدی و اعتباری انجام می‌شود.

  • تسویه نقدی: در این نوع تسویه خریدار باید ظرف حداکثر 3 روز کاری، وجه قرارداد را به علاوه کارمزد دو طرف به حساب تسویه واریز کند.
  • تسویه اعتباری: در تسویه اعتباری خریدار باید سند تسویه اعتباری را طبق فرمت شرکت تهیه کرده و همراه با سایر مدارک به اتاق پایاپای تحویل دهد.

سند اعتباری باید توسط هر دو طرف معامله تایید گردد. طبق این سند فروشنده به صورت کتبی اعلام می‌‌کند وجه را دریافت نموده است. پس از معامله 3 روز کاری فرصت تسویه وجود دارد. آخرین ساعت واریز وجه برای قراردادها، ساعت 13 روز سوم می‌باشد. کلیه فیش‌های واریز وجه و مستندات قراردادها، باید پیش از ساعت 15 توسط کارگزار و به وسیله سامانه به اتاق پایاپای ارسال شود. جهت تسویه معاملات یک حساب بانکی تحت عنوان حساب عملیاتی استفاده می‌شود.

تاخیر در تسویه

در صورت عدم تسویه معامله در ظرف مدت 3 روز کاری، مشتری به مدت 7 روز مهلت دارد وجه را پرداخت نماید. این تاخیر در پرداخت وجه با جریمه همراه خواهد بود. در ازای هر روز تاخیر، 25/0 درصد ارزش معامله را به عنوان خسارت می‌پردازد. این جریمه به حساب فروشنده واریز می‌شود. فروشنده می‌تواند از اخذ جریمه انصراف داده و با تایید اتاق پایاپای فرایند تسویه انجام شود.

فسخ معامله

در صورت عدم تسویه پس از مهلت 7 روز، معامله فسخ خواهد شد. در این شرایط 5% ارزش معامله به عنوان حق فسخ به اضافه کارمزد دو طرف، از خریدار کسر می‌شود. مجموع این مبلغ‌ها به حساب عملیاتی واریز می‌گردد.

تحویل کالا

پس از تسویه قرارداد در بورس کالا نوبت به فرایند تحویل کالا می‌رسد. فروشنده باید کالا را طبق تاریخ سررسیدی که در قرارداد آمده به خریدار تحویل دهد.

تسویه اعتبارات در بورس

در تسویه اعتبار نیز بسته به نوع ابزار مالی، زمان برداشت وجه متغیر خواهد بود. اگر ما قصد تسویه اعتبار دریافتی خود از طریق فروش سهام را داشته باشیم، باید حداقل دو روز کاری قبل از سررسید اعتبار، اقدام نماییم.

جمع‌بندی

در این مطلب دریافتیم تسویه معاملات در بورس به معنای جا به جایی وجه و انتقال سهام بین دو کارگزار فروشنده و خریدار می‌باشد. شرکت سپرده‌گذاری مرکزی نقش واسط را در تسویه بر عهده دارد. دانستن زمان تسویه در هریک از ابزارهای مالی ضروری است. بر این اساس ما نسبت به زمان دقیقی که امکان برداشت وجه داریم مطلع خواهیم شد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.