معاملاتی و کمکی بازارهای مالی


Simulation of Stock Price through Effective Internal and External Factors via System Dynamics Approach

1 The Center of Agriculture and Natural Resources Research of Fars Province, Shiraz, Iran.

2 Management Dept., Faculty of Economics and Management, University of Shiraz, Shiraz, Iran.

3 Management Dept., Faculty of Economics and Management, University of Shiraz, Shiraz, Iran

Abstract

This study is based on Mousavi and Setoudeh (2013) that simulates stock price behavior of national Iranian copper industrial companies in Iran stock exchange. This paper provides the possibility of analyzing stock price fluctuations and forecasting intrinsic stock price from internal and external viewpoints. For modeling stock behavior, some internal and external factors are identified and the relation between different variables is shown by causal diagrams using system dynamics approach. The financial variables are considered in three groups of pricing, price, and debt financing. Research model is simulated and analyzed by this approach and by using the Vensim DSS software. The overall results indicate that stock supply has important effect on stock price, and debt financing has positive impact on stock’s intrinsic value.

Keywords

 • System Dynamics
 • Stock Price
 • Intrinsic Stock Value
 • Capital market
 • National Iranian Copper Industries

20.1001.1.23831170.1395.4.4.7.0

Main Subjects

 • Asset Management
 • Financial Assets Valuation
Full Text

مقدمه

با توجه به اهمیت و گسترش روزافزون بازارهای سرمایه در تجهیز و جمع‏آوری سرمایه‌های کوچک فردی به سمت فعالیت‌های تولیدی، شناسایی رفتار سرمایه‏گذاران و متغیرهای تأثیرگذار بر قیمت و بازده سهام در این بازارها اهمیت زیادی پیدا کرده است ]2[. اقتصادهای ملی به‌شدت از عملکرد بورس‏های اوراق بهادار متأثر هستند؛ به‌گونه‌ای ‌که بدون شک بیشترین میزان سرمایه از طریق این معاملاتی و کمکی بازارهای مالی بازارها در سراسر جهان مبادله می‌شود ]1[. انجام پروژه‌های صنعتی به تهیۀ منابع مالی و وجوه نقد لازم، نیازمند است و در این راستا شرکت‌ها ناگزیر از استفاده از سازوکار‌های تأمین مالی هستند. بدهی یکی از روش‌های تأمین منابع مالی است که باعث می‌شود مدیران مالی از آن در ساختار سرمایۀ خود استفاده کنند و با استفادۀ خردمندانه از آن، به‌دنبال افزایش ارزش شرکت باشند. هرچند که استفاده از بدهی ارزان قیمت ممکن است باعث کاهش هزینۀ سرمایۀ شرکت شود، امکان دارد موجب افزایش ریسک مالی و هزینۀ ورشکستگی نیز شود ]38[. دیدگاه‌های متفاوتی درخصوص اهرم مالی و تأثیر آن بر ارزش شرکت وجود دارد؛ ازجمله به نظریۀ MM [1] می‌توان اشاره کرد که مودیلیانی و میلر ارائه کردند. آن‌ها ابتدا در سال 1958 به این نتیجه رسیدند که درصورت نبود مالیات، بین ارزش شرکت و نسبت بدهی رابطه‌ای وجود ندارد؛ اما در سال 1963 بیان کردند استفاده از بدهی، استفاده از صرفه‌جویی‏های مالیاتی (تخفیف در پرداخت مالیات به‌علت وجود بدهی) را امکان‏پذیر می‌کند و این صرفه‌جویی باعث افزایش جریان نقدی پس از کسر مالیات و درنهایت، باعث افزایش ارزش شرکت می‏شود ]12، 25، 31، 32، 41[.

در طول سال‌های اخیر، بازارهای مالی جهان همواره با نوسان‌های عدم اطمینان در خور توجهی مواجه بوده‌اند؛ به‌گونه‌ای ‌که این عدم اطمینان موجود در بازده دارایی‌های سرمایه‏گذاری‌شده، نگرانی‏های بسیاری را برای سرمایه‏گذاران و تحلیل‏گران مالی ایجاد کرده است ]16[. در دهۀ اخیر، استفاده از الگو‌های سری زمانی غیرخطی نسبت به الگو‌های خطی در الگوسازی متغیرهای مالی (پیش‏بینی قیمت سهام، ارزش شرکت و . ) افزایش در خور توجهی داشته و به ظهور دیدگاه بی‏نظمی و پویایی‌های غیرخطی منجر شده است. بیشتر مطالعاتی که درخصوص پیش‏بینی قیمت سهام و بررسی ارزش شرکت انجام شده است، بیشتر از روندهای خطی، غیرخطیِ خودتوضیح انتقال هموار (STAR) [2] و یا شبکه‌های عصبی استفاده کرده‌اند و تمامی عوامل تأثیر‏گذار را به‌صورت پویا و سیستمی ملاحظه نکرده‌اند. برخلاف سایر روش‏های اشاره‌شده، پویایی‏شناسی سیستم ازجمله روش‏های ریاضی است که بر پایۀ ساختار مدارکنترلی بنا شده است و امکان مطالعۀ ساختار و رفتار سیستم‏های پیچیدۀ اقتصادی، اجتماعی و . را فراهم می‏کند که در دنیای واقعی، خطی نیستند.. این رویکرد با نگاهی پویا در برخورد با زمان، توجه به عدم قطعیت در پارامترها و ملاحظۀ روابط بین متغیرها، بررسی تأخیرات زمانی، انجام ذخیره‏سازی‏های لازم و از همه مهم‌تر نشان‌دادن آثار بازخوردی متغیرها در طول زمان و نیز به‌کارگیری معادلات دیفرانیسل، تلاش می‏کند رفتارها براساس متغیرهای الگو، در سیستم مدّنظر بخوبی درک و پیش‏بینی شوند؛ بنابراین با توجه به پویایی و عدم قطعیت بازار سرمایه و نیز ارتباطات متقابل متغیرها با یکدیگر، ضرورت بررسی ساختار سرمایۀ شرکت و منابع سرمایه و آثار آن بر ارزش شرکت و قیمت سهام به‌صورت سیستمی پویا و با درنظرگرفتن روابط علی و معلولی بسیار احساس می‏شود. ازاین‌رو، در این پژوهش با توجه به اثرگذاری در خور توجه سهام شرکت صنایع ملی مس ایران بر شاخص کل و اهمیت آن در بازار سرمایه، سهام این شرکت برای شبیه‏سازی انتخاب شده است. براین‌اساس، هدف این پژوهش، شبیه‏سازی رفتار سهام صنایع ملی مس ایران در بورس اوراق بهادار و امکان پیش‏بینی نوسان‌های آیندۀ قیمت سهم و ارزش ذاتی سهام مدّنظر با استفاده از رویکرد پویایی‏شناسی سیستمی است. در این راستا با استفاده از روش پویایی‏های سیستم و با دیدگاهی نوین و به‌کارگیری حلقه‌های علی و معلولی، در قالب سه زیرالگوی قیمت‏گذاری، قیمت سهام و هزینۀ سرمایۀ کل، رفتارهای متغیرهای مالی شرکت صنایع ملی مس ایران بررسی و تا افق 1411 شبیه‏سازی شده است.

پیشینۀ پژوهش

درخصوص بازار سرمایه، اهرم‌های مالی، قیمت سهام و ارزش شرکت، به نظریه‌های مختلف با دیدگاه‌های متفاوتی می‌توان اشاره کرد. برخی از این نظریه‏ها وجود بدهی در ساختار سرمایۀ شرکت‏ها را عامل افزایش‏دهنده و برخی دیگر، عامل کاهندۀ ارزش شرکت می‏دانند ]5[؛ ازجمله نظریۀ سنتی و نظریۀ MM ]27[. گفتنی است قسمتی از مبانی نظری این مطالعه بر پایۀ این دو نظریه بنا شده است. براساس رویکرد سنتی، در کوتاه‏مدت با افزایش اهرم و ترکیب یک منبع مالی ارزان‏قیمت و گران‏قیمت، هزینۀ سرمایۀ شرکت کاهش می­یابد؛ اما در بلندمدت، افزایش هزینۀ بهره همراه با افزایش هزینۀ سهام باعث افزایش هزینۀ سرمایه و کاهش ارزش شرکت می‏شود ]13[. مودلیانی و میلر (1963) تلاش می‌کردند نظریۀ خود را در مجموعه‏های صنایع انرژی اثبات کنند و به این نتیجه رسیدند که بین اهرم و هزینۀ سرمایه، ارتباط عمیقی وجود دارد ]32، 41[. آن‌ها در همان سال، فرض نبود هزینۀ مالیات را کنار گذاشتند و اهمیت منافع سپر مالیاتی بدهی بدون ریسک را معرفی کردند؛ بنابراین اهرم مالی، منافعی را برای شرکت به وجود می‏آورد. مودیلیانی و میلر (1963) استدلال کردند به‌دلیل این صرفه‏جویی، هرچه بدهی بیشتر باشد، مالیات پرداختی کمتر و سود خالص بیشتر می‏شود و ارزش بازار شرکت افزایش می­یابد ]12، 32[.

ماندهر [3] (2011) نشان داد ارتباط بین اهرم و ارزش شرکت تحت تأثیر نسبت پرداخت قرار می‏گیرد ]33[. فوسو [4] (2013) با استفاده از پانل دیتا، 257 شرکت آفریقای جنوبی را در سال‏های 1998 تا 2009 بررسی کرد و به این نتیجه رسید که اهرم مالی، تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد شرکت خواهد داشت ]25[. فلد و همکاران [5] (2011) 46 مطالعه را در راستای تأثیر مالیات بر تأمین مالی بدهی شرکت‏ها بررسی کردند و با استفاده از روش متا رگرسیون دریافتند مقیاس‏هایی همچون نرخ نهایی مالیات شبیه‏سازشده، از تورش‏های روبه‌پایین در برآورد واکنش بدهی نسبت به مالیات جلوگیری می‏کند ]23[. به هر حال، مطالعات متعددی حاکی از تأثیر منفی ]20، 26، 29[، تأثیر مثبت ]19، 30، 42[ و تأثیر نداشتن ]37[ اهرم بر وضعیت شرکت وجود دارد.

برخی از پژوهشگران، به اثر اهرمی فعالیت‌های تأمین مالی بر قیمت سهام توجه کردند. عبادی دولت‏آبادی (1381) اثر روش‌های تأمین مالی بر بازده و قیمت سهام شرکت‌ها را بررسی کرد و نتیجه گرفت انتشار سهام نسبت به وام بلندمدت، اثر بیشتری بر قیمت سهام دارد ]11[. از طرف دیگر، نتایج پژوهش دهقانی فیروزآبادی (1383) برای بررسی اثر انتشار سهام و دریافت وام بر قیمت سهام شرکت‌ها نشان می‏دهد دریافت وام و ایجاد بدهی در شرکت، اثری بر قیمت سهام ندارد ]6[.

در این میان، برای پیش‏بینی قیمت سهام در بورس‏های اوراق بهادار دنیا از روش‌های مختلفی نظیر تحلیل‌ رگرسیون‏ها و سری‌های زمانی استفاده شده است ]4، 9، 18، 22، 28[. در سال‌های اخیر بسیاری از مطالعات انجام‌شده، رفتار غیرخطی قیمت سهام را در سطح بین‌المللی با خودتوضیح انتقال هموار (STAR) بررسی کرده‌اند. مک میلان [6] (2007) در مطالعه‏ای که در راستای بررسی تأثیر حجم معاملات در پیش‏بینی بازده با استفاده ازالگو‏های غیرخطی انجام داد، الگو‏های خودتوضیح انتقال هموارنمایی و منطقی(( [7] ESTR) و ( [8] LSTR))، الگوی خودتوضیح آستانه‏ای (TAR) [9] و AR [10] را برای پیش‏بینی بازده به ‌کار گرفت و به این نتیجه رسید که الگوی LSTAR عملکرد بهتری نسبت به سایر الگو‏ها ارائه می‏دهد ]34[. عباسی و باقری (1390) نیز با هدف پیش‏بینی بازده سهام، توانایی الگو‏های ARMA، TAR و LSTAR را در 26 شرکت درسال‏های 1380 تا 1388 با یکدیگر مقایسه کردند و به این نتیجه رسیدند که الگو‏های غیرخطی از قدرت پیش‏بینی بیشتری نسبت به مدل ARMA برخوردارند ]10[. همچنین نکتاریوس و همکاران [11] (2002) بازده سهام انگلستان را در قالب الگوی رگرسیون انتقال هموار ( [12] STR) الگو‏سازی کردند. نتایج نشان داد الگوی STR، پویایی درون‌نمونه‌ای را بهتر از الگو‌های خطی توصیف می‌کند ]35[. پان و ژانگ(2005) نیز با استفاده از الگو‌های خطی، دو شاخص سهام را در بازار سرمایۀ چین پیش‌بینی کرده‌اند. نتایج نشان داد بسته به نوع معیار ارزیابی، قدرت پیش‏بینی الگوها با هم متفاوت است؛ اما در کل، عملکرد الگوی گام تصادفی از کلیّۀ الگو‌های دیگر بدتر است ]36[. آتسالاکیس(2009) نیز در مقالۀ روندهای کوتاه‏مدت، بورس اوراق بهادار را با استفاده از روش‌های فازی و شبکه عصبی بررسی کرده است و برای بررسی کارایی الگو، شاخص بورس‌های مطرح دنیا را آزمود و برکاربرد مناسب آن تأیید کرد ]17[. همچنین سینایی و همکاران (1384) با استفاده از الگوی شبکۀ عصبی مصنوعی MLP [13] و مدل ARIMA [14] شاخص بورس اوراق بهادار تهران را پیش‏بینی کردند. نتایج این پژوهش نشان داد شبکه‌های عصبی، عملکرد بهتری نسبت به الگوی خطی ARIMA برای پیش‏بینی شاخص قیمت دارند ]7[. آذر و کریمی (1388) با هدف پیش‏بینی بازده سهام با استفاده از نسبت‏های حسابداری، توانایی شبکۀ عصبی را در مقایسه با رگرسیون حداقل مربعات در دو صنعت سیمان و دارو بررسی کردند. نتایج خاص نشان داد شبکه‏های عصبی می‏تواند خطای پیش‏بینی بازده سهام را نسبت به روش‏های خطی مانند رگرسیون کاهش دهد ]1، 15[. تقی‏زاده مهرجردی و همکاران (1392) نیز با استفاده از الگوهای شبکۀ عصبی مصنوعی، شبکۀ عصبی فازی و الگوریتم ژنتیک، کارایی بانک‏های دولتی و خصوصی را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که الگوی شبکۀ عصبی فازی نسبت به سایر الگو‏ها، بیشترین دقت را در پیش‏بینی دارد ]3[. موسوی و ستوده (1392) شبیه‏سازی رفتار سهام صنایع معاملاتی و کمکی بازارهای مالی ملی مس ایران در بازار بورس اوراق بهادار و امکان پیش­بینی نوسان‌های آیندۀ قیمت سهم را فقط براساس قیمت‌گذاری خارجی مدّنظر قرار داده‌اند. نتایج این پژوهش، الگویی را از نوسان‌های قیمتی سهم در اختیار تصمیم‏گیرندگان بازار سرمایه قرار می‌دهد و ابزار مفیدی برای تصمیم‏گیری سهامداران این صنعت فراهم می‌کند ]15[. همچنین موسوی و خلیفه (1394) تأثیر اهرم مالی را بر ارزش شرکت شبیه‏سازی کردند و این نتیجه حاصل شد که افزایش اهرم مالی، نقش چندانی در ارزش شرکت ندارد ]14[؛ بنابراین، ملاحظه می‌شود بیشتر پژوهش­هایی که درخصوص پیش‏بینی قیمت سهام و بررسی ارزش شرکت انجام شده است، از روندهای خطی و یا شبکه‌های عصبی استفاده کرده‏اند و تمامی عوامل تأثیر‏گذار را به‌صورت پویا و سیستمی، ملاحظه و بررسی کرده‌اند. همچنین طبق بررسی‏های انجام‌شده تاکنون - چه در مطالعات داخلی و چه در مطالعات خارجی- موضوع این پژوهش، با رویکرد پویایی‏شناسی سیستمی بررسی نشده است که این مطالعه با نگاهی ابتکاری و نوآورانه در این خصوص می‏تواند ثمربخش باشد.

مبانی نظری

پویایی‏شناسی‏های سیستمی [15] برای شناسایی و تبیین رفتار غیرخطی سیستم‌های پیچیده و چگونگی تعامل آن‌ها با معاملاتی و کمکی بازارهای مالی یکدیگر مطرح شده‏اند. فارستر [16] (1997) معتقد بود فقط با استفاده از روش‌های کمّی، تمامی موضوعات علمی را نمی‌توان تحلیل کرد؛ چون بعضی از مسائل، قابل کمّی‌شدن نیستند و روابط بین آن‌ها خطی نیست ]24[؛ اما پویایی­شناسی سیستمی با تمرکز بر فرایند بازخور و روابط علّی و معلولی [17] ، به شناخت و تبیین روابط بین سیستم‌های مختلف می‌تواند دست یابد. در الگوهای ریاضی، امکان ویرایش پارامترهای کیفی وجود ندارد؛ اما در الگوهای پویا با نوشتن معادلات غیردقیق برای متغیرهای کیفی و شبیه­سازی عددی آن، تأثیر این متغیرها بر کل سیستم می‌تواند در نظر گرفته شود ]8[. اساس الگوسازی به روش پویایی سیستم، پوشش و نمایش فرایند بازخورد است که همراه با ساختار متغیرهای سطح و حالت، تأخیر زمانی و توابع غیرخطی، پویایی سیستم را تعریف می‌کند. در این روش فرض می‌شود رفتار سیستم براساس شبکۀ به‌هم‌پیوسته‌ای از حلقه‌های بازخور تعیین می‌شود ]21[. براین‌اساس، هر رابطۀ علّی به‌صورت مثبت (حلقه‌های تقویت‏کننده [18] ) یا منفی (حلقه‌های متعادل‏کننده [19] ) می‌تواند در سیستم اثرگذار باشد. با توجه به کاربرد الگوی پویایی‏شناسی سیستمی در کاربرد مسائل مختلف، استرمن [20] (2000) برای اجرای این روش، 5 مرحله را پیشنهاد می‌کند که عبارتند از:1. بیان مسأله و افق پژوهش؛ 2. تعریف متغیرهای کلیدی و تعریف روابط علّی و معلولی بین متغیرها؛ 3. طراحی نمودارهای پویایی‌های سیستم و تعیین وضعیت متغیرهای نرخ و حالت؛ 4. شبیه‏سازی و اعتبارسنجی نتایج الگو؛ 5. ارزیابی سیاست‌ها و عملکردها (سناریوسازی) ]39[. ازاین‌رو، با توجه به هدف این مطالعه و با استفاده از الگوی پیشنهادی فوق، مراحل زیر انجام شده است.

با توجه به موضوع و مبانی نظری پژوهش و نیل به اهدف پژوهش، الگوی پویایی‏شناسی سیستمی با استفاده از نرم‏افزار Vensim DSS [21] طراحی و تجزیه و تحلیل شده است. همچنین مرز مفهومی الگو که نقش اهرم مالی بر ارزش و قیمت سهام شرکت ملی مس ایران بوده است نیز ارزیابی شده است.

افق زمانی در نظرگرفته‌شده برای این پژوهش، یک دورۀ 31 ساله است که از سال 1380 شروع و تا سال 1411 ادامه می‌یابد. با توجه به اینکه داده‌های واقعی برخی از متغیرهای الگو (حسابرسی‌شده) تا سال 1391 در دسترس است، برای سنجش اعتبار الگو، نتایج شبیه‏سازی از سال 1380 تا سال 1391 با داده‌های واقعی مقایسه می‌شوند؛ سپس عملیات شبیه‏سازی تا سال 1411 ادامه می‌یابد. مرز مفهومی الگو، بررسی نقش قیمت جهانی و هزینۀ سرمایۀ کل بر ارزش و قیمت سهام شرکت ملی مس ایران است. لازم به توضیح است داده‏های اشاره‌شده در سال 1380 تا 1391 و از صورت‏های مالی حسابرسی‌شدۀ شرکت ملی صنایع مس ایران و سایت­های بورس اوراق بهارار تهران – بر مبنای یک عقب‌گرد [22] 12 ساله- جمع‏آوری و استخراج شده است.

روش پژوهش

با توجه به موضوع پژوهش و الگوی پویایی‏شناسی سیستم، متغیرهای متعددی در الگوی این مطالعه به‌کار رفته است. متغیرهای این الگو به‌تفکیک، متغیرهای درون‏زا [23] و برون‏زا [24] به شرح جدول شمارۀ یک هستند.

معرفی گروه فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط

معرفی گروه فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط

گسترش بازار سرمایه و پذیرش شرکت های متعدد در بازارهای بورس، فرابورس و. باعث به وجود آمدن گروه های مختلف در این بازار شده است؛ به گونه ای که هر کدام از نمادهای پذیرفته شده در این بازارها، به عنوان زیرمجموعه ای از گروه مرتبط با حوزه فعالیت خود شناخته می شود. گروه فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط نیز یکی از همین گروه هاست که چندین شرکت را در خود جای داده است. در این مقاله به معرفی گروه فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط و نمادهای پذیرفته شده در آن می پردازیم.

معرفی گروه فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط

معرفی گروه فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط

همانطور که از اسم این گروه مشخص است، شرکت های فعال در این حوزه، نقش واسطه میان سرمایه گذاران و ناشرهای اوراق بهادار و یا بازارهای مالی را ایفا می کنند و اکثر شرکت های پذیرفته شده در این گروه، به تامین مالی معاملاتی و کمکی بازارهای مالی مورد نیاز برای سایر شرکت ها و یا فراهم کردن بسترهای لازم برای انجام معاملات می پردازند و از طرف دیگر حوزه تخصصی این گروه ها را می توان در حوزه ارائه خدمات مالی به مشتریان و شرکت های منتشر کننده اوراق دانست. به طور کلی شرکت های فعال در این گروه را می توان به بخش هایی مانند تامین سرمایه ها، سهم های فراکابی و. تقسیم کرد.

خدمات گروه فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط

خدمات ارائه شده توسط شرکت های فعال در این گروه، حوزه گسترده ای را در بر می گیرد؛ با وجود اینکه ماهیت فعالیت شرکت های این گروه به عنوان رابط میان سرمایه گذار و ناشر شناخته می شود؛ اما در جزییات، تفاوت هایی نیز با یکدیگر دارند و هرکدام از شرکت ها خدمات خاص خود را به مشتریان عرضه می کنند؛ که در ادامه به آن ها اشاره می کنیم.

خدمات تامین سرمایه های فعال در گروه

بخش از شرکت های پذیرش شده در گروه فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط را تامین سرمایه ها تشکیل می دهند. تامین سرمایه ها معمولا رابط بین مشتریان (سرمایه گذاران) با شرکت ها هستند و خدمات مختلفی را در زمینه معامله گری، بازارگردانی، پذیره نویسی، سبدگردانی و. ارائه می دهند؛ اما به طور کلی فعالیت های تامین سرمایه ها را می توان شامل موارد زیر دانست:

 • ایجاد بسترهای لازم برای انتشار انواع اوراق بهادار مانند اوراق مشارکت، گواهی سپرده، صکوک و.
 • ابداع و طراحی ابزارهای نوین مالی با هدف گسترش و عمق بخشیدن به بازارهای مالی
 • ارائه مشاوره و تسهیل در پذیرش شرکت های علاقه مند به فعالیت در بورس یا فرابورس
 • آماده کردن پلتفرم های معاملاتی و تسهیل معاملات اوراق بهادار از طریق کارگزاری ها
 • كمك به تكمیل فرآیند افزایش سرمایه‌ها در قالب تعهد پذیره نویسی
 • طراحی، ثبت و مدیریت صندوق های سرمایه گذاری
 • ایجاد سبدهای اختصاصی برای سرمایه گذاران و مدیریت این سبدها برای کسب بازدهی مناسب
 • تأسیس انواع شركت‌های مالی، پولی و بیمه ای و ارائه خدمات لازم تا زمان کسب اطمینان از عملیات پذیره‌نویسی اولیه
 • فراهم کردن زمینه ها برای دسترسی شرکت ها به سازوکارها و نهادهای پوشش ریسک

خدمات سهم های فراکابی

خدمات سهم های فراکابی در گروه فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط

ممکن است کلمه «فراکاب» در ابتدا برای سرمایه گذاران نامفهوم باشد؛ اما باید خاطر نشان کرد که این کلمه معنای پیچیده ای ندارد و مخفف بازارهای بورس در ایران است؛ به اینصورت که بازار سرمایه ایران دارای چهار بازار به نام های فرابورس ایران، بورس کالا، بورس انرژی و بورس اوراق بهادار تهران است و کلمه فراکاب مخفف این چهار بازار است.

سهم های فراکابی در گروه فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط قرار می گیرند؛ چرا که هر کدام از این سهم ها به عنوان واسطه میان سرمایه گذاران و ناشران اوراق بهادار قرار می گیرند. این چهار سهم وظایف و حوزه فعالیت های متعددی دارند که در ادامه به آن ها اشاره می کنیم.

حوزه فعالیت بورس اوراق بهادار تهران

موضوع فعالیت بورس اوراق بهادار تهران را می توان شامل موارد زیر دانست:

 • تشکیل،سازماندهی و اداره بورس اوراق بهادار به منظور انجام معاملات اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس توسط اشخاص ایرانی و غیر ایرانی مطابق قانون و مقررات
 • پذیرش اوراق بهادار از جمله اوراق بهادار ناشران خارجی مطابق قانون و مقررات
 • توسعه و تسهیل دسترسی به معاملات در محیط مجازی
 • توسعه فرهنگ سرمایه گذاری و برنامه ریزی برای افزایش پایه سهامداری در کشور
 • طراحی ابزارهای مالی نوین و سازو کار‌های جدید معاملاتی
 • تقویت نقش و جایگاه مشاوران پذیرش در فرآیند پذیرش شرکت ها

حوزه فعالیت فرابورس

شرکت فرابورس ایران شرکتی خدماتی است و خدمات آن در حوزه های متنوع مالی ارائه می شود و شامل طیف وسیعی از نیازمندی های بازار سرمایه است. عمده خدمات فرابوس ایران به گروه هایی نظیر ناشران متقاضی تامین مالی از بازار سرمایه، ناشران پذیرفته شده، سرمایه گذاران در اوراق بهادار درج شده و عموم علاقه مندان به سرمایه گذاری در فرابورس، اعضا (شامل کارگزاران و نهادهای مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار) و. ارائه می شود.

حوزه فعالیت بورس کالا

در بورس کالا به جای خرید و فروش سهام شرکت های پذیرش شده، کالا و محصولات آن ها معامله می شود و به طور کلی شرکت بورس کالا وظیفه تشکیل، سازماندهی و اداره‌ی بورس کالا به صورت متشکل، سازمان یافته و خودانتظام به منظور انجام معاملات کالاهای پذیرفته شده و اوراق‌ بهادار مبتنی ‌بر کالای پذیرفته شده را برعهده دارد.

حوزه فعالیت بورس انرژی

بورس انرژی ایران، به عنوان یک بورس کالایی، نهادی خودانتظام است که امکان انجام معاملات حامل‏ های انرژی (شامل نفت، گاز، برق و سایر حامل های انرژی) و اوراق بهادار مبتنی بر کالاهای مذکور در آن وجود دارد و این شرکت به عنوان تسهیل گر فرآیندهای مربوط به خرید و فروش حامل های انرژی عمل می کند.

سهم های فعال در گروه فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط

سهم های فعال در گروه فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط

گروه فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط از لحاظ ارزش بازار و تعداد سهم های فعال در آن، به عنوان یک گروه متوسط در بازار سرمایه شناخته می شود و سهم های پذیرفته شده در آن عبارت اند از:

 • تامين سرمايه بانک ملت (تملت)- بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
 • تامين سرمايه اميد (اميد)- بازار دوم بورس
 • بورس كالای ايران (كالا)- بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
 • فرابورس ايران (فرابورس)- بازار اول فرابورس
 • تامين سرمايه امين (امين)- بازار دوم بورس
 • نهادهای مالی بورس انرژی (انرژی1)- بازار دوم بورس
 • بورس اوراق بهادار تهران (بورس)- بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
 • فعالان بورس انرژی (انرژی2)- بازار دوم بورس
 • ساير اشخاص بورس انرژی (انرژی3)- بازار دوم بورس
 • تامين سرمايه نوين (تنوين)- بازار دوم بورس
 • تامين سرمايه لوتوس پارسيان (لوتوس)- بازار دوم بورس
 • تامين سرمايه دماوند (تماوند)- بازار پايه زرد فرابورس
 • كارگزاران بورس اوراق بهادار (كبورس)- بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
 • نهادهای مالی بورس اوراق بهادار (نبورس)- بازار اول (تابلوی اصی) بورس
 • نهادهای مالی بورس كالای ايران (نكالا)- بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
 • كارگزاران بورس كالای ايران (اكالا)- بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
 • توليدكنندگان بورس كالای ايران (تكالا)- بازار اول (تابلوی فرعی) بورس

لازم به ذکر است که نمادهای دیگری نیز درج شده اند اما هنوز معاملات آن ها انجام نمی شود؛ از جمله این نمادها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • تامين سرمايه تمدن (تمدن)- بازار دوم بورس
 • تامين سرمايه خليج فارس (تفارس)- بازار سوم فرابورس
 • تامين سرمايه سپهر (تامين سپهر)- بازار سوم فرابورس

سودآوری شرکت های فعال در گروه فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط

سودآوری شرکت های فعال

سودآوری شرکت های این گروه به میزان خدمات ارائه شده به مشتریان بستگی دارد و می تواند متغیر باشد و با توجه به متفاوت بودن موضوع فعالیت تامین سرمایه ها و سهم های فراکابی، بایستی نوع سودسازی شرکت های فعال در گروه فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط را به 2 بخش تقسیم کنیم.

سودآوری سهم های فراکابی

شرکت های فراکابی (بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس، بورس کالا و بورس انرژی)، علاوه بر دریافت دستمزد از شرکت های پذیرفته شده در این بازار و یا شرکت هایی که محصولات آن ها در بازارهای مختلف عرضه می شود، به شکل دیگر نیز درآمد دارند؛ به اینصورت که فعالان و معامله گران در بازار سرمایه، هر معامله ای را که انجام می دهند، درصد مشخصی از آن را به عنوان کارمزد معامله پرداخت می کنند و این مبلغ پرداخت شده به حساب شرکت های فراکابی واریز می شود. بنابراین با افزایش حجم معاملات در بازار، سوددهی این شرکت ها نیز افزایش پیدا می کند.

تذکر: توجه داشته باشید که بخشی از کارمزد پرداخت شده توسط معامله گران در تراکنش های خرید و فروش خود، مربوط به مالیات و. است.

سودآوری شرکت های تامین سرمایه

شرکت های تامین سرمایه نیز به شکل های مختلف می توانند سودآوری داشته باشند؛ که از جمله این روش ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  های تامین سرمایه با ارائه مشاوره به شرکت های متقاضی پذیرش در بازار سرمایه می توانند درآمد داشته باشند.
 • تامین سرمایه ها معمولا به عنوان بازارگردان سهام شرکت های مختلف عمل می کنند و خود این سازوکار نیز مستلزم پرداخت هزینه به شرکت های تامین سرمایه است.
 • مراحل مربوط به پذیره نویسی و تکمیل افزایش سرمایه شرکت ها می تواند برای تامین سرمایه ها سودآور باشد.
 • شرکت های تامین سرمایه از طریق تاسیس و مدیریت صندوق های سرمایه گذاری، می توانند سودآوری خوبی داشته باشند.

لازم به ذکر است که به دلیل توسعه و پیشرفت بازار سرمایه در سالیان اخیر و به دنبال آن با افزایش حجم معاملات، شتاب گرفتن روند پذیرش شرکت ها در بازارهای مختلف، توسعه سازوکار بازارگردانی، افزایش مراجعات به شرکت های تامین سرمایه و. سود شرکت های فعال در گروه فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط نیز افزایش یافته و همواره این گروه به عنوان یکی از فرصت های خوب برای سرمایه گذاری شناخته می شود.

جمع بندی

سرمایه گذاری در گروه فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط

بنابراین یکی از گروه های جذاب برای سرمایه گذاری، گروه فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط است که شرکت های متعددی از جمله تامین سرمایه ها، سهم های فراکابی و. در آن پذیرش شده اند و سرمایه گذاران با بررسی سودآوری این شرکت ها می توانند فرصت های سرمایه گذاری مناسبی را شناسایی کنند.

تحلیل بازارهای مالی

تحلیل بازارهای مالی

تحلیل بازارهای مالی چه کمکی به ما می کند؟ این سوالی است که ما در این مطلب به شما پاسخ می دهیم و تحلیل از بازارهای مالی را برای شما ارائه می دهیم. در ابتدا باید بگوییم که بسیاری از ما مقداری پول داریم که نمی دانیم باید با آن چه کنیم، چرا که اگر پول خود را نگه داریم با توجه به تورم فزاینده ای که وجود دارد ارزش پول ما کاهش پیدا می کند و از طرفی اگر بخواهیم بدون استفاده از تحلیل های درست و منطقی وارد بازار معاملات شویم و سرمایه گذاری کنیم احتمال دارد کل آن پول را یا بخش زیادی از آن را از دست بدهیم. به همین دلیل ما برای سرمایه گذاری نیاز داریم که بازارهای مالی را بشناسیم از تحلیل بازارهای مالی که توسط تحلیلگر بازارهای مالی صورت می گیرد مطلع باشیم تا بتوانیم یک تصمیم درست بگیریم و سرمایه گذاری کنیم.

تحلیل بازارهای مالی چه کمکی به ما می کند؟

تحلیل بازارهای مالی

همانطور که در ابتدا به شما گفتیم زمانی که شما می خواهید وارد بازارهای مالی برای سرمایه گذاری شوید باید به خوبی بازارهای مالی را بشناسید. اگر در زمان بدی به یک بازار در حال افت وارد شوید احتمال دارد که زیان ببینید و همین مسئله می تواند منجر به این شود که شما در ادامه از تورم عقب بمانید و سرمایه خود را هم از دست بدهید. به همین دلیل باید تحلیل بازارهای مالی را به خوبی رصد کنید و با یک تحلیلگر بازارهای مالی مشورت کنید تا بازار مناسبی را انتخاب کنید و به آن بازار با حداقل ریسک ممکن وارد شوید تا بتوانید از دل آن بازار به سود مناسبی دست پیدا کنید که برای شما درآمد قابل توجهی را به همراه داشته باشد. ما به شما در این زمینه با ارائه تحلیل های منطقی کمک خواهیم کرد.

تحلیل بازارهای مالی

انواع تحلیل بازارهای مالی

بازارهای مالی بسیار شگفت انگیز هستند و اگر چه برای ما جذابیت های زیادی به همراه دارند اما همیشه مخاطراتی هم دارند که می توانند به ما آسیب بزنند. از همین رو تحلیل بازارهای مالی می تواند نقش مهمی داشته باشد. اما باید بدانید که یک تحلیلگر بازارهای مالی معمولا برای تحلیل خود به روش های مختلفی می تواند متکی باشد و بر اساس روش های متعددی برای تحلیل تمامی بازارهای مالی اقدام کند. ما در این بخش این روش ها را به شما معرفی می کنیم و سپس هر یک را به صورت مختصر به شما توضیح میدهیم. انواع روش ها برای تحلیل کردن بازارهای مالی عبارت اند از:

 • تحلیل بازارهای مالی به روش تحلیل بنیادی
 • تحلیل انواع بازارهای مالی به روش استفاده از فنون که به آن تحلیل فنی می گویند
 • تحلیل احساسات که یکی دیگر از انواع تحلیل ها برای بررسی وضعیت انواع بازارهای مالی می باشد.

همانطور که متوجه شدید سه روش اصلی وجود دارد که یک تحلیلگر بازارهای مالی بر اساس اتکا به یکی از این سه روش و یا بررسی هر سه روش به تحلیل یک بازار مالی می پردازد و داده هایی را در اختیار شما قرار می دهد که می تواند به شما کمک کند.

تحلیل بازارهای مالی کمی پیچیده است، در روش تحلیل بنیادی عملکرد به این صورت است که پیش فرض این است که هر دارایی که مورد معامله قرار می گیرد دارای بنیاد و زیر ساختی است، این زیرساخت ها می تواند به صورت موثر بر روی قیمت دارایی ها تاثیرگذار باشد. نکته مهم این است که باید دیدی بسیار وسیع داشته باشیم و این زیرساخت ها را بر اساس خود دارایی و فقط بر اساس شرکت و یا مجموعه ای که آن را ارائه می دهد مورد بررسی و ارزیابی قرار ندهیم.

تحلیل بازارهای مالی به روش بنیادین به ما نشان می دهد که باید تمامی پارامترهای خرد و کلان را در بررسی ارزش دارایی ها مورد بررسی قرار داد. بر معاملاتی و کمکی بازارهای مالی اساس این تحلیل می توان به خوبی نتیجه گرفت که قیمت و یا ارزش یک دارایی با توجه به تمامی این پارامترها به سمت رشد حرکت می کند، رکود را تجربه می کند و یا دچار افت می شود. برای این منظور ما می توانیم یک مثال صریح را به شما ارائه کنیم که در یک تحلیل بنیادی می تواند برای ما اتفاق بیفتد. در واقع این مثال روند تحلیل بنیادی را به ما نشان می دهد.

برای تحلیل بازارهای مالی به روش تحلیل بنیادی ما باید در ابتدا به سیاست های جهانی نگاه کنیم و بعد از این باید به سراغ زیرساخت های اقتصادی کشوری برویم که قرار است بازار مالی آن را تحلیل کنیم. بعد از این دو مرحله باید به طور کلی وضعیت کلی و عمومی آن صنعت را که یک بازار مالی می باشد مورد ارزیابی و بررسی قرار دهیم. در نهایت باید شرایط شرکت و یا مجموعه ای که آن را ارائه می دهد مورد بررسی قرار دهیم تا با این پارامترهای مختلف بتوانید یک تحلیل درست و منطقی ارائه دهیم.

یکی دیگر از روش های ما برای تحلیل بازارهای مالی می تواند روش تحلیل فنی باشد که می تواند مکمل خوبی برای روش بنیادی بوده و یا حتی به تنهایی ما را در یک تحلیل بسیار درست و منطقی یاری نماید و پیش بینی خوبی را به کمک آن به همراه داشته باشیم. در این تحلیل همه چیز بر اساس تغییرات و نوسانات قیمت یک دارایی مورد ارزیابی قرار می گیرد. به این ترتیب می توانید رفتار قیمت هر یک از این دارایی را به خوبی پیش بینی نمایید.

در تحلیل بازارهای مالی بر اساس روش بنیادی پیش فرض این است که شما می توانید بر اساس نموداری که از تغییر قیمت دارایی ها در سال های گذشته در اختیار داشته اید، آینده آن بازار و آن دارایی و تغییر رفتار قیمت های آن را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهید. در این تحلیل اینکه بر روی کدام دارایی می خواهید سرمایه گذاری کنید مهم نیست بلکه باید با نمودارهای تغییر قیمت ها بهترین زمان خرید و فروش دارایی را شناسایی کرده و بر اساس آن شروع به معامله کرده و به احتمال زیاد هم موفق خواهید بود.

تحلیل بازارهای مالی به روش تکنیکال یا فنی دارای دو نوع بررسی نمودارها به صورت خطی و به صورت کندل یا شمعی ژاپنی می باشد. با توجه به اینکه نمودارهای کندل ژاپنی می تواند تمامی جزئیات مورد نیاز ما را در اختیار ما قرار دهد بهتر است که از این نمودار استفاده کنیم. چرا که نمودارهای خطی برای تحلیل قیمت ها نمودارهایی هستند که در آن تنها قیمت نهایی ثبت می شود و نمی تواند اطلاعاتی که ما به آن نیاز داریم را در اختیار ما قرار دهید و همین مسئله تحلیلگر بازارهای مالی را می تواند با چالش بزرگی روبرو کند.

 1. تحلیلی بازارهای مالی بر اساس روش احساسات

یکی دیگر از روش های تحلیل بازارهای مالی می تواند تحلیل بر اساس احساسات باشد. در این رابطه باید به این نکته اشاره داشت که همیشه در همه محافل و تحلیل ها به شما توصیه می شود که هرگز بر اساس احساسات خود وارد بازارهای مالی نشوید. برای اینکه بتوانیم وارد بازاری شویم و ریسک خود را تا اندازه قابل توجهی کاهش دهیم نیاز داریم که تحلیل درستی داشته باشیم و با ابزارها و بازاری که قرار است به آن وارد شویم به طور کامل آشنا باشیم تا بتوانیم بهترین درک را از بازار داشته باشیم.

تحلیل بازارهای مالی متکی به احساسات به این صورت است که وقتی افراد زیادی وارد بازار می شوند و بر اساس احساسات خود شروع به فعالیت در بازار میکنند روند کلی بازار را تغییر می دهند. در این شرایط بازار چندان بر پایه های بنیادی و بر پایه های فنی فعالیت نمی کند چرا که تمامی فعالان بازار در حال فعالیت های احساسی هستند، خرید و فروش ها را به صورت احساسی انجام می دهند. به همین دلیل باید بدانید که همه تحلیل ها در این بازار هم باید دقیقا بر اساس تمامی احساساتی صورت بگیرد که در این بازار در جریان است.

تحلیل بازارهای مالی

تحلیلگر بازارهای مالی

تحلیل بازارهای مالی همیشه به تحلیلگر بازارهای مالی نیاز دارد و بدون یک تحلیلگر نمی شود تحلیل های درستی انجام داد و تحلیلگر باید حتما دارای ویژگی های منحصر به فردی داشت باشد. ما تا این بخش از مقاله متوجه شدیم که یک تحلیلگر بازارهای مالی می تواند بر اساس روش هایی که به شما گفتیم برای تحلیل بازارهای مختلف مالی اقدام کند. اما باید بدانید که این تحلیلگر برای کار خود علاوه بر روش هایی که به شما گفتیم نیاز به ابزارهایی هم دارد که این ابزار اساسی برای تحلیل را در ادامه این مطلب به شما معرفی می کنیم.

ابزارهای تحلیلی

برای تحلیل بازارهای مالی شما باید حتما با استفاده از ابزارهای مناسبی وارد تحلیل شوید و شما در این راه به ابزارهای متفاوتی نیاز دارید. ابزارهای مهمی که شما باید به آن توجه داشته باشید عموما نرم افزاری هستند و به شما کمک می کند که بتوانید تحلیل درستی داشته باشید. برای مثال بازار بورس و سرمایه نرم افزارهای تریدری دارد که هر کارگزاری به شما معرفی می کند. شما می توانید از این نرم افزارها استفاده کنید برای اینکه بتوانید به خوبی تحلیل مناسبی را به دست آوریم.

سخن پایانی

همانطور که متوجه شدید تحلیل بازارهای مالی به تخصص نیاز دارد و این تخصص باید با مهارت همراه باشد. یکی از نکات بسیار مهمی که باید به آن توجه داشته باشید این است که نمی شود تنها بر اساس تجربه و یا تنها بر اساس دانش تحلیگر بازارهای مالی باشیم. به همین دلیل ما به شما توصیه می کنیم که تحت هیچ شرایطی برای ورود به بازارهای مالی مورد نظر خود به سراغ مشورت با هرکسی نروید. چرا که امکان دارد تحلیلگری که شما به آن اتکا می کنید شایستگی های لازم را در این زمینه نداشته باشد. از همین رو توصیه می کنیم با مجموعه های معتبر در این رابطه مشورت کنید.

مقایسه بازار فارکس با بازارهای مالی ❤️ بورس یا فارکس؟ ❤️

مقایسه بازار فارکس با بازارهای مالی

امروزه بازارهای مالی رشد چشمگیری داشته و بسیار رونق پیدا کرده‌اند و به مکانی مناسب برای سرمایه گذاری افراد تبدیل شده‌اند. در واقع پیش از رونق بازارهای مالی مختلف مردم سرمایه خود را در بانک ها سرمایه گذاری می‌کردند اما اکنون بازارهای مالی برای سرمایه گذاری مناسب‌تر هستند.

در مقاله قبلی تقسیم بندی بازارهای مالی را به شما ارائه کردیم و دانستید که بازارهای مالی بسیار معتدد هستند،در این مقاله از آموزش فارکس تصمیم گرفته‌ایم به مقایسه بازار فارکس با بازارهای مالی بپردازیم.

بازار فارکس یکی از بازارهای مالی بورس جهانی است که افراد زیادی در این بازار مشغول به فعالیت هستند، در این بازار تبادلات ارز خارجی صورت می‌گیرد و یکی از بزرگ‌ترین بازارهای مالی بین المللی می‌باشد.

اگر می‌خواهید با مقایسه بازار فارکس با بازارهای مالی با تفاوت و شباهت های این بازار با سایر بازارهای مالی آشنا شوید و سپس با تجزیه تحلیل نقاط ضعف و قوت آن برای فعالیت در این بازار تصمیم گیری کنید تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

سرفصل های آموزشی

بازار بورس جهانی چیست؟

به طور کلی بازار بورس جهانی شامل بازار سهام، بازار کالاها، بازار اوراق بهادار، بازار تبادلات ارزی (فارکس) می شود.

بازار سهام (Stok Market): بازار سهام یکی از بازارهای بورس جهانی است که در میان مردم با نام بازار بورس شناخته می‌شود. در این بازار افراد مختلف می‌توانند براساس قوانین و مقررات سرمایه گذاری کنند و با خرید بخشی از سهام یک شرکت یا یک کارخانه در سود و زیان آن شریک خواهند شد.

بازار کالا (Commodity): بازار کالا نیز یکی از بازارهای سازمان یافته بورس جهانی است که در این بازار مالی کالاهای مختلف مبادله می‌شوند و قیمت این کالا براساس میزان عرضه و تقاضا در سطح یک منطقه یا در سطح جهانی ارزش گذاری خواهد شد.

کالاهایی که در بازار کالا مبادله می‌شود شامل اقلام مانند قهوه، شکر، ذرت،غلات، خوراکی و فلزات گران‌بها مانند طلا، نقره و انرژي مانند نفت،گاز،برق،زغال سنگ و غیره می شود.

بازار اوراق بهادار (‌Bond Market): بازار بورس اوراق بهادار یکی از بازارهای سازمان معاملاتی و کمکی بازارهای مالی یافته سخت گیر است که در این بازار دولت ها مشارکت مردم را با هدف جذب سرمایه قبول می‌کند که البته قوانین و مقررات دشواری برای پذیرش آنها دارد.

بازار تبادلات ارزی/بازار فارکس (Foreign Exchange): بازار تبادلات ارز خارجی یا فارکس بازاری است که در آن برابری ارزهای خارجی را می‌توان در برابر یکدیگر معامله کرد. در این بازار بورس جهانی ارزش واحد پولی یک کشور با توجه به میزان عرضه و تقاضا سنجیده می‌شود و در مقابل سایر ارزها معامله خواهد شد.

اگر بخواهیم بازارهای بورس جهانی را ارزش گذاری کنیم و به ترتیب براساس حجم معاملاتی که در آنها صورت می گیرد نام ببریم، به ترتیب زیر خواهد بود:

 1. بازار بورس نیویورک
 2. بازار بورس نزدک
 3. بازار بورس توکیو
 4. بازار بورس شانگهای
 5. بازار بورس هنگ کنگ
 6. بازار بورس لندن
 7. بازار بورس اروپا
 8. بازار بورس شنژن
 9. بازار بورس تورنتو
 10. بازار بورس بمبئی

همانطور که مشاهده می‌کنید در این ترتیب بندی بازارهای بورس جهانی بازار نیویورک در رتبه اول قرار گرفته است و این بدان معناست که این بازار از ارزش بالاتری برخوردار است و حجم معاملاتی که در این بازار انجام می گیرد بسیار بیشتر از سایر بازارهای مالی می باشد.

جالب است بدانید که بازار تبادلات ارزی فارکس از بازار بورس جهانی نیویورک نیز بزرگتر است، در بازار اوراق بهادار نیویورک که در مقایسه با سایر بازارهای مالی بزرگتر است روزانه 22.4 میلیارد دلار معامله صورت می گیرد در صورتی که در بازار تبادلات ارز خارجی فارکس حجم معاملات به 6.6 تیلیارد دلار روزانه می رسد.

بنابراین بازار بورس اوراق بهادار نیویورک در مقایسه با بازار تبادلات ارزی فارکس بسیار کوچکتر است، به همین دلیل بازار فارکس به یکی از بزرگترین بازارهای مالی تبدیل شده است و افراد زیادی در این بازار بزرگ بین المللی فعالیت می کنند.

بازار فارکس

مقایسه بازار فارکس با بازارهای مالی

می‌خواهیم عوامل متعددی که در انتخاب یک بازار مالی برای سرمایه گذاری موثر است با هم بررسی کنیم و به مقایسه بازار فارکس با بازارهای مالی دیگر بپردازیم:

تمرکز: اکثر بازارهای مالی نیازمند تمرکز بالایی هستند و سرمایه گذاران زمانی که در این بازارهای مالی سرمایه گذاری می‌کنند باید دائما به عوامل تاثیرگذار در بازارهای مالی توجه داشته باشند و خواسته یا ناخواسته با آنها سروکار خواهند داشت.

به عنوان مثال سرمایه گذاران در بازار سهام زمانی که بر روی سهام یک شرکت سرمایه گذاری می‌کنند باید به عوامل مختلفی توجه داشته باشند به عنوان مثال یکی از فاکتورهای مهمی که باید سرمایه گذاران در بازار سهام به آن دقت داشته باشند میزان درآمد شرکت موردنظر است.

حال تصور کنید اگر شخصی بخواهد در بازار سهام سرمایه گذاری خود را بر روی شرکت های بیشتری گسترش دهد،در این صورت وی باید به عوامل و فاکتورهای بیشتری متمرکز شود، به عبارتی سرمایه گذاران در بازار سهام برای اینکه گزینه‌های بیشتری را انتخاب کنند باید سطح تمرکز خود را نیز افزایش دهند.

اما در مقایسه بازار فارکس با بازارهای مالی در زمینه تمرکز سرمایه گذاری در این بازار مستلزم تمرکز گسترده‌ای نمی‌باشد، سرمایه گذاران در بازار فارکس صرفا باید بر روی اقتصاد کلان تاثیرگذار توجه داشته باشند و سپس تلاش کنند مهارت خود را در استفاده از ابزارهای معاملاتی افزایش دهند تا بتوانند با استفاده از ابزارهای معاملاتی مانند اندیکاتورها در این بازار فعالیت صحیحی داشته باشند.

نقدینگی: فارکس برخلاف سایر بازارهای مالی بازاری است که هیچگونه مکان فیزیکی ندارد و یک بازار مالی کاملا آنلاین می‌باشد و همین باعث شده است که در مقایسه بازار فارکس با سایر بازارهای مالی این بازار بیشتر گسترش یابد و افراد زیادی از سرتاسر دنیا در این بازار مشغول به فعالیت هستند.

از آنجا که همه افراد از سرتاسر دنیا می‌توانند در بازار فارکس فعالیت داشته باشند این بازار مالی به بازاری تبدیل شده است که همیشه افرادی در آن مشغول به فعالیت هستند به همین دلیل حجم معاملات و نقدینگی در مقایسه بازار فارکس با بازارهای مالی بسیار بیشتر است.

در هر بازار مالی که حجم معاملات بالا باعث شود که نقدینگی افزایش یابد، نقدینگی بر روی هزینه‌های معاملاتی تاثیر می‌گذارد و باعث کاهش هزینه های معاملاتی مانند کارمزد، کمیسیون و اسپرد می‌شود. به همین دلیل افراد زیادی به بازار فارکس تمایل پیدا می‌کنند و ترجیح می‌دهند در این بازار که حجم نقدینگی بالایی دارد فعالیت داشته باشند.

بنابراین در مقایسه بازار فارکس با بازارهای مالی یکی از مهم‌ترین فاکتورها نقدینگی بالا در بازار فارکس است، سرمایه گذاران در این بازار می‌توانند با خیال آسوده معاملات خود را انجام دهند و هر دارایی که می‌خواهند را خریداری کرده یا بفروشند زیرا در این بازار همیشه خریدار و فروشنده وجود دارد.

مکان و زمان: یکی از فاکتورهای مهمی که در مقایسه بازار فارکس با بازارهای مالی می‌توان به آن اشاره کرد ساعت کاری در این بازار است. از آنجا که افراد مختلف از سرتاسر دنیا در بازار فارکس مشغول به فعالیت هستند و در نقاط مختلف دنیا اختلاف ساعت وجود دارد در این بازار امکان فعالیت در 24 ساعت شبانه روز وجود دارد.

درواقع به دلیل اینکه بازار فارکس بازار تبادلات ارزی است و بانک‌ها و موسسات دائما فعالیت می‌کنند این بازار نیز به صورت 24 ساعته در 5 روز هفته از دوشنبه تا جمعه باز است و معامله‌گران در این بازار می‌توانند فعالیت کنند و این بازار فقط در روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل می‌باشد.

همچنین بازار فارکس یک بازار آنلاین می باشد که مکان فیزیکی ندارد و این بدان معناست افرادی که در این بازار مشغول به فعالیت می‌شوند می‌توانند در خانه دفتر یا هر مکانی که راحت باشند با دسترسی به اینترنت و با استفاده از یک لپ تاپ یا تلفن هوشمند در این بازار مشغول به فعالیت باشند.

بنابراین یکی از مزایای بازار فارکس در مقایسه بازار فارکس با بازارهای مالی عدم محدودیت مکانی و زمانی در این بازار می‌باشد و افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند می‌توانند به صورت تمام وقت یا پاره وقت در هر مکان و زمانی که تمایل دارند در این بازار معاملات خود را انجام دهند.

لوریج یا اهرم: سرمایه گذاران در بازار فارکس می توانند از لوریج یا اهرم استفاده کنند. لوریج یا اهرم یک ابزار معاملاتی در بازار فارکس است که معامله‌گران در این بازار می‌توانند از سوی بروکر یا کارگزاری آن را دریافت کنند، این ابزار معاملاتی به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که آنها با سرمایه کمتری در حساب معاملاتی خود بتوانند دارایی یا سهام بزرگتری را معامله کنند.

بنابراین در مقایسه بازار فارکس با بازارهای مالی سرمایه گذاران می‌توانند با حداقل سرمایه وارد این بازار شوند و فعالیت خود را معاملاتی و کمکی بازارهای مالی شروع کنند سپس آنها می‌توانند با استفاده از ابزار معاملاتی اهرم یا لوریج سرمایه خود را افزایش دهند و دارایی و سهام مورد نظر خود را معامله کنند.

تغییرات قیمت: در مقایسه بازار فارکس با بازارهای مالی دیگر معامله‌گران در این بازار می‌توانند با اطمینان بیشتری سرمایه گذاری کنند زیرا این بازار یکی از بزرگ ترین بازارهای مالی است که حجم معاملات در آن بسیار بالا می باشد به همین دلیل احتمال تغییرات قیمت در این بازار به صورت چشمگیر در مقایسه با سایر بازارهای مالی کمتر است.

اما در سایز بازارهای مالی مانند بازار سهام یا بازار کالا ممکن است ناگهان ارزش سهام آنها با یک عامل تاثیرگذار به شدت تغییر کند و باعث می‌شود که سرمایه گذاران نتوانند در این بازارهای مالی با خیال راحت سهامی را خریداری کنند زیرا آنها دائما باید نگران تغییرات قیمت چشمگیر باشند.

بازار دوطرفه: یکی دیگر از تفاوت های بازار فارکس که در مقایسه بازار فارکس با بازارهای مالی می‌توان به آن اشاره کرد دوطرفه بودن بازار فارکس می‌باشد و این بدان معناست که در این بازار معامله‌گران می‌توانند علاوه بر سودی که از نوسانات جفت ارزها به دست می‌آورند می‌توانند در زمانی که کاهش قیمت اتفاق می‌افتد نیز سود کسب کنند.

درصورتی که بسیاری از بازارهای مالی دوطرفه نیستند یعنی در این بازارهای مالی افراد تنها درصورتی می‌توانند سود به دست آورند که یک سهام یا دارایی را در گذشته خریداری کرده باشند تا در زمانی که سهام یا دارایی آنها با ارزش می‌شود بتوانند با فروش آن سود کسب کنند.

همچنین در بازار فارکس در مقایسه با بازارهای مالی معامله‌گران می‌توانند میزان سود و زیان خود را تعیین کنند و زمانی که به سود یا زیان مورد نظر خود دست یافتند از معامله خارج می‌شوند در صورتی که سرمایه گذاران در سایر بازارهای مالی نمی‌توانند میزان سود و زیان خود را تعیین کنند.

ابزارهای معاملاتی: در مقایسه بازار فارکس با ابزارهای مالی می‌توان به ابزارهای معاملاتی کمکی این بازار نیز اشاره کرد. در بازار فارکس ابزارهای معاملاتی زیادی مانند اندیکاتورها، اکسپرت ها وجود دارد که می‌توانند برای معامله‌گران بسیار مفید باشند.

همچنین در این بازار دارایی و سهام مختلفی مانند انواع جفت ارزهای اصلی و فرعی، شاخص ها و سهام و دارایی های مختلفی وجود دارد که معامله‌گران می‌توانند آنها را معامله کنند و با استفاده از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال در این بازار فعالیت داشته باشند.

حساب آزمایشی(دمو): بازار فارکس در مقایسه با بازارهای مالی دارای حساب‌های آزمایشی می‌باشد که معامله‌گران می‌توانند ابتدا در این حساب های آزمایشی که کارگزاری‌ها یا بروکرها به طور رایگان در اختیار آنها قرار می‌دهند معامله کنند و ابزارهای معاملاتی مختلف را آزمایش کنند و سپس از آنها در حساب های معاملاتی واقعی استفاده کنند.

حساب های آزمایشی دمو برای آن دسته از معامله‌گران که به تازگی تصمیم گرفته‌اند وارد بازار فارکس شوند می‌تواند بسیار یاری دهنده باشد زیرا آنها مبتدی هستند و طبیعتا اشتباهات بیشتری خواهند کرد که اگر این اشتباهات را در یک حساب واقعی انجام دهند ممکن است سرمایه خود را از دست بدهند، بنابراین یک حساب آزمایشی در یک بازار مالی می تواند بسیار مهم و مفید باشد.

هزینه پایین معاملات: در نهایت یکی از مهم‌ترین فاکتورها که می‌توان در مقایسه بازار فارکس با بازارهای مالی به آن اشاره کرد هزینه پایین معاملات است در واقع بازار فارکس هزینه معاملاتی بالایی ندارد و معامله‌گران در این بازار می‌توانند کمترین میزان کمیسیون فعالیت کنند، همچنین بسیاری از حساب های فارکس بدون پرداخت کمیسیون کار می کنند.

در بازار فارکس به هزینه معاملاتی که باید توسط معامله‌گران پرداخت شود اسپرد گفته می‌شود که اختلاف میان نرخ ask و ‌bid می‌باشد که این هزینه معاملاتی کاملا واضح است و معامله‌گران می‌توانند به صورت شفاف میزان هزینه معاملاتی خود را محاسبه کنند.

در صورتی که در بسیاری از بازارهای مالی مانند بازار سهام هزینه معاملاتی واضح نمی‌باشد و کارگزاری ها از آنها حق کمیسیون دریافت می‌کنند. همچنین در بازار فارکس بسیاری از خدماتی که معامله‌گران داده می‌شود رایگان است درصورتی که در سایر بازارهای مالی این‌چنین نمی‌باشد.

آموزش روش‌های معامله گری در ارز دیجیتال، بورس و سایر بازارهای مالی

آموزش روش‌های معامله گری در ارز دیجیتال، بورس و سایر بازارهای مالی

زمانی‌که صحبت از بورس و سایر بازارهای مالی مانند فارکس (بازار بورس جهانی) و ارزهای دیجیتال می‌شود، شاهد تحلیل‌ها، نقدها و نظرات متفاوتی هستید.

عده‌ای بازارهای مالی را جولانگاه سرمایه‌داران کلان می‌دانند و بر این عقیده هستند که سرمایه‌دارهای خرد تقدیری جز باخت سرمایه و ضررهای متوالی ندارند و دیر یا زود باید این بازار را ترک کنند. اما عده‌ای دیگر بر خلاف دسته اول، بورس و سایر بازارهای مالی را سکوی پرش زندگی‌شان می‌دانند و قاطعانه می‌گویند که بهترین گزینه برای سرمایه گذاری‌هایی با مبالغ کم، این بازارها هستند.

این ضدونقیض بودن نظرات می‌تواند ذهن شما را مغشوش کند و در نهایت با تصور این‌که دسته دوم واقعیت را نمی‌گویند و به شما مشاوره غلط می‌دهند، به‌هیچ‌وجه سمت این بازارها نمی‌روید. اما، ما نه با نظر منفی‌گراها موافقیم و نه با نظر مثبت‌گراها. ما در این مطلب به‌طور واقع‌گرایانه از روش‌های کسب درآمد و موفقیت از طریق آموزش سرمایه گذاری در ارز دیجیتال و آموزش بورس از صفر در دوره تریدرشو با شما صحبت خواهیم کرد.

آموزش تحلیل تکنیکال و کسب سود از بازارهای مالی

اولین روز آموزش کلاس اول ابتدایی را به خاطر می‌آورید؟ آیا قادر به انجام ساده‌ترین جمع و تفریق اعداد بودید؟ آیا شخصی حاضر به استخدام یک فرد بی‌سواد در زمینه حساب و کتاب هزینه‌های شرکت خود به عنوان سمت حسابدار می‌باشد؟ پاسخ واضح است. خیر! پس چطور افرادی توقع دارند بدون کوچک‌ترین آموزش و یادگیری تکنیک‌ها در بورس موفق شوند و سرمایه خود را در طی مدت‌زمانی کوتاه چند برابر کنند؟

واقعیت این است که معامله‌گری در بازارهای بورس و ارز دیجیتال نیاز به داشتن دانش خاص خودش دارد و شخص بدون گذراندن دوره‌های آموزش بورس و آموزش ارز دیجیتال نمی‌تواند به معامله‌گری موفق تبدیل شود. تحلیل تکنیکال را می‌توان کلیدی‌ترین و پرکاربردترین مفهوم در بحث ترید دانست. مفهومی که در تمام بازارهای مالی مورد استفاده است و به فرد این قابلیت‌ را می‌دهد تا با تحلیل نمودارها و اطلاعات پیشین بازار قیمت‌های آینده را پیش‌بینی کند. زمانی‌که به‌طور جامع به مبحث تحلیل تکنیکال مسلط شوید می‌توانید از تمام بازارها کسب سود کنید. بنابراین توصیه اکید ما به شما این است که پیش از ورود به کلیه بازارهای مالی، ابتدا دانش خود را در این زمینه بالا ببرید و سپس با سرمایه‌های کم شروع به خرید و فروش سهم یا رمز ارزها کنید.

از جمله بازارهایی که شما پس از شرکت در دوره‌ آموزشی تریدرشو به آن‌ها مسلط خواهید شد:

آموزش بورس از صفر و کسب درآمد از آن

بورس شامل بازارهای طلا و سکه، خودرو، اوراق بهادار و غیره می‌شود. بسته به این‌که شما قصد دارید در چه بازاری به معامله‌گری بپردازید، باید آموزش‌های مرتبط به همان بازار را دریافت کنید. به‌طورکلی در آموزش بورس از صفر، شما تمامی روش‌های تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال (یا بنیادی) و مباحث دیگر نظیر تحلیل نمودار هر سهم و انواع سهام در بازارهای بورس، فرابورس و پایه را به شکلی اصولی یاد خواهید گرفت. هم‌چنین با سهام‌های شاخص‌ساز در هر صنعت و مواردی همچون بازگشت سرمایه در دوره تریدرشو آشنا خواهید شد.

آموزش بورس از صفر

آموزش جامع بازار جهانی فارکس

فارکس بازار بورس جهانی است که افراد بدون داشتن محدودیت مکانی قادر به انجام معاملات در این بازار هستند. البته موانع و محدودیت‌هایی برای اشخاص ایرانی به این بازار وجود دارد که با راه‌حل‌های مختلفی قابل برداشتن است. سرمایه‌گذاری و معامله‌گری در این بازار نیاز به دانش و تخصص بالایی دارد و اگر بدون اطلاعات کافی شروع به خرید و فروش سهام در این بازار کنید و اصول معامله‌گری را ندانید، بیم آن وجود دارد که سرمایه شما کاملا صفر شود. اتفاقی که به‌خاطر محدودیت دامنه نوسان در بازار بورس ایران هیچ‌گاه رخ نمی‌دهد. بنابراین نیاز است تا با گذراندن دوره آموزش تریدرشو، ارزش سرمایه خود را در این بازار حفظ کنید.

آموزش سرمایه‌ گذاری در ارز دیجیتال از صفر تا صد

گذراندن دوره‌هایی که اطلاعات غلط یا ناقص به شما می‌دهند، نه تنها کمکی به رشد سرمایه شما نمی‌کند، بلکه سبب ضررهای کلان و سوخت سرمایه شما می‌شود. به جرئت می‌توان گفت که دوره تریدرشو، بهترین گزینه برای آموزش سرمایه گذاری در ارز دیجیتال است. آنچه مستر تریدر به شما آموزش خواهد داد، معرفی کلیه رمزارزها، کلیدی‌ترین رمزارزها برای سرمایه‌گذاری و اصول تحلیل و معامله‌گری در این بازار خواهد بود.

تریدر شو بهترین روش آموزش و موفقیت در بازارهای مالی

منکر این موضوع نیستیم که اطلاعات و مقالات زیادی در دنیای اینترنت برای آموزش سرمایه‌گذاری دیجیتال موجود است. اما آموزش در فضای اینترنت یک ایراد بزرگ دارد. آن هم این است که شما اطلاعات را به‌صورت منسجم و سلسله‌وار یاد نخواهید گرفت. بنابراین بهترین روش برای آموزش، شرکت در دوره تریدر شو است که در طی 100 ساعت و به‌صورت آنلاین، این مباحث را با جزئیات دقیق به شما آموزش می‌دهد. ظرفیت این دوره 30 نفر بوده و زمان آغاز آن از تیرماه سال جاری می‌باشد. هم‌چنین در تمام طول دوره پشتیبان تخصصی شما را همراهی خواهد کرد. در نتیجه اگر مدتی است که قصد یادگیری آموزش سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال یا بازارهای مالی بورس و فارکس را دارید، فرصت بسیار خوبی است تا با شرکت در این دوره جامع‌ترین و بروزترین اطلاعات منتشرشده معاملاتی و کمکی بازارهای مالی در رابطه با بازارهای سرمایه را دریافت کنید و به معامله‌گری موفق تبدیل شوید.

تریدر شو

اهمیت شرکت در یک دوره جامع و آموزش منسجم

همان‌طور که در بخش‌های پیشین اشاره کردیم، آموزش در فضای اینترنت انسجام لازم را ندارد و شما یک‌سری مطالب مختصر و ناقص را به‌صورت جسته و گریخته مطالعه می‌کنید. هرگز تصویر نکنید که با این سطح از دانش می‌توانید شروع به خرید و فروش سهام در بازار بورس یا فارکس کنید و از قضا موفق هم بشوید. از سوی دیگر ممکن است تمامی این راه‌ها را امتحان کرده باشید و هم‌اکنون به این نتیجه رسیده‌اید که این اطلاعات به قدر کافی معتبر نیستند و تنها جنبه جذب مخاطب و یا حتی طمع سرمایه شما را دارند. اما دوره جامع تریدرشو بهترین راه‌حل برای کسانی است که ارزش یادگیری اصولی و سلسله‌وار را می‌دانند و پس از خبره‌شدن در این زمینه، به سراغ خرید فروش سهام یا رمز ارزها می‌روند.

تریدرشو با رویکردی کاملا جدید و عملیاتی، آموزش‌های فراوانی از جمله آموزش بورس، آموزش فارکس و آموزش ارز دیجیتال را به علاقه مندانی که مایل به فراگیری دانش معامله‌گری در این بازارهای مالی هستند ارائه می‌کند. با ثبت‌نام در این دوره آنلاین، می‌توانید بدون محدودیت زمانی به منابع دسترسی داشته باشید و اطلاعات مفیدی کسب کنید.

دوره تریدرشو مناسب چه کسانی است؟

عمیقا باید بگوییم که هیچ محدودیتی برای ثبت‌نام اشخاص در دوره تریدرشو وجود ندارد. شما با هر میزان سن و تحصیلاتی که دارید، می‌توانید به شرط داشتن پشتکار و هوش اقتصادی بالا، به یک سرمایه‌گذار موفق در بازارهای بورس ایران و جهان تبدیل شوید. هم‌چنین شرکت در دوره آموزش سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال این فرصت را به شما خواهد داد تا ریال‌ و تومان خود را به معتبرترین ارزهای دیجیتالی که سروصدای زیادی در جهان به ‌پا کرده‌اند، تبدیل کنید. بله سرمایه شما در طی مدت‌زمانی (حتی کوتاه)، می‌تواند چندین برابر شود و شما علاوه‌بر حفظ اصل پول خود سودهای کلانی خواهید برد؛ به این شرط که پیش از شروع به خرید و فروش دانش خود را در این زمینه بالا ببرید و این امر جز با شرکت در دوره‌های آموزش ارز دیجیتال، آموزش فارکس و آموزش بورس میسر نخواهد بود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.