شرایط سنی ثبت نام سهام عدالت


هیات مدیره

یکی از ارکان شرکت هیات مدیره است که متشکل از چند نفر از سهامداران شرکت است. برای اینکه فردی بتواند عضو هیات مدیره شود بایستی شرایط ویژه ای داشته باشد که در این مطلب به تفصیل به ذکر آن می پردازیم. پس برای آشنایی با تعریف هیات مدیره و شرح وظایف آن با ما تا انتهای مقاله همراه باشید.

بیشتر بدانید :

تعریف هیات مدیره :

ماده ۱۰۷ لایحه ۴۷ مقرر می دارد : شرکت سهامی بوسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهم انتخاب شده و کلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد.

عده اعضای هیات مدیره در شرکت سهامی عام نباید از پنج نفر کمتر باشد. مدیران شرکت توسط مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند . مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین می شود ، ليكن از دوسال متجاوز نخواهد بود.

ترکیب هیات مدیره :

هیات مدیره از بین سهامداران انتخاب شده و دارای یک رئیس و یک نایب رئیس است که توسط خود هیات مدیره انتخاب می شوند. قانونگذار حداکثری برای هیات مدیره تعیین نکرده است ، بنابراین از نظر حداکثر، هر تعداد می تواند باشد، اما در مورد حداقل بین شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص تفاوت وجود دارد.

همانطور که دیدیم قسمت اخیر ماده ۱۰۷ مقرر می دارد که عده اعضای هیات مدیره در شرکت های سهامی عام نباید از پنج نفر کمتر باشد. بنابراین هیات مدیره شرکت سهامی عام باید حداقل پنج نفر باشند.

اما در شرکت سهامی خاص چطور؟ باید گفت چون تصمیمات هیات مدیره به صورت شورایی است و بر اساس اکثریت تصمیم گیری می شود و تعداد اعضای هیات مدیره نیز باید به گونه ای باشد که بتوان اکثریت را به دست آورد. لذا تعداد هیات مدیره شرکت سهامی خاص باید حداقل ۳ نفر باشد.

در صورتی که بر اثر فوت یا استعفا یا سلب شرایط از یک یا چند مدیر، تعداد اعضای هیات مدیره از حداقل مقرر در این قانون کمتر شود، اعضای علی البدل به ترتیب شرایط سنی ثبت نام سهام عدالت مقرر در اساسنامه، در غیر این صورت به ترتیب مقرر توسط مجمع عمومی جای آنان را خواهند گرفت.

در صورتی که عضو علی البدل پیش بینی نشده باشد و یا تعداد اعضای علی البدل کافی برای تصدی محلهای خالی در هیات مدیره نباشد ، مدیران باقیمانده باید بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضای هیات مدیره دعوت نمایند . هرگاه تعداد اعضای هیات مدیره شرایط سنی ثبت نام سهام عدالت از حداقل قانونی یا از حداقلی که در اساسنامه ذکر شده است کمتر شود ، تصمیمات هیات مدیره قانونی نخواهد بود.

ذکر چند نکته در ذیل قابل توجه است :

– استعفای مدیر یا ارادی است با قهری. استفعای قهری در مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ پیش بینی شده است.

– منظور از سلب شرایط این است که مدیر بعد از انتخاب شرایط مدیریت را از دست بدهد با اینکه مدت مدیریت او په پایان رسیده باشد. ( ماده ۱۱۱ ل.ا. ق. ت)

– هر گاه همه مدیران استعفا دهند یا شرایط خود را از دست بدهند و دیگر مدیری نباشد که مجمع عمومی را دعوت کند و همچنین در صورتی که تعداد باقیمانده مجمع را دعوت نکنند هر ذینفع حق دارد از بازرسان بخواهد که مجمع را دعوت کنند و آنها مکلف به این کار هستند. (م ۱۱۳ لايحه)

در مورد رئیس هیات مدیره ، ماده ۱۱۹ مقرر می دارد : هیأت مدیره در اولین جلسه خود، از بین اعضای هیات یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشد برای هیات مدیره تعیین می نماید.

مدت ریاست رئیس و نایب رئیس هیات مدیره پیش از مدت عضویت آنها در هیات مدیره نخواهد بود .

وظایف رئیس هیأت مدیره :

– دعوت از مجمع عمومی در مواردی که هیات مدیره مکلف به دعوت آنهاست (م ۱۲۰ لايحه)

– دعوت هیات مدیره برای تشکیل جلسات. ( همان ماده)

– اداره جلسات هیات مدیره (همان ماده)

ریاست مجمع عمومی در مواردی که به موجب اساسنامه ترتیب دیگری مقرر نشده باشد و زمانی که انتخاب و عزل تمام یا بعضی از مدیران جزء دستور جلسه نباشد، (م ۱۰۱ لايحه) رئیس هیات مدیره و همچنین نایب رئیس آن توسط خود هیات مدیره انتخاب می شوند و عزل هم حق هیات مدیره است (م ۱۱۹ لايحه).

– شخص حقوقی نمی تواند رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره باشد، بلکه شخص حقیقی نماینده او در هیات مدیره و در حکم عضو هیات مدیره بوده و می تواند به سمتهای فوق انتخاب شود. (تبصره ۱ ماده ۱۱۹ لايحه)

– در صورت عدم حضور رئیس هیات مدیره، نایب رئیس هیات به جای او انجام وظیفه می کند. (تبصره ۲ ماده ۱۱۹ لايحه).

– رئیس هیات مدیره نمی تواند در عین حال مدير عامل شرکت هم باشد مگر با تصویب سه چهارم آرای حاضر در مجمع عمومی (قسمت اخیر ماده ۱۲۴ لایحه ۴۷) .

رئیس هیات مدیره مشمول تمامی مسئولینهای مدنی و جزایی است که در مورد هیأت مدیره جاری است.

با توجه به اینکه رئیس هیات مدیره از هیات مدیره جدا نیست و هرجا که در قانون از هیأت مدیره با اعضای آن صحبت شده است منظور رئیس هیأت مدیره نیز هست، مسئولیتهای مدنی و جزایی مقرر شده در مورد او نیز صدق می کند.

با این حال، در دعوت هیأت مدیره و اداره جلسات آن و نیز دعوت مجامع عمومی صاحبان سهام در مواردی که دعوت از مجمع از وظایف هیأت مدیره است، مسئولیت مدنی متوجه رئیس هیات مدیره است.

در ضمن، قانونگذار برای رئیس هیأت مدیره در صورتی که وظایف خاص خود را انجام ندهد، مجازات کیفری معین نکرده است ، اما بنا به آن چه که گفتیم، در مواردی که هیات مدیره مکلف است مجمع عمومی را دعوت کند، این کار بر عهده رییس یا نایب رئیس هیأت مدیره خواهد بود (ماده۱۲۰ لایحه قانونی ۱۳۴۷)

می توان گفت عدم دعوت از مجامع عمومی تخلف خاص رییس یا نایب رئیس هیأت مدیره است، نه هیات مدیره . با این حال ، قانونگذار در مواد ۲۵۴ و ۲۵۹ لایحه قانونی ۱۳۴۷ هم رئیس و هم اعضای هیأت مدیره را به سبب عدم دعوت از مجامع عمومی قابل مجازات تلقی کرده است.

این راه حل تأکیدی بر افتخاری بودن نقش رئیس هیأت مدیره است که قانونگذار نخواسته او نسبت به اعضای هیأت مدیره امتیازی داشته باشد.

شرایط عضویت در هیأت مدیره :

۱- اهلیت :

قانونگذار قانونی ما در لایحه ۱۳۴۷ برای احراز سمت مدیریت شرط سنی قائل نشده است ؛ پس مدیر می تواند هر سنی داشته باشد، مشروط بر اینکه دارای اهلیت باشد.

بنابراین محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است نمی توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند. (بند ۱ ماده ۱۱۱)

۲- عدم محکومیت جزایی مقرر در قانون (بند ۲ ماده ۱۱۱ لایحه) :

به موجب ماده ۱۱۱ لایحه قانونی ۱۳۴۷ ، محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است و نیز کسانی که به حکم قطعی دادگاه به سبب ارتکاب سرقت ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری ، جرایمی که در حکم خیانت در امانت با کلاهبرداری شناخته شده ، اختلاس ، تدليس ، یا تصرف غیرقانونی در اموال عمومی به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم گردیده اند ، نمی توانند به مدیریت شرکت سهامی انتخاب شوند.

هرگاه مدیری بر خلاف مفاد ماده اخیر به سمت مدیریت انتخاب شده باشد یا پس از انتخاب مشمول مفاد این ماده گردد ، به درخواست هر ذینفع دادگاه حکم عزل او را صادر خواهد کرد. این حکم به موجب تبصره ماده مذکور قطعی است.

اما ، باید توجه داشت که همه اعمال و اقدامات مدیری که برخلاف مقررات مزبور به سمت مدیریت انتخاب شده است در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمی توان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آنها اعمال و اقدامات آنان را غیر معتبر دانست ( ماده ۱۳۵ لایحه قانونی ۱۳۴۷).

٣- داشتن سهم در شرکت :

مدیر باید سهامدار شرکت باشد. مطابق ماده ۱۰۷، مدیران از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند، به علاوه صرف سهامدار بودن کافی نیست بلکه باید تعداد سهام لازم برای احراز سمت مدیریت که در اساسنامه پیش بینی شده است را دارا باشد.

این سهام نباید از تعداد سهامی که به موجب اساسنامه جهت دادن رای در مجامع عمومی لازم است کمتر باشد. به عقیده نویسندگان، مدیران باید هنگام انتخاب سهامدار باشند نه اینکه پس از انتخاب ، با خریداری سهم، شریک شرکت شوند.

  • اصل صد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، عضویت در هیأت مدیره یا مدیریت عامل انواع مختلف شرکتهای خصوصی، بجز شرکت تعاونی ادارات و موسسات را برای رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور ، وزیران و کارمندان دولت ممنوع کرده است.
  • اصل هشتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می کند: دادن امتیاز ثبت شرکت ها و ثبت موسسه در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است. به نظر ما چون مدیر شرکت باید الزاما از شرکای شرکت باشد، یا اطلاق اصل هشتاد و یکم به اینکه خارجیان نمی توانند در ایران شرکت تشکیل دهند ، بالطبع آنان نمی توانند عضو هیأت مدیره شرکت سهامی
    در ایران باشند.
  • دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذینفع حكم عزل هر مدیری را که بر خلاف مفاد این ماده انتخاب شود یا پس از انتخاب ، مشمول مفاد این ماده گردد شرایط سنی ثبت نام سهام عدالت صادر خواهد کرد و حکم دادگاه مزبور قطعی خواهد بود.

نکته : سهام مدیران به عنوان تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفردا یا مشتركا به شرکت وارد شود. سهم مذکور با نام بوده و قابل انتقال نیست . (م ۱۱۴ لايحه)

سهام عدالت چیست؟ | ثبت نام سهام عدالت، فروش و آزادسازی

سهام عدالت راه های فروش

سهام عدالت ، جزو یکی از موضوعاتی است که در سالهای اخیر با توجه به اینکه بورس بسیار در صدر توجهات قشر زیادی از مردم قرار گرفته است، در مورد نحوه فروش سهام عدالت، ارزش روز سهام عدالت، آزادسازی سهام عدالت، سامانه فروش سهام عدالت، ثبت نام افراد جامانده سهام عدالت و … در ذهن مردم سوالات زیادی وجود دارد. در این مقاله سعی کرده ایم به بخشی از مهمترین و پرتکرار ترین آنها پاسخ دهیم.

گروه وکلای وکیل پرس، با کادر مجرب و متشکل از وکلای پایه یک دادگستری، به شما پیشنهاد می دهد که اگر در هر زمینه حقوقی نیاز به مشاوره حقوقی آنلاین، تلفنی و … داشتید در اسرع وقت تماس حاصل نمایید.

سهام عدالت چیست؟

در زمان دولت هشتم یک آیین نامه با عنوان افزایش ثروت خانواده های ایرانی صادر گردید و در سال 1385 هنگامی که دولت نهم با ریاست جمهوری دکتر محمود احمدی نژاد روی کار بود، به حدود 49 میلیون نفر از ایرانیان یارانه ای تعلق گرفت که از آن با عنوان سهام عدالت یاد می شد.‌

هدف از این اقدام کمک به بالا بردن سطح رفاه و آسایش مردم از لحاظ اقتصادی بود. در روزهای آغازین طرح سهام عدالت میزان ارزش اوراق بهادار به مبلغ 500 هزار تومان بود و بعد از گذشت مدتی به یک میلیون تومان رسید. اولین قشری که مشمول دریافت سهام عدالت می شدند، مددجویانی بودند که تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی قرار داشتند. افراد بدون شغل و بیکار مانند گارگران فصلی ساختمان نفرات بعدی بودند. سپس دسته ای از مردم مانند زنان سرپرست خانوار، طلاب، خبرنگاران، خادم‌ های مساجد، بازنشسته ها و…که رفاه اجتماعی کمتری داشتند نیز سهام عدالت دریافت کردند.

در جوامع پیشرفته خصوصی سازی باعث شده که نقش دولت در مسائل اقتصادی کمرنگ‌ تر شود. اما ایران هنوز به آن مرحله نرسیده و قدم اول خصوصی سازی را طبق تفسیر جدیدی از اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلای ایران، با دادن سهام عدالت به مردم برداشت. این سهام شامل سهم‌های معادن، کارخانه های خودروسازی، بانک ها، شرکت های کشتیرانی، شرکت های هواپیمایی، شرکت سایپا، شرکت ایران خودرو،بیمه، مخابرات، نیروگاه های پتروشیمی، پالایشگاه های نفت و گاز بود.

شرکت های فرابورسی، کارخانه ها و شرکت های دولتی سود سهام عدالت را به حساب مردم که دیگر جزء سهامداران به شمار می رفتند، واریز می کردند. این روند تا سال 1388 ادامه یافت اما در سال 1399 به دستور آیت الله خامنه ای رهبر کشور و آقای حسن روحانی رئیس جمهور، این امکان برای مردم فراهم شد تا با فروش سهام عدالت خود و آزاد سازی آن وارد بازار بورس شوند. به اعتقاد مقامات عالی کشور قرار دادن پول سهام عدالت در بورس سود بیشتری نصیب مردم می‌ کند.

ثبت نام سهام عدالت چگونه انجام می شود؟

برای ثبت نام سهام عدالت ابتدا باید با یکی از مرورگرهای وب مانند گوگل کروم، کرومیوم یا فایر فاکس وارد آدرس سامانه سهام عدالت شوید. سپس تمام مطالبی که توسط این سامانه در اختیار کاربران قرار گرفته شده را با دقت و حوصله مطالعه کنید. پس از اتمام مطالعه گزینه مطالب فوق را مطالعه کرده و می پذیرم را تیک بزنید و روی آن کلیک کنید.

در مرحله بعدی کادر سفیدی به نمایش در می آید که باید شماره ملی خود را در آن درج نمایید. اگر اعداد شماره ملی با صفر شروع شده حتما شماره ده رقمی را همراه با صفر های اول آن و بدون گذاشتن خط تیره وارد نمایید. در کادر سمت چپ نیز باید کد امنیتی را به دقت وارد کرده و روی گزینه ادامه کلیک کنید.

پس از پشت سر گذاشتن این مراحل پیام هایی را از سامانه سهام عدالت دریافت می کنید که به شما اطلاع می دهد که مشمول گرفتن سهام عدالت هستید یا نه. اگر پیام حاوی این بود که شما جزء افرادی نیستید که سهام عدالت دارند، می توانید از سامانه خارج شوید. اما اگر جزء مشمولان سهام عدالت بودید با کلیک روی گزینه ادامه به مرحله بعد وارد شوید.

در مراحل بعدی اطلاعات شخصی از شما درخواست می شود، با تکمیل کردن و درج اطلاعات شخصی خود در محل خواسته شده، باز هم روی گزینه ادامه کلیک کنید و وارد مرحله بعد شوید. در هنگام وارد کردن مشخصات فردی خود دقت کنید زیرا اگر هنگام ثبت اطلاعات بیشتر از سه بار اشتباه رخ دهد، سیستم سامانه سهام عدالت به مدت سه روز برای شما مسدود خواهد شد و تا 72 ساعت اجازه ورود به این سامانه را نخواهید داشت. بنابراین پس از تکمیل مشخصات به خوبی آن را بازبینی کنید و در صورت وجود اشکال یا غلط املایی آن را تصحیح کرده و روی گزینه ادامه کلیک کنید.

پس از وارد شدن به مرحله بعدی صورت حساب تسویه اقساط سهام عدالت یا صورت وضعیت دارایی که به کد ملی شما تعلق دارد، به نمایش در می آید. در مرحله بعد صفحه ای شامل ارزش اولیه سهام مختص به صورت حساب شما مندرج شده است. سامانه سهام عدالت بازه ای را مشخص می کند که مبلغ ارزش سهام خود را باید در آن بازه وارد نمایید. این عدد باید با اعداد انگلیسی وارد شوند. مرحله پایانی ثبت نام سهام عدالت به نمایش درآمدن قبض پرداخت است. برای پرداخت این قبض باید به شعب بانک ملی مراجعه کنید.

شرایط سنی ثبت نام سهام عدالت

به گفته مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی هیچ شرط سنی برای ثبت نام سهام عدالت وجود ندارد و تمام افرادی که مشمول گرفتن سهام عدالت شده اند، می توانند در سامانه ثبت نام کنند. برای افراد زیر پنج سال باید حساب جداگانه ای باز کنید و شماره حساب شبای مخصوص آن ها را در سیستم سامانه ثبت نمایید.

آزاد سازی سهام عدالت یعنی چه؟

در تاریخ نه اردیبهشت سال 1399 و پس از سیزده سال، دولت سهام عدالت را آزاد کرد. این سهام بعد از دو مرحله وارد مرحله نهایی شد و مردم باید انتخاب می کردند که سهام خود را بفروشند یا نه. نگهداشتن یا فروش سهام عدالت به عواملی مانند ریسک پذیری، علاقه فرد به سرمایه گذاری بلند مدت، میزان احتیاج فرد به پول و… بستگی دارد.

تاریخ دهم خرداد 99 اولین روزی بود که افراد می توانستند سهام خود پس از آزاد سازی بفروشند. اگر کسی بعد از آزاد سازی سهام عدالت آن را برای خود نگه دارد باید خودش به مدیریت و سرمایه گذاری آن در بورس بپردازد. افرادی که اقدام به آزاد سازی سهام عدالت نکرده باشند، شرایط سنی ثبت نام سهام عدالت در واقع مانند سابق به دولت این اجازه را می دهند که با سهام آن ها به انجام معاملات بورسی بپردازد و سود حاصل را به صورت سالیانه به حساب آن ها واریز کند. دولت سهام عدالت هر فرد را در اختیار شرکت های سرمایه گذاری استان محل زندگی اش قرار می دهد. در بخش بعدی راجع به روش های فروش سهام عدالت نکاتی را ذکر خواهیم کرد.

فروش سهام عدالت

مشمولان برای فروش سهام عدالت خود باید وارد سایت سامانه سهام عدالت شوند و نوع مالکیت خود را انتخاب کنند. پس از انجام این کار تا یک ماه فرصت هست تا تکلیف سهام خود را مشخص کنند. برای فروش سهام عدالت باید از دو روش مستقیم و غیر مستقیم استفاده شود. هر فرد فرصت داشت که قبل از فروش به شرایط اقتصادی خود توجه کند و تصمیم بگیرد که سهام خود را بفروشد یا بدون فروش سهام از سود ماهانه برخوردار باشد.

فروش سهام عدالت با استفاده از روش غیر مستقیم

افرادی که روش غیر مستقیم را برای فروش سهام عدالت خود انتخاب کردند، باید به این نکته توجه می کردند که روش مستقیم و روش غیر مستقیم یک تفاوت اساسی با هم دارند. در شرایط سنی ثبت نام سهام عدالت روش غیر مستقیم فقط سهام یک شرکت دریافت می شود و برای فروش سهام عدالت نیز فقط سهام آن شرکت فروخته می شود. تا تاریخ 29 خرداد امکان فروش سهام از طریق روش غیر مستقیم وجود نداشت.

بعد از این تاریخ شرکت های سرمایه گذاری در استان های مختلف در بورس به ثبت رسیده و از طریق بورس به فروش می رسیدند. فروش سهام عدالت افراد زیر هجده سال، باید توسط ولی یا قیم قانونی او انجام شود. برای این کار هم ولی یا قیم و هم فرد زیر هجده سال باید در سجام ثبت نام کنند و احراز هویت نمایند. برای وارد کردن شماره تلفن نیز شماره ولی یا قیم کفایت می کند. زیرا طبق تاریخ تولد مشخص است که افراد زیر هجده سال شماره تلفنی به نام خود ندارند.

فروش سهام عدالت با استفاده از روش مستقیم

کسانی که تا قبل از تاریخ 15 خرداد 99 برای فروش سهام عدالت خود از روش مستقیم استفاده کردند، می توانند از طریق بانک ها و کارگزاری ها سهام عدالت خود را به فروش برسانند. فروش سهام عدالت در بانک ها به این صورت است که فرد باید به بانکی مراجعه کند که سود سهام عدالتش شرایط سنی ثبت نام سهام عدالت به شماره حساب او در همان بانک واریز می شده است. پس از دریافت فرم در خواست فروش سی درصدی، آن را امضا کرده و به بانک تحویل دهد‌.

نکته مثبت روش مستقیم این است که دیگر نیازی به ثبت نام سجام و ارائه کد بورسی نیست. نکته منفی آن نیز انتخاب نکردن سهام فروشی است. امکان استفاده از روش مستقیم فروش سهام عدالت شرایط سنی ثبت نام سهام عدالت فقط تا سیزدهم خرداد وجود داشت. پس از فروش سهام عدالت توسط بانک مربوطه، پول آن به حساب افراد واریز شد.‌

بعضی از افراد فرصت فروش سهام عدالت از طریق بانک را تا تاریخ سیزده خرداد از دست دادند. اما برای آن ها راه دیگری وجود داشت. برای فروش 30 درصد از سهام عدالت می توان به کارگزاری ها مراجعه کرد. برای این کار ابتدا باید در سامانه سجام ثبت نام کنید و سپس احراز هویت انجام دهید.

مراحل احراز هویت غیر حضوری در کارگزاری سجام

برای احراز هویت در کارگزاری سجام باید شماره تلفن همراه به نام متقاضی باشد. اگر شماره شما تغییر کرده و دیگر مالک شماره قبلی خود نیستید با مراجعه به سامانه سهام عدالت، شماره تلفن همراه را ویرایش نمایید. اگر فرصت ویرایش شماره یا تهیه شماره جدید را ندارید، با کارگزاری سجام تماس بگیرید و به صورت حضوری به دفتر کارگزاری مراجعه کنید و فروش سهام خود را انجام دهید.

مراجعه حضوری به دفتر کارگزاری فقط مختص کسانیست که شماره همراه به نام آن ها نیست. به دلیل قوانین موجود در فروش سهام عدالت، متقاضی نمی تواند به طور مستقیم سهان خود را در بورس بفروشد. به همین دلیل از یک کارگزاری به عنوان نماینده فروش کمک می گیرید. کارگزاری به نمایندگی از متقاضیان خود در زمانی که پیشاپیش توسط بورس اعلام می شود، سهام عدالت را می فروشد.

بعد از انتخاب کارگزاری مورد نظر، سهامی که قصد فروش آن را دارید، انتخاب می کنید. این کار در صفحه شخصی که لیست تمام سهام عدالت به نمایش در آمده، انجام می شود. پس از انتخاب سهم های فروشی، در پایان گزینه تایید را بزنید.

سود سهام عدالت

پس از آزاد سازی سهام عدالت، نحوه پرداخت سود به مشمولان این سهام تغییر کرد. کسانی که روش مستقیم یا غیر مستقیم را برای مدیریت و سرمایه گذاری سهام عدالت خود انتخاب کردند، با استفاده از دو روش متفاوت سود خود را دریافت می نمایند. ثبت نام سهام عدالت در سال 1388 بعد از چند سال به اتمام رسید.

از آن تاریخ به بعد تاکنون سه دوره سود به مشمولان پرداخت شده است. در دوره اول در سال 1395 برای هر سهم یک میلیون تومانی، 150 هزار تومان سود پرداخت شد. در دوره دوم درسال 1396 به هر سهم 175 هزار تومان و در دوره سوم در سال 1397 نیز به هر سهم 205 هزار تومان پرداخت گردید. در مجموع در سه دوره مبلغ سود پرداختی به مشمولان سهام عدالت در سراسر ایران معادل 12 هزار میلیارد تومان بوده است.

5 میلیون نفر از دارندگان سهام عدالت به دلیل عدم ارائه شماره شبای حساب بانکی به سامانه سهام عدالت، از گرفتن سود سهام خود محروم شدند. همانطور که گفتیم روند پرداخت سود در سال 1398 به خاطر آزاد سازی سهام عدالت، تغییر کرد.‌ برای افرادی که روش مستقیم انتخاب آن ها بوده، سود سهام عدالت به حساب شخصی واریز می شود. و برای افرادی که روش غیر مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده اند، پول سود سهام به حساب شرکت سرمایه گذاری استان واریز می شود.‌

فعلا میزان مبلغ سود سهام عدالت پس از آزاد سازی مشخص نیست. زیرا عده زیادی 30 درصد از سهام شرایط سنی ثبت نام سهام عدالت خود ره به فروش رسانده اند.

استعلام دارایی سهام عدالت

قبل از اینکه سامانه استعلام دارایی سهام عدالت طراحی شود، کسی از ارزش واقعی سهام خود اطلاع نداشت و هر مبلغی که گفته می شد فقط یک سری حدس و گمان بود. پس از راه اندازی سایت استعلام دارایی سهام عدالت، ارزش واقعی آن در بازار سرمایه مشخص شد.‌

سهامداران می توانند با مراجعه به سامانه و وارد کرد شماره ملی دارایی خود را استعلام کنند.‌ ناگفته نماند که ارزش سهم افراد با هم تفاوت دارد و قیمت سهم های مختلف در بازار یکی نیست. در بخش بعدی مراحل استعلام دارایی سهام عدالت با کدملی را توضیح خواهیم داد.

استعلام دارایی سهام عدالت با کد ملی

ابتدا با یکی از مرورگرهای وب به سایت سهام عدالت وارد شوید.‌ پس از وارد شدن به این صفحه گزینه ای با عنوان مشاهده دارایی سهام عدالت مواجه خواهید شد. متنی را که به نمایش درآمده به دقت مطالعه کنید و در پایان روی متوجه شدم کلیک نمایید.

مرحله بعدی وارد کردن کد ملی در قسمت تعیین شده است. پس از تایپ شماره ملی با اعداد لاتین باید گزینه دریافت پیامک اعتبار سنجی را فعال نمایید. پس از این مرحله یک کد امنیتی به نمایش در خواهد آمد که با دقت به حروف بزرگ و کوچک و اعداد آن را در جای خود وارد کرده و تایید کنید.

پس از دو دقیقه کد فعال سازی به شماره موبایل شما پیامک می شود.‌ کد را در جای خودش درج کنید و روی گزینه ورود کلیک نمایید. در مرحله بعدی وارد صفحه ای تحت عنوان استعلام دارایی سهام عدالت خواهید شد و قیمت سهام خود را مشاهده خواهید کرد.‌ لازم به ذکر است ارزش سهام به صورت روزانه در حال نوسان است و ممکن بعضی از روزها نسبت به روزهای دیگر کمتر یا بیشتر باشد. در هنگام فروش سهام خود حتما ارزش روز سهم ها را در نظر داشته باشید.

برای مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری، با گروه وکلای وکیل پرس تماس بگیرید.

خبر مهم برای بیمه شدگان تامین اجتماعی | شرایط انتقال حقوق ماد بعد از فوت در بیمه تامین اجتماعی

درصورتی‌که مادر، کارگر تحت شمول قانون تامین اجتماعی یا کارمند مشمول قانون استخدام کشوری باشد، بحث تعیین تکلیف حقوق مادر بعد از فوت نیز از جمله مسائل مهم مرتبط با فوت وی است.

خبر مهم برای بیمه شدگان تامین اجتماعی | شرایط انتقال حقوق ماد بعد از فوت در بیمه تامین اجتماعی

بیمه تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی به منظور ایجاد رفاه و حمایت از حقوق کلیه کارکنان کارخانه ها، اداره ها و سازمان ها و دیگر محیط های کاری به وجود آمد. بیمه تامین اجتماعی بیشتر برای دهک های متوسط و پایین در نظر گرفته می شود. بیمه تامین اجتماعی کمک زیادی در تامین برخی نیاز های اولیه ی افراد می کند. در حال حاضر، طبق قانون بیمه تامین اجتماعی و بیمه نامه برای تمامی افراد شاغل، اجباری است. می توان گفت که سازمان و بیمه تامین اجتماعی، مهم ترین رکن صنعت بیمه در کشور است.

بیمه تامین اجتماعی

قانون تامین اجتماعی بین حالتی که بیمه شده متوفی مرد بوده یا زن، قائل به تفکیک شده است. بنابراین، در این قانون شرایط استفاده از بیمه تامین اجتماعی و مستمری مادر فوت شده و پدر فوت شده و افرادی که حق استفاده از بیمه و مستمری آن‌ها را دارند، کمی متفاوت از یکدیگر است.

مطابق ماده ۸۲ این قانون، حقوق مادر بعد از فوت، به افراد زیر می‌رسد:

پدر و مادر مادر فوت شده

قانون استخدام کشوری

قانون استخدام کشوری، علاوه بر اینکه در شرایط دریافت مستمری مادر فوت شده، دارای تفاوت‌هایی با قانون تامین اجتماعی بوده، از حیث افرادی که حق دریافت حقوق مادر شرایط سنی ثبت نام سهام عدالت شرایط سنی ثبت نام سهام عدالت بعد از فوت را داشته نیز کمی متفاوت از قانون تامین اجتماعی است. بر اساس ماده ۸۶ این قانون، افراد زیر از حقوق مادر بعد از فوت بهره‌مند می‌گردند:

پدر و مادر مادر فوت شده

نوادگانی‌ که پدر و مادر آن‌ها فوت شده و در کفالت متوفی هستند.

شرایط انتقال حقوق مادر بعد از فوت به پسر

تا پیش از تصویب قانون حمایت خانواده، شرایط انتقال حقوق شرایط سنی ثبت نام سهام عدالت مادر بعد از فوت به پسر وی، در قانون تامین اجتماعی و قانون استخدام کشوری، دارای تفاوت‌های زیادی بود. اما از سال ۱۳۹۱ و با تصویب قانون حمایت خانواده جدید، این شرایط برای بازماندگان مشمولین تامین اجتماعی و خدمات کشوری، یکسان شده که به شرح زیر است:

فرزند پسر، تا ۲۰سالگی، از مستمری مادر برخوردار می‌گردد و بعد از آن، در صورت اشتغال به تحصیل در دانشگاه یا معلول از کار افتاده بودن، حق بهره‌مندی از حقوق مادر خود را خواهد داشت.

انتقال حقوق بازنشستگی به فرزند، برای فرزندان دختر، به شرط عدم ازدواج و عدم اشتغال، بدون محدودیت سنی، امکان‌پذیر است. برای فرزندان پسر، تا سن ۲۰سالگی، قابل انجام است.

بیمه تامین اجتماعی

بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی برای مشاهده سوابق بیمه خود می‌توانند از طریق «سامانه تامین اجتماعی و با استفاده از کد ملی» یا از طریق «موبایل و با شماره‌گیری کد #۱۴۲۰*۴*»، اقدام کنند.

برای آنکه بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی اطمینان حاصل کنند که کارفرمایان به صورت منظم سهم خود را از حق بیمه می‌پردازند، لازم است که سوابق بیمه خود را بررسی کنند.

به همین منظور بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی می‌توانند به دو روش، سوابق بیمه ای خود را استعلام کرده و ببینند «چند سال سابقه بیمه دارند».

برای مشاهده سوابق بیمه، از این دو روش می‌توان اقدام کرد:

1: از طریق سامانه تامین اجتماعی

2: از طریق موبایل و با ارسال پیامک

1: نحوه مشاهده سوابق بیمه از سامانه تامین اجتماعی با استفاده از کد ملی

بیمه شدگان برای مشاهده سوابق بیمه ای خود ابتدا باید در سامانه تامین اجتماعی ثبت نام کرده باشند.

نحوه ثبت نام در سامانه تامین اجتماعی را می‌توانید از اینجا مشاهده کنید.

پس از ثبت نام در سامانه تامین اجتماعی برای مشاهده سوابق بیمه اقدامات زیر را انجام دهید:

1: برای ورود به صفحه استعلام و مشاهده سوابق بیمه، ابتدا وارد سایت تامین اجتماعی به آدرس eservices.tamin.ir شوید. سپس گزینه ورود به سامانه را انتخاب کنید.

2: با ورود به این صفحه باید کد ملی و گذرواژه خود را وارد کنید.

3: بعد از وارد کردن کد ملی و گذرواژه، وارد صفحه کاربری خود می شوید و برای دسترسی به سوابق بیمه باید مطابق تصویر زیر از بخش بیمه‌شدگان- خدمات سابقه، گزینه «کلیه سوابق» را انتخاب کنید.​

در این صفحه می‌توانید سوابق بیمه ای خود را مشاهده کنید.

نحوه مشاهده ریز دستمزد و سوابق

در سامانه تامین اجتماعی علاوه بر مشاهده سوابق بیمه، مشاهده ریز دستمزد نیز امکان‌پذیر است.

برای مشاهده ریز دستمزد نیز می‌توانید از طریق زیر اقدام کنید:

1: با برگشت به مرحله اول، از منوی بیمه‌شدگان- خدمات سابقه، گزینه «سوابق و ریز دستمزد بعد از سال 86» را انتخاب کنید.

با انتخاب گزینه سوابق و ریز دستمزد بعد از سال 86 صفحه زیر برایتان باز می‌شود که می‌توانید اطلاعات مربوط به دستمزد خود را مشاهده کنید.

مشاهده سوابق تلفیقی

یکی دیگر از امکانات ایجاد شده در سامانه تامین اجتماعی ، مشاهده سوابق تلفیقی است.

سوابق تلفیقی شامل سوابق بیمه ای شما به «روز، سال و ماه» است.

برای مشاهده سوابق تلفیقی نیز می‌توانید از طریق منوی بیمه‌شدگان- خدمات سابقه، گزینه «سوابق تلفیقی» را انتخاب کنید.

با انتخاب گزینه سوابق تلفیقی صفحه زیر برایتان باز می‌شود. همان طور که می‌بینید در این صفحه می‌توانید مدت زمانی که بیمه برایتان رد شده است را به تفکیک سال و ماه و روز مشاهده کنید.

اعتراض به سوابق ناموجود:

سامانه تامین اجتماعی امکانی را در سایت در نظر گرفته که بیمه‌شدگان می‌توانند در صورت مشاهده نقایص در سوابق بیمه خود، به صورت غیرحضوری اعتراض خود را به شعبه‌های بیمه ارسال کنند. برای انجام این کار می‌توانید اقدامات زیر را انجام دهید:

1: در صورتی که اطلاعات مربوط به سوابق شما، ناقص یا اشتباه است از بخش بیمه‌شدگان- خدمات سابقه، گزینه «اعتراض به سوابق ناموجود» را انتخاب کنید.

2: در صفحه اعتراض به سوابق ناموجود می‌توانید در بخش توضیحات، اعتراض خود در ارتباط با سابقه بیمه را ثبت کنید. با انجام این کار اعتراض شما به شعبه مربوطه ارسال می‌شود و شعبه در اولین فرصت به اعتراض شما رسیدگی خواهد کرد.

2: مشاهده سوابق بیمه از طریق موبایل

در صورتی که بخواهید آخرین سابقه بیمه خود را بدون نیاز به اینترنت مشاهده کنید می‌توانید از روش موبایل استفاده کنید.

در روش مشاهده سوابق بیمه از طریق موبایل با وارد کردن کد #1420*4* در گوشی موبایل‌تان، می‌توانید سوابق بیمه خود را ببینید.

توجه داشته باشید؛ قبل از شماره‌گیری کد USSD برای مشاهده سوابق بیمه، لازم است حتما در سامانه بیمه تامین اجتماعی ثبت‌‌نام کنید.

توضیحات لازم جهت ثبت نام در سامانه تامین اجتماعی را می‌توانید از اینجا ببینید.

برای مشاهده سوابق بیمه از طریق موبایل اقدامات زیر را انجام دهید:

1: کد #1420*4* را شماره گیری نمایید. (این کد برای تمام اپراتورها فعال است).

برای مشاهده سابقه بیمه، عدد 2 (استعلام‌ها) را شماره‌گیری کنید.

2: در ادامه با انتخاب گزینۀ استعلام، با منوی جدیدی روبرو می­‌شوید که برای اطلاع از آخرین سابقه، باید گزینه 1 (آخرین سابقه) را انتخاب کنید.

3: با انتخاب گزینه آخرین سابقه، در کادری که نمایش داده می­‌شود، کد ملی خودتان را وارد کنید.

4: در صورتی که در سامانه تامین اجتماعی کد ملی شما ثبت شده باشد، آخرین سابقه بیمه خود را مشاهده خواهید کرد.

تفاوت روش مشاهده سوابق بیمه از طریق سامانه و موبایل

مشاهده سوابق بیمه توسط سامانه تامین اجتماعی، این امکان را به شما می‌دهد که بتوانید تمام سوابق بیمه‌ای خود را که مربوط به ماه‌ها و سالهای گذشته است، مشاهده کنید اما در روش مشاهده سوابق بیمه از طریق موبایل فقط آخرین سابقه بیمه‌ای خود که احتمالا مربوط به ماه گذشته است را می توانید ببیند.

مدت زمانِ حق‌ بیمه پرداختی بیمه شدگان به هریک از شعب سازمان تامین اجتماعی، «مقدار سابقه بیمه تامین اجتماعی» هر شخص بیمه‌گزار محسوب می‌شود.

لذا حق بیمه‌ای که تمامی بیمه شدگان به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌کنند به عنوان سابقه بیمه در سامانه سوابق بیمه ‌شدگان سازمان تامین اجتماعی ثبت خواهد شد.

سود سهام عدالت دو و نیم برابر می‌شود

سود سهام عدالت دو و نیم برابر می‌شود

به گزارش خبرگزاری رضوی، پور ابراهیمی در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما در خصوص روند افزایش سرمایه شرکت‌های غیر بورسی اظهار کرد: هم اکنون سود شرکت‌های غیر بورسی درگیر فرایند افزایش سرمایه است که این سود در کل به میزان ۴.۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. ظرف ۲ هفته آینده فرایند افزایش سرمایه شرکت‌های غیر بورسی انجام می‌شود و سپس تا اواسط آبان ماه منابع ناشی از سود سهام شرکت‌های غیر بورسی سهام عدالت مشخص می‌شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در راستای اینکه چه زمانی سود شرکت‌های غیر بورسی به حساب سهامداران عدالت واریز می‌شود، گفت: امسال سود سهام شرکت‌های بورسی افزایش قابل توجهی داشته به طوری که از ۲۹ هزار میلیارد تومان به حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که اگر با سود غیر بورسی‌ها جمع بزنیم، حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان می‌شود؛ بنابراین هفته گذشته در وزارت اقتصاد پیشنهادی مطرح شده که همزمان با پیگیری پرداخت سود سهام شرکت‌های غیر بورسی، بورسی‌ها هم سریع‌تر کارشان نهایی شود و بعد سود شرکت‌های بورسی و غیر بورسی در یک بازه زمانی به حساب سهامداران عدالت واریز شود.

همه چیز در مورد سیم کارت زیر 18 سال در تمام اپراتورها

سیم کارت زیر 18 سال

شاید تا به حال نام سیم کارت زیر 18 سال به گوشتان خورده باشد؛ در این مطلب قصد داریم تا تمامی مواردی که مربوط به این نوع از سیم کارت هاست را شرح دهیم. با سیم سرویس همراه باشید.
این روزها تلفن همراه و سیم‌کارت بخش مهمی از زندگی تمامی افراد شده است. باتوجه‌به اینکه بسیاری از کودکان و نوجوانان دارای تلفن همراه هستند؛ اپراتورهای مختلف تصمیم به ارائه نوعی خاص از سیم‌کارت برای این گروه کرده‌اند. در این بخش به بررسی عنوان سیم‌کارت برای زیر 18 سال و اپراتورهایی که در این زمینه فعال هستند می‌پردازیم.

سیم کارت رایگان زیر 18 سال همراه اول

اپراتور همراه اول معروف‌ترین و محبوب‌ترین اپراتور است که در ارائه سیم‌کارت‌های دانش‌آموزی و دانشجویی توانسته فعالیت خوبی را داشته باشد. سیم‌کارت انارستان این اپراتور یک سیم‌کارت رایگان برای افراد زیر 18 سال است. انارستان برای پاسخ به نیازها و خواسته دانش آموزان طراحی و عرضه شد.
از ویژگی‌ سیم‌کارت انارستان می‌توان به استفاده صحیح از فضای اینترنت با سرعت بالا و ارائه بسته‌های متنوع و متناسب با سنین افراد اشاره کرد. دیگر سیم کارتی که توسط اپراتور همراه اول برای کودکان و نوجوانان طراحی و ارائه شده سیم‌کارت درسا است.
این سیم‌کارت ویژگی‌هایی دارد که آن را کمی متفاوت کرده است. از ویژگی‌های این سیم‌کارت عدم ایجاد تماس صوتی و ارسال پیامک است؛ همچنین اینترنت این سیم‌کارت نیز به‌خصوص است و کاربر اجازه استفاده از فضای امن در اینترنت با محدودیت‌هایی را دارد. در واقع می‌توان گفت این نوع سیم‌کارت کاربران را به اینترانت که یک فضای سالم و امن است متصل می‌کند.
و آخرین سیستم کارتی که توسط اپراتور همراه اول برای دانش‌آموزان ارائه شده سیم‌کارت شاد است. این سیم‌کارت نیز همانند تمامی سیم‌کارت‌ها قابلیت ارسال پیام و ایجاد تماس را دارد اما اینترنت این سیم‌کارت باهدف اینترنت پاک طراحی شده است. اینترنت شاد به صورتی است که والدین می‌توانند محیط مجازی و استفاده فرزندانشان را بررسی و کنترل کنند. سیم کارت شاد برای افراد 6 تا 18 سال قابل‌استفاده است.

سیم کارت زیر 18 سال رایتل

دومین اپراتوری که دغدغه امنیت روانی کودکان در فضای مجازی در کنار لزوم به استفاده از تلفن همراه در دنیای امروزه را در نظر گرفته و سعی در حل مشکل کرده اپراتور رایتل است. رایتل با ارائه این سیم‌کارت‌ها بازار خوبی را در دست گرفته است. این اپراتور برای استقبال بیشتر والدین و کودکان سیم‌کارت‌های مختلفی را با خدمات متنوع در اختیار افراد قرار داده است.
یکی از خدمات این سیم‌کارت‌ها کافه رایتل است که دسترسی به دنیایی از انیمیشن‌های روز دنیا را برای کاربران فراهم کرده است. آپارات نیز بخش ویژه‌ای مخصوص مشترکین این اپراتور را برای دسترسی به انیمیشن و برنامه‌های مناسب سن کودکان دارد.
همچنین نبات مجموعه دیگری است که بازی، سرگرمی و داستان‌های جالبی را برای مشترکین این سیم‌کارت‌ها دارد. هدف اپراتور رایتل ارائه فضای مناسب برای کودکان و نوجوانان است.

سیم کارت زیر 18 سال ایرانسل

اپراتور ایرانسل یکی از اپراتورهای فعال و پیشرو در ایران است که محبوبیت ویژه‌ای نیز دارد. این اپراتور سیم‌کارت‌های مخصوصی را برای افراد در نظر نگرفته است ولی اگر افراد زیر 18 سال تمایل به داشتن سیم‌کارت دارند می‌توانند یک سیم‌کارت با نام ولی خود داشته باشند و پس از رسیدن به سن قانونی مالکیت این سیم‌کارت را تغییر دهند.
البته این اپراتور یک سرویس فوق‌العاده جذاب را برای کاربران گذشته است. افراد می‌توانند با نام خود سیم کارتی را برای کودکان تهیه کنند و با گرفتن کد #543* استفاده از خدمات سیم‌کارت مانند تماس، اینترنتی و پیامک را در بازه‌های زمانی مختلف مشخص کنند. همچنین با این کد می‌توان تنظیمات اینترنت را به صورتی تنظیم کرد که سایت‌های مناسب کودکان و نوجوانان در اینترنت آنها قابل پخش باشد.

شرایط خرید سیم کارت زیر 18 سال

برای خرید سیم کارت زیر 18 سال فرد به همراه ولی خود می‌تواند با مراجعه به دفاتر پیشخوان خدمات دولت و ارائه مدارک هویتی اقدام به خرید سیم‌کارت کند. زمان خرید این نوع سیم‌کارت‌ها علاوه بر ارائه مدارک، نیاز است که افراد فرم‌هایی را تکمیل کنند. دقت داشته باشید در تکمیل فرم‌ها اطلاعات را به‌درستی وارد کنید.

مالکیت سیم کارت زیر 18 سال

یکی از موارد دیگری که ذهن افراد را درگیر می‌کند موضوع مالکیت سیم کارت زیر 18 سال است. اگر سیم‌کارت‌های مخصوص نوجوانان را از اپراتور همراه اول یا رایتل تهیه کرده‌اید این سیم‌کارت به نام شما است و نیازی به انتقال مالکیت ندارد. اما اگر سیم کارتی را از هر اپراتوری با نام ولی خود تهیه کرده‌اید می‌توانید در سن 18 سالگی به همراه ولی خود با ارائه مدارک لازم اقدام به تغییر مالکیت سیم‌کارت داشته باشید.

خرید سیم کارت زیر 18 سال

برای خرید سیم کارت زیر 18 سال به کارت ملی یا شناسنامه ولی به همراه شناسنامه فرزند نیاز است. اتباع خارجی نیز می‌توانند از گذرنامه، کارت پناهندگی یا کارت هویتی برای این مورد قابل‌استفاده است. پس از ارائه مدرک نیاز است فرم‌هایی که به‌صورت صحیح تکمیل شده‌اند، نیز تحویل داده شود و سپس سیم کارت را دریافت کرد.

گرفتن سیم کارت زیر 18 سال

برای گرفتن سیم کارت زیر 18 سال باید به دفاتر خدمات پیشخوان دولت مراجعه کرد. پس از ارائه مدارک و تکمیل فرم‌ها، چند دقیقه زمان می‌برد که ثبت سیم کارت زیر 18 سال انجام شده و به فرد تحویل داده شود. مدت‌زمان تمامی این مراحل بیش از 30 دقیقه زمان نمی‌برد و سیم‌کارت نیز نهایتاً بعد از 48 ساعت فعال و قابل‌استفاده است.

ثبت سیم کارت زیر 18 سال

همان‌طور که گفته شد زمانی که در دفاتر پیشخوان خدمات دولت اقدام به ارائه مدارک و تکمیل فرم می‌کنید سیم‌کارت در سیستم ثبت می‌شود. پس از ثبت، سیم‌کارت به شما تحویل داده می‌شود. باتوجه‌به اینکه انواع مختلفی از سیم‌کارت‌های دانش‌آموزی وجود دارد در سیستم علاوه بر مشخصات فرد نوع سیم‌کارت نیز ثبت می‌شود.

سیم کارت زیر 18 سال سهام عدالت

سهام عدالت یکی از بخش‌های مالی مهم و اصلی برای ایرانیان است. افراد زیر 18 سالی که قصد دارند سود سهام عدالت را دریافت کنند بایستی توسط سرپرست خود در سامانه سجام عضو شده و احراز هویت کنند. پس از احراز هویت با دریافت کد بورسی افراد می‌توانند سود سهام عدالت را دریافت کنند.

سخن آخر
رشد و پیشرفت تکنولوژی در دنیای امروز ما آن‌قدر سریع است که باعث شده تمامی افراد جامعه با هر سنی درگیر آن شوند. تلفن همراه و اینترنت نیز از مهم‌ترین موضوعات این مورد هستند و استفاده از آن در زندگی روزمره باعث شده است که گزینه‌ها و شرایط مختلفی برای افراد در هر سنی ایجاد شود.
سیم کارت زیر 18 سال عنوانی است که در این بخش به آن پرداختیم و اپراتورهایی که اقدام به ارائه سیم‌کارت برای افراد زیر 18 سال کرده‌اند را مورد بررسی قرار دادیم. پس انتخاب اپراتورهای گفته شده می‌توانید با مراجعه به دفاتر پیشخوان خدمات دولت در کمترین زمان ممکن سیم‌کارت موردنظر را دریافت کنید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.