مروری بر حساب معاملاتی اسلامی


جزئیات مجوز FSA بروکر ویندزور

مروری بر حساب معاملاتی اسلامی

فصل اول: پایه ریزی مفاهیم – آدام اسمیت ، سرمایه داری و مالیه اسلامی
هدف فصل
اصطلاح های کلیدی
1-1- ریشه ها: اقتصاد، بخش های واقعی و مالی ، ریسک و مالیه اسلامی
1-2- عدم اطمینان و ریسک
1-3- چراعدم اطمینان و ریسک وجود دارد؟
1-4- انواع ریسک
1-5- ریسک در بخش واقعی و دربخش مالی
1-6- نظام مالی سرمایه داری : مبانی
1-7- اسمیت و ارو
1-8- اسمیت و قواعد اخلاقی
1-9- یک اقتصاد ارو- دبرو
1-10- برای آرمان تسهیم ریسک اسمیت – ارو چه اتفاقی افتاد؟
1-11- آیا علم اقتصاد می تواند نرخ بهره مثبت از پیش تعیین شده را توضیح دهد؟
1-12- مالیه اسلامی: مبانی
1-13- قواعد اسلامی حاکم بر مبادلات
1-13-1- حقوق مالکیت
1-13-2- قردادها و اعتماد
1-13-3- بازار
1-13-4- بازارهای پیامبر
1-14- بازارها و ابزارهای مالی اسلامی
1-15- صنعت مالی اسلامی درحال حاضر
1-16- امروز، پنج سال پس ا ز بحران، " اقتصاد کاغذی " شبیه چیست ؟
خلاصه
پرسش ها و مسائل
منابع و مطالعات بیشتر

فصل دوم: بازارهای سرمایه
2-1- مقدمه
2-2- روند های کلیدی در توسعه بازار سرمایه
2-2-1- جهانی شدن
2-2-2- آزاد سازی
2-2-3- ظهور مالیه اسلامی
2-3- بورس های جهان اسلامی
2-3-1- تداول ( عربستان سعودی)
2-3-2- بورسا مالزی
2-3-3- بورس سهام استانبول
2-3-4- بورس سهام اندونزی
2-3-5- بورس قطر
2-3-6- بورس سهام کویت
2-3-7- بورس سهام مصر
2-3-8- بورس ا وراق بهادار تهران ( ایران)
2-3-9- بورس اوراق بهادار کراچی ( پاکستان)
2-3-10-بازار اوراق بهادار مسقط ( عمان)
2-3-11-بورس اوراق بهادار ابوظبی ( ADX (
2-4- بازارهای بدهی
2-5- بازارهای پول
2-6- بازارهای مشتقات
2-7- ریسک ها در بازار سرمایه
2-7-1- ریسک قیمت بازار
2-7-2- ریسک نرخ بهره
2-7-3- ریسک اعتبار /نکول
2-7-4- ریسک نقدینگی
2-7-5- ریسک سیاسی
2-7-6- ریسک های تورم /کژمنشی / مقرراتی
2-7-7- ریسک های شفافیت گزارشات
2-7-8- ریسک شریعت
خلاصه
پرس ها و مسائل
منابع و مطالعات
وب گاه ها

فصل سوم: مالیه اسلامی ( فلسفه اصلی، قراردادها،طراحی ابزاها و الزام ها)
3-1- مقدمه
3-2- موضوعات اصلی و اصول فقه معامله
3-3- الزام هایی برای ابزارها/ معاملات در بازار سرمایه اسلامی
3-3-1- ریا
3-3-2- غرر
3-3-3- میسر
3-3-4-جهل
3-4- قراردادهای مبتنی بر شریعت برای معاملات مالی
3-4-1- سایر قراردادهای متداول مورد استفاده در بازار سرمایه
3-4-1-1- حواله
3-4-1-2- تورق
3-4-1-3- توحد
3-4-1-4- بیع عینه
3-4-1-5- بیع دین
3-4-1-6- صَرف
3-5- نهادهای تنظیمی بین المللی برای مالیه اسلامی
3-5-1- آکادمی بین المللی فقه اسلامی ، جده ( IIFA (
3-5-2- هیئت خدمات مالی اسلامی ) IFSB )
3-5-3- سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی ( AAOIFI )
3-5-4- بازار مالی بین المللی اسلامی ( IIFM )
3-5-5- آژانس بین المللی رتبه بندی اسلامی ( IIRA)
3-5-6- مرکز بین المللی مالی اسلامی مالزی ( MIFC )
3-5-7- آکادمی بین المللی پژوهی شریعت برای مالیه اسلامی ( ISRA)
خلاصه
پرسش ها ومسائل
منابع و مطالعات بیشتر
وبگاه ها

فصل چهارم: بازارهای پول بین بانکی
هدف فصل
اصلاح های کلیدی
4-1- مقدمه
4-2- بازار پول – اجزا
4-2-1- نظام سپرده بین بانکی
4-2-1-1- سپرده بین بانکی – فعالیت معاملاتی
4-3- ابزارهای بازار پول
4-3-1- اسناد خزانه مالزی ( MTBs )
4-3-2- اسناد بانک نگارای مالزی ( BNBs )
4-3-3-اوراق بهادار دولت مالزی MGSs) )
4-3-5-اوراق تجاری CPs))
4-3-6- استاد کاماگاس
4-3-7- اوراق قرضه کاماگاس
4-3-8- اوراق قرضه خزانه
4-3-9- ابزار سپرده های قابل مذاکره ( NIDs )
4-3-10- توافق های باز خرید ) REPOs )
4-4- قیمت گذاری ابزارهای بازار پول
4-5- تعیین عایدی یک ابزار بازار پول
4-6- نزخ بهره عایدی ها و قیمت ابزارهای بازار پول
4-7- بازار پول مالزی – عملکرد معاملاتی
4-8- بانک مرکزی بازارپول و عملیات سیاست پولی
4-8-1- کسب اطمینان از عملکرد روان نظام بانکی
4-8-2- اعمال سیاست پولی
4-8-3- تعدیل عدم توازن های نشأت گرفته از بخش خارجی
4-8-4- عملیات عقیم سازی بازار ارز
4-9- بانک های تجاری و بازار پول
4-9-1- مدیریت عدم تطابق های دارایی - بدهی
خلاصه
پرسش ها و مسائل
منابع و مطالعات بیشتر
وبگاه ها

فصل پنجم : بازار پول بین بانکی اسلامی ( IIMM )
5-1- مقدمه
5-2- بازار پول بین بانکی اسلامی
5-3- قیمت گذاری وجوه سرمایه گذاری بین بانکی سرمایه
5-4- سیستم تسویه چک بین بانکی اسلامی ( IICCS )
5-5- ابزارهای بازار پول اسلامی
5-6- ابزارهای کلیدی بازار پول اسلامی
5-6-1- اوراق سرمایه گذاری دولتی ) GII )
5-6-2- اوراق قابل مذاکره بانک نگارا
5-6-3- اوراق قرضه مضاربه کاگاماس ( صکوک مضاربه کاگاماس)
5-6-4- اسناد پذیرفته شده اسلامی ) IABs )
5-6-5- ابزارهای قابل مذاکره اسلامی ) INIs )
5-6-6- اوراق بدهی خصوصی اسلامی / اوراق قرضه اسلامی
5-6-7- توافق فروش وخرید ) SABBA )
5-7- قیمت گذاری ابزارهای بازار پول اسلامی
5-8- بازارپول بین بانکی اسلامی و مسائل ریسک
5-9- عملکرد معاملاتی در ) IMM )
5-10- نرخ مرجع اسلامی کوالالامپور( کلیر)
5-11- بورس سوق السلع ) BSaS )
5-12- مرابحه کالا
5-13- مرکز مدیریت نقدینگی ( LMC )
خلاصه
پرسش ها و مسائل
منابع و مطالعات بیشتر
وبگاه ها

فصل ششم: اوراق قرضه و بازار اوراق قرضه
هدف فصل
اصطلاح های کلیدی
6-1- مقدمه
6-2- استقراض از بانک درمقابل انتشاراوراق قرض
6-3- بدهی درمقابل سهام و ویژگی های اوراق قرضه
6-4- ارزش اسمی و ارزش ظاهری
6-4-1- موعد
6-4-2- نرخ کوپن
6-5- قیمت گذاری اوراق قرضه
6-6- عواید اوراق قرضه در برابر منحنی های عایدی
6-7- منحنی عایدی و شکاف های اعتباری
6-8- عایدی از چه تشکیل می شود؟
6-9-تغییر نرخ بهره عایدی قرضه و مدت زمان
6-9-1- برآورد تغییر ارزش دارایی/قرضه با استفاده از تحلیل مدت زمان
6-9-2- ایمن سازی پرتفوی اوراق قرضه در برابر ریسک نرخ بهره
6-9-3- ایمن سازی : قرضه بدون کوپن از طریق تعلیق سررسید
6-9-4- ایمن سازی یک قرضه کوپن دار از طریق سررسید
6-9-5- راهبرد: تطابق مدت زمان
6-9-6- مدت زمان پرتفوی قرضه
6-10- ریسک های مرتبط با اوراق قرضه
6-11- انواع اوراق قرضه
6-11-1- جدا کردن کوپن و قرضه های بدون کوپن
6-12- رتبه بندی اوراق قرضه
6-13- رتبه بندی و شکاف عایدی اعتباری
خلاصه
پرسش ها و مسائل
منابع و مطالعات بیشتر

فصل هفتم: صکوک وبازار صکوک
7-1- صکوک چیست ؟
7-2- اصول صکوک
7-2-1- دارایی های پایه و سایر الزامات برای صکوک
7-3- قراردادهای اسلامی پایه برای صکوک
7-4- ساختارهای صکوک
7-4-1- ساختاری یک صکوک با پشتوانه دارایی متداول
7-4-2- صکوک اجاره
7-4-3- صکوک بیع بالثمن عاجل
7-4-4- ساختار صکوک نامتعارف
7-5- بازیگران صکوک
7-6- ریسک های مرتبط با سرمایه گذای در صکوک
7-6-1- سایر ریسک هایی که صکوک را تحت تأثیر قرار می دهد
7-6-2- مدیریت ریسک های صکوک
7-7- صکوک درمالزی
7-7-1- هلدینگ KFC (1997)
7-7-2- صکوک جهانی Gutherie ( 2001)
7-7-3- صکوک دولت مالزی
7-7-4- صکوک خزانه قابل مبادله در بورش ( 2006)
7-8- صکوک درمالزی : رشد و تکامل
7-9- دارایی پایه و ساختاردهی صکوک
7-10- قیمت گذاری صکوک
7-10-1- ارزش گذاری صکوک با جریان های نقدی ثابت
7-10-2-ارزش گذاری صکوک اجاره اصلی
7-10-3- قیمت گذاری صکوک با گواهینامه حق خرید سهام / اختیارات تبعی
خلاصه
پرسش ها و مسائل
منابع و مطالعات بیشتر

فصل هشتم : سهام عادی و بازارهای اوراق مالکیت
8-1- مقدمه
8-2- سیرتکاملی سهام
8-2-1- اختیارات سهام و طرح های ا ختیار سهام کارمندان ( ESOSs )
8-2-2- حق تقدم
8-3- چرا شرکت ها تصمیم به ورود به بورس میگیرند
8-4- حق مالکیت سهام
8-5- مالکیت اوراق مالکیت و سازگاری با شریعت
8-6- ارزشگذاری سهام عادی
8-6-1- ارزشگذاری سهام عادی – یک مقدمه
8-6-2- مدل تنزیل سود تقسیم شده ) DDM )
8-7- نرخ بازده مورد انتظار بازار
8-8- بازده مورد انتظار و پویایی های قیمت سهام
8-9-رشد سود تقسیم شده و بده – بستان با منفعت سرمایه ای
8-9-1- G ازکجا آمده ؟
8-10- شاخص های بازار سهام مروری بر حساب معاملاتی اسلامی
8-10-1- ساختار شاخص و انواع شاخص ها
8-11- مکاتب فکری مربوط به رفتار قیمت سهام
8-11-1-تحلیل بنیادی ( FA )
8-11-2- تحلیل تکنیکی ( چارتیسم )
8-11-3- فرضیه بازارهای کارا ( EMH )
8-11-4- مکتب مالیه رفتاری
خلاصه
پرسش ها و مسائل
منابع و مطالعات بیشتر

فصل نهم: بازار اوراق مالکیت اسلامی
9-1- مقدمه
9-2- اجزای بازار اوراق مالکیت اسلامی
9-3- غربالگری سهم به لحاظ سازگاری با شریعت
9-3-1- غربالگری شرعی سهام در مالزی
9-3-2- غربالگری سهام به لحاظ شاخص داو جونزاسلامی
9-3-3-مقایسه تکنیک های غربالگری سهام
9-4- مؤلفه ها / محصولات بازار اوراق مالکیت اسلامی
9-4-1- صندوق سرمایه گذاری مشترک اسلامی
9-4-2- صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در بورس اسلامی
9-4-3- تراست های سرمایه گذاری املاک اسلامی
9-4-4- صندوق اوراق مالکیت خصوصی اسلامی
9-5- شاخص های اوراق مالکیت اسلامی
9-6- بورس های اوراق بهادار جهان اسلام
خلاصه
پرسش ها و مسائل
منابع و مطالعات بیشتر
وبگاه ها

فصل دهم: ابزارهای مشتقه: محصولات و کاربردها
10-1- مقدمه
10-2- ابزارهای مشتقه چیست؟
10-3- ابزارهای مشتقه متداول
10-4- تحولات ابزارهای مشتقه
10-5- قراردادهای سلف
10-6- نیاز به قراردادهای آتی
10-7- نیاز به قراردادهای اختیار
10-8- قراردادهای اختیار: ویژگی های کلیدی و تعاملات
10-9-عواید وشرح ریسک موقعیت های اختیار
10-9-1- موقعیت فروش اختیار خرید
10-9-2- موقعیت خرید اختیار فروش
10-9-3- موقعیت فروش اختیارخرید
10-9-4- موقعیت قراردادهای اختیار در مقابل خرید
10-9-5- سلف/ آتی ها درمقابل موقعیت های اختیار
10-9-6- انتظارات و موقعیت های اختیار
10-10- قراردادهای معاوضه نرخ بهره ( IRSs )
10-11- بازیگران اصلی بازارهای مشتقه
10-12- مشتقات کالایی درمقابل مشتقات مالی
10-13- بازارهای مشتقه و نقش اتاق پایاپای
10-14- کاربردها: استفاده ازمشتقات برای مدیریت ریسک
10-14-1- مدیریت ریسک سهام با استفاده از اختیارات
10-14-2- مدیریت ریسک نرخ بهره با استفاده از معاوضه های نرخ بهره
10-14-3- مدیریت ریسک نرخ ارز با استفاده از مشتقات ارزی
10-15-ازچه مشتقاتی استفاده کنیم ؟
10-16- مرور معامل مشتقات جهانی
10-16-1-آسیا- منطقه جدید رشد قراردادهای مشتقه
خلاصه
پرسش ها و مسائل
منابع و مطالعات بیشتر
وبگاه ها

فصل یازدهم: ابزارهای مشتقه منطبق با شریعت
11-1- مقدمه
11-2- ویژگی های ی لازم ابزارهای مالی اسلامی
11-3-ابزارهای مالی اسلامی با ویژگی های ابزارهای مشتقه
11-3-1- بیع سلم
11-3-2- قراردادهای استصناع و جعاله
11-3-3- قرارداد استیجار
11-4- معاوضه نرخ سود اسلامی ( IPRS )
11-5- IFI چگونه مصون می شود؟
11-6- صکوک دارای اختیارات تبعی
11-7-ابزارهای مشتقه معاصر- از نظر انطباق با شریعت چگونه اند؟
11-7-1- نیاز به هماهنگ سازی
11-8- ابزارهای منطبق با شریعت برای مدیریت ریسک نرخ ارز
خلاصه
پرسش ها و مسائل
منابع و مطالعات بیشتر
وبگاه ها

فصل دوازدهم: نرخ های ارز و بازار ارز
12-1- مقدمه
12-2- نرخ ارز چیست ؟
12-3- ریسک نرخ ارز
12-4- بازار ارز
12-5- بازیگران بازار ارز
12-6- بازارهای نقدی وسلف
12-7- شکاف پیشنهادهای خرید - فروش
12-8- نرخ های متقاطع
12-9- بازار سلف برای نرخ های ارز
12-10- نرخ های سلف درمقابل نقد
12-11- بازیگران بازار نقد
12-12- نرخ های ارز اسمی در مقابل واقعی
12-13- تکنیک های سازگار با شریعت برای مدیریت معرض ارزی
12-12-1- سلف نرخ ارز اسلامی
12-12-2- وعد بازار ارز ( اختیار بازار ارز)
خلاصه
پرسش ها و مسائل
منابع و مطالعات بیشتر
وبگاه ها

فصل سیزدهم: بازارهای سرمایه و سیاست دولت
هدف فصل
اصطلاح های کلیدی
13-1- تسهیم کلیدی
13-1-1- تسهیم ریسک
13-1-2- تسهیم ریسک بین المللی
13-1-3- دولت و تسهیم ریسک
13-1-4- دولت و تحمل ریسک
13-1-5- تسهیم ریسک تجمیعی و عدالت اجتماعی
13-1-6- تسهیم ریسک و تامین مالی ] SME بنگاه های کوچک و متوسط [
13-1-7- مشارکت عمومی - خصوصی
13-2- مالیه اسلامی و تسهیم ریسک : نقش سیاست گذاری عمومی
13-2-1- ابزارهای کلان بازار
13-2-2- مالیه اسلامی : تسهیم ریسک و بازار سهام
13-2-3- نقش دولت در ارتقای بازار سهام اسلامی
13-2-4- مزایا و معایب بازارهای سهام
13-2-5-خلق یک بازار سهام پرجنب وجوش پایدار
13-2-6-ابزارهای کلان بازار، تامین مالی دولت وتسهیم ریسک
13-2-7- آینده مالیه اسلامی
پرسش ها و مسائل
منابع و مطالعات بیشتر

خلاصه درس: نکاتی پیرامون طراحی یک برنامه معاملاتی

طراحی برنامه

در مقاله امروز از مجموعه مقالات آموزش فارکس، قصد داریم مروری داشته باشیم بر دروس گذشته در ارتباط با برنامه معاملاتی.

تفاوت بین سود کردن و ضرر کردن می‌تواند تنها محدود به مروری بر حساب معاملاتی اسلامی داشتن یک برنامه معاملاتی و نداشتن یک برنامه معاملاتی باشد!

برنامه معاملاتی یک رویکرد منظم و سازمان‌یافته برای اجرای یک سیستم معاملاتی است که شما بر اساس تحلیل خود و دورنمای بازار برای خود ایجاد کرده‌اید. در همین حال نکات مدیریت ریسک و روانشناسی فردی را نیز باید در تحلیل خود منظور کنید.

مهم نیست برنامه معاملاتی شما چقدر عالیست. اگر به آن پایبند نباشید و آن را دقیق اجرا نکنید، برنامه جواب نخواهد داد.

معامله‌گرانی که از یک رویکرد منظم پیروی می‌کنند همان معامله‌گرانی هستند که سالها و سالهاست توانسته‌اند در بازار دوام آورند.

ممکن است معاملات ضررده آنها حتی از معاملات پیروز آنها بیشتر باشد اما همچنان آنها سودآور باشند زیرا آنها یک رویکرد منظم را بطور دقیق رعایت و اجرا می‌کنند.

در زیر خلاصه ای از مزایای کلیدی داشتن برنامه معاملاتی ارایه می‌گردد:

 • معامله کردن وقتی یک برنامه داریم از معامله وقتی یک برنامه نداریم، ساده تر است.
 • استرس کمتر به معنای سلامت روحی و جسمی بیشتر است.
 • قابلیت ارزیابی عملکرد، شناسایی مشکلات و تصحیح و اصلاح آنها.
 • یک برنامه معاملاتی از ریشه دواندن بسیاری از مشکلات روحی روانی جلوگیری می‌کند.
 • یک برنامه معاملاتی اگر بصورت دقیق اجرا شود، شمار معاملات بد را کاهش می‌دهد.
 • یک برنامه معاملاتی هرگونه رفتار غیرمنطقی را در نطفه خفه می‌کند!
 • یک برنامه معاملاتی شما را قادر می‌سازد تنها چیزی که می‌توانید کنترل کنید را کنترل کنید: یعنی خودتان!
 • یک برنامه معاملاتی حجم زیادی از انضباط و نظم را به داخل معاملات شما تزریق می‌کند. قماربازان هم فاقد نظم و انضباط هستند و هم فاقد یک برنامه معاملاتی.
 • یک برنامه معاملاتی شما را قادر می‌سازد تا کمی ریسک کرده و خارج از دایره راحتی خود معامله کنید. احتمالا بارها شده است که اجازه داده‌اید ضررها بزرگ و بزرگتر شوند و سود ها را سریع بسته‌اید! چرا؟! چون این راحت‌ترین کار است! یک برنامه معاملاتی اگر دقیق و منظم اجرا شود از وقوع چنین چیزهایی جلوگیری می‌کند.
 • یک برنامه معاملاتی GPS شماست که شما را از جایی که اکنون هستید به جایی که می‌خواهید بروید انتقال می‌دهد: یعنی سودآوری پایدار! شما به نحوی طراحی شده است که اگر جایی از مسیر را اشتباه بپیچید به سرعت متوجه خواهید شد و این فرصت را دارید که پیش از آنکه اوضاع از کنترل خارج شود مشکل را تصحیح کنید.

و نکته آخر پیش از آنکه به کلاس درس بعدی روید..

همواره بیاد داشته باشید که یک برنامه معاملاتی کاری است که مدام در حال پیشرفت است..

فضای بازار ساکن و بی حرکت نیست. پویاست و دایما در حال تغییر است. همانطور که همه چیز تغییر می‌کند، برنامه معاملاتی شما نیز باید تغییر کند.

سخن تایسون

برنامه معاملاتی و روند کار خود را هر چند وقت یکبار ارزیابی کنید. بویژه زمانی که شرایط زندگی و یا اوضاع مالی شما تغییر می‌کند.

همچنین همانطور که بررسی های شما منجر به تغییر در سیستم معاملاتی یا روش‌های معاملاتی شما می‌شود، اطمینان حاصل کنید که این اصلاحات در برنامه معاملاتی شما منعکس می‌گردد.

تطابق پیدا کنید تا منقرض نشوید. چارلز داروین!

بیاد داشته باشید که هدف اصلی یک برنامه معاملاتی اینست که شما را بر روی کارتان متمرکز و متعهد کند، تا اینگونه موثر و منسجم عمل کرده و بتوانید تصمیمات معاملاتی خوب بگیرید.

با این حال بستگی به خود شما دارد که چطور این برنامه را می‌سازید. و بدانید در صورتیکه آن را عملا مورد استفاده قرار ندهید اساسا بی مصرف خواهد بود.

ورود به وبسایت اصلی بروکر ویندزور ❤️ بررسی بروکر Windsor

بروکر ویندزور یکی از قدیمی‌ترین بروکرهایی است که به کاربران ایرانی خدمات‌رسانی می‌کند. ویندزور بروکرز در سال ۱۹۸۸ (۳۳ سال پیش) تأسیس شد و از آن زمان توانسته با خدمات مناسب خود اعتبار قابل قبولی کسب نماید. بروکر ویندزور تحت نظارت رگولاتوری معتبر CySEC و IFSC دسترسی به بازارهای مالی جهانی را برای کاربران ایرانی به ارمغان آورده است.

رگوله برای ایرانیان

افشای ریسک: همه بروکرها اشکالاتی دارند. مسئولیت انتخاب بروکر و سود و ضرر افراد به عهده خود آنان است و «ایران بروکر» در این‌باره مسئولیتی ندارد.

«ایران بروکر» نظری درباره محتوای تبلیغاتی ندارد.

همه چیز درباره بروکر ویندزور

Windsor یکی از قدیمی‌ترین بروکرهایی است که به کاربران ایرانی خدمات‌رسانی می‌کند. ویندزور بروکرز در سال ۱۹۸۸ (۳۳ سال پیش) تأسیس شد و از آن زمان توانسته با خدمات مناسب خود اعتبار قابل قبولی کسب نماید. این سابقه طولانی در کنار خدمات مناسب این بروکر، توانسته باعث جذب کاربران زیادی از سراسر جهان در این بروکر شود.
بروکر Windsor تحت نظارت رگولاتوری معتبر CySEC و IFSC دسترسی به بازارهای مالی جهانی را برای کاربران ایرانی به ارمغان آورده است.

سایت اصلی ویندزور

لینک سایت اصلی ورود به بروکر ویندزور | ثبت نام در Windsor

خوشبختانه بروکر Windsor زبان فارسی را نیز به وبسایت خود افزوده است. این مورد استفاده از این بروکر را برای افراد تازه‌کار بسیار راحتتر کرده است. در وبسایت این بروکر شما به راحتی می‌توانید به تمامی اطلاعات این بروکر دسترسی داشته باشید. از مجوزها گرفته تا انواع حساب در بروکر ویندزور را می‌توانید در سایت آن مشاهده کنید. همچنین اطلاعات تماس نیز در سایت درج شده است. برای دسترسی به وبسایت اصلی این بروکر، روی لینک زیر کلیک کنید.

در ادامه این مقاله با ایران بروکر همراه باشید مروری بر حساب معاملاتی اسلامی تا به بررسی بهتر ویندزور بروکر بپردازیم.

انواع حساب های بروکر ویندزور

این بروکر دو حساب به مشتریان خود ارائه می‌دهد. شما می‌توانید با توجه به سرمایه و نوع معاملات خود، یکی را برای شروع فعالیت خود انتخاب کنید. در ادامه به جزئیات انواع حساب بروکر ویندزور اشاره خواهیم کرد.

 • حساب پرایم: اکثر مشتریان Windsor از این حساب استفاده می‌کنند. چراکه حداقل واریز اولیه این حساب ۱۰۰ دلار است. شما نیز می‌توانید در این حساب ثبت نام کنید. حداکثر لوریج این حساب ۱:۵۰۰ بوده و کمیسیونی جهت معامله از شما دریافت نمی‌شود. اسپرد حساب پرایم از ۱ پیپ است. تمام حساب‌هایی که با لینک مقابل افتتاح شود کاملا بدون سوآپ خواهد بود. استاپ اوت این حساب ۲۰٪ بوده و مارجین کال آن ۱۰۰٪ است.
 • حساب زیرو: این مروری بر حساب معاملاتی اسلامی حساب مخصوص کاربران خاص و حرفه‌ای است. مناسب‌تر است. حداقل واریزی در این حساب ۲۵۰۰ دلار بوده که برای کاربران تازه کار و کاربران ایرانی رقم بالایی ارزیابی می‌شود. اسپرد نمادهای اصلی این حساب از ۰ پیپ شروع می‌شود. همچنین معاملات در این حساب دارای کمیسیون است. کمیسیون هر معامله در این حساب ۸ دلار است که برای کاربرانی با سرمایه پایین، می‌تواند مبلغ قابل توجهی باشد. این حساب هم مانند نسخه پرایم، استاپ آوت ۲۰٪ و مارجین کال در ۱۰۰٪ دارد.

ورود به بروکر ویندزور

افتتاح حساب در بروکر ویندزور

آموزش ثبت نام در بروکر ویندزور | آموزش ویدئویی ثبت نام

اگر نحوه ثبت نام در بروکر ویندزور را نمی‌دانید، ما برای شما آموزش ثبت نام بروکر ویندزور را به صورت تصویری تهیه کرده‌ایم که در زیر می‌توانید آن را مشاهده کنید.

شما کاربران گرامی میتوانید نسخه با کیفیت راهنمای ثبت نام بروکر ویندزور و همچنین آموزش‌های دیگر وبسایت ایران بروکر را از کانال‌های ما در آپارات و یوتوب مشاهده کنید.

نقد و بررسی تخصصی بروکر ویندزور | Windsor

تیم تخصصی ایران بروکر، نقد و تخصصی بروکر Windsor را با بررسی دقیق این کارگزاری معتبر ارائه کرده است. در ادامه، مهمترین پارامترهای ارزیابی بیان شده است.

آیا بروکر ویندزور معتبر است؟ | رگولاتوری ویندزور بروکرز

بروکر ویندزور تحت ثبت چندین نهاد نظارتی می‌باشد که در ادامه اعتبار آنها را بررسی می‌کنیم.

مهمترین رگوله بروکر ویندزور، مجوز کمیسیون بورس و اوراق بهادار قبرس یا CySEC است که با نام Windsor Brokers Ltd در آن به ثبت رسیده است. این مجوز دارای اعتبار بالایی در جهان است و مختص مشتریان اروپایی بروکر می‌باشد (ایرانیان تحت پوشش این رگولاتوری نیستند).

در زیر می‌توانید جزئیات این رگولاتوری بروکر ویندزور را در وبسایت رسمی نهاد نظارتی مشاهده نمایید.

رگوله بروکر ویندزور

جزئیات رگوله CySEC بروکر ویندزور

رگوله دوم بروکر ویندزور، مجوز کمیسیون اوراق بهادار اردن یا JSC است. ویندزور با نام Seldon Investment Limited Co در این رگولاتوری به ثبت رسیده است. در تصویر زیر تصویر این مجوز را مشاهده می‌نمایید.

رگوله بروکر ویندزور

تصویر مجوز JSC بروکر ویندزور

بروکر Windsor همچنین تحت نظارت سازمان خدمات مالی سیشل (FSA) می‌باشد. بروکر با نام Windsor Brokers International Ltd در این نهاد به ثبت رسیده است. این یک رگولاتوری با اعتبار پایین است و بروکر ویندزور با این مجوز به ایرانیان خدمات ارائه می‌دهد.

جزئیات استعلام این مجوز بروکر را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

رگوله بروکر ویندزور

جزئیات مجوز FSA بروکر ویندزور

چهارمین رگولاتوری بروکر ویندزور، رگولاتوری کمیسیون خدمات مالی بلیز (FSC) می‌باشد. این بروکر با نام Windsor Brokers (BZ) Limited در این نهاد به ثبت رسیده است. این رگوله از اعتبار پایینی برخوردار است و ایرانیان را نیز پوشش می‌دهد.

در تصویر زیر می‌توانید استعلام مجوز را در وبسایت رسمی نهاد نظارتی مشاهده نمایید.

رگوله بروکر ویندزور

جزئیات مجوز FSC بروکر ویندزور

علاوه بر موارد بالا، این بروکر دارای مجوز و رگولیشن توسط سازمان بازار سرمایه (CMA) در کنیا است. بروکر با نام تجاری Windsor Markets (Kenya) Limited در این نهاد به ثبت رسیده است.

آموزش بانکداری اسلامی

Cover

با توجه به فراگیری عملیات بانکداری مبتنی بر بانکداری اسلامی در کشورهای اسلامی و همچنین تفاوت‌های اساسی که در ساز و کارها و ابزار بانکداری اسلامی با بانکداری متعارف وجود دارد، لازم است جهت شناختن این ابزار از نحوه انعقاد عقود اسلامی و شیوه کاربرد آن در عملیات بانکداری، به آموزش بانکداری اسلامی پرداخته شود. بنابراین در این آموزش می‌آموزیم که عملیات بانکداری اسلامی در شیوه تجهیز منابع و تخصیص منابع به چه شکل عمل می‌‌کند.

آموزش بانکداری اسلامی

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس

فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس

مسعود داودی پور

دانشجوی دکتری تخصصی علوم اقتصادی – اقتصاد اسلامی

مسعود داودی‌پور دانشجوی دکتری تخصصی علوم اقتصادی موسسه آموزش عالی علوم انسانی و دانش‌پژوه رشته فقه و اصول در مرکز فقهی ائمه اطهار هستند. از افتخارات عملی ایشان می‌توان به کسب مقام چهارم کشوری در آزمون قضاوت، کسب مقام شایسته تقدیر در جشنواره علامه حلی، عضویت در مرکز امور نخبگان، ارائه چندین مقاله عملی و تخصصی در نشریات و کنفرانس‌ها و کتب در دست تالیف اشاره کرد.

توضیحات تکمیلی

رشد چشمگیر بانکداری اسلامی در دهه‌های اخیر بر اهمیت تعمیق و تفحص از مبانی نظری آن و نحوه اجرای آن افزوده است. هدف از این فرادرس، بیان دستاوردها و آثار علمی محققان اقتصاد اسلامی درباره شناخت پول، ربا و بهره، تاریخچه ساختار بانکداری اسلامی، تبیین مبانی نظری بانکداری اسلامی، تفاوت بانکداری اسلامی با بانکداری سنتی، نحوه اجرای بانکداری اسلامی در ایران، تشریح عملکرد ابزارهای بانکداری بدون ربای ایران در دو بخش تجهیز و تخصیص منابع، شناخت عقود و نحوه به‌کارگیری آن‌ها در بانکداری اسلامی و تکیه بر جنبه‌های نظری و جنبه‌های تجربی بانکداری اسلامی همراه با جنبه‌های فقهی مورد نیاز است.

با توجه به فراگیری عملیات بانکداری مبتنی بر بانکداری اسلامی در کشورهای اسلامی و همچنین تفاوت‌های اساسی که در ساز و کارها و ابزار بانکداری اسلامی با بانکداری متعارف وجود دارد، لازم است جهت شناختن این ابزار از نحوه انعقاد عقود اسلامی و شیوه کاربرد آن در عملیات بانکداری، به آموزش بانکداری اسلامی پرداخته شود. بنابراین در این آموزش می‌آموزیم که عملیات بانکداری اسلامی در شیوه تجهیز منابع و تخصیص منابع به چه شکل عمل می‌‌کند.

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • فصل یکم: مقدمه‌ای بر بانکداری اسلامی
  • درس یکم: کلیات مبحث
  • درس دوم: ضرورت مبحث
  • درس سوم: تعریف بانک
  • درس چهارم: قلمروی فعالیت بانک
  • درس پنجم: تاریخچه بانکداری
  • درس ششم: نقش بانکداری در اقتصاد
  • درس هفتم: ماهیت معاملات بانکداری سنتی
  • درس هشتم: ماهیت پول
  • درس نهم: وظایف پول در اقتصاد اسلامی
  • درس دهم: ماهیت ربا
  • درس یازدهم: ماهیت بهره
  • درس دوازدهم: نظریه‌های ربا و بهره
  • درس سیزدهم: نظریه‌ اختصاص ربا به بهره قرض‌های مصرفی
  • درس چهاردهم: ایده اولیه بانکداری اسلامی
  • درس پانزدهم: نظریه‌های بانکداری اسلامی
  • درس شانزدهم: سیر تحولات بانکداری اسلامی
  • درس هفدهم: انطباق با اهداف نظام اقتصادی اسلام
  • درس هجدهم: انطباق با اصول و قواعد عمومی معاملات اسلامی
  • درس نوزدهم: انطباق با اصول و قواعد اختصاصی معاملات اسلامی
  • درس بیستم: تعریف و ماهیت بیع
  • درس بیست‌و‌یکم: اجاره
  • درس بیست‌و‌دوم: جعاله
  • درس بیست‌و‌سوم: مضاربه
  • درس بیست‌و‌چهارم: مشارکت فعال بانک‌های اسلامی در بازار پول و سرمایه
  • درس بیست‌و‌پنجم: مسئولیت بانک اسلامی در قبال مصرف منابع و اشتقاق نرخ‌های سود بانک اسلامی از اقتصاد واقعی
  • درس بیست‌و‌ششم: دولت و بانکداری اسلامی
  • درس بیست‌و‌هفتم: سیر تحول بانکداری در ایران و تصویب قانون بانکداری بدون ربای ایران
  • درس بیست‌و‌هشتم: ارکان و عناصر اصلی نظام بانکی ایران
  • درس بیست‌ونهم: قراردادهای مبادله‌ای
  • درس سی‌ام: قراردادهای مشارکتی
  • درس سی‌و‌یکم: الگوی عملیاتی قراردادهای مضاربه
  • درس سی‌و‌دوم: بررسی فقهی سپرده‌های بانکی، تسهیلات و خدمات بانکی
  • درس سی‌و‌سوم: اعتبار در حساب جاری
  • درس سی‌و‌چهارم: مقایسه راهکارهای پیشنهادی برای اعتبار در حساب جاری
  • درس سی‌و‌پنجم: کارت اعتباری در بانکداری اسلامی
  • درس سی‌و‌ششم: طراحی کارت‌های اعتباری در بانکداری اسلامی
  • درس سی‌و‌هفتم: کاربرد کارت‌های اعتباری در بانکداری اسلامی
  • درس سی‌و‌هشتم: علل و عوامل مطالبات معوق
  • درس سی‌و‌نهم: راهکارهای بانک‌های اسلامی برای حل مشکل مطالبات معوق
  • درس چهلم: راهکارهای نظام بانکی ایران برای حل مشکل مطالبات معوق
  • درس چهل‌و‌یکم: بررسی فقهی‌ گرفتن جریمه و خسارت تادیه
  • درس چهل‌و‌دوم: شاخص‌های اسلامی بودن نظام بانکی
  • درس چهل‌و‌سوم: نقش نظارت در بانکداری اسلامی
  • درس چهل‌و‌چهارم: نقش شورای فقهی در کاهش ریسک شریعت در بانکداری اسلامی و در افزایش کارایی ابزارهای مالی اسلامی
  • درس چهل‌و‌پنجم: تجربه بانک‌های اسلامی در نظارت شرعی بر نظام بانکی
  • درس چهل‌و‌ششم: وظایف بانک مرکزی در نظام بانکداری بدون ربا، سیاست‌های پولی متعارف و نقد آن از دیدگاه اقتصاد اسلامی
  • درس چهل‌و‌هفتم: سیاست‌های پولی در بانکداری بدون ربا و تحلیل الگوهای موجود در سایر کشورها
  • درس چهل‌و‌هشتم: ارزیابی انتقادهای معمول از عملکرد بانکداری اسلامی
  • درس چهل‌و‌نهم: چالش‌ها و معضلات بانکداری بدون ربای ایران در تجهیز و تخصیص منابع
  • درس پنجاهم: معضلات بانکداری بدون ربا در تجهیز و تخصیص منابع
  • درس پنجاه‌و‌یکم: مشکلات و تنگناهای نظام بانکی ایران
  • درس پنجاه‌و‌دوم: خلاصه و جمع‌بندی
  مفید برای
  • علوم اقتصادی
  • فقه و حقوق اقتصادی
  • فقه و مبانی حقوق

  پیش نیاز

  آنچه در این آموزش خواهید دید:

  آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس

  فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس

  پیش نمایش‌ها
  آموزش‌های مرتبط با آموزش بانکداری اسلامی

  آموزش مقدماتی بانکداری بین المللی

  آموزش مروری بر پول و بانکداری

  آموزش بورس – اطلاعیه های سامانه کدال Codal

  آموزش معاملات قراردادهای آتی سبد سهام

  راهنمای سفارش آموزش‌ها

  آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

  • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
  • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه

  اطلاعات تکمیلی

  نام آموزشآموزش بانکداری اسلامی
  ناشرفرادرس
  کد آموزشFVFN101
  مدت زمان۶ ساعت و ۳۶ دقیقه
  زبانفارسی
  نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
  حجم دانلود۵۳۹ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)

  تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه

  آموزش‌های پیشنهادی برای شما

  آموزش بورس – اطلاعیه های سامانه کدال Codal

  آموزش فیلتر نویسی در بورس – ابزار شناسایی سهام پربازده – مقدماتی

  آموزش مقدماتی بانکداری بین المللی

  مجموعه آموزش حقوق

  آموزش معاملات قراردادهای آتی سبد سهام

  آموزش مروری بر پول و بانکداری

  آموزش تحلیل تکنیکال معاملات Technical Analysis براساس نمودارهای شاخص و قیمت برای سرمایه گذاری

  مجموعه آموزش علوم اقتصادی

  دیگر آموزش‌های این مدرس

  آموزش جستجوی علمی در پایگاه های علوم انسانی و فیش برداری

  آموزش فلسفه اسلامی 2

  نظرات

  آسیب‌ شناسی نظام بانکی ایران | آموزش بانکداری اسلامی | اجرای بانکداری اسلامی | ارکان نظام بانکی ایران | اصول بانکداری اسلامی | اصول معاملات اسلامی | اعتبار در حساب جاری | الگوی عملیاتی قراردادهای مضاربه | اهداف نظام اقتصادی اسلام | اهمیت بانکداری اسلامی | ایده اولیه بانکداری اسلامی | بانکداری اسلامی | بانکداری اسلامی چیست | بانکداری اسلامی در ایران | بانکداری بدون ربا | بانکداری بدون ربای ایران | بررسی فقهی تسهیلات | بررسی فقهی خدمات بانکی | بررسی فقهی‌ خسارت تادیه | بررسی فقهی سپرده‌ های بانکی | بررسی فقهی‌ گرفتن جریمه | پیدایش بانکداری اسلامی | تاریخ تحولات بانکداری متعارف | تاریخچه بانکداری | تاریخچه ساختار بانکداری اسلامی | تجربه بانک‌ های اسلامی | تحولات بانکداری اسلامی | تعریف بانک | تنگناهای نظام بانکی ایران | جایگاه بانکداری متعارف | جریمه تاخیر تادیه | جعاله | حل مشکل مطالبات معوق | خسارت تاخیر تادیه | دولت و بانکداری اسلامی | راهکارهای بانک‌های اسلامی | راهکارهای نظام بانکی ایران | روش های بانکداری اسلامی | ساختار بانکداری اسلامی | سیاست های پولی | سیاست‌ های پولی در بانکداری | سیاست‌ های پولی متعارف | سیر تحولات بانکداری اسلامی | شناخت بانکداری اسلامی | شناخت بهره | شناخت پول | شناخت ربا | شورای فقهی در بانکداری اسلامی | شیوه ‌های جدید اعطای تسهیلات | علل مطالبات معوق | عملکرد ابزارهای بانکداری | عملکرد بانکداری اسلامی | عملیات بانکداری اسلامی | عناصر نظام بانکی ایران | عوامل مطالبات معوق | قانون بانکداری بدون ربای ایران | قراردادهای مبادله ای | قراردادهای مشارکتی | قلمروی فعالیت بانک | قواعد اختصاصی معاملات اسلامی | قواعد معاملات اسلامی | کارایی ابزارهای مالی اسلامی | کاربرد بانکداری اسلامی | کارت اعتباری در بانکداری اسلامی | کارت‌ های اعتباری در بانکداری اسلامی | کاهش ریسک شریعت در بانکداری اسلامیپ | ماهیت اجاره | ماهیت بهره | ماهیت بیع | ماهیت پول | ماهیت ربا | ماهیت معاملات بانکداری سنتی | مباحث بانکداری اسلامی | مبانی نظری بانکداری اسلامی | مشکلات نظام بانکی ایران | معاملات بانکداری متعارف | معرفی بانکداری اسلامی | مقدمه‌ ای بر بانکداری اسلامی | نظارت در بانکداری اسلامی | نظارت شرعی بر نظام بانکی | نظریه‌ بهره | نظریه ربا | نظریه‌ های بانکداری اسلامی | نقش بانکداری در اقتصاد | وظایف پول در اقتصاد اسلامی

  مروری بر تجربه «بانکداری اسلامی» در ایران و جهان

  مروری بر تجربه «بانکداری اسلامی» در ایران و جهان

  اکنون نزدیک به یک قرن از حضور بانک در سیستم اقتصادی ایران می‌گذرد. اما نظام بانکی از آغاز تا امروز فراز و فرودهای فراوانی داشته است. در این مجموعه سعی می‌کنیم با مرور تاریخچه بانکداری ایران، سیر تکوین نظام بانکی در ایران را مورد بررسی قرار دهیم.

  در بخش‌های قبلی گفته شد که آغاز فعالیت بانکی در ایران توسط خارجی‌ها از مروری بر حساب معاملاتی اسلامی جمله انگلستان و روسیه در ایران شکل گرفت و پس از آن، اولین بانک‌های ایرانی از جمله بانک ملی ایران که امکان چاپ اسکناس را فراهم کرد و بانک سپه (قشون) که وظیفه سامان دادن به حقوق نیروهای نظامی و انتظامی کشور را به عهده گرفتند تا تاسیس بانک‌های خصوصی در ایران توضیح داده شد؛ در این بخش، به تغییراتی که انقلاب اسلامی ایران به همراه آورد و بر نظام بانکی کشور تاثیرگذار بود اشاره می‌شود.

  نکته جالب توجه این است که بعد از انقلاب اسلامی شعار بانکداری اسلامی و عملیات بانکی بدون ربا در دستور کار نظام بانکی کشور قرار گرفت و حالا بیش از بیست سال از تصویب و اجرای قانون بانک داری بدون ربا در ایران می گذرد. دهم شهریور در تقویم فارسی را روز بانکداری اسلامی و علمیات بانکی بدون ربا نامگذاری کرده‌اند.

  نظام بانکی بعد از انقلاب اسلامی ایران

  پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷ تجدید نظر در نظام بانکی کشور ضروری شد. در خرداد ۱۳۵۸، شورای انقلاب لایحه‌ای را به ‌تصویب رسانید که بر اساس آن نظام بانکی کشور ملی شد. بر اساس این لایحه ۲۸ بانک، ۱۶ شرکت پس ‌انداز و وام مسکن و ۲ شرکت سرمایه‌گذاری ملی اعلام شدند.

  در مورد هشت بانک دیگر که دولتی بودند، یعنی بانک‌های ملی، سپه، بیمه ایران، رفاه کارگران، اعتبارات صنعتی، تعاون کشاورزی، توسعه کشاورزی و بانک رهنی ایران، لزومی به تغییر مالکیت نبود.

  از سوی دیگر، از ۲۸ بانک مورد اشاره در بالا ۱۵بانک متعلق به بخش خصوصی ایرانی و ۱۳ بانک در تملک مالکین خصوصی ایرانی و خارجی بودند.

  بانکداری اسلامی در ایران

  به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی و برقراری جمهوری اسلامی، لزوم استقرار نظام اقتصاد اسلامی به عنوان یکی از ضرورت‌های اساسی کشور مطرح شد.

  مهم ترین اقدام عملی در این جهت می‌توانست ریشه کن کردن ربا از سیستم بانکی کشور باشد تا بدین وسیله، بنیان یک اقتصاد توحیدی مبتنی بر قسط و عدل گذاشته شود.

  به همین منظور، پس از انقلاب در سال ۱۳۵۸ اقداماتی در جهت اسلامی کردن نظام بانکی به عمل آمد، که این اقدامات را می‌توان در کوشش‌های اولیه برای حذف بهره و برقراری کارمزد در سیستم بانکی تاسیس بانک اسلامی و توسعه صندوق‌های قرض الحسنه خلاصه کرد.

  سیر تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا

  بر اساس تبصره ۵۴ قانون بودجه سال ۱۳۶۰، دولت موظف شد در زمانی کوتاه، مطالعات لازم را انجام دهد و پس از شش ماه، لایحه عملیات بانکداری بدون ربا را در مجلس شورای اسلامی ارائه کند. با تصویب قانون بودجه، بررسی‌های اولیه آغاز شد.

  با حضور استادان دانش اقتصاد و صاحب نظران بانک مرکزی در وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای پول و اعتبار، جلسه هایی تشکیل و یکی از فقیهان شورای نگهبان نیز برای مطابقت با موازین شرع در این جلسه ها حاضر شد.

  سرانجام این لایحه در سال ۱۳۶۱ به هئیت دولت تقدیم گردید و پس از تصویب هئیت وزیران، برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. این لایحه پس از تغییرهای اندک، در شهریور۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید و قانون عملیات بانک داری بدون ربا از ابتدای سال۱۳۶۳ به همه بانک ها ابلاغ شد.

  بر طبق این قانون در خصوص رفع حرمت ربای قرضی در سپرده‌گذاری و اخذ سود اینطور آورده شده که سپرده‌گذاری در بانک، تحت عقد قرض نباشد، بلکه تحت عقودی دیگر مانند وکالت باشد.

  به این صورت که سپرده گذار، پول خود را تحت عقد وکالت در اختیار بانک قرار می‌دهد و بانک نیز به عنوان وکیل پول را به چرخه اقتصاد وارد کرده و در اموری مانند مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات و … استفاده می‌کند و در نتیجه، از این تجارت‌ها سودی حاصل می‌کند. در نهایت بانک به عنوان وکیل، حق‌الزحمه خود را از سود کسر کرده و مابقی را به مشتری تحویل می‌دهد.

  اما در مورد اخذ وام و قرض از بانک و پرداخت سودِ مازاد بر اصل پول، در بانکداری بدون ربا، بانک‌ها از عقود متفاوتی مانند جعاله، مضاربه و … استفاده کرده و شخص وام‌گیرنده را به مشارکت گرفته و پول را به مضاربه و … می‌دهند. در نتیجه، وام‌گیرنده مقداری از سود حاصل از مضاربه و … را اضافه بر اصل وام به بانک تحویل می‌دهد. ضمن این که این عقود تابع قوانین خاص همان عقود نیز است.

  بانک ملت در فهرست برترین بانک‌های اسلامی جهان در سال ٢٠٢٠

  جالب است بدانید نشریه تخصصی و بین المللی بَنکر در گزارش ماه نوامبر ۲۰۲۰، فهرستی از برترین بانک‌های جهان که فعالیت‌های منطبق با شریعت اسلام دارند ارایه کرد که نام بانک ملت نیز در این فهرست با رتبه هایی تحسین برانگیز به چشم می خورد.

  گزارش بنکر می‌افزود که بانک ملت ایران با تحقق رشد ۵۵.۳۸ درصدی در دارایی‌های منطبق با شریعت، علیرغم تحریم‌های اقتصادی، عملکردی چشمگیر را رقم زده و به دومین بانک بزرگ جهان از لحاظ وام دهی منطبق با شریعت تبدیل شده است.

  بر اساس اعلام بنکر، مجموع دارایی‌های منبطق بر شریعت در دو کشور ایران و عربستان سعودی به عنوان کشورهای پیشگام در بانکداری اسلامی ۴۰۰ میلیارد دلار است که از این عدد، ۸۲.۳ میلیارد دلار متعلق به بانک ملت است.

  نقاط قوت بانکداری بدون ربا

  اکنون بیش از دو دهه از تصویب و اجرای قانون بانک داری بدون ربا در ایران می‌گذرد. دهم شهریور در تقویم فارسی را روز بانکداری اسلامی و علمیات بانکی بدون ربا نامگذاری کرده‌اند.

  برخی از اقتصاددانان که در تدوین این قانون دخالت داشتند، مدعی‌اند این قانون، بهترین قانونی است که با توجه به ضوابط اسلامی و ملاحظات فنی اقتصادی، در تأمین نیازهای مالی اشخاص حقیقی تدوین شده است.

  اقتصاددانان مروری بر حساب معاملاتی اسلامی مسلمان در برشمردن ویژگی‌های این قانون، به تعدیل درآمدها و توزیع عادلانه ثروت بین سپرده‌گذاران و عوامل تولید، افزایش کارآیی، کاهش هزینه‌های تولید، افزایش سرمایه‌گذاری و افزایش تولید و بالا رفتن سطح اشتغال و کاهش سطح عمومی قیمت ها اشاره می‌کنند.

  اولین تجربه بانکداری اسلامی در جهان

  برخی منابع «بانک اجتماعی ناصر» که در سال ۱۹۷۱ در مصر افتتاح شد را اولین بانک اسلامی بزرگ عنوان می‌کنند که بر اساس نفی بهره فعالیت می‌کرد.

  البته در سال ۱۹۷۰ و در کنفرانس وزرای خارجه کشورهای اسلامی دولت مصر و پاکستان به صورت مشترک از تاسیس بانک بین‌المللی اسلامی حمایت کردند که پس از آن فعالیت در این زمینه گسترش پیدا کرد و در نهایت در سال ۱۹۷۵ و با مطالعه ۳ ساله دولت مصر در جهت تاسیس ساختار نهاد بانک اسلامی بانک توسعه اسلامی تاسیس شد.

  کشورهای پیشرو در بانکداری اسلامی در جهان

  هر چند تجربه ایران در حرکت به سمت بانکداری اسلامی تجربه منحصر به فردی است که از دیدگاه‌های مختلفی قابل تحلیل و بررسی است. اما پرسش دیگری که وجود دارد این است که دیگر کشورهای جهان چه کشورهای مسلمان و چه کشورهایی که جمعیت مسلمان دارند، در زمینه بانکداری اسلامی چقدر جلو رفته‌اند؟

  بانکداری اسلامی در مالزی

  بدون شک، مالزی یکی از معدود کشورهایی است که باجدیت تمام در حال ترویج بانکداری اسلامی است. این کشور که یکی از پیش‌روترین کشورهای اسلامی در زمینه اجرای نظام بانکداری اسلامی به حساب می‌آید، سعی دارد تا خود را به‌عنوان رهبر بلامنازع این شیوه از بانکداری در جهان مطرح کند.

  استقبال مردم مالزی از حرکت انجام شده از سوی بانک‌های این کشور نیز موجب شده تا بانک‌های غیراسلامی نیز برای تغییر شیوه بانکداری خود ترغیب شوند.

  فعالیت بانک‌های اسلامی در پاکستان

  اسلامی شدن بانک‌ها در پاکستان فرآیندی بود که از سال‌های ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۰ میلادی و به شکل تدریجی آغاز شد. این کشور با فراهم‌کردن بستر تنظیمی برای بانک‌های اسلامی آغوش خود را روی فرآیند اسلامی شدن گشود. به‌طورکلی این کشور برای رشد بانکداری اسلامی ۳ استراتژی تاسیس بانک‌های کاملا اسلامی نوپا با مشارکت بخش خصوصی، ایجاد بانک‌های تجاری به‌عنوان مکمل بانک‌های اسلامی و ایجاد یک باجه ویژه عملیات بانکداری اسلامی در تمامی شعبه‌های بانک‌های تجاری خود پرداخته است.

  ترکیه و بانکداری اسلامی

  درحال‌حاضر چهار بانک اسلامی در نظام بانکداری ترکیه فعال هستند که ۵.۴ درصد صنعت بانکداری ترکیه را تشکیل می‌دهند. هدف اتحادیه بانک‌های اسلامی ترکیه ۳ برابر مروری بر حساب معاملاتی اسلامی کردن سرمایه بانک‌های اسلامی تا سال ۲۰۲۳ میلادی است و معتقدند آموزش بخشی از فرآیند سیستم بانکداری اسلامی است.

  بانکداری اسلامی در سودان

  بانکداری اسلامی درسودان نیز از سال ۱۹۶۰م در بخش‌هایی از برخی شعبه‌های بانک‌های خارجی این کشور آغاز شد و بانک فیصل به‌عنوان نخستین بانک اسلامی این کشور از سال ۱۹۷۷م کار خود را آغاز کرد.

  کشور سودان براساس قوانینی از بانکداری اسلامی عمل می‌کند که درآن سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران ترغیب به شرکت در فعالیت‌ها و قراردادهایی با ریسک‌پذیری نامشخص می‌شوند و داشتن ترکیبی از سرمایه‌گذاری‌ها را به داشتن سودی ثابت ترجیح می‌دهند. به این ترتیب سود انباشت شده و مشخصی برای وام‌ها، سپرده‌ها و اوراق بهادار دراین کشور وجود ندارد.

  بانکداری اسلامی در انگلستان و آمریکا

  انگلیس نخستین کشور غربی است که به تأسیس بانکداری خرد براساس قوانین اسلام اقدام نمود. بانک اسلامی انگلستان با تصویب FSA در سال ۲۰۰۴ تأسیس شده است.

  از آن زمان به بعد، بانکداری اسلامی در کشور انگلستان به طور پیوسته توسعه یافت؛ به نحوی که در سال ۲۰۱۳ پنج بانک کاملاً اسلامی، بیش از ۲۰ شعبه اسلامی در بانک‌های غیراسلامی، یک شرکت بیمه اسلامی (تکافل)، ۹ صندوق سرمایه‌گذاری و یک صندوق پوشش ریسک اسلامی در این کشور به فعالیت مشغول بودند.

  از این‌رو، به نظر می‌رسد انگلستان فعال ‌ ‌ترین و پیشرفته ­ ترین بخش بانکداری اسلامی را در اتحادیه اروپا داشته و دروازه ورودی تأمین مالی اسلامی است.

  همچنین، نخستین موسسات مرتبط با بانکداری و مالی اسلامی در ایالات متحده آمریکا، «صندوق مشترک سرمایه‌گذاری امانت» و «موسسه تأمین مالی امریکا (لاربا)» بودند که به ترتیب در سال‌های ۱۹۸۶ و ۱۹۸۷ در واشنگتن و کالیفرنیا تاسیس شدند.

  از آن زمان تاکنون فعالیت موسسات مالی اسلامی در آمریکا رشد داشته است، به نحوی که حداقل ۹۱ موسسه ارائه‌دهنده‌ محصولات و خدمات بانکداری‌ اسلامی (اعم از شعب بانکداری‌ خرد، بانک‌های سرمایه‌ گذاری، شرکت‌های رهنی و شرکت‌های تامین مالی) مشغول فعالیت‌ هستند.

  دو موسسه «دِون بانک» و «یونیورسیتی بانک» نیز که در حوزه بانکداری خرد مشغول به فعالیت هستند به ترتیب در سال ­ ‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۵ اقدام به تأسیس شعب اسلامی کردند و به طور عمده از عقود مبادله‌ای به منظور تأمین مالی گروه‌های هدف خود بهره می‌برند.

  در مجموع به نظر می‌رسد که در نیم قرن اخیر به ویژه مسئله شیوه نوین بانکداری بدون ربا مورد توجه بسیاری از اقتصادهای دنیا قرار گرفته است. اما این رویکرد به بانکداری تازه است و در جهانی که بانکداری کلاسیک و مبتنی بر سود هنوز غالب است، هنوز جای کار علمی و عملیاتی بیشتری دارد.

  با این حال، بسیاری از کشورها از جمله مالزی تجربه موفقی در این زمینه داشته‌اند و بسیاری دیگر از کشورها از جمله ایران در مسیر حرکت به سمت بانکداری اسلامی خود را قرار داده‌اند. حرکتی که نیازمند یک بینش عمیق اقتصادی و اصلاح دقیق ساختارها دارد.

  می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که اگرچه بانکداری اسلامی و بدون ربا، ایده جدیدی است اما در بین کشورها اسلامی اصل آن پذیرفته است و تنها در روش‌ها تفاوت‌هایی وجود دارد که به مرور زمان در فرایند آزمون و تجربه به یک مدل عملیاتی مطلوب خواهد رسید و پیش‌بینی می‌شود در آینده‌ای نزدیک، این ایده جهانی شده و نسخه‌های محلی آن در کشورهای مختلف پیاده‌سازی شود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.