سرمایه‌گذاری بلندمدت یا کوتاه‌مدت؟


حسابداری سرمایه گذاری را به راحت ترین شکل ممکن یاد بگیرید

سرمایه گذاری به دلایل مختلفی صورت می گیرد که از جمله می توان به سرمایه گذاری با هدف استفاده از وجوه نقد راکد موقت و یا سرمایه گذاری بلند مدت به منظور افزایش سودآوری، اشاره نمود. در استاندارد شماره ۱۵ ایران، منظور از سرمایه گذاری نوعی دارایی است که واحد سرمایه گذار برای افزایش منافع اقتصادی (دریافت بازده نقدی از یک سو و کسب سود سرمایه ای از طریق افزایش ارزش سرمایه گذاری) نگهداری میکند.

بنابراین در این استاندارد سرمایه گذاری حیطه ای بسیار وسیع تر از سرمایه گذاری در اوراق بهادار (نظیر سرمایه گذاری در اموال غیرمنقول، آثار هنری و. ) را در بر میگیرد.

  • مقالات مرتبط به این مقاله که توصیه می شود آنها را مطالعه نمایید :
  1. خلاصه استاندارد شماره 15 حسابداری سرمایه گذاری و مهمترین قسمت های آن
  2. استاندراد شماره 20 حسابداری در رابطه با سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسطه
  3. استاندارد شماره 32 حسابداری درباره کاهش ارزش داراییها با مثال

در این مطلب ما بر حسابداری سرمایه گذاری در اوراق بهادار (شامل سهام و اوراق قرضه) تمرکز میکنیم و به جرات می توان گفت که بحث سرمایه گذاری ها و نحوه حسابداری آن یکی از پیچیده ترین مطالب در زمینه حسابداری می باشد که ما سعی می کنیم در چند مطلب جداگانه به تفضیل به این مطلب بپردازیم.

انواع سرمایه گذاری در حسابداری

استاندارد شماره 15 حسابداری، سرمایه گذاری ها را در دو گروه جاری و بلندمدت طبقه بندی می کند. منظور از سرمایه گذاری بلند مدت، طبقه ای از سرمایه گذاری ها است که به قصد استفاده مستمر در فعالیتهای واحد تجاری نگهداری می شود. سرمایه گذاری هنگامی در قالب بلند مدت قابل طبقه بندی است که یکی از دو شرط زیر را دارا باشد:

  1. قصد نگهداری آن برای مدت طولانی به وضوح قابل اثبات باشد.
  2. یا توانایی واگذاری آن توسط سرمایه گذار مشمول محدودیتهایی باشد.
  3. سرمایه گذاری ای که بلند مدت محسوب نشود، جاری تلقی خواهد شد.


هر نوع دارایی از جمله سرمایه گذاری ها (چه جاری و چه بلند مدت در زمان تحصیل (شناخت اولیه) به بهای تمام شده ثبت می شود. منظور از بهای تمام شده سرمایه گذاری، بهای خرید و سایر مخارج تحصیل نظیر کارمزد کارگزار، عوارض پرداختی و . می باشد. لازم به ذکر است که بهای تمام شده سرمایه گذاری ها شامل مخارج مالی (بهره) تحمل شده در رابطه با تحصیل تدریجی سرمایه گذاری نیست.


اگر سرمایه گذاری در قبال واگذاری مابه ازای غیرنقد از جمله زمین، ساختمان و. تحصیل شود، بهای تمام شده سرمایه گذاری معادل ارزش منصفانه دارایی واگذار شده خواهد بود . البته چنانچه ارزش منصفانه سرمایه گذاری تحصیل شده با سهولت بیشتری قابل تعیین باشد، ارزش منصفانه سرمایه گذاری بهای تمام شده را در اختیار خواهد گذاشت.

استاندارد شماره ۱۵، سرمایه گذاری ها را از لحاظ دسترسی به ارزش بازار یا شاخص قابل اتکایی که مبنای تعیین ارزش بازار باشد، به دو دسته تقسیم میکند: (الف) سرمایه گذاری های سریع المعامله در بازار و (ب) سایر سرمایه گذاری ها.


سرمایه گذاری در صورتی سریع المعامله در بازار است که حائز هر دو شرط زیر باشد: (۱) وجود بازاری فعال که آزاد و قابل دسترس باشد، به این معنا که عموم بتوانند وارد بازار شده یا از آن خارج شوند، نظير بورس اوراق بهادار، و (۲) قیمتهای معاملاتی، معین و علنی باشد، به طوریکه بتوان براساس قیمت اعلام شده معامله نمود.


لازم به ذکر است سرمایه گذاری سریع المعامله در بازار می تواند در قالب جاری یا بلندمدت طبقه بندی شود. بنابراین، سريع المعامله بودن ارتباطی با طبقه بندی سرمایه گذاری در قالب جاری یا بلندمدت ندارد: سرمایه گذاری جاری یا بلند مدت می توانند شامل سرمایه گذاری های سریع المعامله و سایر سرمایه گذاری ها باشند. البته همان طور که در ادامه عنوان خواهد شد، روش حسابداری سرمایه گذاری کوتاه مدت تحت تأثير سريع المعامله بودن قرار میگیرد ولی در مورد سرمایه گذاری های بلندمدت این چنین نیست و تعیین روش حسابداری ارتباطی به ویژگی سريع المعامله بودن ندارد.

سود و زیان نگهداری سرمایه گذاری ها در حسابداری


نحوه برخورد با نوسانات قیمت بازار (سود و زیان نگهداری سرمایه گذاری ها به نوع سرمایه گذاری و روش مورد استفاده برای آن بستگی دارد. استاندارد شماره ۱۵، روشهای زیر را برای حسابداری سودها و زبانهای نگهداری برشمرده است:


سرمایه گذاری سریع المعامله در بازار که در قالب جاری طبقه بندی می شود باید در ترازنامه به یکی از دو مبلغ (۱) ارزش بازار یا (۲) اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش منعکس شود. انتخاب یکی از دو روش به عهده مدیریت خواهد بود. در روش ارزش بازار که خداحافظی با محافظه کاری است، هر نوع نوسان ارزش (اعم از افزایشی یا کاهشی) در صورت سود و زیان شناسایی خواهد شد. ارزش بازار می تواند بر مبنای قیمت پیشنهاد خرید، قیمت پیشنهاد فروش یا میانگین دو قیمت تعیین شود. استاندارد شماره ۱۵، قیمت خاصی را تجویز نکرده، اما از دیدگاه نظری، قیمت پیشنهاد خرید بهتر است. در عمل استفاده از قیمت میانگین نیز قابل قبول خواهد بود. به هر حال در بکارگیری قیمت باید ثبات رویه را حفظ کرد.


دومین روش مجاز برای ارزیابی سرمایه گذاری های سریع المعامله در بازار که در قالب جاری نگهداری می شوند، روش اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش است. در این روش سرمایه گذاری در ترازنامه به بهای تمام شده منعکس می شود، مگر آنکه خالص ارزش فروش (قیمت فروش منهای مخارج فروش) کمتر از بهای تمام شده باشد که در این صورت سرمایه گذاری با در نظر گرفتن ذخیره به خالص ارزش فروش ثبت و سرمایه‌گذاری بلندمدت یا کوتاه‌مدت؟ کاهش ارزش در قالب هزینه دوره انعکاس می یابد.
طبق الزام استاندارد شماره ۱۵، ارزیابی سرمایه گذاری های سریع المعامله ای که در قالب جاری نگهداری می شوند باید بر مبنای پرتفوی (مجموعه سرمایه گذاری انجام شود و لذا در صورت استفاده از روش اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش، ذخیره در صورت وجود، برای کل پرتفوی خواهد بود و نه تک تک اقلام سرمایه گذاری.


چنانچه سرمایه گذاری های جاری، غیرسريع المعامله در بازار باشد، اصطلاحا آنها را سایر سرمایه گذاری های جاری می نامند. این سرمایه گذاری ها باید به یکی از دو مبلغ: (۱) خالص ارزش فروش یا (۲) اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش انعکاس یابد. در روش خالص ارزش فروش، هر نوع نوسان ارزشی (اعم از افزایش یا کاهش) در صورت سود و زیان شناسایی می شود. طبق الزام استاندارد شماره ۱۵، ارزیابی سایر سرمایه گذاری های جاری باید بر مبنای تک تک اقلام سرمایه گذاری صورت پذیرد. به این ترتیب در صورت استفاده از روش اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش، ذخیره در صورت وجود، بر مبنای تک تک اقلام سرمایه گذاری تعیین خواهد شد.


اما سرمایه گذاری های بلند مدت در ترازنامه باید به یکی از دو مبلغ: (۱) بهای تمام شده پس از کسر کاهش ارزش انباشته یا (۲) تجدید ارزیابی منعکس شود. از آنجا که سرمایه گذاری، بلندمدت است، مدیریت قصد و توان آن را ندارد که افزایش ارزش را از طریق فروش سرمایه گذاری ها متبلور سازد. لذا سرمایه گذاری های بلندمدت در ترازنامه باید به بهای تمام شده پس از کسر کاهش ارزش انباشته منعکس شود. طبق الزام استاندارد شماره ۱۵، ارزیابی سرمایه گذاریهای بلندمدت باید بر مبنای تک تک اقلام سرمایه گذاری انجام شود و از این رو، کاهش ارزش بر مبنای تک تک اقلام سرمایه گذاری ها تعیین می شود. در روش تجدید ارزیابی، سرمایه گذاری های بلند مدت براساس مبلغ تجدید ارزیابی که انعکاسی از ارزش منصفانه دارایی در تاریخ تجدید ارزیابی است، در ترازنامه منعکس می شوند. چنانچه سرمایه گذاری های بلند مدت تجدید ارزیابی شوند، این ارزیابی باید سالانه صورت پذیرد.

در تجدید ارزیابی، افزایش ارزش تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی در صورت سود و زیان جامع (و نه صورت سود و زیان انعکاس می یابد و از طرفی انباشته مازاد نیز در حقوق صاحبان سرمایه ترازنامه متبلور می شود. در صورتیکه مبلغ تجدید ارزیابی کمتر از بهای تمام شده اولیه باشد، کاهش در قالب هزینه در صورت سود و زیان منعکس می شود. اگر کاهش مبلغ تجدید ارزیابی عکس یک افزایش قبلی باشد، این کاهش باید تا اندازه مازاد تجدید ارزیابی همان سرمایه گذاری به حساب مازاد تجدید ارزیابی بدهکار و باقیمانده به عنوان هزینه شناسایی شود.

اگر افزایش مبلغ تجدید ارزیابی، عکس یک کاهش قبلی ناشی از تجدید ارزیابی باشد، این افزایش باید تا میزان هزینه قبلی در رابطه با همان سرمایه گذاری بلندمدت، به عنوان درآمد شناسایی و مابقی به حساب مازاد تجدید ارزیابی منظور شود. همانطور که ذکر شد، ارزیابی سرمایه گذاری های بلندمدت بر مبنای تک تک اقلام سرمایه گذاری ها انجام می شود.


تا به اینجا کار درباره انواع سرمایه گذاری و نحوه قیمت گذاری آن صحبت کردیم و همانطور که در ابتدا عنوان شد به دلیل اینکه مطالب بسیار دیگری در بحث فوق باید عنوان شود سایر موارد در مطالب بعدی عنوان خواهد شد.

>>بورس از نگاه کامیار فراهانی >>>بهترين نوع سرمايه گذاري در وضعیت این روزهای بورس، سرمايه گذاري بلندمدت یا کوتاه مدت؟


وب سایت بورس نگار - اصولا هرقدر دانش در جمعي كمتر باشه، آدمهاي اون جمع كمتر همديگر رو قبول دارند و كمتر موفق به تلاش جمعي و رشد همگاني مي شوند. در چنين محيط هايي هركس معتقده آنچه او فكر مي كنه درست ترين و بهترين فكره. و اگر اين اتفاق در جامعه اي بيافتد كه سابقه چند صد سال استبداد داشته باشد، مردم عادي ناخودآگاه جذب كسي مي شود كه فرياد مي زند. هر قدر فريادتان بلند تر طرفداران تان بيشتر.

زماني، مثلا سال ٨٢، ما پذيرفته بوديم سرمايه گذاري بلند مدت بهترين نوع سرمايه گذاري است. نه اينكه تحت تاثير رسانه هاي بيگانه قرار گرفته باشيم، نه، حركت قيمت ها به اين شكل بود كه كسي كه كمتر جابجا مي شد بيشتر سود مي كرد. مثلا بررسي كنيد اگر شخصي " ومعادن" مي خريد يا " ونوين" مي خريد يا حتي " وبانك" مي خريد بعد از يكسال چه دستاورد شگفت انگيزي داشت.
من اين روزها دائم با خودم فكر مي كنم كه چرا و چه زماني اين ورق چرخيد. الان به هركسي از سرمايه گذاري بلند مدت بكييد قاه قاه بهتون مي خنده. احتمالا حتي خود من. سرمايه گذاري بلند مدت؟ واقعا؟ چرا؟
واقعا چرا صبر سرمايه گذاران بورس ايران به كمتر از يك هفته تقليل پيدا كرده؟ من سه دليل براي اين پرسش پيدا كرده ام. خوشحال مي شم اگر دلايل بيشتري شما داشتيد به روابط عمومي سازمان بورس بگييد شايد براي اونها هم مساله قابل فكر باشه.


دليل اول طرف عرضه است. واقعيت اينه كه امروز سهامداران شركت هاي بزرگ نه تنها تشويق نمي شوند كه برعكس جريمه هم مي شوند. مقادير زيادي سهام به عناوين مختلف در طي سالهاي قبل به شركت ها، صندوق ها، سازمان هاي مختلف واگذار شده است. اين نهاد ها ما به ازاي اين سهام كلي بدهي و معوقات دارند. اينها با ديدن صف خريد آب از لب و لوچه شون راه مي افته. صرفنظر از قيمت و ارزش در هر قيمت و در هر حالتي فروشنده اند. البته شايد من و شما هم در شرايط اونها بوديم و تعهدات پرداخت ماهانه و دائمي داشتيم همين كار را مي كرديم. نهاد هايي مانند تامين اجتماعي، صندوق فرهنگيان، صندوق فولاد، حتي خصوصي سازي و چندين نهاد ديگر جز اين گروه اند. به عرضه هاي بي حد و حصر در نماد هايي نظير اميد، بانك صادرات، بانك ملت، فولاد مباركه، ذوب آهن، فولاد خوزستان، معادن فلزات و. نگاه كنيد. واقعا معتقديد طرف فروشنده الان ارزش گذاري كرده است و فروش اش بر مبناي ارزش ذاتي است؟ شوخي نكنيد تورو خدا


دليل دوم. طرف تقاضا. شركت هاي سرمايه گذاري به هزاران دليل موفق نشدند طي اين سالها به اندازه ي كافي رشد كنند و بزرگ شوند. اون دست از شركت هايي هم كه تو بازار فعال بودند اونقدر براي شان پرونده ساخته شد كه جسارت حركت ازشان گرفته شد. البته اصلي ترين دليل اين بود كه اين شركت ها از باهوش ترين لايه ي بازار سرمايه به خنگ ترين شون تبديل شدند. مديريت هايي كه به واسطه رابطه و نه شايستگي رد و بدل شد مانع از اين شد كه شركت هاي سرمايه گذاري ما كه روزي سكان دار هر حركت قيمتي در بازار سهام بودند رشد كنند و بر عكس تبديل به نهاد هايي دنباله رو يا غير فعال شدند. شايد باور نكنيد ولي حجم معاملات شركت هاي سرمايه گذاري امروز از حجم معاملات يك فعال متوسط بازار سرمايه كمتر است. كدال هرماه خريد و فروششون رو نشون ميده يه بررسي كوچك كافي است كه متوجه شويد از اين نهاد ها تنها اسمي و سبدي باقي مانده است و مديرعامل و مدير سرمايه گذاري شان بيشتر درگير مشكلات سازماني و پرسنلي و توطئه هاي درون سازماني هستند تا بازار سهام. مخلص كلام اينكه ما تقاضاي قوي اي نداريم كه يقه ي فلان نهاد كه بي حساب و كتاب سهم مي فروشد را بگيرد و بگويد: " عرضه كن! هرچي عرضه كني مي خرم". اي كاش كانون سرمايه گذاران نهادي مي تونست كمي آسيب شناسي كنه و كمك شون كنه. مردم عادي. اين انتظار عبثيه كه شما در اين حالت از پسر خاله ي من كه ماه پيش كد گرفته و دو ميليون تومان " كپشير" به توصيه آسماني خريده و الان ١٠٪‏ تو سوده انتظار داشته باشيد بياد و استراتژيك براتون فكر كنه.


اتفاقا سرمايه گذاران خرد امروز، همون جوون هايي كه سه چهار ساله تو بورس اند، از همه ي بازار باهوش تر عمل مي كنند. اونها فهميدند سرمایه‌گذاری بلندمدت یا کوتاه‌مدت؟ قيمت رو عرضه و تقاضا تعيين مي كنه نه " تنزيل جريان هاي نقدي آتي" اونها به خوبي مي دونند در اين شرايط اراده ي سهامدار عمده و مديريت از هر سود آوري اي مهمتره. اينها اونقدر خوب عمل مي كنند كه حقوقي ها هم پشت دستشون مي رن تو صف سهم هاي كوچيك. اونها تكليفشون با خودشون روشنه : بازده مي خواهند. نه دنبال مدل هاي ارزش گذاري اند نه دنبال محاسبه ي ان اي وي. اينكه اين رفتار چه بر سر بازار خواهد آورد مشكل اونها نيست. واقعا مشكل اونها نيست. و حماقت ماست اگر سرزنش شان كنيم. سرزنش شايسته ي افرادي است كه زمين بازي رو به اين شكل در إورده اند. يه تيم فوتبال در زمين گل آلود سانتر مي كند و هوايي بازي مي كند. شما دوست داري فوتبال زيبا و روي زمين با يه عالمه دريبل و پاس هاي تو عمق ببيني زمين ات رو خشك كن. تا روزي كه زمين بازي به اين شكله اميد با پي به اي ٤ مجمع ميره و "وبانك" با پي به اي ٥ معامله ميشه. و ما عاقل نيستيم اگر سرمايه گذاران را به دليل كسب بازدهي سرزنش كنيم. //کامیار فراهانی - 3خرداد95

اصول سرمایه گذاری بلند مدت در بورس

اگر اصول سرمایه گذاری بلند مدت در بورس را رعایت کنید، با دید طولانی مدتی که به خرید سهام در بورس دارید، مطمئنا سود مناسبی کسب خواهید کرد، البته این که چقدر سود به دست می آورید، به عوامل بسیاری مانند مدت زمان سرمایه گذاری، وضعیت بازار در زمان سرمایه گذاری، وضعیت سوددهی بازارهای موازی، اقتصاد کشور و … بستگی دارد ولی شما کاری که می توانید انجام دهید این است که اصول سرمایه گذاری بلند مدت در بورس را مد نظر قرار دهید و سهام های ارزشمند و مناسب را با دیدی بلندمدت خریداری کنید تا نه درگیر نوسانات و هیجانات بازار شوید، نه از سودهای بازار در زمان رونق جا بمانید. بنابراین اگر دوست دارید اصول سرمایه گذاری بلند مدت در بورس را به صورت رایگان و یکجا یاد بگیرید، این مطلب از کد بورسی برای شما نوشته شده است.

اصول سرمایه گذاری بلند مدت در بورس

کارشناسان بورس در بیشتر مواقع به افراد این توصیه را دارند که با دید بلند مدت در بورس سرمایه گذاری نمایند و نوسانات کوتاه مدت در بورس را در نظر نگیرند. بیشتر افرادی که با دید دراز مدت در بورس سرمایه گذاری می کنند، بازدهی مناسبی نیز کسب خواهند کرد مگر این که در انتخاب سهام مناسب دچار اشتباه شده باشند.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، سرمایه گذاری بر روی حق تقدم و یا فروش آن و … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

انتخاب سهام مناسب و سرمایه گذاری دراز مدت در بورس می تواند سود بسیار بالایی به همراه داشته باشد، البته اگر طبق اصول آن انجام شود. سرمایه گذاری بلند مدت اصولی دارد در ادامه به بررسی ۷ اصل سرمایه گذاری بلند مدت در بورس پرداخته ایم و در ادامه نیز نکاتی را در این خصوص خدمت شما عزیزان بیان کرده ایم تا دید بسیاری خوبی درباره سرمایه گذاری بلندمدت در بورس پیدا کنید؛

اصل ۱ : اولین و شاید مهم ترین اصل این است که حتی در بهترین شرایط امکان دارد به علت عدم دسترسی به اطلاعات نهان شرکت، قیمت سهم خریداری شده با کاهش روبرو شود و یا از ارزش آن کم شود، لذا چنانچه شخص سرمایه گذار برنامه ریزی کوتاه مدتی برای خود در نظر گرفته باشد، امکان دارد در چنین شرایطی، چاره ای جز خروج از بازار نداشته باشد و این یعنی بدترین ضربه به بازار بورس و حتی خود شخص چه از نظر مسائل مالی و چه از نظر اثرات روانی، چرا که در این شرایط سرمایه گذار به علت اثرات مخرب روانی تصمیماتی عجولانه و نادرست اتخاذ می کند و نهایتا نتیجه خوبی برایش به ارمغان نخواهد آمد، البته این نکته را نیز نباید از یاد برد که وقتی مطابق با بررسی های نسبتا دقیق اقدامی انجام می دهیم و با کاهش ارزش سرمایه روبرو می شویم، بهتر است به جای غصه خوردن، رفتارمان را تحلیل نماییم و سنجیده عمل کنیم.

لذا برنامه ریزی بلندمدت تنش های ناشی از کاهش ارزش سرمایه در کوتاه مدت را تا حدود بسیار زیادی کاهش خواهد داد و فرد سرمایه گذار با آسودگی خاطر منتظر آینده می ماند و در مقاطع کوتاه مدت ضرورتی برای نقد کردن سرمایه خود نخواهد دید. البته در نظر داشته باشید که این توضیحات با سرمایه‌گذاری بلندمدت یا کوتاه‌مدت؟ فرض انتخاب سهامی با ارزش ذاتی و گذشته مطلوب است که در ادامه و توضیحات مربوط به نکاتی در مورد انتخاب سهم به آن می پردازیم.

اصل ۲ : بنابر اصل اول، به صورت معمول زمانی که تصمیم بلند مدت اتخاذ می شود سهام با ارزش افزوده مناسبی که در گذشته کسب کرده اند انتخاب می شود و اغلب تغییرات احتمالی و موقتی در بورس بر روی این گونه شرکت ها اثر مخربی ندارد و به سادگی آسیب پذیر نیستند و در بلندمدت دوباره شرایط بهبود را حتی اگر صدمه دیده باشند خواهیم دید، البته باید در نظر داشته باشید که در برخی موارد نیز به این صورت نخواهد بود.

این طور فرض کنید روی سهامی برای کوتاه مدت سرمایه گذاری کرده اید و این سرمایه گذاری تنها با توجه به بازدهی قابل توجه روزانه تصمیم گیری شود و به خاطر این که این داستان همچنان ادامه دارد، تصمیمی برای فروش به موقع نگیرید، چرا که بر اساس ارزش ذاتی و یا واقعی انتخاب انجام نشده است، لذا چنانچه اوضاع تغییر کند و روند کاهشی ارزش سهم شروع شود تا جایی که حتی امکان نقد کردن آن وجود نداشته باشد، ادامه داستان مشخص است و این بدترین حالت برای سرمایه گذاری به حساب می آید.

اصل ۳ : وقتی شرکت هایی با دید بلندمدت انتخاب می کنید، بدین معنی است که قبول دارید تصمیم دیگری برای پولتان ندارید، حال شرایطی به وجود می آید که در میان مدت و یا کوتاه مدت می توانید با سود مناسبی از بازار خارج شوید و با راحتی برای فروش اقدام کنید، لذا می توان برنامه ریزی طولانی مدت ار مد نظر قرار داد و با اطمینان خاطر و ریسک کمتر حتی در کوتاه مدت از بازار خروج زد. بنابراین همواره با دید طولانی مدت برنامه ریزی داشته باشید و در صورت لزوم در کوتاه مدت تصمیم به فروش بگیرید.

سرمایه گذاری دراز مدت در بورس

اصل ۴ : این موضوع را از خاطر نبرید که در هر معامله ای مبلغی به عنوان مالیات، سازمان و کارگزار کسر خواهد شد، پس چنانچه فکر می کنید برنامه ریزی های کوتاه مدت سود به مراتب بالاتری برای شما به همراه دارد، می توانید تعداد معاملات و درصد های پرداختی را جمع بزنید و با شرایط نگه داشتن سهمی در بلند مدت مورد مقایسه قرار دهید، ولی باید در نظر داشته باشید که در کوتاه مدت درگیری های روزانه به مراتب بالاتر است و این استراتژی نیز ریسک های مخصوص به خود را خواهد داشت و آرامش در این شرایط کم تر است، پس به منظور حصول نتیجه کنترل روند اتفاقات و تصمیمات می تواند مسائل بسیاری را برای سرمایه گذار روشن نماید.سرمایه‌گذاری بلندمدت یا کوتاه‌مدت؟

اصل ۵ : جهت گیری بازار به طرف سرمایه های کوتاه مدت موجب خواهد شد تا توجه به شرکت های معتبر که پشتوانه مالی مناسبی دارند کاهش یابد و شرکت هایی که حرفی برای گفتن ندارند به طور مقطعی سودی به دست آورند و بزرگ جلوه داده شوند و از طرف دیگر شرکت های معتبر در کنار این که مجبور می شوند سرمایه‌گذاری بلندمدت یا کوتاه‌مدت؟ وقت و سرمایه بیشتری برای حمایت در این بازار قرار دهند و از هدف اصلی خود یعنی تامین احتیاجات مردم در بازار کالا و خدمات دور شوند و در نتیجه به صورت ناخواسته سهام آن ها ارزش واقعی خود را از دست دهد و در نهایت به علت جذب نقدینگی در بازار بورس، سایر بازارها نیز تحت تاثیر قرار گرفته و این گونه شرکت ها دو بازار خود را از دست خواهند داد.

نکته دیگری که در این خصوص باید در نظر داشته باشید اینجاست که مدیریت دو بازار اصولا کاری است بسیار سخت و جهت های بازار در هر یک از این دو بر دیگری موثر می باشد. شایان ذکر است که میان شرکت هایی که در کوتاه مدت بازدهی مناسبی به همراه دارند، مطمئنا شرکت های با ارزشی نیز وجود دارد که در هر صورت انتخاب آن ها برای بلند مدت هم سودده می باشد.

اصل ۶ : معمولا ما به این دلیل سهامدار یک شرکت می شویم تا شرکت ها با پشتوانه مالی سرمایه های کوچک به بقا و رشد خود ادامه دهند و شرکت ها نیز همواره سعی می کنند تا سهامداران بیشتری از دو طریق جذب نمایند؛ اول سود حاصل از سرمایه گذاری و دوم ارائه کالا و خدمات مورد پسند مشتری. لذا شرکتی را به منظور سرمایه گذاری انتخاب کنید که در جهت جلب رضایت مشتری تلاش های مضاعفی دارد و چنانچه دیدگاه تان این باشد، مطمئنا سرمایه گذاری بلند مدت معنی واقعی خود را خواهد یافت.

شاید این سئوال به ذهنتان برسد که چنانچه همه بلند مدت سرمایه گذاری نمایند، پس چگونه خرید و فروش های روزانه بورس به وجود آید؟ همان گونه که می دانید انجام معامله ناشی از اختلاف سلیقه است و خاتمه یک سرمایه گذاری شروعی برای سرمایه گذاری دیگری است که امکان دارد هر دو در مقطع زمانی خود تصمیم به سرمایه گذاری طولانی مدت داشته سرمایه‌گذاری بلندمدت یا کوتاه‌مدت؟ اند.

اصل ۷ : هنگامی که اوضاع سیاسی اثرات منفی بر روی بازار بورس می گذارد، به صورت معمول بیش ترین تاثیر را بر سهام هایی که ارزش ذاتی کم تری دارند خواهند گذاشت، لذا باز هم دید دراز مدت موجب می شود که سهام های با ارزش ذاتی بیشتر را انتخاب کنیم و نوسانات موقتی آن ها نگرانی کم تری به همراه دارد.

مزایای سرمایه گذاری بلند مدت در بورس

همان طور که گفتیم نگاه بلند مدت در سرمایه گذاری مزایای بسیاری دارد که در این بخش قصد داریم ۴ مورد از مهم ترین فواید سرمایه گذاری بلند مدت در بورس را برای شما بیان کنیم؛

بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری طولانی مدت

در حال حاضر، سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال در بلندمدت سودآور است، اما قبل از سرمایه‌گذاری باید از بازار آن مطلع شوید. خوشبختانه، سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌تواند یکی از ساده‌ترین راه‌های سرمایه‌گذاری باشد، حداقل در تئوری دشواری‌های بسیار کمتری نسبت به سایر روش‌های سرمایه گذاری در ارز دیجیتال دارد.

اما یکی از سؤالات اصلی این است که بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری طولانی مدت کدام است؟ کدام ارزهای دیجیتال سود بیشتری در بازه زمانی بلند مدت خواهند داشت؟ ارزهای دیجیتال معتبر زیادی در بازار وجود دارند، و در دراز مدت، بسیاری از این دارایی‌ها به شدت افزایش قیمت داشته‌اند. بسیاری از این دارایی‌ها دارای ارزش بازار بیشتر از یک میلیارد دلار هستند. ما برای معرفی بهترین ارزهای دیجیتال برای سرمایه گذاری بلند مدت بر روی بزرگترین ارزهای دیجیتال بر اساس ارزش بازار تمرکز خواهیم کرد، زیرا بسیاری از این ارزهای دیجیتال دارای بهترین پتانسیل در بلند مدت هستند. برای آشنایی با این ارزهای دیجیتال تا انتهای این مطلب همراه داجکس باشید.

معرفی بهترین ارزهای دیجیتال برای سرمایه گذاری بلند مدت

برای کسب سود مناسب از سرمایه گذاری بلند مدت، حداقل باید 6 ماه تا 2 سال زمان در نظر بگیرید. حتی بعضی از سرمایه گذاران مدت زمانی بیشتر از یک دهه را برای سرمایه گذاری انتخاب می‌کنند. اخیراً، بعضی از کیف پول‌های بیت کوین بعد از 10 سال مجدداً فعال شده‌اند که نشان می‌دهد سرمایه گذاران بلند مدت، بسیار صبور هستند و به دنبال کسب بیشترین سود از سرمایه گذاری خود می‌گردند.

هولد کردن بیت کوین، اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال که با نام HODL نیز شناخته می‌شود، یک استراتژی بسیار پرسود است؛ اما کدام یک از ارزهای دیجیتال برای چنین سرمایه گذاری‌های مناسب هستند؟ لیست زیر شامل تعدادی از بهترین ارزهای دیجیتال برای سرمایه گذاری‌های بلند مدت است. دقت کنید که این لیست شامل گزینه‌های مناسب در شرایط فعلی است. شما با شرکت در دوره‌های آموزش تریدینگ ارز دیجیتال می‌توانید با تحلیل مناسب گزینه‌های دیگری را نیز در بازار ارزهای دیجیتال بر حسب نیاز خود پیدا کنید.

سرمایه گذاری بلند مدت در بیت کوین

بیت کوین، بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری طولانی مدت

بیت کوین، بزرگ‌ترین ارز دیجیتال در جهان، اولین محبوب‌ترین گزینه برای سرمایه گذاری بلند مدت است. این ارز دیجیتال در سال 2009 توسط ساتوشی ناکاموتو ساخته شد که هویت او هنوز ناشناس است. بیت کوین را می‌توان به عنوان “پول خصوصی” در مقابل ارز فیات که دولت‌ها کنترل می‌کنند، معرفی کرد. هیچ نهاد یا دولتی وجود ندارد که عرضه بیت کوین را کنترل کند. در عوض، پارامترهای شبکه بیت کوین، عرضه پولی آن را کنترل می‌کند. بیت کوین دارای حداکثر 21 میلیون سکه است و بیش از 18 میلیون در حال حاضر استخراج شده است. این عرضه محدود، بیت کوین را به بهترین ذخیره ارزش در بازار تبدیل می‌کند. در دوره جامع ارز دیجیتال به طور ویژه‌ای با بیت کوین آشنا می‌شویم و دلایل تبدیل شدن این ارز دیجیتال به بهترین گزینه برای سرمایه گذاری در بازار را بررسی می‌کنیم.

اتریوم، سوددهی بیشتر نسبت به بیت کوین در بلند مدت

اتریوم دومین ارز دیجیتال بزرگ از نظر ارزش بازار است که توسط Vitalik Buterin و 7 نفر دیگر در سال 2014 ایجاد شد. این ارز دیجیتال، یکی از بزرگترین پلتفرم‌ها برای برنامه‌های غیرمتمرکز است که به نام DApps نیز شناخته می‌شوند. پلتفرم اتریوم و ارز اختصاصی آن اتر محبوبیت بسیار زیادی دارند.. این ارز به لطف قراردادهای هوشمند کار می‌کند که مجموعه‌ای از شرایط و اقداماتی است که توسط توسعه دهندگان آن ایجاد شده و با یک سری سرمایه‌گذاری بلندمدت یا کوتاه‌مدت؟ قوانین تعریف شده توسط شبکه اجرا می‌شود.

با توجه به افزایش کاربردهای قراردادهای هوشمند و وجود تعداد زیادی آلت کوین که در شبکه اتریوم ساخته شده‌اند، پیش بینی می‌شود قیمت بیت کوین در سال‌های آتی همچنان افزایش پیدا کند. یکی از مواردی که در دوره آموزش حرفه ای ارز دیجیتال به آن پرداخته می‌شود شناسایی پروژه‌های جذاب همانند اتریوم برای سرمایه گذاری است.

سرمایه گذاری بلند مدت در چین لینک

چین لینک، یک پروژه جذاب و در حال پیشرفت

چین لینک (LINK) یکی از بهترین ارزهای دیجیتال برای سرمایه گذاری در سال گذشته بود. این پروژه بسیار معتبر است و علاقه سرمایه گذاران خرده فروشی و نهادی را به طور یکسان برانگیخته است. چرا Chainlink موفق بود؟ عمدتاً به لطف سیستمی از “گره‌ها” تعریف شده به عنوان گره‌های پیوند زنجیره‌ای (CN)، که برای نظارت بر پیشرفت یک رویداد به منظور ارائه داده‌های گفته شده به قراردادهای هوشمند پیکربندی شده‌اند. یک روش ردیابی انقلابی که جرقه رونق توکن LINK را زد. قیمت لینک از کمتر از 3 سنت در سال 2018 به حدود 50 دلار در سال 2021 رسید. در حال حاضر قیمت این ارز دیجیتال در محدوده 15 تا 20 دلار قرار دارد که در آینده با نزدیک شدن به سقف تاریخی می‌تواند یک سرمایه گذاری بلند مدت بسیار مناسب باشد.

پولکادات، پروژه معتبر و کاربردی برای سرمایه گذاری بلند مدت

Polkadot (DOT)، به عنوان یک بلاک چین لایه صفر شناخته می‌شود. این شبکه، از 100 پاراچین در پلتفرم خود پشتیبانی می‌کند و به بلاک چین‌های متمایز اجازه می‌دهد تا بتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. شبکه پولکادات از الگوریتم اثبات سهام که به دنبال راه حلی مقیاس پذیر برای بلاک چین‌های قرارداد هوشمند است، استفاده می‌کند. ارز دات که در سال 2020 با قیمت حدود 2 دلار معرفی شد امروزه قیمتی در حدود 20 دلار دارد و توانسته قیمت بالاتر از 53 دلار را نیز تجربه کند. با توجه به افزایش کاربردهای شبکه پولکادات پیش بینی می‌شود در طی یکی دو سال آینده پولکادات به یکی از ارزهای ارزشمند بازار ارزهای دیجیتال تبدیل شود. پولکادات یکی از پروژه‌های دیفای نیز به حساب می‌آید. شما با مطالعه مقاله پروژه های دیفای چیست می‌توانید با اهمیت این پروژه‌ها در بازار ارزهای دیجیتال بیشتر آشنا شوید.

سرمایه گذاری بلند مدت در یونی سواپ

یونی سواپ، سرمایه گذاری بلند مدت در پروژه صرافی‌های غیر متمرکز

Uniswap (UNI) یک توکن پیشرو در بلاک چین اتریوم است. این توکن حاکمیتی در بزرگترین صرافی غیرمتمرکز (DEX) در شبکه اتریوم مورد استفاده قرار می‌گیرد. Uniswap اساساً یک صرافی ارز دیجیتال غیر متمرکز با امکانات فراوان برای پروژه‌های بلاک چین است. کاربران می‌توانند با استفاده از Uniswap بدون نیاز به ثبت نام برای یک حساب صرافی ارز دیجیتال، ارزهای دیجیتال را خرید و فروش یا به هم تبدیل کنند. قیمت یونی، در عرض یک سال از 4 دلار به بیشتر از 43 دلار رسید. افزایش استفاده از صرافی‌های غیر متمرکز باعث شده است تا سرمایه گذاران به آینده این ارز دیجیتال خوش بین باشند.

سرمایه گذاری بلند مدت را با آموزش ارز دیجیتال شروع کنید

در این مقاله سعی کردیم با نحوه سرمایه گذاری بلند مدت در ارزهای دیجیتال آشنا شویم و بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری طولانی مدت را معرفی کنیم. فراموش نکنید که موارد معرفی شده در این مقاله تنها مثال‌هایی از گزینه‌های مناسب برای سرمایه گذاری بلند مدت هستند. شما می‌توانید با شرکت در دوره‌های جامع و پیشرفته ارز دیجیتال داجکس و پشت سر گذاشتن آموزش‌های حرفه‌ای به راحتی با انجام تحلیل‌های دقیق بهترین گزینه‌های سرمایه گذاری را متناسب با استراتژی خود انتخاب کنید. پس فرصت را از دست ندهید و همین حالا در سایت داجکس ثبت نام کنید و دوره متناسب با نیازهای خود را خریداری کنید.

سهام بنیادی چیست؟

یک استراتژی مناسب پایه‌های یک سرمایه‌گذاری خوب در بازارهای سرمایه می‌باشد. در این راستا اولین قدمی که باید برداشته شود، شناسایی سهام شرکت‌ها با استفاده از متدهای مختلف و حرفه‌ای است. در این مقاله به چگونگی شناسایی سهام شرکت‌ها از طریق تحلیل بنیادی پرداختیم و اینکه چگونه می‌توانیم سهام بنیادی را شناسایی کنیم.

عناوینی که در این مقاله به آن‌ها پرداخته شده است:

- سهام بنیادی چیست؟
- کمک‌گرفتن از تحلیل بنیادی برای انتخاب سهام بنیادی
- تفاوت سهم بنیادی و غیر بنیادی
- فاکتورهای مهم شناسایی سهام بنیادی
- سایر فاکتورها که باید در تشخیص سهام بنیادی به آن توجه کنید
- سهام بنیادی بهتر است یا سهام غیر بنیادی؟

JAGfg82vtJW40CaEu1PGmGbEfaURzROb1NNrdX2t.png

سهام بنیادی چیست؟

سهم بنیادی به سهمی گفته می‌شود که از بررسی آن توسط روش‌های فاندامنتال (Fundamental) یا همان تحلیل بنیادی، بتوان به این نتیجه رسید که مشخصه‌های رشد در آینده را دارد. با توجه ‌به پیچیدگی این روش‌ها، معیارهای مشخصی برای بررسی اولیه سهام یک شرکت وجود دارد و پس از این بررسی‌ها، اینگونه سهام‌ معمولاً رشد می‌کنند و یا قیمت آن‌ها در طول زمان افزایش چشمگیری خواهد داشت؛ به بیان دیگر، این سهام کمتر دچار نوسان خواهد شد و روند رشد آن منطقی می‌باشد. در واقع سرمایه‌گذاری بر روی سهام بنیادی، یک سرمایه‌گذاری بلندمدت است، اما انتخاب این سهام‌ نیازمند دانش و اطلاعات در این زمینه می‌باشد. با توجه ‌به صورت‌های مالی و گزارش‌هایی که در سایت کدال منتشر می‌شود، می‌توان وضعیت شرکت‌ها را به‌خوبی بررسی کرد. سرمایه‌گذاران در دنیای سرمایه‌گذاری بیشتر به دنبال خریدن سهام بنیادی هستند؛ زیرا در تحلیل بنیادی سعی می‌شود تا ارزش و قیمتی ذاتی سهام کشف شده و پس از آن، با قیمت فعلی سهم مقایسه گردد.

کمک‌گرفتن از تحلیل بنیادی برای انتخاب سهام بنیادی

تحلیل‌گران چند معیار را در نظر می‌گیرند تا سهام بنیادی قوی را پیدا کنند. از جمله مواردی که آن‌ها در نظر می‌گیرند، عبارت است از:

- میزان فروش محصولات و خدمات شرکت
- سطح تکنولوژی به‌کاررفته
- میزان استهلاک
- حاشیه سود
- رقابت‌های خارجی
- کیفیت مدیریت
- منابع مالی
- نرخ مالیات
- گردش دارایی

تفاوت سهم بنیادی و غیر بنیادی

تشخیص یک سهام بنیادی از غیر بنیادی برای سرمایه‌گذار مهم است. استفاده از کلمه سهام غیربنیادی به این منظور نیست که آن سهام مناسب نمی‌باشد؛ بلکه منظور سهامی است که سرمایه‌گذاری بلندمدت در آن مناسب نیست. همان‌طور که می‌دانید در تحلیل بنیادی، ارزش ذاتی سهام را در نظر قرار می‌دهیم ولی در تحلیل تکنیکال به کشف قیمت می‌پردازیم. به جهت درک بهتر مفهوم سهام بنیادی و غیربنیادی بهتر است ویژگی‌های مختلف سهام را مورد بررسی قرار داده تا بتوانید آن‌ها را از یکدیگر تشخیص دهید.

UZ0Hqtky9iog2uj1FBqtbcQrP07RzBV0j0sqEF73.jpg

فاکتورهای مهم شناسایی سهام بنیادی

چند فاکتور مهم که با استفاده از می‌توانید سهام بنیادی را از غیر بنیادی تشخیص دهید:

1) سودآوری : این فاکتور را از جهات گوناگون مورد توجه است، سودآوری از نظر درآمد، سودآوری بر اساس میزان فروش، بر اساس میزان دارایی و بر اساس حقوق صاحبان سهام. سودآوری بیشتر را می‌توان با قوی‌تر بودن بنیاد سهم نیز در نظر گرفت. زمانی که شرکت تلاش می‌کند تا به سود خالص برسد، مواردی نظیر بهای تمام‌شده، هزینه‌های عملیاتی و غیرعملیاتی، مالیات و هزینه‌های مالی نیز مهم هستند. توجه کنید که سودآوری در یک سال، الزاماً مبنای درستی برای تصمیم‌گیری نیست؛ زیرا ممکن است سود ادامه‌دار نباشد.

2) EPS : می‌دانیم که EPS نشان‌دهنده میزان سود هر سهم است. برای محاسبه این عدد کافی است تعداد کل سهام را به میزان سود عملیاتی پس از کسر مالیات تقسیم کنیم. میزان سودآوری شرکت به‌ازای هر سهم به کمک این فاکتور تعیین می‌شود. بالا بودن این رقم نشان از سودآوری شرکت دارد.

3) DPS : نسبت سود تقسیمی هر سهم فاکتوری است که نمی‌توان آن را در کوتاه‌مدت مدنظر قرارداد. در انتخاب سهام بنیادی باید DPS را در بلندمدت بررسی کنید؛ چنانچه DPS بالا و یا پایین باشد، نمی‌تواند آن را معیاری برای بنیادی بودن و یا نبودن سهم در نظر گرفت.

4) نسبت P/E : این نسبت از جمله نسبت‌های پرکاربرد در تحلیل سهام است. در این نسبت منظور از P قیمت و منظور از E همان درآمد است. در این نسبت سودی که شرکت در طول سال مالی به یک سهم اختصاص می‌دهد، نشان داده می‌شود. زمانی که سهمی حداکثر رشد خود را تجربه می‌کند و سود آن تثبیت می‌شود، نسبت P/E در آن تعدیل می‌گردد. اما اگر این فاکتور بیش از اندازه بالا باشد، نشان از ریسک بیش از حد معمول را برای سرمایه‌گذاری دارد و سرمایه‌گذار نمی‌تواند آن را به عنوان یک سرمایه‌گذاری بلند مدت در نظر بگیرد. چنانچه نسبت P/E منفی باشد، تقاضا برای فروش کم خواهد شد؛ بدان معنا که سهم دارای نقدشوندگی کمی است و یک خصوصیت منفی برای سهم به حساب می‌آید.

5) ثبات سودآوری : هم سودآوری و هم تداوم آن در سرمایه‌گذاری بلندمدت یا کوتاه‌مدت؟ تحلیل سهام مهم است. ممکن است سودآوری دوره‌ای باشد.

6) میزان نقدشوندگی : بدون توجه به این که هدف و استراتژی شما از سرمایه‌گذاری بلندمدت یا کوتاه‌مدت است، فاکتور مهمی که در تحلیل سهام باید به آن توجه کنید، نقد شوندگی می‌باشد. اگر شرکت در وضعیت مطلوب باشد، نقدشوندگی آن نیز بالا خواهد بود. به‌این‌صورت و به کمک فاکتور نقدشوندگی می‌توان اوضاع داخلی شرکت را تخمین زد. معمولاً نقد شوندگی کمتر را در سهم‌های غیربنیادی مشاهده می‌کنیم و این یک ویژگی مناسب برای تشخیص سهام بنیادی از غیر بنیادی است.

7) روند افزایشی سود خالص شرکت : یکی از مواردی که باید به آن توجه کنیم، سود خالص در سهام است که در سهم‌های بنیادی همواره سود روندی رو به ‌رشد دارند؛ از سویی دیگر حوزه فعالیت می‌تواند این امکان را به وجود بیاورد که روند کند شود. اما در سهام غیربنیادی، روند افزایشی سود خالص را مشاهده نمی‌کنیم؛ همچنین نوسان‌های موجود در این سهام‌ معمولاً غیرمنطقی هستند.

8) ارزش ویژه : برای بررسی ارزش ویژه، در ابتدا ارزش اسمی را بررسی می‌کنیم. یکی از نشانه‌های تفاوت میان سهام بنیادی و غیر بنیادی، بیشتر بودن ارزش ویژه در مقایسه با ارزش اسمی است که نشانگر استحکام بیشتر در موقعیت شرکت است.

9) تاریخ پرداخت سود سهام : بدیهی است که هر چه سود نقدی سریع‌تر به سهامداران پرداخت شود، به نفع سهامداران می‌باشد. پس در زمان انتخاب سهام بنیادی، گزینه‌ی مهم‌تر سهامی است که دوره پرداخت سود آن‌ کوتاه‌تر می‌باشد.

سایر فاکتورها که باید در تشخیص سهام بنیادی به آن توجه کنید:

- میزان تأثیر سهام در شاخص کل
- نسبت دارایی‌ها به بدهی شرکت
- عمر شرکت
- برنامه‌های آینده شرکت از جمله قراردادها، برنامه برای توسعه کسب‌وکار
- استمرار در انتشار اخبار و اطلاعات
- تغییر روند سهم از زیان‌ده به سوددهی
- روند افزایشی نرخ فروش محصولات و خدمات
- سایر تأمین مالی

سهام بنیادی بهتر است یا سهام غیر بنیادی؟

برای پاسخ به این سؤال باید روند فعالیت خود را در بازار بسنجید. معامله‌گران روزانه به سمت سهم‌های بنیادی می‌روند، در این مسیر از ابزارهای تحلیل تکنیکال کمک می‌گیرند و نقطه ورود و خروج سهم را می‌سنجند. سرمایه‌گذارانی که به دنبال سرمایه‌گذاری بلندمدت هستند، به سراغ تحلیل بنیادی می‌روند. اما بهترین حالت این است که در سبد خود هم سهام بنیادی و هم سهام غیربنیادی را نگه‌داری کنید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.