بازارهای پولی مالی بین المللی


بررسی میزان تاثیر پذیری سرمایه گذاری مستقیم خارجی از توسعه بازار پولی و مالی در اقتصاد ایران

سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از متغیرهای مهم اقتصادی است که می تواند با توجه به ویژگی هایش، بر رشد و توسعه اقتصادی تاثیر مثبت بگذارد. شناخت عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری خارجی می تواند در سیاستگذاری کشورهایی که نتوانسته اند از این عامل به خوبی استفاده کنند، مفید واقع شود. در این مقاله در قالب یک الگوی اقتصادسنجی با استفاده از روش بازگشتی با وقفه های توزیعی به بررسی تاثیر توسعه بازارهای مالی (پولی و سرمایه) بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی طی دوره 1350 تا 1393 در اقتصاد ایران می پردازیم. نتایج حاکی از آن است که اولاً ارتباط بلندمدت تعادلی بین رشد بازارهای مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی وجود دارد. ثانیاً در کوتاه مدت توسعه بازارهای مالی دارای تاثیر مثبت بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی است این تاثیر در بلندمدت برای بازارهای پولی تایید می شود، ولی در خصوص بازار سرمایه مورد تایید قرار نمی گیرد.ثالثاً نرخ ارز حقیقی، توسعه بازار های پول و سرمایه دارای تاثیر مثبت و موجودی سرمایه، نرخ تعرفهو شاخص اسمی دستمزد دارای تاثیر منفی بر سرمایه گذاری خارجی هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The impact of financial and money market developments on foreign direct investment in Iran

نویسندگان [English]

 • Gholamreza Zomorodian 1
 • Farhad Hanifi 2
 • Babak Mahboubi 3

1 Faculty of Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran (Corresponding Author)

Foreign direct investment is one of the most important economic variables that due to its features can have a positive impact on economic growth. It will be useful Identifying the factors effecting foreign investment in countries that have failed in good use of FDI. In this paper, we investigate the effects of financial markets (money and capital markets) on foreign direct investment in Iran’s Economy during the period 1350 to 1393 ; using the form of an econometric model and a Auto Regressive Distributed Lag method. The results show that firstly long-term balance for foreign direct investment is established. Second, In the short-term development of financial markets has a direct positive impact on foreign investment; This impression is confirmed in long term money markets, but the market will not be approved. Third, the real exchange rate and the development of money and capital market has a positive impact and Conversely, capital stock, tariffrates and the nominal wage index has a negative impact on foreign investors.

کلیدواژه‌ها [English]

 • foreign direct investment
 • Financial Market
 • real exchange rate
 • ARDL
 • tariff rates

مراجع

* بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ (1393)؛ موجودی سرمایه در اقتصاد ایران؛ معاونت اقتصادی، اداره حساب های اقتصادی.

* حیدری، پروین و افشاری، زهرا، (1390)؛ عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با تاکید بر شاخص های حکمرانی؛ فصلنامه پژوهش های اقتصادی،سال دوازدهم،شماره اول، ص ۱۴۶-۱۴۵.

* ذوالقدر، مالک، (1388)؛ مبانی نظری سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی؛ فصلنامه سیاست،دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دور ۳۹، شماره ۲.

* رضایی، مهدی (1388)؛ عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری خارجی در صنایع ایران؛ تهران؛ موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی.

* شاه‌آبادی، ابوالفضل و عبدالله، محمودی (۱۳۸۵)،تعیین‌کننده‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (مطالعه موردی ایران)، جستارهای اقتصادی، شماره ۵، صص ۲۰۷ - ۱۸۹.

* شیخ‌الاسلامی، محمدحسین، (۱۳۸۴)؛ مناسبات بین‌المللی تشنج‌آمیز با ایالات متحده آمریکا و اروپا و عدم جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران؛ رساله دکتری روابط بین‌الملل؛ دانشگاه تهران.

* مهدوی عادلی، محمدحسین و دیگران، (1378)؛ تأثیر حکمرانی خوب بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با کشورهای با درآمد متوسط؛ مجله دانش و توسعه، سال ۱۵، شماره ۱۰۶، ۲۴-۸۰.

* عاقلی کهنه شهری، لطفعلی، (1384)؛ تخمین تابع سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب اسلامی؛ پژوهشنامه اقتصادی تابستان؛ شماره 17.

* غفاری، فرهاد و اکبری، جابر؛ (1390)؛ بررسی عوامل اقتصادی مؤثر برجذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای نفت خیز خاورمیانه؛ فصلنامه اقتصاد کاربردی؛ دوره 2، شماره 4 (پیاپی 7)؛ صفحه 1 – 22 .

* گرایلی نژاد، غلامرضا؛ دقیقی اصل، علیرضا؛ استاد رمضان، آذین سادات ؛ (1393)؛ تاثیر عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی با تاکید بر متغیرهای نهادی و ساختاری؛ فصلنامه علوم اقتصادی؛ دوره 8، شماره 29، زمستان 1393، صفحه 131-150.

* محمدی، حسین و نارویی، محبوبه (1393)؛ اثرگذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی در تعامل با توسعه مالی روی رشد اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای منتخب اسلامی)؛ فصلنامه بازارهای پولی مالی بین المللی پژوهش های اقتصادی ایران؛ سال نوزدهم؛ شماره 61؛ ص ص 149 – 171 .

* موتمنی، مانی؛ آریایی، فائزه؛ (1392) تاثیر توسعه مالی در اثرگذاری سرمایه گذاری خارجی بر رشد اقتصادی در منطقه خاور میانه و جنوب آفریقا؛ فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، سال ششم، شماره 18، تابستان، ص ص 1- 15.

* مهدوی، رحمان؛ مهدوی روح اله؛ (1387)؛ تاثیرگذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی و توسعه بازار مالی بر رشد اقتصادی ایران، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین؛ شماره 14؛ ص ص 129-147.

* نجارزاده، رضا؛ ملکی، مهران؛ (1384)؛ بررسی تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی با تکیه بر کشورهای صادرکننده نفت؛ فصلنامه پژوهش های اقتصادی، سال هفتم، شماره 23، ص ص 147-163.

* نوفرستی، محمد (1378)؛ ریشه واحد و همجمعی در اقتصادسنجی؛ تهران؛ موسسه خدمات فرهنگی رسا؛ ص ص 92 – 100.

* Adeoye، A.، (2004); Macroeconomic Level Corporate Governance and Fdi in Emerging Markets: Is There a Close Relationship? A Dissertation Thesis Presented to the Management Department, School of Social Science and Public Policy, King،s College London.

* Asiedu, E, Lien، D; (2011); "Democracy, Foreign directinvestment and nationalresovrces", Journal of International Economics, vol.82.

* Azman – saini, w.n.w, Baharumshah, A.Z, "Foreign Direct Investment, Economic Freedom and Economic Growth", Economic Modeling, VOL. 22, pp.19029-1089, 2010.

* Bajio, R. and Simon, S. (1994). "An Econometric Analysis of Foreign DirectInvestment 1964-89"., Southen& Economic Journal, Vol.1 ,No.2

* Boiver, L. & J. H. Bergstrand (2003), "Do Free Trade Agreements ActuallyIncrease Members’ International Trade?", Journal of International Economics,Vol. 71, PP. 72-95.

* Banerjee, A. , J.J. Dolado and Master, R. (1992), “On Some Simple Test ForCointegration: The Cost Simplicity”, Bank of Spain Working Paper No.9302.

* Brendan. P, (2007); “Democracy, Property Rights and FDI in Developing Countries A Regional Analysis,” Honor Paper Presented to Macalester College, Economic Departman. Minneapolisfed.org/mea/contest/ 2007 papers/ierpont.pdf.

* Constantina , Kottaridi , Thansis ,Stengos,(2010), Foreign Direct Investment , Human Capital and Non- linearities in Economic Growth, Journal of Macroeconomics 32(2010) 858-871.

* DevitaGlauco, & Lawler Kevin, (2004), "Foreign Direct Investment and Its Determinants, A look to the past, A view to the future " . In Foreign Investmen in developing countries, by H.S.Kehal .London : Palgrave, Macmillon ltd.

* Dunning . J., (1977), "Trade, Location of Economic Activity And MNE : search for Eclectic Approach " International Economics.

* Dunning . J., (1988), "Location and The multinational Enterprise :ANeglected Factor" , Journal of International Business Studies.

* Globerman, S., D. Shapiro،“Global Foreign Direct Investment flows. The role of governance infrastructure : world development 30 (11): 1899-1919،2002.

* Frawsen, G., Henrik, J. (2004). FDI & Developing Countries, How To Attract Trans- National Corporation?. School of Economics and Management, LUND University, PP: 3.

* Hymer, S.H. The International Operations of National Firms: A Study of DirectForeign Investment, (Cambridge, MA: MIT Press, 1960 &1976), pp.203-223.

* Ian A &VasantiMonsingh Peter (2001); “The Determinants of FDI in china” , paper presented at the 30th conference of Economics, University of Western Australia (23 nd- 26th Sep).

* Jones, Jonathan, (2005)" Foreign Direct Investment and the Regional Economy", University of Newcasel uh.

* J. Jun, , (1989). "Tax Policy and International Direct Investment", NBER Working Paper Series,WP, No.3048.

* Kehal.s. (2004), Foreign Investment In Development Countries. Austrialia, University of Western Sydny.

* Kathuria ,V,(2001), Foreign Firms, Technology Transfer and Knowledge Spillovers to Indian Manufacturing Firms: A stochastic frontier analysis.Applied Economics 33,625-642.

* بازارهای پولی مالی بین المللی Li, Quan, Resnick, Adam, 2003. Reversal of fortunes: democratic institutions and FDI inflows to developing countries. International Organization 57, 175–211.

* Lucas, Robert E, Jr, (1990) "Why Doesn't Capital Flow From Rich to Poor Countries", AmericanEconomic Review, Vol. 80, pp.92-96.

* Poelhekke,s, vanderploeg, F, (2010), "Do natural resources attract FDI Evidence from non- stationary sector Level data", DNB working paper, no 200.

* Posner M. V. (1961), “International Trade and Technical Change”, Oxford Economic Papers, 13 (3): 323-341.

* Quazi, R., 2007. Economic freedom and foreign direct investment in East Asia. Journal of the Asia Pacific Economy 12 (3), 329–344.

* Saini Azman W.N.W, Siong Hook Law, Abd Halim Ahmad (2010), FDI and Economic Growth : New Evidence on the Role of Financial Markets, Economics Letters, Vol 107. No 2. Pp 211-213.

* United Nations Conference on Trade and Development,Foreign Direct Investment database(UNCTAD), (1970-2014).

* Vernon. R. (1966), "International Investment and the International trade In the productCycle ", Quartely Journal of Economices.

* Wernick, A. D., J. Haar, and S. Shane (2009), “Do Governing Institutions Affect Foreign Direct Investment Inflows? New Evidence from Emerging Economies,” International Journal of Economics and Business Research, 1, 317-332.

بازارهای پولی مالی بین المللی

بخشودگی صددرصدی جرایم موتورسیکلت‌ها و وسایل نقلیه کشاورزی فاقد بیمه شخص ثالث

بخشودگی صددرصدی جرایم موتورسیکلت‌ها و وسایل نقلیه کشاورزی فاقد بیمه شخص ثالث

آغاز عرضه ارز از طریق سامانه برخط بازار متشکل ارزی از شنبه

آغاز عرضه ارز از طریق سامانه برخط بازار متشکل ارزی از شنبه

برنامه های جدید بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز و سکه

برنامه های جدید بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز و سکه

آیین‌نامه اجرایی صندوق تکافل شرکت بیمه اتکایی ایران معین ارائه شد

آیین‌نامه اجرایی صندوق تکافل شرکت بیمه اتکایی ایران معین ارائه شد

اخبار پولی مالی_ هجدهمین جلسه کارگروه تکافل پژوهشکده بیمه عصر روز 11 آبان‌ماه 1401 با حضور رئیس پژوهشکده بیمه و اعضای کارگروه تکافل و مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت بیمه اتکایی ایران معین در محل پژوهشکده بیمه برگزار شد.

پرداخت وام ازدواج به ۲۰۸ نفر توسط موسسه اعتباری ملل

پرداخت وام ازدواج به ۲۰۸ نفر توسط موسسه اعتباری ملل

اخبار پولی مالی_ موسسه اعتباری ملل در راستای حمایت از زوج های جوان در مهر ماه نسبت به اعطای وام قرض الحسنه ازدواج به ۲۰۸ نفر اقدام کرد.

بررسی راهکارهای تعامل برای حمایت از بخش کشاورزی

بررسی راهکارهای تعامل برای حمایت از بخش کشاورزی

اخبار پولی مالی_ در دیدار فرشید فرخ نژاد مدیرعامل بانک کشاورزی و مجید بهزادپور رییس کل بیمه مرکزی، راهکارهای تعامل و همکاری مشترک در حوزه بانک و بیمه با محوریت حمایت از بخش کشاورزی بررسی شد.

ریال دیجیتال بانک ملی ایران در راه است

ریال دیجیتال بانک ملی ایران در راه است

اخبار پولی مالی_ ریال دیجیتال بانک ملی ایران جابه جایی پول و انجام معاملات مالی را تسهیل می کند، میزان تردد شعب را کاهش می دهد و مروج بانکداری دیجیتال در کشور است.

اهدا جوایز برندگان دهمین جشنواره حساب‌های قرض‌الحسنه بانک اقتصادنوین

اهدا جوایز برندگان دهمین جشنواره حساب‌های قرض‌الحسنه بانک اقتصادنوین

اخبار پولی مالی_ جوایز برندگان دهمین دوره جشنواره حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک اقتصادنوین اهدا شد.

بیمه سهام، راهکاری اطمینان‌بخش برای بورس

بیمه سهام، راهکاری اطمینان‌بخش برای بورس

اخبار پولی مالی_ مصطفی صفاری ضمن اطمینان‌بخش خواندن بیمه سهام در کوتاه مدت گفت: چالش اصلی بازار سرمایه در شرایط کنونی، افزایش نرخ بهره (سود) بدون ریسک است که به ۲۷ تا ۳۰ درصد می‌رسد و همین عاملی بوده که قیمت بر درآمد (P/E) بازار را می‌تواند به عدد پایین‌تر (حتی تا ۳) هم برساند. در شرایط کنونی P/E بازار سهام در حدود عدد ۵ است.

دلایل اصلی کاهش قیمت‌ها، بیرون از بازار است

دلایل اصلی کاهش قیمت‌ها، بیرون از بازار است

اخبار پولی مالی_ افشار سرکانیان گفت: یکی از دلایل اصلی افت بازار سرمایه در هفته‌های پیشین، افزایش بازارهای پولی مالی بین المللی بازارهای پولی مالی بین المللی نرخ موثر اوراق‌ بدهی، اوراق گام، اخزا و همچنین افزایش نرخ سود سپرده های بانکی بوده است.

استقبال استانداری مرکزی از طرح پرداخت حقوق بانک قرض‌الحسنه مهر ایران

استقبال استانداری مرکزی از طرح پرداخت حقوق بانک قرض‌الحسنه مهر ایران

اخبار پولی مالی_ مدیر کل امور اداری و مالی استانداری مرکزی، ضمن برشمردن مزایای طرح‌های بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در شبکه بانکی کشور، طرح پرداخت حقوق را نقطه عطفی در ارائه خدمات بانکی دانست.

افتتاح مدرسه شهدای بانک مسکن در روستای «بانی» ارومیه

افتتاح مدرسه شهدای بانک مسکن در روستای «بانی» ارومیه

اخبار پولی مالی_ با مشارکت بانک مسکن، مدرسه سه کلاسه در نقطه صفر مرزی روستای بانی از توابع شهرستان ارومیه افتتاح شد.

همایش مدیران و روسای بیمه حافظ برگزار شد

همایش مدیران و روسای بیمه حافظ برگزار شد

اخبار پولی مالی_ همایش مدیران و روسای شرکت بیمه حافظ با حضور رئیس هیات مدیره، مدیرعامل، مدیران ارشد و مدیران شعب این شرکت برگزار شد.

مدیریت تقاضای تامین مالی و رعایت استانداردهای بین المللی، 2 چالش بازار پول در ایران است

مدیر عامل بانک رفاه گفت: بازارهای پولی مالی بین المللی مدیریت تقاضای تامین مالی در داخل کشور و تطبیق هر چه سریع تر با استانداردهای بانکی مورد تایید تجارت بین‌الملل دو چالش اصلی بازار پول است.

مدیریت تقاضای تامین مالی و رعایت استانداردهای بین المللی، 2 چالش بازار پول در ایران است

به گزارش ایلنا، روابط عمومی بانک رفاه، دکتر سهمانی‌ با اشاره به مهم ترین چالش‌ها و مشکلات بازار پول و بیان دو چالش این بازار در ایران گفت: پیش شرط حضور کارآمد در عرصه بین‌المللی تعیین رتبه اعتباری بانک‌ها از سوی موسسات رتبه‌بندی بین‌المللی است.

دکتر سهمانی ادامه داد: با توجه به رونق گرفتن تدریجی بخش‌های مختلف اقتصاد، تقاضا برای تسهیلات سرمایه در گردش در حال افزایش است، همچنین مصرف کنندگان نیز همواره این انتظار بحق را از بانک‌ها دارند که با کم ترین تشریفات اداری بتوانند از وام بانکی برخوردار شوند.

مدیر عامل بانک رفاه افزود: این در حالی است که دست بانک‌ها بیش از هر زمان دیگری در مقایسه با این حجم از درخواست‌های تامین مالی بسته است، بنابراین بانک‌ها باید پرتفوی منابع و مصارف خود را مدیریت کنند تا به انجام این مهم به طور شایسته نائل آیند.

دکتر سهمانی گفت: موضوع انطباق با استانداردهای بین‌المللی نظیر نرخ کفایت سرمایه و سایر مقررات روز بانکداری دنیا نیز از جمله مسائلی است که به عنوان شرط لازم برای توسعه تعاملات مالی بین الملل باید هرچه سریع تر عملیاتی شود، چراکه گسترش همکاری‌های صنعتی کشور با سایر ملل نیازمند فراهم بودن زمینه‌های لازم برای انجام تبادلات مالی است.

وی با بیان اینکه تصمیم‌گیری در خصوص اعمال این استانداردها وابسته به سطوح مختلفی از درون بانک‌ها گرفته تا سهامدار و حتی بانک مرکزی است، تصریح کرد: به طور مثال موضوع اصلاح نسبت‌های مالی به ویژه خارج کردن دارایی‌های سمی از قبیل اموال تملیکی از ترازنامه بانک‌ها موضوعی است که باید بانک‌ها با هماهنگی سهامداران نسبت به آن اقدام کنند.

دکتر سهمانی با تاکید بر اینکه پیش شرط حضور کارآمد در عرصه بین‌المللی تعیین رتبه اعتباری بانک ها از سوی موسسات رتبه‌بندی بین المللی است، گفت: این موارد باید عملیاتی شوند تا نظام بانکی کشور بتواند به طور طبیعی در سطوح فراملی فعالیت کند و خدمات مورد انتظار را ارائه دهد.

مدیرعامل بانک رفاه‌ با اشاره به اقدامات انجام شده برای حل این چالش‌ها افزود: بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی از مدتی قبل برنامه هایی را برای کمک به بازار پول در راستای حل این مشکلات در نظر داشته که به طور مثال اجرای طرح تدوین صورت‌های مالی بانک‌ها بر اساس استاندارد گزارشگری مالی بین المللی IFRSکه سال ۹۵ به مرحله اجرا گذاشته شد در جهت ایجاد شفافیت بیشتر و نزدیک تر کردن بانک‌ها به استانداردهای روز دنیا مطرح شد.

وی افزود: علاوه بر آن اصلاحات زیادی نیز در ساختار داخلی بانک ها اجرا شده که از آن جمله استقلال واحدهای مدیریت ریسک تطبیق و مبارزه با پولشویی در ساختار سازمانی بانک‌ها را می‌توان نام برد که این مهم مورد تاکید نهادهای رتبه بندی بین المللی به شمار می‌رود.

دکتر سهمانی ادامه داد: در زمینه اصلاح دارایی‌های بانک‌ها نیز اقداماتی در دست بررسی قرار دارد که به موضوع الزام بانک‌ها به فروش سرمایه‌گذاری‌ها و املاک مازاد و همچنین تأسیس یک شرکت دولتی برای خریداری دارایی‌های سمی بانک‌ها می‌توان اشاره کرد.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران خاطرنشان کرد: افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و ترغیب سایر بانک‌ها به افزایش سرمایه و نیز برنامه‌ریزی به منظور انجام اصلاحات بنیادی در بازار بورس در جهت افزایش سرمایه این بازار در تامین مالی شرکت های سهامی در کنار طرح‌هایی از قبیل مدیریت نرخ در بازار بین بانکی از سوی بانک مرکزی می‌تواند در رفع هر دو چالش یعنی تقویت توان مالی بانک‌ها در امر مدیریت تقاضای تامین مالی و رعایت استانداردهای بین‌المللی موثر باشد.

سازمان‌های پولی و مالی بین‌المللی

سازمان‌های پولی و مالی بین‌المللی تلاش دارند تا كشورهاي فقير را وادار به توسعه سازند. این مسئله در قالب کمک‌های به‌صورت وام به کشورهای فقیر و درحال‌توسعه تخصیص داده می‌شود.

بانک توسعه اسلامی یکی از مؤسسات عظیم مالی بین‌المللی است که از نهادهای تخصصی سازمان کنفرانس اسلامی است. این بانک بنا به‌ضرورت های اقتصادی و سیاسی موجود در جهان اسلام و کمک به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای اسلامی و به‌منظور تحکیم وحدت و همبستگی اقتصادی بازارهای پولی مالی بین المللی و سیاسی در بین مسلمانان در تاریخ 20 اکتبر 1975 میلادی (مهرماه 1354) به‌وسیله 22 کشور اسلامی و با سرمایه اولیه 755 میلیون دینار اسلامی که ارزش هر دینار برابر با یک واحد حق برداشت ویژه در صندوق بین‌المللی پول است، تأسیس گردید.طی سال‌های اخیر، بانک توسعه اسلامی به دلیل تقاضای روبه تزاید کشورهای عضو جهت استفاده از تسهیلات مالی، با فشار شدید کمبود منابع مواجه گشته و بر این اساس سران کنفرانس اسلامی طی ششمین اجلاس خود در سنگال از هیئت عامل بانک درخواست نمودند تا موضوع افزایش سرمایه بانک را موردبررسی قرار دهند [1].

 • مشارکت در سرمایه طرح تولیدی؛
 • سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی؛
 • اعطای تسهیلات به بخش خصوصی و عمومی جهت تأمین مالی طرح‌های تولیدی.
 • گروه صنعتی گلبافت به میزان 10 میلیون یورو؛
 • مجمع کشتی‌سازی بندرعباس به میزان 376 میلیون دلار [2].

بانک جهانی نام دیگر بانک بازارهای پولی مالی بین المللی بین المللی توسعه و ترمیم است. همراه با چهار شعبه دیگر خود : مؤسسه بین المللی توسعه، مؤسسه مالی بین المللی، آژانس تضمین سرمایه گذاری چندجانبه ای، مرکز بین المللی برای حل و فصل منازعات سرمایه گذاری، گروه بانک جهانی را تشکیل می‌دهند . از سال 1996 سياست بهبود حکمراني يا توانمندسازي دولت در کانون توصیه‌های سیاست‌گذاری بانک جهاني قرارگرفته است. در اين چارچوب، مسئله ابعاد دولت يا کوچک‌سازی، نقش محوري خود را به توانمندسازي دولت داده است. هرچند بانک جهاني همچنان کوچک‌سازی دولت را توصيه می‌کند، اما بيش از کوچک‌سازی، به افزايش ظرفیت‌ها و توانمندی‌های دولت تأکید دارد. اين تحول سیاست‌گذاری، نتيجه تجربه گذار ناموفق کشورهاي اروپاي شرقي و شوروي سابق به اقتصاد بازار و تحولات اقتصاد جهاني در دو دهه گذشته است. توليد ناخالص داخلي در عموم اين کشورها کاهش و از سوي ديگر فقر، نابرابري، و تورم افزایش‌یافته است. آزادسازي مالي نيز در دو دهه گذشته در کشورهاي درحال‌توسعه و پيشرفته به بحران‌های ويرانگر منجر شده است. با توجه به اين تجارب، بانک جهاني به مجموعه جديدي از سیاست‌ها روي آورده است. در اين مجموعه همچنان اقتصاد بازار هدف نهايي است، اما شيوه گذر به اقتصاد بازار متفاوت باسیاست‌های تعديل ساختاري است [3].

1.2. بانک بین المللی ترمیم و توسعه

بانک جهانی که نام واقعی آن (( بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه)) است مهم‌ترین سازمان مالی بین‌المللی است که در خصوص تأمین و توسعه اقتصادی ممالک در حال رشد جهان فعالیت دارد. علیرغم اینکه در این مؤسسه، نوع سهامداران، ماهیت سهام، عدم قبول سپرده و وام‌های کوتاه‌مدت، همه و همه عواملی هستند که با ماهیت فعالیت‌های بانکی مغایرت دارد، ولی به‌طورکلی سهام این مؤسسه اعطای وام، ضمانت‌نامه‌ها، انتشار اوراق قرضه و نظایر این موارد، شرایطی به این مؤسسه می‌بخشد که می‌توان نام بانک را به آن اطلاق کرد. تأسیس بانک جهانی نظیر صندوق بین‌المللی پول به مذاکرات ((کنفرانس پولی و مالی ملل متحد)) در شهر برتن وودز واقع در ایالت نیوهمپشیر آمریکا برمی‌گردد. این کنفرانس در ژوئیه سال 1944 با شرکت 44 کشور جهان برگزار شد.

سرمایه اولیه بانک 10 میلیارد دلار آمریکا در نظر گرفته‌شده بود که به 100 سهم 100 هزار دلاری تقسیم‌شده بود. هریک از اعضاء باید خرید سهامی را از سرمایه بانک تعهد کند. سرمایه بانک کلاً در اختیار کشورهای عضو است و سهم هر یک از کشورهای عضو از روی سهم آن کشور در صندوق و طی مذاکراتی بین بانک و کشور مربوطه تعیین می‌شود. به‌طورکلی مبنای اعطای وام بانک بر 2 عامل استوار است. یکی احتیاجات کشورها و دیگری موجود بودن طرح‌های مناسب. بانک جهانی معمولاً به مشکلات کشورهای فقیر آگاهی دارد و همواره سعی بر این دارد تا اعطای وام با مشکلات کشورها مطابقت داشته باشد. هدف نهایی بانک آن است که به کشورهای عضو در نیل به رشد مستمر اقتصادی- مالی مساعدت و آنان را تشویق کند تا درجایی که امکان دارد، با شرایطی رضایت‌بخش از منابع دیگر استقراض کنند. بانک به‌موجب اساسنامه خود مکلف است که در اعطای وام به کشورهای عضو ملاحظات سیاسی را در نظر نگیرد و بر طبق انگیزه‌های سیاسی نیز عمل نکند. بلکه فقط باید ملاحظات اقتصادی را موردنظر قرار داده و نسبت به اموری که با وضع سیاسی کشور وام‌گیرنده ارتباط دارد قضاوت کند. وام فقط هنگامی داده می‌شود که بانک و کشور وام‌گیرنده درباره هدف خاص وام به توافق دقیق و مشخص رسیده باشند. بانک برای بررسی و تحلیل یک طرح جنبه‌های اقتصادی، تدارکاتی و تجاری ، مدیریتی و سازمانی، تدارکاتی و تجاری، فنی و مالی را در نظر می‌گیرد و پس‌ازآنکه بانک و کشور وام‌گیرنده درباره کلیه عوامل مربوطه به توافق رسیدند، مذاکرات وام آغاز می‌شود و همه شرایط خاص در زمینۀ وام، موردبحث قرار می‌گیرد.
اهداف بانک جهانی شامل:

 • مساعدت به ترمیم و توسعه کشورهای عضو از طریق سرمایه‌گذاری در امور تولیدی، شامل احیای اقتصادهایی که درنتیجه جنگ از بین رفته و یا صدمه‌دیده است؛
 • تشویق سرمایه‌گذاری خصوصی در خارج، از طریق تضمین یا مشارکت در اعطای وام‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی که توسط سرمایه‌گذاران بخش خصوصی انجام می‌گردد؛
 • تشویق رشد متوازن و بلندمدت تجارت بین‌المللی و حفظ تعادل در موازنه پرداخت‌ها از طریق تشویق سرمایه‌گذاری بین‌المللی برای توسعه منابع تولیدی کشورهای عضو؛
 • ترتیب دادن وام‌هایی که خود می‌پردازد و یا تضمین وام‌های بین‌المللی که از مجاری دیگر فراهم می‌شود؛
 • هدایت فعالیت بانک با توجه به تأیید سرمایه‌گذاری بین‌المللی روی شرایط بازرگانی در ممالک عضو [1].

تأسیس مؤسسه بین‌المللی توسعه تا حد زیادی مدیون اقدام ایالات‌متحده آمریکا بود. این مؤسسه که وابسته به بانک جهانی است در سال 1960 تأسیس گردید. درواقع مؤسسه بین‌المللی توسعه‌سازمانی است بین‌الدولی که برای اجرای طرح‌های صحیح تولیدی و مقدم در توسعه اقتصادی کشورها به اعطای وام‌های سهل مبادرت می‌ورزد. اصولاً کشورها به دو دلیل اقدام به دریافت وام‌های سهل می‌کنند:

 • کشورهای تازه به استقلال رسیده، به دلیل اقتصاد ضعیف و ظرفیت تولیدی پایین، سال‌ها طول می‌کشد تا بتوانند از عهده بازپرداخت وام‌های مرسوم برآیند؛
 • شرایط اعتباری مشکل این کشورها را در پرداخت دیون به اشکال مواجه می‌سازد به‌طوری‌که در بعضی از این کشورها بازپرداخت حتی بیش از درآمد ارزی آن‌ها می‌شود [1].

پروژه ایجاد شرکت مالی بین‌المللی در سال 1951 مطرح شد. در آن زمان این پروژه قسمتی از یک برنامه بود که هدف از آن کمک به کشورهای کمتر توسعه‌یافته توسط آمریکا بود. درنهایت این شرکت در سال 1956 تأسیس شد. این شرکت جزء گروه بانک جهانی است. شرکت مالی بین‌المللی بزرگ‌ترین مؤسسه مالی بین‌المللی برای اعطای وام و کمک مالی به پروژه‌های بخش خصوصی است. شرکت مالی بین‌المللی وام‌های بلندمدت با نرخ ثابت و متغیر می‌دهد و تضمین دولتی را نیز قبول نمی‌کند [2]. در اول ژانویه سال 1970 سرمایه سهمی شرکت مالی یعنی کلیه وجوه پرداختی کشورهای عضو به شرکت، تقریباً 107 میلیون دلار بود، به‌علاوه شرکت دارای 54 میلیون دلار ذخیره برای زیان‌های احتمالی می‌باشد که از تجمع درآمد آن حاصل‌شده است. شرکت مالی می‌تواند، برای عملیات وام‌دهی مبلغی معادل 4 برابر سرمایه و اندوخته خود را که در حال حاضر حدود 428 میلیون دلار است از بانک جهانی وام بگیرد [1]. شرکت مذکور در طرح‌های کاغذسازی پارس، کارتن ایران، شرکت الیاف، نورد لوله اهواز مشارکت نموده و وام اعطا کرده است [2]. اهداف و وظایف شرکت مالی بین‌المللی عبارت‌اند از:

 • تشویق مؤسسات خصوصی به سرمایه‌گذاری در کشورهای درحال‌توسعه عضو شرکت مالی بین‌المللی؛
 • شرکت مالی بین‌المللی به مؤسساتی که سرمایه کافی نداشته باشند سرمایه خصوصی می‌دهد و بدین‌وسیله به پیشرفت اقتصادی آن‌ها کمک می‌کند؛
 • سرمایه‌گذاری‌هایی که توسط شرکت انجام می‌شود با سرمایه مؤسسات خصوصی و با استفاده از تجارب مدیریت شرکت مالی در راه پیشبرد اقتصادی این کشورها به کار گرفته می‌شود [1].

آژانس تضمین سرمایه‌گذاری چند جانبه‌ای یکی دیگر از شعبه‌های بانک جهانی است. وظیفه این سازمان، گسترش سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در کشورهای درحال‌توسعه به‌منظور کاهش فقر، رشد و بهبود زندگی مردم در این کشورها است. این سازمان، با تأمین تضامین برای سرمایه‌گذاران خارجی در مقابل خسارات ناشی از ریسک‌های غیرتجاری مانند مصادره، عدم تبدیل‌پذیری پول رایج، جنگ و شورش، سرمایه‌گذاری در این مناطق را تشویق می‌کند [4].
5.2. مرکز بین المللی برای حل و فصل منازعات سرمایه گذاری

مرکز بین‌المللی برای حل‌وفصل منازعات سرمایه‌گذاری یک‌نهاد مستقل بین‌المللی است که با تأمین تسهیلات برای مصالحه و داوری در منازعات سرمایه‌گذاری، به تشویق سرمایه‌گذاری خارجی کمک می‌کند؛ به‌طوری‌که بسیاری از قراردادهای بین‌المللی سرمایه‌گذاری اشاره به تسهیلات می‌کنند. در ضمن به فعالیت در زمینه‌های پژوهش و انتشار در حوزه قانون سرمایه‌گذاری نیز می‌پردازد. امروزه بیش از ۱۴۰ کشور عضو این مرکز هستند [4].

تجریبات نامطلوب، بی‌ثباتی اقتصادی و عدم تعادل عمومی در تراز پرداخت‌ها پس از جنگ جهانی اول، این مسئله را روشن کرده بود که اگر پس از جنگ جهانی دوم تصمیماتی برای نگاهداری قدرت خرید پول اتخاذ نشود مکانیسم پول بین‌المللی به سبب فشار نا تعادلی در تراز پرداخت‌ها از هم می‌پاشد. بدین سبب دول متفق در جنگ به‌منظور چاره‌اندیشی و حل معضلات و مشکلات پولی و مالی بین‌المللی پس از جنگ در ماه جولای 1944 کنفرانسی در شهر برتن وودز در ایالت نیوهمپشر واقع در شمال شرق ایالت متحده آمریکا برگزار کردند که در چارچوب سازمان ملل قرار داشت. درنتیجه این کنفرانس دو سازمان پولی و مالی بین‌المللی به نام های صندوق بین‌المللی پول و بانک بین‌المللی ترمیم توسعه به وجود آمد. اهداف تشکیل صندوق بین‌المللی پول عبارت است از:

 • تشویق و گسترش همکاری و تشریک‌مساعی در مسائل پولی و بین‌المللی از طریق یک مؤسسه دائمی؛
 • کوشش برای تثبیت نرخ ارز(پول‌های خارجی) به‌منظور حفظ مکانیزم پول بین‌المللی و پرهیز از رقابت در کاهش دادن نرخ ارزها؛
 • فراهم کردن شرایط لازم برای گسترش و رشد متوازن تجارت بین‌المللی؛
 • تشریک‌مساعی در ایجاد یک نظام چندجانبه پرداخت‌ها در زمینۀ معاملات جاری بین اعضاء و نیز رفع محدودیت‌های ارزی که مانع رشد و تجارت جهانی است؛
 • ایجاد اعتماد در میان اعضاء از طریق قرار دادن موقت منابع صندوق در اختیار آن‌ها تا بدین منظور اعضاء؛ بتوانند تعدیلات لازم را در موازنه پرداخت‌هایشان به عمل‌آورند بدون آنکه متوسل به اقداماتی شوند که به اقتصاد ملی یا بین‌المللی آسیب وارد سازند؛
 • کوتاه نگه‌داشتن مدت عدم توازن و کاهش آن در موازنه پرداخت‌های بین‌المللی است.

منابع مالی صندوق تحت عنوان تسهیلات و سیاست‌های گوناگون و با شرایط متفاوتی در اختیار اعضاء قرار می‌گیرد. ازجمله این شرایط استحکام سیاست‌های تعدیلی، نیاز تراز پرداخت‌ها و میزان سهمیه می‌باشد. شرایط عمومی استفاده از منابع صندوق بین‌المللی پول عبارت‌اند از:

 • برابری دسترسی: منابع عمومی صندوق اصولاً بایستی به‌طور یکسان در دسترس کلیه اعضاء قرار گیرد؛
 • نیاز تراز پرداخت‌ها: به‌منظور ایجاد توازن در تراز پرداخت‌ها، برنامه تعدیل و تثبیت مناسبی را برای کشور عضو تعیین و تصویب می‌کند. بدین ترتیب صندوق رأساً تراز پرداخت‌های کشور را مورد ارزیابی قرار می‌دهد؛
 • زمان استفاده: اساسنامه صندوق به‌هیچ‌وجه اعضاء را ملزم به استفاده از منابع صندوق درزمانی خاص نمی‌کند ولی این بدین معنا نیست که صندوق نکات مهم را برای رفع نیاز با استفاده از منابع موجود به اعضاء توصیه نمی‌کند؛
 • اعطاء مشروط اعتبار: صندوق بایستی متقاعد گردد که عضو برای ایجاد تعادل به منابع مالی نیاز دارد و توانایی بازپرداخت آن را در مدت معین خواهد داشت؛
 • مرحله‌بندی بازارهای پولی مالی بین المللی اعطاء اعتبارات: به‌استثنای ترانش ذخیره که می‌تواند به‌طور یکجا مورداستفاده قرار گیرد، سایر اعتبارات صندوق اقساطی و طی چند مرحله در اختیار اعضاء قرارمی گیرد [1].


واژه های مرتبط: انواع سازمان‌های پولی و مالی، جزوه سازمان‌های پولی و مالی بین‌المللی، وظایف سازمان های پولی و مالی، سازمان های پولی و مالیpdf، تحقیق در مورد سازمان‌های پولی و مالی، انواع سازمان‌های پولی و مالی بین المللی، کتاب سازمان‌های پولی و مالی بین المللی، تحقیق در مورد سازمان‌های پولی و مالی بین المللی، کتاب سازمان‌های پولی و مالی pdf

پیش فروش کتاب مرگ پول(فروپاشی آینده بازارهای پولی مالی بین المللی) اثر جیمز ریکارد

واقعیت اش روزهای اولی که اقدام به شروع ترجمه کتاب مرگ پول کردم همیشه امیدوارم بودم بتونم راه حلی منطقی برای به ثمر رساندن تلاش هام پیدا کنم.

اما امروز که ترجمه این کتاب ارزشمند به پایان رسیده بدلیل مشکلات عدیده هنوز موفق به چاپ اش نشدم.

این بود که این ایده به ذهنم رسید و اون پیش فروش کردن کتاب بود.

تصمیم گرفتم و دنبال راه حلی گشتم و فعلا بهترین راهی که پیدا کردم ارتباط مستقیم با خود شماست.

کتاب در مرحله نهایی قرار داره و در صورت تامین مالی در اولین فرصت چاپ میشه منتها زمان بعد بسیار مهم و با ارزشی است که نقش کلیدی برای من ایفا میکنه.

اگر موفق بشم در بازه زمانی کوتاه ۱۰۰۰ جلد را پیش فروش کنم میتونم خودم رو به نمایشگاه کتاب برسونم و باقی کارها را درست پیش ببرم.

این موضوع تماما به حمایت شما بستگی داره پس امیدوارم تنهام نگذارید.

برای تمامی عزیزانی که اقدام به پیش خرید کردن در کنار ارسال نسخه چاپی نسخه الکترونیکی نیز به رایگان ارسال و به عنوان هدیه به شما تقدیم خواهد شد.

شما می تونید از طریق لینک زیر:

اقدام به پرداخت مبلغ ۷۰.۰۰۰ برای پیش خرید کتاب با تخفیف ۳۰ درصدی بکنید.

(حتما داخل بخش توضیحات قید کنید مربوط به پیش خرید کتاب مرگ پول)

سپس با ارسال تصویر رسید به واتس آپ ما به شماره ۰۹۱۹۴۶۰۳۵۹۷ رسید خود را جهت تحویل کتاب به محض انتشار دریافت کنید.

اگر در این باب سوال یا مورد مبهمی بود با شماره فوق تماس بگیرید و با من مطرح کنید.

ضمنا تلفن تماس فوق آماده دریافت پیشنهادات شما جهت ثبت سفارش با تعداد بالا (حداقل ۱۰۰جلد) به همراه گزینه های اختصاصی شماست.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.