تعریفی جدید و لذت‌بخش برای پولسازی


مفهوم سرمایه اجتماعی و ابعاد آن

امروزه در کنار سرمایه های انسانی و اقتصادی ، سرمایه دیگری به نام سرمایه اجتماعی (social capital) نیز مورد توجه قرار گرفته است . سرمایه اجتماعی ، یا بعد معنوی یک اجتماع ، میراثی تاریخی است که از طریق تشویق افراد به «همکاری» و «مشارکت» در تعاملات اجتماعی ، قادر است به حل میزان بیشتری از معضلات موجود در آن اجتماع ، فائق آید و حرکت به سوی رشد وتوسعه شتابان اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی و … را امکان پذیر سازد .

در واقع ، سرمایه اجتماعی را می توان در کنار سرمایه های اقتصادی و انسانی ، بخشی از ثروت ملّی به حساب آورد که بستر مناسبی برای بهره برداری از سرمایه انسانی و فیزیکی (مادّی) و راهی برای نیل به موفقیت قلمداد می شود . بدون سرمایه اجتماعی ، هیچ اجتماعی به هیچ سرمایه ای نمی رسد ، به طوری که بسیاری از گروه ها، سازمان ها و جوامع انسانی ، بدون سرمایه اقتصادی و صرفا با تکیه بر سرمایه انسانی و اجتماعی توانسته اند به موفقیت دست یابند ، اما هیچ مجموعه انسانی ، بدون سرمایه اجتماعی نمی تواند اقدامات مفید و هدفمندی انجام دهد .

از سوی دیگر ، سرمایه اجتماعی ، به زندگی فرد ، معنی و مفهوم می بخشد و زندگی را ساده تر و لذت بخش تر می کند . پس به طور کلی می توان گفت : هر چه سرمایه اجتماعی ملتی بیشتر باشد ، آن ملت ، خوشبخت تر و ثروتمندتر خواهد بود .

برخی از ابعاد جنبه ها و اَشکال سرمایه اجتماعی ـ که گاه از آنها به عنوان ارزش های اجتماعی نیز یاد می شود ـ عبارت اند از : اعتماد ، صداقت ، حسن تفاهم ، سلامتی نفس ، هم دردی ، دوستی ، همبستگی ، فداکاری و … . این ابعاد از طریق جریان های اطلاع رسانی مثل آموزش مربوط به مشاغل ، تبادل عقاید ، تبادل اطلاعات ، هنجارهای مربوط به معاملات در شبکه های اجتماعی ، مشارکت های مردمی ، گروه های خودیاری و نوع دوستی و روحیه جمع گرایی در برابر فردگرایی ، و … بین اعضای شبکه های اجتماعی شکل می گیرد ، به طوری که جای پای این بحث را در روابط تمامی گروه های اجتماعی از قبیل : مذهبی (مسجد ، کلیسا) ، ورزشی (باشگاه ها) ، مدنی (انجمن ها ، اتحادیه ها ، احزاب و رسانه های مستقل) ، آموزشی و تربیتی (مدارس ، دانشگاه ها ) و در روابط همسایگی ، دوستانه ، شغلی و خانوادگی نیز می توان مشاهده کرد .

در ادامه مقاله ، ضمن اشاره به زمینه های تاریخی کاربرد مفهوم سرمایه اجتماعی ، و تبیین و تحلیل مبانی نظری ، بررسی ابعاد و مؤلّفه های گوناگون سرمایه اجتماعی و آثار سرمایه اجتماعی نیز پرداخته شده است .

زمینه تاریخی سرمایه اجتماعی

ظاهرا بحث سرمایه اجتماعی ، اوّلین بار ، قبل از سال ۱۹۱۶ ، توسط هانی فان ، از دانشگاه ویرجینیای غربی (در امریکا) مطرح شد؛ اما علی رغم اهمیت آن در تحقیقات اجتماعی ، تا سال ۱۹۶۱ که توسط جین جاکوب در برنامه ریزی به کار برده شد ، شکل جدی به خود نگرفت .

اگر بخواهیم کاربردها ، اهداف و تعاریفی را که در علوم اجتماعی از این مفهوم می شود ، دسته بندی کنیم و پیشینه این مفهوم را در آرای دانشمندان گذشته و حال جستجو نماییم ، باید این ردیابی را از کتاب «سرمایه» کارل مارکس آغاز کنیم . او در این کتاب به مسئله «همبستگی از روی اجبار و ضرورت» می پردازد . بدین معنی که شرایط منفی و بحرانی ، افراد را به سوی استفاده از انرژی و توانایی های بالقوه جمعی ، توسل به پشتیبانی یکدیگر و استفاده از پتانسیل های گروهی ترغیب می کند .

رویکرد دیگر ، در آرای جورج زیمل قابل بازشناسی است ، جایی که او از مفهوم «داد و ستد» یا «بده بستان» صحبت می کند . مبنای این نظریه بر این نکته استوار است که افراد ، توقع دارند تا کمک و لطفی که نشان می دهند ، جبران تعریفی جدید و لذت‌بخش برای پولسازی شود . برخی این مفهوم را در مقابل ایثار و دگرخواهی تعبیر می کنند .

رویکرد سوم که اثرات عمیق و نسبتا فراگیری بر جای گذاشت ، مباحثی است که با امیل دورکیم آغاز و پس از او با تالکوت پارسونز پیگیری شد . این افراد به طرح مفهوم ارزش پرداختند؛ یعنی تعهداتی که مبنای آنها ارزش ها و هنجارهای اجتماعی است . از جریانات فکری تأثیرگذار دیگر ، باید از ماکس وِبِر نام برد . مباحثی که وبر مطرح می کند ، مفاهیمی است که به مفهوم «اعتماد» معطوف است؛ یعنی آمادگی افراد برای این که تعریفی جدید و لذت‌بخش برای پولسازی در یک متن اجتماعی و در روابط اجتماعی بپذیرند که باید به سایر افراد ، اعتماد داشته باشند و البته به همان نحو ، سایرین نیز باید از خود ، اعتماد نشان بدهند .

بدین ترتیب می بینیم که در ریشه یابی این مفهوم ، زمینه های متعددی تأثیرگذار بوده است .

تعاریف

امروزه نیز دانشمندان و نظریه پردازانی همچون : جمیز کلمن (۱۹۶۶) ، گلن لوری (۱۹۷۰) ، بن پرات (۱۹۸۰) ، ویلیامسون (۱۹۸۱) ، بیکر (۱۹۸۳) و فرانسیس فوکویاما (۱۹۹۰) و … تعاریف متعددی را از سرمایه اجتماعی ارائه کرده اند . برای مثال ، پیر بوردیو ، سه نوع سرمایه را شناسایی نمود که عبارت از : سرمایه های اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی بودند . او سرمایه اجتماعی را شکلی از سرمایه می دانست که به ارتباطات و مشارکت اعضای یک سازمان توجه دارد و می تواند همراه با سرمایه فرهنگی ، ابزاری برای رسیدن به سرمایه های اقتصادی باشد .

همان گونه که ملاحظه می شود ، این دیدگاه آخر در زمینه سرمایه اجتماعی ، یک دیدگاه ابزاری صرف است . به عبارتی ، از دیدگاه بوردیو ، اگر سرمایه اجتماعی نتواند موجب رشد سرمایه اقتصادی شود ، کاربردی نخواهد داشت . اما جیمز کُلمن ، بر خلاف بوردیو ، برای تعریف سرمایه اجتماعی ، از نقش و کاربرد آن کمک گرفت و تعریفی کارکردی (و نه صرفا ذهنی و نظری) از سرمایه اجتماعی ارائه داد . بر این اساس ، سرمایه اجتماعی عبارت است از : ارزش آن جنبه از ساختار اجتماعی که به عنوان منبعی در اختیار اعضا قرار می گیرد تا بتوانند به اهداف و منافع خود دست پیدا کنند .

بنا بر این ، کُلمن بر خلاف بوردیو ـ که «سرمایه اقتصادی» را به عنوان هدف نهایی در نظر گرفته بود ـ «سرمایه انسانی» را مهم تر دانسته ، و سرمایه اجتماعی را به عنوان ابزاری برای حصول به سرمایه انسانی به کار برد .

پوتنام نیز یکی دیگر از محققین اخیر سرمایه اجتماعی است که سرمایه اجتماعی را مجموعه ای از مفاهیمی مانند : اعتماد ، هنجارها و شبکه ها می داند که موجب ایجاد ارتباط و مشارکت بهینه اعضای یک اجتماع می شود و در نهایت منافع متقابل آنان را تأمین خواهد کرد . او سرمایه اجتماعی را به عنوان وسیله ای برای رسیدن به توسعه سیاسی و اجتماعی ، در نظام های مختلف سیاسی می دانست و تأکید عمده وی بر مفهوم اعتماد بود .

اِوا کاکس نیز در تعریف سرمایه اجتماعی گفت که این مفهوم به : «فرآیندهای بین فردی ، که اعتماد و هنجارهای اجتماعی و شبکه روابط را می سازند و همکاری و هماهنگی متقابل را تسهیل می کنند» مربوط می شود که در نتیجه آن ، منافع متقابل ، افزایش می یابد . از نظر وی سرمایه اجتماعی قابل اندازه گیری است و منزلت اجتماعیِ سایر سرمایه ها را نیز در بر دارد .

و در نهایت ، فوکویاما ، سرمایه اجتماعی را یک هنجار اجتماعی محسوب می کند که همکاری بین دو یا چند نفر را تقویت می بخشد و آن را ویژگی عمل متقابل بین دو دوست می داند . او معتقد است که اعتماد ، شبکه های ارتباطی و جامعه مدنی ، همگی محصول سرمایه اجتماعی هستند ، نه این که خود آنها سرمایه اجتماعی به حساب آیند . از نظر او هنجارهایی سرمایه اجتماعی هستند که به همکاری در گروه ها منجر شوند .

چند نکته

از تعاریفی که یاد شد و تحوّل آنها ، چند نکته به دست می آید :

اول ، این که عده ای منشأ سرمایه اجتماعی را ساختار اجتماعی می دانند و عده ای دیگر ، ویژگی ها و یا هنجارهای اجتماعی محسوب می کنند . دوم ، این که نتیجه و اثر سرمایه اجتماعی را عموما بر تقویت هماهنگی و همکاری بین افراد یک گروه و سازمان با یکدیگر می دانند که به صورت منبع مولّد مزیت و یا بازدهی در روابط اجتماعی از آن نام می برند . نکته سوم ، این که سرمایه اجتماعی را عموما ترکیبی از اعتماد ، هنجارهای متقابل اجتماعی و شبکه ارتباطی می دانند ، با این تفاوت که فوکویاما تعریفی جدید و لذت‌بخش برای پولسازی معتقد است که : هنجارهای متقابل ، سرمایه اجتماعی را تولید می کنند و آن نیز به نوبه خود ، اعتماد و جامعه مدنی را به وجود می آورد .

تعریف عمومی از سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی ، عبارت است از یک ظرفیت (جوهر اجتماعی) که هماهنگی و همکاری را در جامعه و گروه ، تسهیل می کند . در واقع ، می توان سرمایه اجتماعی را یک مفهوم مرکب که دارای سه بعد : ساختار ، محتوا و کارکرد است ، تلقی نمود که ساختار اجتماعی آن ، همان شکبه ارتباطات اجتماعی است و محتوای آن ، عبارت از اعتماد و هنجارهای اجتماعی است و کارکرد آن نیز همان عمل متقابل اجتماعی است .

عوامل تشکیل دهنده سرمایه اجتماعی

عوامل ساخت سرمایه اجتماعی را به چهار دسته تقسیم کرده اند :

۱ . عوامل نهادی : نهاد به معنای قانون ، رسم ، عرف ، عادت و یا سازمانی است که در زندگی سیاسی یا اجتماعی مردم ، مؤثّر واقع می شود ونظام هدف داری را در جهت رفع نیازهای یک اجتماعِ سازمان یافته ، ایجاد می کند ، مانند : دولت که از طریق وضع قوانین و ایجاد نظام هدفدار ، موجب تشکیل سرمایه اجتماعی می شود .

۲ . عوامل خودجوش : هنجارهایی که به صورت خودجوش ، به جای قانون و دیگر نهادهای رسمی ، از کُنش های متقابل اعضای یک اجتماع به وجود می آیند و ناشی از انتخاب های تعمّدی نیستند ، در این دسته قرار می گیرند .

۳ . عوامل بیرونی : منظور از این دسته عوامل ، هنجارهایی هستند که از جایی ، غیر از همان اجتماعی که در آن به کار رفته اند ، سرچشمه می گیرند ، همچون : دین ، مذهب ، ایدئولوژی و فرهنگ یا تجربه مشترک تاریخی .

۴ . عوامل طبیعی : در این گروه ، دو دسته از عوامل : «روابط خویشاوندی» و «همبستگی های قومی و نژادی» قرار می گیرند .

ابعاد سرمایه اجتماعی

در یک دسته بندی ، سرمایه اجتماعی به سه بُعد : ساختاری ، شناختی و ارتباطی تقسیم می شود که در ادامه به بررسی هر یک از این ابعاد می پردازیم .

۱ . بعد ساختاری :

این بُعد ، به سه دسته زیر تقسیم می شود :

الف : پیوندهای موجود در شبکه ، شامل : وسعت و شدت ارتباطات موجود در شبکه .

ب : شکل و ترکیب شبکه ، شامل : سلسله مراتب شبکه ، میزان ارتباط پذیری و تراکم شبکه .

ج : تناسب سازمانی ، مثلاً : تا چه انداره شبکه ایجاد شده برای یک هدف خاص ، ممکن است برای اهداف دیگر نیز استفاده شود .

۲ . بعد شناختی :

این بعد که محور آن ، شناخت (یعنی فعالیّت های ذهنی ، عقلی و اندیشه ای) است ، با استفاده از زبان مشترک ، بینش مشترکی از اهداف و ارزش ها را برای اعضای شبکه فراهم می کند و مقدمه فعالیت بهینه آنان در نظام اجتماعی را فراهم می نماید و شامل : زبان ، علائم مشترک و روایت های مشترک است .

۳ . بعد تعریفی جدید و لذت‌بخش برای پولسازی ارتباطی :

این بعد ، شامل مؤلّفه هایی چون : اعتماد ، هنجارها ، تعهدات ، روابط متقابل و تعیین هویت مشترک است .

یک تقسیم بندی دیگر

دسته بندی دیگری از ابعاد سرمایه اجتماعی توسط گروه «کِنِدی» در دانشگاه هاروارد ، انجام شده که در عین توجّه به متغیرهای تقسیم پیشین ، سرمایه اجتماعی را به گونه ها و ابعاد متنّوع تری تقسیم نموده است :

۱ . اعتماد :

الف : اعتماد اجتماعی : شامل اعتماد به افرادی مانند : همسایه ، همکار ، فروشنده یک فروشگاه ، یک هم کیش ، پلیس و خلاصه همه کسانی است که در زندگی روزمره با آنها در ارتباط هستیم .

ب : اعتماد میان نژادهای مختلف : ممکن است سرمایه اجتماعی ، میان نژادهای مختلف (سیاه ، سفید ، زرد) بررسی شود و میزان اعتماد نژادها به همدیگر سنجیده شود .

۲ . مشارکت سیاسی :

الف : مشارکت سیاسی عادی : این نوع مشارکت را می توان از روی تعداد رأی دهنده ، میزان مطالعه و حجم خرید روزنامه ها ، اطلاعات شهروندان از مسائل سیاسی روز و … مورد اندازه گیری قرار داد .

ب : مشارکت سیاسی نقادانه : ممکن است مشارکت سیاسی عادی یک جامعه در حد پایینی باشد ، ولی همین جامعه از لحاظ مشارکت سیاسی نقادانه ، سطح بالایی داشته باشد و افراد در فعالیت هایی مثل : راهپیمایی ها ، اعتصابات ، تحریم ها ، تجمع ها ، انقلاب سیاسی و … حضور فعال داشته باشند .

۳ . مشارکت و رهبری مدنی :

الف : رهبری مدنی : نقش رهبری افراد در گروه ها ، باشگاه ها ، انجمن ها و امور شهر یا مدرسه و دانشگاه و نظایر اینها ـ که اشکال مختلف مشارکت مدنی هستند ـ ، گونه ای از سرمایه اجتماعی است .

ب : مشارکت مدنی : یعنی افراد جامعه تا چه اندازه در انواع گروه های مذهبی ، باشگاه های ورزشی ، سازمان های جوانان ، انجمن های مربوط به والدین ، گروه های و مؤسسات خیریه ، تعاونی ها و اتحادیه های کارگری ، فرهنگسراها و … فعالیت می کنند .

۴ . پیوندهای اجتماعی غیر رسمی :

این بعد ، بر خلاف بعد قبلی ، به سنجش جنبه های غیر رسمی سرمایه اجتماعی می پردازد ، مانند : تعداد دوستان یک فرد ، میزان معاشرت فرد با دوستان خود در محیط اداری و خارج از آن ، مشارکت در بازی های گروهی ، دیدار از فامیل و … .

۵ . بخشش و روحیه داوطلبی :

عضویت افتخاری شهروندان در سازمان های غیردولتی خدمات انسان دوستانه و همکاری افراد جامعه با نهادهای خیریه و داوطلبانه ، چه به صورت مالی و فکری و صرف وقت ، از این قبیل سرمایه های اجتماعی است .

۶ . مشارکت مذهبی :

مذهب نقش خیلی مهمی در سرمایه اجتماعی ایفا می کند . افراد بر حسب دین و مذهبی که دارند ، ممکن است منشاء مشارکت باشند . مانند : فعالیّت در امور مساجد و تکایا ، کلیساها و یا اماکن مذهبی و زیارتی .

۷ . عدالت در مشارکت مدنی :

در برخی جوامع تمایل به سوی افراد متمکن ، تحصیلات عالیه و نژاد خاصی است و بالعکس در برخی جوامع دیگر ، افراد فقیر در اولویت قرار دارند . از آن جا که این عوامل در سلامت جامعه مهم هستند ، اندازه گیری میزان تساوی افراد مختلف در مشارکت های اجتماعی ، حائز اهمیت است .

۸ . تنوع معاشرت ها و دوستی ها :

هر چه فرد با : افراد ، طبقات و گروه های بیشتر و متعلق به نژادها و مذاهب مختلف در ارتباط باشد و با آنها رابطه دوستی برقرار کرده باشد ، به همان اندازه موجب افزایش سرمایه اجتماعی شده است .

نتیجه

به طور کلی می توان گفت که : سرمایه اجتماعی یک ظرفیت ، جوهر اجتماعی یا هنجاری غیر رسمی است که همکاری میان افراد و نهادهای یک جامعه را ارتقا می بخشد . هر شبکه اجتماعی ، برای دستیابی به اهداف خود ، علاوه بر افراد آگاه و با تجربه و امکانات و ابزار مادی ، به عوامل مانند : اعتماد ، تعهد و مسئولیت پذیری و … هم نیاز دارد که این عوامل ، همان سرمایه های اجتماعی هستند . حتی یک گروه از خلافکاران (مثل گروهی دزد یا قاچاقچی) هم برای موفقیت در کار خود به سرمایه اجتماعی و هنجارهایی مانند : رفتارهای اخلاقی ، قانونمداری ، خطرپذیری و اعتماد متقابل در بین اعضای گروه ، نیاز دارد . در واقع برای موفقیت دسته جمعی در امور غیر قانونی هم ، وجود سرمایه اجتماعی شرط است .

منابع :

۱ . «نگرشی بر سرمایه اجتماعی و ابعاد آن» ، اندیشه صادق ، ش ۱۱ ـ ۱۲

۲ . «سرمایه اجتماعی» ، محسن رضایی ، بینش سبز ، شماره ۱۵ .

۳ . «سرمایه اجتماعی ، اصل محوری توسعه» ، سید مهدی الوانی ـ علیرضا شیروانی ، ماه نامه تدبیر ، شماره ۱۴۷ ، ص ۲۷ .

۴ . «سرمایه اجتماعی ، مفاهیم و نظریه ها» ، سید مهدی الوانی ـ میر علی سید نقوی ، فصل نامه مطالعات مدیریت ، شماره ۳۳ و ۳۴ .

۵ . «درآمدی بر سرمایه اجتماعی» ، مهدی علاقبند ، نشریه الکترونیکی فصل نو .

۶ . «رویکردی به ارزیابی سرمایه اجتماعی در اقتصاد ایران» ، محمود توسلی ـ علی نیاز ، مجله برنامه و بودجه ، شماره ۳ .

15 آمیخته بازاریابی

همانطور که می دانید در علم بازاریابی مانند علم های دیگر اصولی برای موفقیت وجود دارد که هرگاه از آنها پیروی کنیم می توانید این موفقیت خود را در آن تضمین نمائید.

در ابتدا 4 آمیخته بازاریابی اصلی مورد بررسی قرار می گیرد که این چهار عامل توسط در سال 1960 یک پروفسور بازاریابی به ‌نام ادموند مک کارتی (Edmund Jerome McCarthy) به رسمیت شاخته شد که فیلیپ کاتلر (Philip Kotler) که خیلی‌ها او را به‌عنوان پدر علم بازاریابی می‌شناسند، عقیده دارد که با وجود گسترش تکنولوژی و ورود شبکه‌های اجتماعی به بطن زندگی مردم، هنوز هم 4P آمیخته بازاریابی پادشاه است، و این چهار اصل به شرح ذیل است :

اولین P: محصول ( Product )

محصول به معنای یک کالا یا خدمت است، که نیاز مشتریان را رفع می کند. این کالا یا خدمت باید مشخصاتی چون کیفیت، بسته بندی، خدمات پس از فروش، متعلقاتی که در کنار آن مورد استفاده قرار می گیرد، ارزش آن نسبت به رفع نیاز را داشته باشد تا مورد استقبال قرار بگیرد.

دومین P: قیمت ( Price )

قیمت یکی دیگر از اصول اصلی بازاریابی می باشد، چرا که می تواند، در صورتی درست تنظیم و اعلام نشده باشد، باعث ضعیف تر شدن کسب و کار و به انحلال نزدیک تر شود. دانش های چون استراتژی قیمت گذاری، قیمت های عمده و خرده فروشی، محاسبه قیمت بر اساس قیمت تمام شده سربار، ارزش پیشنهادی سودهای لازم برای محاسبه آن ضروری است.

سومین P: مکان محصول یا توزیع ( Place )

کالا یا خدمات اگر در مکان درستی درستی برای دسترسی مشتریان قرار نگیرد، مشتریان برای رفع نیازشان سردرگرم بوده و نمی تواند آن خدمت را دریافت کنند، طبیعی است که برای رفع آن به محل های مراجعه می کنند که ارائه آن از طرف رقبا به بهتری روش انجام می شود، چندی از این مکان ها مغازه ها، فروشگاه ها، هستند که به صورت مستقیم کالا یا خدمات را ارائه می دهند، در بعضی مواقع می توان آنها را در فروشگاه های اینترنی، وب سایت های شخصی به فروش رساند، البته که در مقایس بزرگتر می توان آنها را به بنکدارن، مراکز توزیع نیز جهت رساند به دست مصرف کننده موجود کرد.

چهارمین P: ترویج ( Promotion )

با ترویج شما به مشتریان خود وجود خود را اعلام می کنید و می توانید تمام نقاط قوت و ارزش های پیشنهادی که به آنها بابت خرید تعریفی جدید و لذت‌بخش برای پولسازی تعریفی جدید و لذت‌بخش برای پولسازی از شما ارائه می دهید را نمایش بدهید، در این موضوع بهتر است که شما نکته های از محصولات یا خدماتتان را اعلام کنید، که دیگر رقبا در آنها ضعف دارند یا اصلا به آنها توجه نکرده اند، به این موضوع مزیت های رقابتی گفته می شود. راههای چون تبلیغات، جوایز، فروش های شخصی، داشتن سفیرهای برای برندتان، ایجاد یک سیستم CRM کار آمد، می تواند در این موضوع حرکت شما را به سمت موفقیت و برندسازی سریع تر کند.

در ادمه

پیشرفت در صنعت و بزرگ شدن کسب و کارها میزان خدمات رسانی ها باعث شد که آمیخته های باز از 4P به 7P آمیخته بازاریابی افزایش پیدا کند این سه P جدید به تمام کسب کارها کمک کرد که خدمات خود را گسترده تر و سرعت خدمت رسانی را بالاتر ببرد، 7P آمیخته بازاریابی با توجه به 4P بالا به شرح ذیل است :

لبخند جوانان موبایل به دست

پنجمین P: نیروی انسانی ( People )

HR یا همان نیروی انسانی شامل تمام کسانی هستند که در تمام فعالیت های کسب و کار شما به صورت مستقیم و غیر مستقیم ارزش رسانی می کنند، لذا انتخاب یک نیروی کاری خوب و کار آمد می تواند تصویری زیبا از برند شما برای تجربه مشتری ( User Experience یا همان UX ) بیان کند، پس باید بدانیم که چه کسانی را برای این موضوع استخدام کنیم و چگونه نیروی های انسانی را آموزش دهیم، رفتارهای سازمانی می تواند نیروها رو دلسرد یا دلگرم کند، که از این موضوع فقط کسب و کارهای بهترین بهره را می برند که، به نیروی انسانی به عنوان منبع انسانی نگاه می کنند، چرا که برخورد نامناسب این افراد با مشتریان می توان هم به ارزش برند شما لطمه بزند و هم می تواند کالای شما را نسب به کالاهای دیگر تنزل درجه بدهد.

ششمین P: فرآیند ( Process )

این P به شما می گوید که فرآیند های را که در مسیر رسیدن کالا یا خدمات به دست مشتریان است از چگونه طی می شود و باید برای بهینه کردن آن چه قوانینی را رعایت کرد، در بعضی از کتب آن را سفر مشتری می شناسند، که هر چقدر این سفر راحت تر و سریع تر باشد شما را به فروش راحت تر و زیادتر نزدیک تر می کند. انتخاب یک سیستم CRM یا مدیریت ارتباطات مشتریان مناسب می تواند برای کسب کار به مراتب راحت تر از سیستم های سنتی قدیم باشد، به طور مثال هر مشتریان با شما تماس می گیرند و بلافاصله از قیمت با خبر می شوند، پس از ثبت خرید، فاکتور با لینک پرداخت برای آنها ارسال می شود، و پس از پرداخت، انباردار کالا را از ابار خارج کرده و برای مشتری ارسال می کند، این موضوع باعث می شود، که مشتریان از سرویس در کوتاه ترین زمان بهرمند شوند که ای موضوع می تواند هم برای کسب وکار ارزش خلق کند و هم مشتریان از سرویس به وجود آمده کارآمد شما را به دیگرا پیشنهاد دهند.

هفتمین P: شواهد فیزیکی ( Physical Evidence )

شما کدامیک را ترجیح می دهید، خرید از مغازه شلوغ با فروشنده های نامرتب و البته بوی سیگار پیچده در سالن، یا خرید از مغازه ای با چیدمان رنگ بندی شده، و پرسنل شیک پوش و البته خوشبو کننده های آروماتیک نیز هوای خنک سالن را مطبوع کرده است ؟

هرچقدر هم افراد اصرار داشته باشند که از مغازه اول خرید کنند، وقتی در مغازه دوم خود را پیدا می کنند، میزان خرید خود را بالاتر خواهند برد، این همان آخرین آمیخته از 7P بازاریابی است، که ارزش برند شما را بالاتر می برد، و تجربه مشتری را برای خرید بعد خوشایندتر خواهد کرد. شواهد فیزیکی محل کسب و کار خود را خلاقانه افزایش دهید، رشد شما دو چدان خواهد شد.

در تکمیل

این 7 آمیخه بازار تمام اصل های محوری و مهم در بازاریابی بود، که آمیخته های بعدی که در علوم جدید به آن اضافه شده است، زیر مجموعه این آمیخته ها است که به آنها 8P آمیخته بازاریابی نیز می گویند، که در مجموع تعداد آنها را به 15P آمیخته بازاریابی افزایش می دهد، که می توان به اختصار در خصوص آنها به شرح ذیل توضیحات لازم را مبذول داشت :

بسته بندی لامپ های با تم حشرات

هشتمین P: بسته‌بندی ( Packaging )

بسته بندی یکی از مواردی است، که چشم خریدار را به آن جلب می کن، باید در بسته بندی چه نکاتی را رعایت کنیم، تا هر خریداری را به سمت خود جلب نماییم؟

می توان در خصوص این مطلب گفت که کارایی برای نگه داشتن کیفیت محصول از اصلی ترین نکات می باشد، ولی رنگ بندی، شکل بسته، و در موارد بالاتر بسته بندی که مشتری را فقط با توجه به شکل آن خرید می کند، نکته ای است، که باعث می شود، مشتریان سالیان سال حتی بسته خالی آن را در اتاق، آشپزخانه و حتی سرویس بهداشتی خود نگهداری کنند و این موضوع در برندسازی با نگاه به بسته بندی بسیار مورد نظر استراتژیست های بازار یابی خواهد بود.

نهمین P: امنیت ( Privacy )

امنیت ی کی از آمیخته های است که در بیشتر در خدمات الکترونیک و محصولاتی چون تلفن های همراه، کامپیوترها، اپلیکیشن های آن و البته بعضی از بانک های اطلاعاتی مورد بررسی و استفاده قرار می گیرد، به یاد دارم که در آمریکا مسئله ای در خصوص یک نقص قانون توسط یکی از شهروندان آن صورت گرفته بود که یکی از سر نخ های آن به تلفن همراه آن فرد مرتبط می شد، که اتفاقا موبایل آن برند Apple بود و این موضوع باید از کمپانی اپل پیگیری می شد، که در Apple ID فرد مذکور قرار داشت، FBI با نامه ای به طور رسمی درخواست اطلاعات محرمانه را از کمپانی Apple کرد ولی شرکت این موضوع را حفظ حریم شخصی مشتریان خود بیان کرد و هیچگونه از اطلاعاتی که FBI درخواست نموده بود را به آنها ارائه نکرد، این یک برند سازی است، که شرکت اپل همیشه از آن بهره می برد، و اینجاست که می فهمیم چرا برند Apple برندی محبوب است.

دهمین P: علایق شخصی ( Personal Interest )

مشتریان برخی کالاها یا خدمات را به دلیل علایق شخصی تهیه می کنند، مثل یک رستوران همیشگی، یک غذای همیشگی، این موضوع می تواند نکته ای باشد که در خصوص طبقه بندی مشتریان مشتری را مشتری وکیل مدافع تعریف کرد، یعنی مشتری علاوه بر اینکه خدمت یا کالا را تعویض نمی کند، آن را به دیگران نیز پیشنهاد می دهد و در مرحله بعد نیز وقتی کالایی یا خدمتی از دیگر رقبایی شما به آنها پیشنهاد داده شود، ایشان آن را رد کرد و مجدد کالا و خدمات شما را انتخاب می کنند.

یازدهمین P: پرداخت ( Payment )

روش های مختلف پرداخت می تواند سهولت در خرید را برای مشتریان ایجاد کند، به صورت نقدی، واریز به حساب، پرداخت های حضوری، درگاه های پرداخت آنلاین و …، به طور مثال خرید برای افرادی که از اینستاگرام به عنوان، اعتماد خرید کمی دارند و این موضوع می تواند با یک گزینه پرداخت در محل پس از رویت جنس می توان بازار اعتماد سازی را گرم تر کرد.

دوازدهمین P: شبکه‌های اختصاصی ( Personal Networks )

همان شبکه های اجتماعی که با نام کسب و کارها فعالیت می کنند، همان شبکه های اختصاصی و دکان های پولسازی به شمار می آیند، اینستاگرام، لینکدین، فیسبوک، توییتر و … را بیلبوردهای تبلیغاتی می دانیم، که همیشه در جیب مشتریان قرار دارد و اولین لینکه می تواند اولین سرنخ برای شروع یک خرید باشد، و در دنیای امروز افرادی که از این صفحات و سایت های شخصی بهره نمی برند، انحلالشان روز به روز نزدیک تر خواهد بود.

سیزدهمین P: تفسیر عمومی ( Public Commentar y)

تفسیر عمومی دیگران از شما را چگونه است، در صورتی که بتوانید تصویری خوب از خود به مصرف کنند ها نشان بدهید، حسن اعتماد آنها را برای انجام دادن یک خرید لذت بخش بیشتر می کنید، بهترین راه حل برای استفاده از این موضوع به اشتراک گذاشتن تجربیات خوب خریداران با دیگران در شبکه های اجتماعی است، که باعث می شود رشد شبکه های اجتماعی شما نیز بیشتر و بالاتر رود.

چهاردهمین P: ایجاد اشتیاق ( Passion )

شور و اشتیاق در خرید باعث افزایش حضور مشتریان برای دریافت خدمات و کالای شما می شود، می توان این اشتیاق را با قیمت گذاری مناسب، ایجاد یک ارزش که رقبای دیگر به آن به توجه هستن، دادن امتیازهای مناسب بعد از خرید و عضویت در کلوب مشتریان به آن ها داده می شود، به وجود آورد.

پانزدهمین P: بررسی و آنالیز ( Probe )

تمام نکاتی که در بالا در خصوص آن به بحث و بررسی پرداختیم، تا زمانی که آنالیز و تحلیلی بازاریابی و کسب و کار پشت سر آن نباشد، نمی تواند نقاط ضعف و قوت را شناسایی کند، نمی تواند به شما بگوید چه استراتژی برای کسب و کار شما مناسب است، نمی تواند بازارهای شما را شناسایی کند و مصرف کنندگان را طبقه بندی کند، پس باید برای هر کسب و کار آنالیزوی جهت پوشش دادن به نقاط ضعف و افزایش نقاط قوت وجود داشته باشد.

امروز نه، فردا !!

میخواهم بزرگترین دلیل به موفقیت نرسیدن و تموم نشدن کارها رو معرفی کنم!! این شما و این “به تعویق انداختن کارها !” مشکلی که تمام ما باهاش دست و پنجه نرم میکنیم. و به طرز وحشتناکی قادر به کنترل کردن اون نیستیم انجام دادن هر کاری در وقت مناسب خودش هست. معمولا زمانی که یک ددلاین برای انجام کاری برای ما تعریف میشه. در لحظه اول به خودمون میگیم که خب مثلا یک هفته زمان دارم. و هر روز مقداری از کار رو انجام میدم و در روز پنجم کار تموم میشه! اما هرگز این اتفاق نمیوفته !! در روز دوم میگیم حالا شش روز مونده من پنج روز نیاز داشتم ! و در روز پنجم میگیم از امروز شروع میکنم و تا روز آخر تموم میشه!! و به روز پایانی میرسیم و به خودمون میگیم “بهترین خودت رو نشون بده. ” اما متاسفانه موفق نمیشیم و با یک شکست رو به رو میشیم. خوشبختانه ما در داشتن این مشکل تنها نیستیم و نیاکان ما هم با این مشکل رو به رو بودن.

یک قصه واقعی!

ویکتور هوگو، نویسنده‌ی مشهور فرانسوی، به ناشرش قول می‌ده که طی یک سال کتاب جدیدی براش بنویسه. طی یک سال حتی یک صفحه از کتابش رو هم نمینویسه. ناامید میره پیش ناشرش و شش ماه دیگه ازش زمان می‌خواد. بعد به خانه برمیگرده تمام لباس هاشو درون کمد میزاره. و درش رو قفل میکنه و کلید رو به دستیارش میده تا نتونه بره بیرون. و در طول اون شش ماه کتاب گوژپشت نتردام رو تموم میکنه! میشه گفت این مشکل به دورانی دور تر هم میرسه. به طوری که سقراط و ارسطو نامی برای این مشکل انتخاب کردن! “آکرسیا” آکرسیا به حالتی گفته میشه که شما میدونید کار مهمی دارید. و باید انجامش بدین اما از انجام دادن اون به هر حالتی با وقت کشی سر باز میزنید. در واقع زمانی که شما به جای انجام دادن کار مهمتون مشغول کاری میشید که هیچ سودی نداره. و حتی حس خوشایندی هم براتون به همراه نداره. در عوض شما رو دچار کلافگی ، ناراحتی ، عذاب وجدان ، … میکنه. میشه گفت دچار آکرسیا شدین. طبق تحقیقات علمی که در این زمینه انجام شده. نتیجه اینطور بدست اومده. که مغز ما برای اهداف تعریفی جدید و لذت‌بخش برای پولسازی بلند مدت و پاداش های با ارزش که قراره بدست بیاد ارزش قائله. یعنی زمانی که ما به ایده ایی جدید فکر میکنیم. و یا تصمیم میگیریم کاری پرسود انجام بدیم مغز ما براش ارزش قائل میشه.

اما زمانی که میخوایم عمل کنیم. ذهن ما فقط به پاداش های کوتاه مدت اهمیت میده!

پس زمانی که رویا پردازی میکنید ذهنتون شما رو در آینده بهتر با شرایط قشنگ تر متصور میشه. و به فکر شما بها میده اما زمانی که به حال فکر میکنید. ذهن شما فقط به همین لحظه اهمیت میده و دنبال پاداش کوتاه مدته! میشه گفت یکی از اصلی ترین دلیل هایی که شب ها با انگیزه میخوابید. و رویاهای بزرگ دارید اما صبح ها با همون انرژی از خواب بیدار نمیشید همینه. چون ذهن شما شب ها شما رو در آینده زیبا تصور کرده. اما صبح که میشه فقط به همون لحظه اهمیت میده! حالا برای مقابله با آکرسیا چیکار میشه کرد؟؟

اول ) اجبار بسازید !

ویکتور هوگو لباس هاشو در کمد قفل کرد تا بتونه شش ماه کار کنه. و راهی جز اون نداشته باشه! شما باید برای خودتون محدودیت هایی بسازید. و تعهد هایی تعریف کنید که رفتار شما رو در طول انجام کارهاتون کنترل کنه. تا موفق بشید و دچار آکرسیا نشید. بهترین کار اینه که موارد حواس پرتی رو بشناسید. و اونها رو برای مدتی حذف کنید. مثلا اگر قراره از خوردن هله هوله پرهیز کنید. وقتی بیرون میرید مقداری پول ببرید که نتونید خرید کنید! در ادامه میتونید چیزی که مغزتون میخواد رو در اختیارش بزارید. یعنی پاداش کوتاه مدت! مثلا به خودتون بگید اگر یک ساعت کار کنم میتونم با دوستام برم بیرون!

دوم ) شروع کن !

طبق تجربه تعریفی جدید و لذت‌بخش برای پولسازی ایی که هممون داریم احساس عذاب وجدان ناشی از انجام ندادن کارها و پشت گوش انداختنشون به مراتب از انجام دادن اونها آزار دهنده تره !! چیزی که اصلی ترین مشکل ما به حساب میاد شروع کردن کاره نه انجام دادن اون. پس فقط کافیه شروع کنی! اما اگر شروع کردن به همین سادگی بود که مشکلی وجود نداشت.

اینجا میتونیم یک راه حل برای خودمون بسازیم ؛ مثل یک عادت !

مثلا همیشه قبل از شروع کار یک روتین رو انجام بده. مثلا زمانی که رو در نظر گرفتین و میخواین ورزش کنید. قبلش تعریفی جدید و لذت‌بخش برای پولسازی به ترتیب لباس بپوشید ساک ورزشیتون رو بردارید و کتونی هاتون رو بپوشید. حالا شما آماده ورزش کردن هستید و احتمال کمی وجود داره که بیخیال ورزش بشوید و به خونه برگردید. در اصل شما باید به خودتان بقبولانید که اون حرکت روتین رو انجام بدین. و بعد از انجام دادن اون شما وسط اجرای کار هستید.

سوم ) ثبتش کن!

ثبت کردن اهدافمون یکی از اصلی ترین و مهم ترین کارهایی هست که میتونه جلوی به تعویق انداختن کارهارو بگیره. اما برای ثبت کردن هم باید اصولی رو رعایت کنیم. مثلا باید برای خودتون بنویسید در روز …. و ساعت ….. در مکان …… به مدت …. کار …. رو انجام میدم. توجه داشته باشید که ذکر کردن دقیق این جزئیات میتونه به مغز شما یک برنامه دقیق بده که شما رو مجبور کنه در اون روز و ساعت به کارتون برسید. و اون رو پشت گوش نندازین. در آخر لازمه که بگم همه ما بیش و کم با این جریان رو به رو هستیم. و نمیتونیم این رو انکار کنیم. اما با شناختن بیشتر خودمون و توجه به رفتارهامون میتونیم تا حد زیادی از رفتارهامون رو اصلاح کنیم. و به رشد خودمون کمک کنیم. سری بعد که یک ددلاین داشتید و میخواستین براش سر سری برنامه ریزی کنید و فکر کنید زمان زیاد دارید ، مغز خوشگذرونتونم در نظر بگیرید. و با توجه به اون سخت گیر تر عمل کنید. در ضمن این رو هم بدونید بد نیست که زمانی که موقع درس خوندن به جای تمرکز روی کتابتون گل های قالی رو میشمرین دقیقا دچار آکرسیا شدین!!

تعریفی جدید و لذت‌بخش برای پولسازی

نویسنده : علی هدایتی

انتشار در:

گوگل یکی از قدرتمندترین شرکت ها در حوزه فناوری اطلاعات است. بیش از 85 درصد مردم در کل جهان برای دستیابی به مطالب آموزش دهنده یا رسیدن به پاسخ سوال خود، از آن استفاده می کنند. در نتیجه، گوگل برای کل مردم دنیا یک فناوری مهم و ارزشمند است. چالش هر مالک وب سایت قرارگیری در رتبه اول گوگل است. البته گوگل یک موتور جستجوگر اینترنتی است و برای خود قوانینی دارد.

گوگل فاکتور های مختلفی برای رتبه بندی سایت ها دارد. تمام این فاکتورها در مجموع سئو سایت (بهینه سازی سایت) محسوب می شوند. رعایت اصول و قوانین بهینه سازی سایت هم باعث می شود تا بتوانید از دید گوگل یک وب سایت خوب باشید.

برای سئو سایت خدماتی هم وجود دارد که با استفاده از آنها میتوان به رتبه اول گوگل تبدیل شد. برای رسیدن به رتبه اول گوگل و باقی ماندن در آن، آموزش درست و کاربردی سئو، بسیار مهم و تعیین کننده است. در ادامه به بررسی و رسیدن به رتبه اول گوگل به صورت کامل می پردازیم.

رتبه بندی گوگل بر چه اساس است؟

برای پاسخ به سوال چگونه در صفحه اول گوگل باشیم، باید ابتدا اساس رتبه بندی گوگل را بدانیم. این سوال در میان افرادی که در کسب و کار اینترنتی مشغول هستند، یکی از پرتکرارترین سوالات محسوب می شود. گوگل فاکتورهای بسیار زیادی برای رتبه بندی سایت ها دارد.

این پارامترهای گوگل از الگوریتم هایی تشکیل شده است که با استفاده از آنها بهترین و کاربردی ترین منابع از نظر خود را به کاربران ارائه دهد. بسیاری از افراد برای رسیدن به رتبه یک گوگل، هزینه و تلاش های زیادی انجام می دهند، اما به این آگاه نیستند که الگوریتم های گوگل برای رتبه بندی بر چه تعریفی جدید و لذت‌بخش برای پولسازی اساس چیده شده اند.

برای رتبه اول گوگل بودن نیاز است تا ربات های جستجوی گوگل محتوای ما را برترین محتوا از میان سایت های رقیب بشناسند. برای رعایت الگوریتم ها و توضیح به موتور جستجوی گوگل که سایت ما بهترین و کاربردی ترین سایت در میان رقبا است، نیاز به سئو کردن مناسب و درست سایت است.

علاوه بر این، برای اینکه محتوای ما نیاز کاربر را به طور کامل پوشش دهد، باید پارامترهای مربوطه را به دقت ببینیم. آیا تا به حال برای سئو کردن و یادگیری درست آن اقدامی کرده اید یا اصلا تعریف دقیق سئو را می دانید؟ اگر پاسخ شما منفی است، در ادامه با ما همراه باشید.

سئو چیست؟

احتمالا تا به حال کلمه سئو به گوشتان خورده است. سئو در واقع، مخفف Search Engine Optimization است. با استفاده از سئو الگوریتم های گوگل تشخیص می دهند تا کدام محتوا برای کاربر مفیدتر و کاربردی تر است.

سئو یا همان بهینه سازی برای موتورهای جستجو، برای گوگل و ربات های آن بسیار اهمیت دارد و براساس آن ها رتبه سایت شما در گوگل مشخص می شود.

سئو چیست

فرض کنید شما در گوگل کلمه “خدمات سئو” را جستجو می کنید. گوگل رتبه بندی در صفحه اول و صفحات بعد را طوری قرار می دهد که سایت های که از کلمه خدمات سئو یا کلماتی مشابه آن استفاده کرده باشند، دیده شوند.

همچنین لینک بیلدینگ یکی از موارد مهم در سئو سایت ها به شمار می رود. این موارد، یک بخش بسیار کوچک برای سئو کردن سایت هستند.

سئو یکی از مباحث و علوم پیچیده ای است که بسیار از افراد در ذهن خود سئو را فهمیده و به توانایی کامل رسیده اند. اما وقتی وب سایت ایشان را مشاهده می کنید، رتبه مناسبی را از گوگل دریافت نکرده اند. در واقع این افراد به درک کامل سئو نرسیده اند. برای یادگیری سئو به آموزش هایی درست از افرادی که توانمندی سئو را دارند و تجربه زیادی در این زمینه کسب کرده اند، نیاز است.

چرا صفحه اول گوگل باشم؟

تا به اینجا رسیدن به صفحه اول یا رتبه اول گوگل را بررسی کرده ایم. اما سوال مهم این است که رسیدن به رتبه اول گوگل چه کاربردی برای ما دارد. در دنیای امروز، یک تکنولوژی بسیار قدرتمند برای تمام مردم وجود دارد. این تکنولوژی همان گوگل است که در بازه زمانی یک روز، چند میلیارد بار سرچ در گوگل انجام می شود. بنابراین گوگل ابزار مهمی برای زندگی انسان های امروزی است.

کسب و کار موفق آن کسب و کاری است که به دنبال برطرف کردن نیازهای مردم باشد.

همان طور که گفتیم بهترین فرصت برای ایجاد نیازهای مردم گوگل است؛ چون مردم نیازهای خود را در گوگل جستجو می کنند. پس چه بهتر که شما برای رسیدن به صفحه اول گوگل تلاش کنید.

حال مزایای اصلی رتبه اول گوگل شدن را بطور کامل ببینیم:

چرا صفحه اول گوگل باشیم؟

رونق بخشیدن به کسب و کار

اینترنت و فضای مجازی امروزه از بهترین پلتفرم ها برای کسب و کار به شمار می روند. بیشتر افراد برای کسب و کارهای اینترنتی و آنلاین به سراغ گوگل می روند؛ زیرا گوگل قدرتمند ترین شرکت برای جستجو است که بسیاری از افراد برای خرید محصول یا آموزش در گوگل جستجو می کنند. کسب و کار در گوگل برای رشد و پیشرفت، مانند کارهای دیگر، نیاز به علم و آموزش دارد. این علم و آموزش بازاریابی، سئو و تولید محتوا را شامل می شود.

برای رونق بخشیدن به کسب و کار آنلاین باید رتبه سایت خود را بالا ببریم و تمام تلاش خود را برای رسیدن به صفحه اول گوگل و سپس رتبه اول گوگل انجام دهیم.

پایین بودن رتبه در گوگل به این معنا نیست که شما فروشی نخواهید داشت، اما قطعا بالا بودن رتبه می تواند فروش شما را چندین برابر کند.

بازدید کننده بالا

وقتی در صفحه اول گوگل قرار بگیرید، هم مخاطبان شما به تدریج افزایش می یابند، هم به شما آسان تر اعتماد می کنند. همچنین اعتبارتان هم پیش آنها زیاد می شود. بازدید بالا از عواملی است که به کسب و کارتان رونق می بخشد و میزان درآمدتان را افزایش می دهد. برای بازدید گرفتن بالا، باید در صفحه اول گوگل باشید و رتبه خود را در گوگل بالا ببرید.

برای بالا بردن رتبه در گوگل نیاز به آموزش است، آموزشی که با استفاده از آن بتوان مباحث سئو را به صورت کامل یاد گرفت. به این طریق می توان بازدیدکننده های خود را در گوگل بالا برد و در نتیجه درآمد بیشتری کسب کرد. با استفاده از یادگیری دقیق سئو و تمام تکنیک های آن، شما می توانید رقیب بسیار جدی برای سایر سایت های دست اول باشید.

علاوه بر این، بازدیدکننده بالا می تواند در نهایت باعث افزایش نرخ تبدیل به مشتری برای شما شود. این امر خود باعث می شود بتوانید با خیال راحت برای بخش های مختلف وب سایت خود هزینه کنید. برای آموزش دیدن وقت بگذارید و برای گسترش کسب و کار آنلاین خود، انرژی بیشتری داشته باشید.

بیشترین نرخ بازگشت سرمایه

اگر بتوانید مزد زحمات خود را از گوگل دریافت کنید، می توانید بیشترین میزان نرخ بازگشت سرمایه (ROI) را هم تجربه کنید. شما برای تجربه کردن این احساس فوق العاده، نیاز دارید تا در رتبه اول گوگل قرار داشته باشید.

آمار چه می گوید:

  • بطور میانگین، بیش از 90 درصد کلیک ها در هر سرچ، به 5 وب سایت اول (SERPS) اختصاص دارد.
  • از بین این وب سایت ها، رتبه 1 گوگل، حدود 50 درصد کل سرچ ها را از آن خود می کند.

پس شما باید در نظر داشته باشید که این تعداد بالای کلیک ورودی برای وب سایت شما، می تواند همان ROI فوق العاده را هم بهمراه داشته باشد. البته باید از طرف دیگر، مارکتینگ خوبی هم داشته باشید تا بتوانید درآمد قابل توجهی کسب کنید. در ابتدای امر، سئو و یادگیری اصولی سئو قرار دارد و پس از آن تبدیل بازدیدکننده به مشتری واقعی.

کسب بیشترین درآمد

برای هر کسب و کار و بیزینس درآمدزا، ما به مخاطبان و مشتریان نیاز داریم. پس برای درآمد بیشتر باید به دنبال مخاطبان باشیم و آنها را به سمت خود جذب کنیم. مخاطبانی که شما دنبال آنها می گردید، در گوگل هستند. بنابراین برای بیشتر کردن و رسیدن به یک درآمد بالا باید تمام تلاش خود را در زمینه رتبه اول گوگل شدن کنید. این کار هم فقط و فقط با به کارگیری سئو در وب سایت خود ممکن است.

یک دلیل دیگر برای بالا بردن رتبه گوگل خود و کسب درآمد بالا تبلیغات است. با بالا بردن رتبه سایت و آمدن در صفحه اول گوگل مخاطبان شما افزایش می یابد. این امر خود باعث می شود تا افرادی زیادی به سراغ شما برای تبلیغات محصول یا برندشان بیایند. تبلیغات و کسب درآمد از این راه یکی دیگر از مزایای رتبه اول شدن در گوگل است.

چرا سئو یاد بگیرم؟

تا به اینجا مزایای صفحه اول گوگل شدن و رسیدن به رتبه اول در گوگل را دانستیم. حالا می خواهیم به سوال چگونه در صفحه اول باشیم و از آن مهم تر چگونه رتبه اول گوگل شویم پاسخ دهیم.

مهم ترین کار برای پیشرفت در گوگل، انجام دادن اصولی فرآیند سئو است. گوگل برای محبوبیت خود به سرچ هایی که شما انجام می دهید، بسیار دقت و توجه می کند و بهترین نتیجه را به کاربر ارائه می دهد که برای آنها از نظر گوگل برترین سایت ها است.

فاکتورهای مهمی برای سئو وجود دارد که می تواند بر رتبه شما تاثیر به شدت زیادی داشته باشد. مانند کلمات کلیدی، لینک دهی درست و تکنیک های مخفی و نامرئی که خیلی از افراد به آنها آگاه نیستند. با استفاده از یادگیری این تکنیک ها می توان به یک سئوکار حرفه ای تبدیل شد.

در ادامه به 3 تا از مهمترین مزایای برای دریافت آموزش سئو برای ارتقای رتبه در گوگل می پردازیم. بهتر است بدانید که سئو مزایای بیشماری دارد و این 3 مورد بخشی کوچکی از آن است.

1. سئو پولساز است!

اولین دلیل آموزش و یادگیری سئو، کسب درآمد بالا است. با استفاده از آموزش سئو و کسب تجربه بالا و تبدیل شدن به متخصص سئو، درآمد های بسیار بالایی را می توان به دست آورد. ( برای حرفه ای شدن در سئو به حداقل 2 سال زمان و پشتکار بالا نیاز دارید !)

اما برای مبحث درآمد باید به مهارت توجه کرد. مهارت را می توان از نتایجی که گرفته می شود، فهمید. هر چه مهارت و تکنیک یک سئوکار بالا باشد، می تواند سایت را بهتر و سریعتر در صفحه اول گوگل نمایش دهد.

این دلیل خود دو بخش و راه متفاوت را شامل می شود. شما هم می توانید وب سایت خود را سئو کنید. هم می توانید به عنوان یک سئوکار، وب سایت دیگران را هم سئو کنید. در دوره آموزشی سئو، ما تمام راه و تکنیک هایی که برای رسیدن به رتبه اول گوگل نیاز است را آموزش می دهیم.

2. سئو قدرت و آینده دارد

امروزه تمام کسانی که دارای وب سایت هستند، در تلاش برای پیدا کردن یک سئو کار حرفه ای هستند. مدیران وب سایت ها می خواهند با استفاده از یک سئو بی نظیر، در رتبه اول گوگل قرار بگیرند تا درآمد بالایی از کاربران سایت به دست بیاورند و به همین دلیل است که دنبال یک سئو کار برای رسیدن به رتبه اول گوگل می گردند.

آمار کسانی که روزانه نیاز خود را از سئو می طلبند، در حال افزایش است و این آمار باعث شده تا افراد زیادی برای شروع کسب و کار به سراغ وب سایت بروند. سئو در سراسر جهان بسیار گسترده بوده و روز به روز در حال پیشرفت است.

هر سایتی برای بالا آمدن در صفحه اول گوگل نیاز به سئو دارد. سئو آینده تمام اینترنت در دنیا است؛ زیرا تمام سرچ ها و نتایج بر پایه سئو است. با دریافت خدمات و یادگیری اصولی سئو، آینده ای زیبا برای پیشرفتتان روشن می شود.

3. سئو شما را متمایز و خاص می کند!

سئو یکی از علم های بسیار لذت بخش است. شما با استفاده از سئو، وب سایت را بهینه می کنید. سئو یکی از علم هایی است که در هر جا و مکانی به آن نیاز دارید. سئو در بحث امنیت سایت، طراحی سایت، مقاله نویسی، نویسندگی، مدیریت گالری و… دارای اهمیت فراوانی است. البته این اهمیت فراوان به این معنی نیست که شما تمام تمرکز خود را روی بهتر دیده شدن از دید گوگل اختصاص دهید و محبوبیت از سمت مخاطبین را فراموش کنید.

با آموزش درست مهارت سئو شما به یک مرحله بسیار بالاتر می رسد. چون خیلی از افراد در این زمینه، سئو را کامل یاد نگرفته اند و به همین خاطر است که سایت هایی که رتبه پایینی دارند، سئو درستی در سایت ندارند. مهم است که به شکل اصولی مراحل یادگیری سئو را پیش ببرید. برای این منظور پیشنهاد می کنم قبل از اقدام برای شروع راه سئو، مقاله زیر را مطالعه فرمایید.

مراحل یادگیری سئو

مراحل یادگیری سئو از پایه (به صورت اصولی)

امروزه یادگیری سئو را می‌توان یکی از واجبات هر کسب‌وکار اینترنتی دانست. اما نکته‌ای که باید در این زمینه در نظر گرفت این است که باید مراحل یادگیری سئو از.

پس با آموزش سئو می توانید متمایز و خاص باشید. البته باید در ذهن داشته باشید که سئو پروسه ای بسیار زمانبر است. یعنی شما نمی توانید انتظار داشته باشید با یک ماه آموزش سئو و یک ماه کار کردن روی سئو سایت دیگران، بیشترین بازدهی را دریافت کنید.

خودم سئو یاد بگیرم یا برون سپاری کنم؟

شاید این سوال برای شما هم پیش بیاید که اگر خودم توانایی یا زمان یادگیری سئو نداشته باشم، چکار باید بکنم؟ برای اینکه بتوانید وب سایتی سئو شده داشته باشید و بیشترین میزان بازدهی را از آن دریافت کنید، می توانید سفارش سئو سایت را به دیگر تیم های متخصص بدهید. این سفارش می تواند برای فردی که سئو را بصورت کامل یاد نگرفته است، صرفه جویی مناسبی در زمان باشد.

برای مثال، تصور کنید شما در یک بازه زمانی 6 ماهه، می خواهید سئو سایت قابل قبولی کسب کنید و پیشرفت خوبی داشته باشید. این امر در ابتدا شاید برای شما که بخواهید سئو را کامل یاد بگیرید، سخت باشد. پس می توانید سئو سایت خود را به دیگران بسپارید. اما برای این سفارش سئو سایت هم باید بیشترین نرخ اعتماد را داشته باشید.

شما برای سفارش سئو سایت می توانید از خدمات سئو دارکوب استفاده کنید. ما در این خدمات، تمام نیاز شما از یک سئو سایت حرفه ای را برآورده کرده ایم. مطابق با نیاز و درخواست شما، بیشترین میزان دقت روی سفارش به سرانجام خواهد رسید.

در نهایت چه کنیم؟

در این مقاله به سوال های بسیار مهم مثل چگونه رتبه اول گوگل شویم و چگونه در صفحه اول گوگل باشیم را به صورت کامل پاسخ دادیم. حتی مزایای رتبه اول شدن که چرا رتبه اول باشیم را هم گفتیم. رتبه های بالا در گوگل می توانند کسب و کار موفق و پولساز را برای خود ایجاد کنند. پس برای درآمد بالا و کسب و کار موفق، باید در صفحه اول گوگل باشیم.

برای رسیدن به رتبه های برتر گوگل، نیاز به سئو داریم. سئو به شما کمک می کند تا محبوبیت سایت از دید موتورهای جستجوی افزایش یابد. در نهایت با استناد بر تجربه ای که در این 20 سال کسب کرده ایم، راه های زیر را پیشنهاد می کنیم:

حالت اول : شما هیچ علمی نسبت به سئو ندارید، خیلی هم به این موضوع علاقه ندارید و وقت آن هم ندارید.

راه حل : بهتر است سئو را برون سپاری کنید. برای این منظور می توانید روی کمک دارکوب حساب کنید.

حالت دوم : شما کمی راجع به سئو می دانید و می خواهید خودتان سایت خود را سئو کنید.

راه حل : بهتر است در ابتدای مسیر سئو سایت خود را برون سپاری کنید و همزمان سئو را یاد بگیرید. پس از گذشت چندین ماه که سئو را یاد گرفتید می توانید خودتان بقیه فرایند را انجام دهید.

چگونه زنان ساعات کاری خود را نصف کنند

هنگامی‌که شما تصمیم گرفته‌اید در کنار فرزند و همسر خود در خانه مسکونی به کسب‌درآمد بپردازید و هم‌زمان با رسیدگی به امورات خانه در حال انجام مسئولیت‌های شغلی خود نیز هستید، مزیت خوبی در دست دارید. کار کردن در خانه برای زنان به نظر راحت‌ترین کار و مناسب‌ترین گزینه از نگاه دیگران هم همین است؛ اما اگر تجربه کار در خانه را داشته باشید می‌دانید آن‌قدرها هم راحت نیست؛ زیرا برای فردی که در خانه مشغول فعالیت است کنترل همه موارد و اتفاقات خانه بسیار دشوار است. بعضی چیزها ناخواسته خواهد بود و هیچ برنامه‌ریزی نمی‌تواند با آن مقابله کند؛ مثلاً زمانی که مهمان ناخوانده‌ای از راه می‌رسد که از اقوام درجه‌یک شماست، مانند پدر و مادر خودتان یا همسرتان. در این مواقع شما مجبور هستید کارتان را رها کرده و از آن‌ها پذیرایی کنید.

با توجه به این موضوع لازم است زنانی که در خانه مشغول به فعالیت شغلی هستند، بتوانند بین کار و زندگی شخصی خود حدومرزی قائل شوند تا هم نظم زندگی شخصی برهم نخورد و هم کارایی بالاتری در شغل‌شان داشته باشند و دچار فرسودگی شغلی نشوند.

۹ نکته زیر کمک می‌کند با همه سختی‌های کار در خانه بدون افزایش ساعات کاری، کارهای بیشتری انجام دهید.

۱- ساعات اوج انرژی خود را پیدا کنید.

با شنیدن مثال سحرخیز باش تا کامروا باشی اکثر ما فکر کنیم برای انجام دادن بهتر کارها و سرعت در انجام آن‌ها می‌بایست و یا بهتر است صبح خیلی زود از خواب بیدار شویم؛ اما واقعیت این است که انسان‌ها بسیار باهم متفاوت هستند. ممکن است یک نفر در ساعات اولیه روز بسیار پرانرژی باشد و شخصی دیگر عصر‌ها و یا آخر شب. حال مهم نیست که چه ساعتی از خواب بیدار می‌شوید، بلکه باید ببینید در طول شبانه‌روز در چه ساعت‌هایی انرژی بالاتری دارید آن را پیدا کنید و کارهای اصلی مربوط به شغل‌تان را در همان زمان انجام دهید. البته اگر شغل شما به‌نوعی نیست که باید در ساعات خاصی انجام شود.

۲-چک کردن ایمیل و صفحات شبکه‌های اجتماعی را متوقف کنید!

با رشد روزافزون شبکه‌های اجتماعی و گوشی‌های هوشمند با کاربری راحت، بودن در شبکه‌های اجتماعی و چرخیدن در آن‌ها برای افراد جذاب و لذت‌بخش است. همین امر باعث شده اکثر افراد به چک کردن مداوم این صفحات عادت کرده باشند و در روز دقایق زیادی را صرف آن‌ها کنند. اگر کار شما مربوط به شبکه‌های اجتماعی و ایمیل نیست در روز برای سر زدن به آن‌ها ساعت مشخصی را تعیین کنید تا وقت کمتری از شما گرفته شود؛ مثلاً هرچند ساعت چند دقیقه به چک کردن آن‌ها بپردازید.

۳-میز یا اتاق کاری مشخص داشته باشید

حتماً شما برای کار در خانه نیاز به یک محل و یا حتی یک میز اختصاصی دارید. این مکان را فقط برای کارتان در نظر بگیرید و اطراف آن را به‌اصطلاح مین‌گذاری کنید! تا افراد دیگر نتوانند به محل کار شما واردشده و کارهای روزمره‌شان را انجام دهند. مکان کار شما باید از شلوغی به دور باشد. حتی می‌توانید گوشه‌ای از پارکینگ یا زیرزمین و یا میزی اختصاصی در اتاق‌خواب یا سالن نشیمن باشد. مهم این است که آنجا منطقه امن کسب‌وکار شما باشد و دیگران گاه‌وبیگاه به آن ورود نکنند تا نظم کار شما به هم نریزد.

۴-زمانتان را هدایت کنید

انجام فعالیت شغلی در خانه معمولاً دارای برنامه زمانی منعطف نیز هست. نبود قانون ساعت کاری مشخص و مستقل کار کردن در فضای خانه بدون کنترل مدیر و یا شخصی بالاتر از خودتان، معمولاً باعث تعلل در کارهای‌تان می‌شود. ممکن است مشکلات عقب افتادن و انجام نشدن کارها را ناشی تعریفی جدید و لذت‌بخش برای پولسازی از کمبود زمان بدانید. درصورتی‌که همین تعلل‌ها باعث می‌شود زمان‌های زیادی را بدون انجام وظایف شغلی از دست بدهید. برای هدایت و کنترل زمان درست همانند قوانین محل کار که ساعات کاری مشخصی دارد، در خانه هم برای خودتان ساعت کاری مشخص و دقیق تعریف کنید. با این روش کمتر کارها را به بعد موکول می‌کنید و زمان‌تان را برای خودتان حفظ کرده‌اید.

۵- تمرکز لازم دارید

تعدد زیاد کارهای روزانه یک بانوی خانه‌دار شاغل برکسی پوشیده نیست. دراین‌بین ممکن است به خاطر شلوغی‌ها نتوانید همه کارها را به‌خوبی پیش ببرید و در ساعات پایانی روز با کوهی از کارهای عقب‌افتاده مواجه شوید. برای رهایی از این مشکل تمرکز خود را روی کارهای اصلی شغلی‌تان معطوف کنید؛ مثلاً اگر کارتان نویسندگی، تحقیق و پژوهش، تایپ و محتوانویسی‌ست، هم‌زمان همه کارها را باهم انجام ندهید. می‌توانید هر بار فقط روی یک کار تمرکز کرده و آن را به پایان برسانید و ساعات بعد یا حتی روز دیگر به کار بعدی خود برسید.

۶-مراقبه و نیایش کنید

بسیاری از کارآفرینان می‌گویند مراقبه عادت به تغییر زندگی آن‌هاست. با این کار خود را در مسیر مثبت‌گرایانه قرار می‌دهند تا در جهت چیزهایی که دوست دارند قرار بگیرند. یک دلیل آن‌ها برای انجام مراقبه و نیایش به‌عنوان اولین کار روزانه در صبح این است که به آن‌ها کمک می‌کند تمرکز خود را افزایش دهند تا منافع از کارشان دو برابر شود. همچنین، مراقبه و نیایش حس شکرگزاری نسبت به داشته‌ها را تقویت می‌کند. طرز فکر نامحدود می‌شود و در طول روز شما را از خودتان آگاه‌تر می‌کند تا با صرف وقت و انرژی، ا ایده کسب‌وکارتان را به واقعیت تبدیل کنید.

۷-روح خودتان را قوی کنید

بیش از هر چیزی سلامت جسم و روح خودتان اهمیت دارید. در کنار سلامت جسمانی برای کارایی بالا ضروری‌ترین کار داشتن روحیه خوب خودتان است. شما باید بتوانید هرروز ساعتی را برای خودتان اختصاص دهید. وجود شغل شما در خانه ممکن است باعث شود روحیه‌تان کمی خسته شود. بعضی مواقع افکار منفی ممکن است شما را آزار دهد و هر جا خسته می‌شوید مشکلات پیش‌آمده را گردن دیگران بیندازید و آن‌ها را سرزنش کنید. وجود نگرش منفی نسبت به کار و نادیده گرفتن کمبودهای خودتان از رشد شخصی شما جلوگیری می‌کند. باید یاد بگیرید که نگرش خودتان را نسبت به مشکلات شغلی‌تان و وظایفی که بر دوش دارید تغییر دهید و روح‌تان را مدام با مطالعه، گوش دادن به موسیقی، روابط اجتماعی، تفریح، سفر و… تغذیه کنید و به راه‌تان ادامه دهید.

۸-خواب کافی داشته باشید

شیوه زندگی ما توسط روال صبح ما شکل می‌گیرد. شروع یک روز عالی به ایجاد یک ذهنیت مثبت برای ایجاد عادات جدید نیز مؤثر است. در اول صبح بعد از خواب کافی شما توانایی ایجاد رویش تمام‌روزتان را دارید به‌عنوان مثال، بیدار شدن زودهنگام از حد معمول و یا دیر خوابیدن می‌تواند زمان شما را بیشتر کند اما کیفیت کار شما را پایین خواهد آورد. با داشتن خواب کافی و عمیق می‌توانید یک صبح خوب و پر‌انرژی را بسازید.

۹-ورزش کنید، حتی چند دقیقه

ورزش یکی از آن چیزهایی است که افراد موفق و کارآفرین تلاش می‌کنند در برنامه روزانه خود استفاده کنند. وقتی ورزش می‌کنید خون سریع‌تر می‌شود و در طول روز سرزنده‌تر هستید؛ بنابراین زمان را به‌عنوان بهانه‌ای برای انجام ندان ورزش ندانید. اگر هفت دقیقه زمان دارید، تمرین هفت دقیقه‌ای را انجام دهید. اگر فقط یک دقیقه زمان دارید، برای آن لحظه تلاش کنید و این کافی است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.